ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392
                                               

องค์ประกอบร่างกาย

ในด้านสมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบร่างกาย ใช้อธิบายร้อยละของไขมัน กระดูก น้ำและกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกินพื้นที่ในร่างกายมากกว่าเนื้อเยื่อไขมัน องค์ประกอบร่างกายและน้ำหนักเป็นตัวกำหนดส่วนที่ไม่ใช่ไขมันของร่างกาย คนสอง ...

                                               

ฮอร์โมน

ฮอร์โมน คือ ตัวนำส่งสารเคมีจากเซลล์กลุ่มของเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่น ๆ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ทั้งพืชและสัตว์ สามารถผลิตฮอร์โมนได้ที่ ต่อมไร้ท่อ โมเลกุลของฮอร์โมนจะถูกปล่อยโดยตรงยังกระแสเลือด ของเหลวในร่างกายอื่นๆ หรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง หน้าที่ของฮ ...

                                               

ซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์ หรือ ฟอสซิล คำว่า ฟอสซิล มีความหมายเดิมว่า เป็นของแปลกที่ขุดขึ้นมาได้จากพื้นดิน แต่ในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในความหมายของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์และถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหิน โดยอาจป ...

                                               

ซากดึกดำบรรพ์ช่วงเปลี่ยนสภาพ

ซากดึกดำบรรพ์ช่วงเปลี่ยนสภาพ เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เหลืออยู่ของสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ ที่มีลักษณะสืบสายพันธุ์ซึ่งทั้งกลุ่มสิ่งมีชีวิตบรรพบุรุษของมันและกลุ่มลูกหลานของมันมีร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญเป็นเศษ ในกรณีที่กลุ่มลูกหลานมีกายวิภาคและการดำรงช ...

                                               

เปลือกไข่

เปลือกไข่ คือ ส่วนนอกของฟองไข่ของสัตว์บางประเภท เช่น ไก่ นก งู มีลักษณะแข็งแต่เปราะ หุ้มส่วนที่เป็นของเหลวซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นตัวต่อไป

                                               

เปลือกหอย

เปลือกหอย หรือ ฝาหอย หรือ กาบหอย คือ สสารที่เป็นของแข็งที่ห่อหุ้มลำตัวภายนอกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสคา หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า หอย มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งหอยจะใช้เป็นเครื่องอำพรางอันตรายจากสัตว์อื่น เป็นสัญลักษณ์สื่อสารระ ...

                                               

พฤติกรรมวิทยา

พฤติกรรมวิทยา เป็นสาขาวิชาหนึ่งของสัตววิทยา ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ โดยจะเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมภายใต้สภาวะตามธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยม ในทางจิตวิทยา ที่จะศึกษาพฤติกรรมต่างๆ โดยมีการวางเงื่อนไข คำว่า ethology เริ่มใ ...

                                               

พิสัยการได้ยิน

พิสัยการได้ยิน หมายถึงพิสัยความถี่เสียงที่มนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ ได้ยิน แม้ก็อาจหมายถึงระดับความดังเสียงได้ด้วยเหมือนกัน มนุษย์ปกติจะได้ยินในพิสัยความถี่ 20-20.000 เฮิรตซ์ แต่ก็จะต่างไปตามบุคคลพอสมควรโดยเฉพาะเสียงความถี่สูง และการสูญความไวเสียงควา ...

                                               

มีนวิทยา

มีนวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลา ลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา ระบบภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา ออกเป็นกลุ่มหรือประเภท ปลาในที่นี้ประกอบด้วยปลากระดูกแข็ง ปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ฉลามและกระเบน และปลาไม่มีขากรรไกร โดยไม่ครอบคล ...

                                               

วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตววิทยาแขนงหนึ่ง ที่ศึกษาโดยเฉพาะกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก อาทิ เต่า, ตะพาบ, จระเข้, กิ้งก่า, จิ้งจก, ตุ๊กแก, งู, กบ, คางคก, ซาลาแมนเดอร์, ทัวทารา โดยคำว่า "Herpetology" มาจากภ ...

                                               

สวนสัตว์

สวนสัตว์ คือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน รวมทั้งสองเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. ก ...

