ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389                                               

เอกโซนิวคลีเอส

เอกโซนิวคลีเอส คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สลายพันธะ 3′-5′ ฟอสโฟไดเอสเทอร์ เฉพาะที่ปลายสายพอลินิวคลีโอไทด์ ซึ่งแตกต่างจาก เอนโดนิวคลีเอสซึ่งจะทำหน้าที่สลายพันธะ 3′-5′ ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ตำแหน่งใดก็ได้ในสายพอลินิวคลีโอไทด์ กลไกในการสลายพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ ...

                                               

เอดีเอฟ

                                               

เซลล์ (ชีววิทยา)

เซลล์ เป็นโครงสร้างและหน่วยการทำงานพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ทราบกัน เซลล์เป็นหน่วยย่อยที่สุดของชีวิต ในบางครั้งอาจเรียกว่า"หน่วยโครงสร้างของชีวิต" การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์เรียกว่าชีววิทยาของเซลล์, ชีววิทยาระดับเซลล์, หรือเซลล์วิทยา เซลล ...

                                               

การถ่ายโอนสัญญาณ

ในเซลล์ การถ่ายโอนสัญญาณ หรือ การแปรสัญญาณ เป็นกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพโดยเป็นลำดับการทำงาน/ลำดับเหตุการณ์ในระดับโมเลกุล ที่โมเลกุลส่งสัญญาณ จะเริ่มการทำงาน/ก่อสภาพกัมมันต์ของหน่วยรับ ซึ่งในที่สุดมีผลให้เซลล์ตอบสนองหรือเปลี่ยนการทำงาน โปรตีน ...

                                               

เกล็ดเลือด

เกล็ดเลือด เป็นส่วนประกอบของเลือดซึ่งมีหน้าที่ทำให้เลือดหยุดร่วมกับปัจจัยเลือดจับลิ่ม โดยเกาะกลุ่มและจับลิ่มการบาดเจ็บของหลอดเลือด เกล็ดเลือดไม่มีนิวเคลียสของเซลล์ เป็นส่วนหนึ่งของไซโทพลาซึมที่มาจากเมกาคาริโอไซต์ ของไขกระดูก แล้วเข้าสู่ระบบไหลเวี ...

                                               

แกรนูโลไซต์

แกรนูโลไซต์ เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูลอยู่ภายในเซลล์ แบ่งย่อยได้เป็น นิวโตรฟิล มีแกรนูลขนาดเล็ก นิวเคลียสมี 2-5 พู มีหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิส อีโอซิโนฟิล มีแกรนูลขนาดกลาง นิวเคลียสมี 2 พู มีหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอม และยับ ...

                                               

คริสเตอะ

คริสเตอะ หรือชื่อในภาษาไทย สัน หรือ หงอน เป็นการพับในเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียน รากศัพท์นั้นมาจากภาษาละตินที่แปลว่ารอยพับ หรือขนนกปักหมวก เป็นสิ่งที่ทำให้เยื่อหุ้มชั้นในนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นรูปทรงย่น ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับปฏิกิริ ...

                                               

ไซโทพลาซึม

ในชีววิทยาเซลล์ ไซโทพลาซึม หมายถึงสสารทั้งหมดที่อยู่ภายในเซลล์และล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ยกเว้นนิวเคลียสของเซลล์ สำหรับสสารที่อยู่ภายในนิวเคลียสและล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะเรียกว่านิวคลีโอพลาซึม ส่วนประกอบหลักของไซโทพลาซึมได้แก่ ไซโทซอล อ ...

                                               

นิวโทรฟิล

นิวโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดแกรนูโลซัยต์ชนิดหนึ่ง และถือเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีมากที่สุด ในบรรดาเม็ดเลือดขาวทุกชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ด้วย ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันแบบดั้งเดิม หน้าที่การทำงานมีความแ ...

                                               

บีตาออกซิเดชัน

บีตาออกซิเดชัน เป็นขบวนการสลายกรดไขมันในรูปของโมเลกุลเอซิลโค เอ ในไมโทคอนเดรีย และ/หรือ เพอรอกซิโซม เพื่อสร้างเป็นอะซิติลโค เอ เพื่อนำเข้าวัฏจักรเครปส์ต่อไป บีตาออกซิเดชันของกรดไขมันประกอบด้วยสามขั้นตอน คือ การกระตุ้นกรดไขมันในไซโตซอล การขนส่งกรด ...

                                               

เบโซฟิล

เบโซฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล มีขนาดประมาณ 10-14 ไมครอน ปกติจะมีนิวเคลียส 2 lobe แต่อาจจะมองไม่เห็น เนื่องจากถูกแกรนูลบังไว้ แกรนูลนั้นจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน โดยมีขนาดประมาณ 0.2-1 ไมครอน ซึ่งจะติดสีม่วงอมดำเมื่อมองจากฟิล์มเลือด ภายในแกรนูลน ...