                                               

สวนสัตว์กลางคืน

สวนสัตว์กลางคืน คือสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของโลกคือไนต์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537

                                               

สัตว์น้ำ

สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์ที่อาศัยในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์น้ำจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา ...

                                               

RFLP

วิธีการ อาร์เอฟแอลพี เป็นวิธีที่ใช้ดีเอ็นเอตรวจสอบ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอสายเดี่ยวขนาดเล็กที่ทราบลำดับเบสและทำการติดฉลากสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในการติดตามผล นำมาทำปฏิกิริยากับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่สนใจที่ถูกแยกเป็นเส้นเดี่ยว และถูกตัดย่อยด้ว ...

                                               

การแปลงพันธุ์ (พันธุศาสตร์)

ในอณูชีววิทยา การแปลงพันธุ์ คือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ที่ได้จากการรับเอาสารพันธุกรรม จากภายนอก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมของเซลล์ และมีการแสดงออกของพันธุกรรมนั้น การแปลงพันธุ์นี้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในจำนวนสามกระบวนการที่ทำให้เก ...

                                               

การแปลรหัส (พันธุศาสตร์)

ทรานสเลชัน เป็นขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของยีน ทรานสเลชันเป็นการผลิตโปรตีนโดยอ่านรหัสจาก mRNA ที่ได้จากทรานสคริบชัน ทรานสเลชันเกิดในไซโตพลาสซึมซึ่งมีไรโบโซมอยู่ ไรโบโซมนั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดใหญ่และขนาดเล ...

                                               

การลดและการเพิ่มองค์ประกอบของเซลล์

ในบริบททางชีววิทยาเกี่ยวกับผลผลิตของยีน การลดองค์ประกอบของเซลล์ เป็นกระบวนการที่เซลล์ลดปริมาณองค์ประกอบของเซลล์ เช่น อาร์เอ็นเอหรือโปรตีน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก กระบวนการคู่กันที่เพิ่มองค์ประกอบของเซลล์เรียกว่า การเพิ่มองค์ประกอบของเซลล์ ต ...

                                               

การแสดงออกของยีน

การแสดงออกของยีน คือกระบวนการที่ข้อมูลในยีนถูกใช้ในการสังเคราะห์ผลผลิตของยีนที่ทำงานได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีน แต่บางยีน เช่น rRNA tRNA หรือ snRNA มีผลผลิตเป็น RNA ซึ่งมีบทบาททำงานได้เช่นกัน กระบวนการที่ใช้ในการแสดงออกของยีนเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตท ...

                                               

เทโลเมียร์

เทโลเมียร์ หรือ ทีโลเมียร์ เป็นพื้นที่ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ซ้ำตรงปลายของแต่ละโครโมโซม ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ปลายของโครโมโซมชำรุดลงหรือไม่ให้ไปผสมเข้ากับโครโมโซมข้างเคียง เทโลเมียร์มาจากภาษากรีก เทลอส "ปลาย" และ เมรอส "ส่วน" ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ...

                                               

อาร์เอพีดี

อาร์เอพีดี) เป็นวิธีตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ แบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับลำดับเบสของดีเอ็นเอเป้าหมาย เนื่องจากไพรเมอร์ที่ใช้ไม่จำเพาะเจาะจงกับดีเอ็นเอบริเวณใด วิธีการนี้มีการเรียกชื่อแบบอื่นได้อีก เช่น arbitrarily p ...

                                               

เอเอฟแอลพี

เอเอฟแอลพี เป็นเทคนิคของเครื่องหมายดีเอ็นเอ แบบหนึ่ง พื้นฐานของ AFLP คือการตรวจสอบชิ้นดีเอ็นเอที่ตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ โดยการเพิ่มปริมาณด้วยปฏิกิริยา PCR ดังนั้นจึงรวมเอาความน่าเชื่อถือของเทคนิค RFLP และประสิทธิภาพของ PCR เข้าด้วยกัน เทคนิค AFL ...

                                               

รายชื่อปลาน้ำจืด

ปลากราย ปลากด ปลากัด ปลากัดจีน ปลากระโห้ ปลากัดไทย ปลาเงินปลาทอง ปลาสวาย ปลาดุกด้าน ปลาบึก ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาม้า ปลาแรด ปลาหางนกยูง ไม่ใช่ของไทยต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอเมริกา จริงๆแล้วต้องอยู่ในหมวดปลานำเข้า

                                               

รายชื่อสัตว์เลื้อยคลาน

รายชื่อสัตว์เลื้อยคลาน เป็นการรวบรวมรายชื่อของสัตว์เลื้อยคลานทุกไฟลัม สปีชีส์ไว้เพื่อเป็นการสะดวกต่อค้นหา การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน สำหรับผู้ที่จะเพิ่มเติมรายชื่อสัตว์คลาน ขอให้เรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมรายชื ...

                                               

รายชื่อสิ่งมีชีวิตที่ตั้งชื่อตามผู้มีชื่อเสียง

ในการตั้งชื่อทางชีววิทยา สิ่งมีชีวิตมักได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล ชั้นอนุกรมวิธาน ที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งอื่นอื่นเรียกว่า eponymous taxon ส่วนชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลใดบุคคลนึง หรือกลุ่มคน เรียกว ...

                                               

วิกิสปีชีส์

วิกิสปีชีส์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิกิมีเดีย ที่ให้โอกาสผู้เขียน เข้ามาแก้ไขเพิ่มเติม เป็นสารบบของสปีชีส์ที่เปิดกว้างและใช้ได้

                                               

อันตรกิริยาชีวภาพ

อันตรกิริยาชีวภาพ เป็นผลของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มประชากร ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่ง ในโลกธรรมชาติ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกตัวจึงต้องมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น อันตรกิริยาของสิ่งมีชีวิตกับ ...

                                               

การพรางตัว

ในนิเวศวิทยา การพรางตัว เป็นความสามารถของสัตว์ในการเลี่ยงการสังเกตและการตรวจจับโดยสัตว์อื่น โดยอาจเป็นกลยุทธ์การล่าอย่างหนึ่งหรือเป็นการปรับตัวเพื่อต่อต้านผู้ล่า มีวิธีการพรางตัวจำนวนมาก เช่น การอำพราง การออกหากินในเวลากลางคืน การดำรงชีวิตอยู่ใต้ ...

                                               

ตัวถูกเบียน

ในวิชาชีววิทยาและแพทยศาสตร์ ตัวถูกเบียน เป็นสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเยือนทั้งที่เป็นปรสิต พึ่งพากันหรืออิงอาศัยกัน สิ่งมีชีวิตเยือนนั้นได้รับสารอาหารและที่อาศัยจากตัวถูกเบียน ตัวอย่างตัวถูกเบียน เช่น สัตว์เป็นตัวถูกเบียนแก่หนอนพยา ...

                                               

สัตว์กินเนื้อ

สัตว์กินเนื้อ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพลังงานและสารอาหารจากอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เป็นหลักซึ่งได้มาจากการล่าเหยื่อ สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร เรียกว่า สิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับไม่ได้ obligate carnivores ส่วนสิ่งมีชี ...

                                               

โครงการทดสอบอะพอลโล–โซยุซ

โครงการทดสอบอะพอลโล–โซยุซ เป็นโครงการเที่ยวบินอวกาศที่ร่วมมือกันครั้งแรกระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต และเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของยานอวกาศอะพอลโล วัตถุประสงค์หลักคือเป็นสัญลักษณ์แห่งนโยบายยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดที่ทั้งสองมหาอำนาจกำลังด ...

                                               

มาร์สวัน

มาร์สวัน คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการให้มนุษย์สามารถไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวอังคารได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันจากผู้นำด้านอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยในอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดทุกแง่มุมของโครงการให้ทั้งโลกได้เห็น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก ...

                                               

เมอร์คิวรี-แอตลาส 6

เมอร์คิวรี-แอตลาส 6 เป็นภารกิจเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์บังคับดำเนินการโดย นาซา องค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกา ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมอร์คิวรี และเป็นความพยายามที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกของนาซาในการนำนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจร ภารกิจ MA-6 มี ...