                                               

ปฏิกิริยาฟอสฟอรีเลชัน

ในทางเคมี ปฏิกิริยาฟอสฟอรีเลชั่น ของโมเลกุลใด ๆ คือการติดหมู่ฟอสฟอริล เข้าไปในโมเลกุลนั้น ๆ ทั้งฟอสฟอรีเลชั่นแลปฏิกิริยาคู่ตรงข้ามข้องมัน ปฏิกิริยาดีฟอสฟอรีเลชั่น ล้วนเป็นส่วนจำเป็นในหลาย ๆ กระบวนการภายในเซลล์ในทางชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอส ...

                                               

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ อาจหมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาจเรียกรวมกันว่า สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ บริหารโครงก ...

                                               

เพกทิน

เพกทิน เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ หรือพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาช้านานโดยใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด สารก่อเจล ในผลิตภัณฑ์แยม เจลลี่ และสารเพิ่มความคงตัวของระบบคอลลอยด์ในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ ...

                                               

เมทริกซ์ (ชีววิทยา)

"เมทริกซ์ เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับวารสาร ดูที่ Matrix Biology ในทางชีววิทยา เมทริกซ์ matrix; พหูพจน์: เมทริเซส ; matrices เป็นองค์ประกอบในพืชหรือสัตว์ โครงสร้างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นชนิดหนึ่งของเมทริกซ์นอกเซลล์, เล็บนิ้วมือและเล็บนิ้วเท้าเจร ...

                                               

แมสต์เซลล์

แมสต์เซลล์ เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมหรือรี ในไซโทรพลาสซึมมีแกรนูลที่บรรจุสาร histamine และ heparin เอาไว้ โดย แมสต์เซลล์ มีลักษณะใกล้เคียงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่าเบโซฟิลมากจึงเคยถูกเข้าใจว่าเป็นเบโซฟิลที่ออกมาจากหลอดเลือด แต่จากการศึกษาภาย ...

                                               

โมโนไซต์

โมโนไซต์ เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ โมโนไซต์ปกติจะมีประมาณ 3 - 5 % มีอายุ 5 - 6 วัน ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิส มีความสามารถสูงพอๆกับ neutrophil และสร้าง antibody ต่อต้านเชื้อโรค ...

                                               

ไมโครบอดี

ไมโครบอดี หรือ ไซโทโซม เป็นชนิดของออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งที่พบในเซลล์ของพืช โพรโทซัว และสัตว์ ออร์แกเนลล์ที่จัดเป็นไมโครบอดีได้แก่ เพอรอกซิโซม ไกลออกซิโซม ไกลโคโซม และไฮโดรเจโนโซม ในสัตว์มีกระดูกสันหลังพบไมโครบอดีเป็นจำนวนมากในเซลล์ตับและเซลล์ไต

                                               

ไรโบนิวคลีโอโปรตีน

ไรโบนิวคลีโอโปรตีน เป็นนิวคลีโอโปรตีนที่จับอยู่กับอาร์เอ็นเอ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือไรโบโซม เอนไซม์เทโลเมอเรส และ ไรโบนิวคลีโอโปรตีนขนาดเล็กในนิวเคลียส ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดแต่ง mRNA หลังทรานสคริปชัน และเป็นองค์ประกอบหลักของนิวคลีโอลัส ไรโบนิว ...

                                               

สภาพตึงตัว

สภาพตึงตัว หรือ สภาพมีกำลัง เป็นการวัดความแตกต่างของความดันออสโมซิสของสารละลายสองชนิดที่กั้นด้วยเยื่อเลือกผ่าน มักใช้เมื่ออธิบายการตอบสนองของเซลล์ที่จมอยู่ในสารละลายภายนอก เช่นเดียวกับความดันออสโมซิส สภาพตึงตัวได้รับอิทธิพลเฉพาะจากตัวละลายที่ไม่ส ...

                                               

อีโอซิโนฟิล

อีโอซิโนฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล โดยมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ ปกติจะเห็นเป็น 2 lobe และสามารถเห็นแกรนูลชัดเจนโดยมีขนาดประมาณ 0.5 ไมครอน ซึ่งจะติดสีแดงอิฐเมื่อมองดูจากฟิล์มเลือด โดยปกติเราสามารถพบอีโอซิโนฟิลในไขกระดูกประมาณ 0-3 เปอร์เซนต์ และในก ...

                                               

ชีววิทยาทางทะเล

ชีววิทยาทางทะเล คือการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร น้ำกร่อย รวมไปถึงแหล่งน้ำอื่นๆ ในชีววิทยานั้นมีหลายไฟลัม วงศ์ และ สกุล ซึ่งมีทั้งสปีชีส์ที่อาศัยอยู่บนบก และ สปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในทะเล ชีวะวิทยาทางทะเลนั้นแบ่ง สปีชีส์จากสิ่ ...