                                               

ยานเจมินี 5

ยานเจมินี 5 ยานอวกาศมีนักบินในโครงการเจมินี ของนาซา เมื่อ พ.ศ. 2508 นับเป็นเที่ยวบินที่มีนักบินของโครงการเจมินีลำที่ 3 และของโครงการยานอวกาศทั้งหมดที่มีมนุษย์ขับขี่ลำดับที่ 11 ของสหรัฐอเมริกา

                                               

วอสตอค 1

วอสตอค 1 เป็นภารกิจอวกาศครั้งแรกในโครงการวอสตอค และเป็นครั้งแรกของการบินอวกาศที่มีมนุษย์ขึ้นไปในประวัติศาสตร์ วอสตอค 3เคเอถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1961 เที่ยวบินนี้มียูริ กาการิน นักบินอวกาศจากสหภาพโซเวียตขึ้นสู่อวกาศ เป็นเที ...

                                               

สกายแล็บ 3

สกายแล็บ 3 เป็นภารกิจที่มีมนุษย์ควบคุมชาวอเมริกันคนแรกที่สองไปยังสถานีอวกาศสกายแล็บ ภารกิจเริ่มต้นในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 ด้วยการเปิดตัวของ 3 นักบินอวกาศในSaturn IB และใช้เวลานานถึง 59 วัน 11 ชั่วโมง และ 9 นาที รวมทั้งหมด 1.084.7 ชั่วโมงของ ...

                                               

ปฏิทรรศน์ของแฟร์มี

ปฏิทรรศน์ของแฟร์มี เป็นข้อขัดแย้งที่ปรากฏระหว่างการไร้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสนับสนุนว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลก กับการประเมินว่า โอกาสการมีอารยธรรมสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีค่าสูง นักฟิสิกส์ชาวอิตาลี เอนรีโก แฟร์มี และนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอเมริกันไมเคิล ...

                                               

สิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์

ความเป็นไปได้ของ ชีวิตบนดาวศุกร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจในชีวดาราศาสตร์เนื่องจากความคล้ายคลึงของดาวศุกร์กับโลก จนถึงปัจจุบันไม่พบข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีของชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันบนดาวศุกร์ ทฤษฎีได้ลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1960 เมื่อ ...

                                               

กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการ

กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการถูกพัฒนาขึ้นมาโดย อิงโก เรเชนเบิร์ค Ingo Rechenberg และ ฮานส์-พอลล์ ชเวอเฟล Hans-Paul Schwefel ในช่วง 1970s ในตอนแรกนั้นกลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการถูกพัฒนามาเพื่อ แก้ปัญหาการออกแบบทางวิศวกรรม ในเรื่อง การหาค่าเหมาะสมของรูปร่างทางอา ...

                                               

ขั้นตอนวิธีการลอกแบบ

วิธีการลอกแบบ เป็นกระบวนการที่นำขั้นตอนวิธีเจนิติกมาไฮบริด กับเทคนิคการค้นหาแบบเฉพาะที่ ซึ่งขั้นตอนวิธีนี้ได้แนวคิดมาจากทฤษฎีมีมีติกของ Richard Dawkins ขั้นตอนวิธีการลอกแบบนี้จะคล้ายกับขั้นตอนวิธีเจนิติก และในส่วนประกอบของโครโมโซมจะถูกเรียกว่า มี ...

                                               

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ

ในศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ นั้น ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ เป็นหนึ่งในเรื่องของการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ ที่ใช้ฐานประชากรโดยทั่วไปของขั้นตอนวิธีแบบเมตาฮิวริสติกที่เหมาะสมที่สุด โดยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการนั้น ใช้กระบวนการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวิ ...

                                               

Executive functions

Executive functions หรือ ความสามารถของสมองด้านบริหารจัดการ, ทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร สามารถนิยามได้ว่า "เป็นทักษะที่จำเป็นในการทำกิจที่มีเป้าหมาย มีจุดมุ่งหมาย" เป็นคำครอบคลุมที่ใช้กล่าวถึงกระบวนการทางประชานที่ควบคุมและจัดการกระบวนการทางประชานอื ...

                                               

การกำหนดรู้การทรงตัว

การกำหนดรู้การทรงตัว เป็นประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการทรงตัว ซึ่งช่วยให้มนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ทรงตัวได้โดยไม่ล้มเมื่อยืนหรือไป เป็นผลการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย คือ ตา หู และการรู้แนวทิศทางของร่างกาย ระบบกำหนดรู้การทรงตัว เป็นบริเวณในหูชั้นใ ...

                                               

Sleep spindle

Sleep spindle คือ คลื่นสมองรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถพบได้ในระยะที่ 2 ของการนอนหลับในช่วง Non-REM มีความถี่ประมาณ 12-14 Hz เกิดควบคู่กับคลื่นสมองชนิด K-complex และมีช่วงระยะเวลาการเกิดอย่างน้อยที่สุดคือ 0.5 วินาที ซึ่งช่วงเวลานี้ สมองจะยับยั้งกระบวนกา ...

                                               

การงีบ

การงีบ คือการหลับในระยะเวลาสั้น ๆ ในตอนกลางวันเพื่อชดเชยเวลานอนตอนกลางคืน การงีบมักจะทำเมื่อเกิดความง่วงระหว่างเวลาตื่น ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อการงีบระหว่างวันทำงานนั้นแตกต่างกัน ในวัฒนธรรมตะวันตก เด็ก ๆ และคนแก่ควรงีบระหว่างวันและมักกำหนดเวลาและสถ ...

                                               

ความง่วง

ความง่วง หรือ อาการง่วงซึม เป็นภาวะที่ร่างกายต้องการหลับอย่างแรง หรือหลับเป็นเวลานานผิดปกติ ความง่วงมีความหมายและสาเหตุแยกกัน สามารถหมายถึงภาวะปกติก่อนหลับ สภาพที่อยู่ในภาวะง่วงเนื่องจากความผิดปกติของจังหวะรอบวัน หรือกลุ่มอาการของปัญหาสุขภาพอื่น ...

                                               

เตียง

เตียง คือ ไม้ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือคือเครื่องเรือนประเภทหนึ่งซึ่งนิยมนำไปไว้ในห้องนอน โดยประโยชน์ใช้สอยหลักคือเป็นที่รองรับสรีระของมนุษย์ขณะพักผ่อนหรือนอนหลับ ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดก ...

                                               

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม คือ เครื่องนอนชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผ้าผืนใหญ่โดยอาจทอเป็นผ้าผืนเดียวหรืออาจนำผ้าหลายๆผืนมาต่อกันก็ได้ซึ่งจะมีความหนาบางแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ในการทำหรืออาจชึ้นกับจำนวนชั้นของผ้าที่นำมาประกอบกัน และอาจมีการใส่ใยสังเคราะห์หรือใยขนสัต ...

                                               

ฝันร้าย

ฝันร้าย เป็นความฝันไม่น่าอภิรมย์ที่สามารถทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์เชิงลบอย่างรุนแรงจากจิต ที่โดยทั่วไปมักเป็นความกลัวหรือสยอง แต่ยังรวมถึงความสิ้นหวัง ความวิตกกังวลและความเศร้าใหญ่หลวงด้วย ความฝันอาจมีสถานการณ์อันตราย ไม่สบาย ความกลัวทางจิตหรื ...

                                               

ภาวะขาดการนอนหลับ

ภาวะขาดการนอนหลับ หรือ การนอนหลับไม่เต็มอิ่ม เป็นภาวะที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ว่าเรื้อรัง หรือเฉียบพลัน การหลับไม่อิ่มเรื้อรัง ทำให้เกิดความล้า fatigue, ความง่วงซึมในเวลากลางวัน daytime sleepiness, ความซุ่มซ่าม clumsiness ตลอดจนน้ำหนักลด แล ...

                                               

สุขศาสตร์การหลับ

สุขศาสตร์การหลับ หรือ สุขอนามัยการนอนหลับ เป็นการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่แนะนำเพื่อคุณภาพการนอนที่ดี ข้อแนะนำเหล่านี้พัฒนาในคริสต์ทศวรรษ 1970 เพื่อช่วยคนไข้โรคนอนไม่หลับระดับอ่อนและกลาง แต่โดยปี 2557 หลักฐานประสิทธิผลของข้อแนะนำแต่ละอย่างยัง ...