                                               

ไดอะตอม

ไดอะตอม เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว จัดอยู่ในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา สามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไป ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม โครงสร้างของไดอะตอมประกอบด้วย ซิลิกา ห่อหุ้มไซโทพลาสซึม ซึ่งเป็นที่เก็บออร์แกเนลล์ทั้งหมด ไดอะตอมมีประมาณ 10.000 ชนิด แต่ละชนิดก็จะมีรู ...

                                               

ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ

ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ คือชื่อสามัญของปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่ง หรือ การรวมตัวขนาดใหญ่ของจุลชีพในทะเล เกิดขึ้นจากไดโนแฟลกเจลเลตไม่กี่ชนิด ที่มีการสะพรั่งสีแดงหรือน้ำตาล ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ คือ เหตุการณ์ซึ่งสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อย น้ำเค็ม หรือ น ...

                                               

แพลงก์ตอน

แพลงก์ตอน มาจากคำว่า πλανκτος ในภาษากรีกแปลว่า wanderer หรือผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย คือสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ ไม่สามารถว่ายน้ำไปยังทิศทางที่ต้องการอย่างอิสระ

                                               

แพลงก์ตอนพืช

แพลงก์ตอนพืช หรือ ไฟโทแพลงก์ตอน มีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า φυτόν หมายถึง "พืช" และ πλαγκτός หมายถึง "ผู้เดินทาง" หรือ "ผู้เร่ร่อน" คือแพลงก์ตอนที่สามารถสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารเองได้ สิ่งมีชีวิตกลุ่มหลักของแพลงก์ตอนพืชประกอบด้วย ไดอะตอม สาหร่ายสี ...

                                               

วิทยาศาสตร์การประมง

วิทยาศาสตร์การประมง เป็นสาขาวิชาว่าด้วยการจัดการและความเข้าใจด้านการประมง ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาด้านสมุทรศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล การอนุรักษ์ทางทะเล นิเวศวิทยา พลศาสตร์ประชากร เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ หรือในสาข ...

                                               

ความเสี่ยงสัมพัทธ์

ในสถิติศาสตร์และวิทยาการระบาดเชิงคณิตศาสตร์ ค่า ความเสี่ยงสัมพัทธ์ คือความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ สัมพัทธ์ต่อการสัมผัสปัจจัย โดยเป็นอัตราส่วนของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในกลุ่มสัมผัสปัจจัยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสปัจจัย R = p exposed p ...

                                               

ค่าทำนายผลบวกและค่าทำนายผลลบ

ในสถิติศาสตร์และการตรวจวินิจฉัย ค่าทำนายผลบวก หรือ ค่าพยากรณ์ผลบวก คือสัดส่วนของจำนวนผลการตรวจที่เป็นผลบวกแท้ ต่อจำนวนผลการตรวจที่เป็นผลบวกทั้งหมด เป็นค่าที่มีความสำคัญมากในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีหรือเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากเป็นค ...

                                               

นิวโรเล็กซ์

นิวโรเล็กซ์ เป็นพจนานุกรมพลวัตของข้อคิดต่าง ๆ ทางประสาทวิทยาศาสตร์ อยู่ในรูปแบบของ semantic wiki โดยใช้ระบบของ Semantic MediaWiki เป็นโปรเจ็กต์สนับสนุนโดย Neuroscience Information Framework

                                               

ไบโอมิเมติกส์

ไบโอมิเมติกส์ เกิดจากการรวมกันของภาษากรีกระหว่างคำว่า" bio” ซึ่งแปลว่า" ชีวิต” และ" mimesis” แปลว่า" การเลียนแบบ” เพราะฉะนั้นไบโอมิเมติกส์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนแบบทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้าง พื้นผิว องค์ประกอบทางเคมี ฯลฯ ...

                                               

เภสัชพันธุศาสตร์

เภสัชพันธุศาสตร์ แปลจากคำอังกฤษว่า Pharmocogenetics ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า Pharmacogenomics โดยยังไม่มีการกำหนดนิยามคำสองคำนี้แน่ชัด โดยทั่วไป เภสัชพันธุศาสตร์ มักใช้ในความหมายว่าเป็นการศึกษาหรือการตรวจทางคลินิกเพื่อตรวจหาความแปรผันทางพั ...

                                               

การบําบัดโดยพืช

การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช คือการใช้กระบวนการทำงานของพืชเพื่อเคลื่อนย้าย เก็บ หรือทำให้สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นน้อยลง กลไกของการฟื้นฟูที่สำคัญได้แก่ การกรองด้วยรากพืช Rhizofiltration หรือ การดูดซับทางชีวภาพ Biosorbt ...

                                               

การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ

การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ หรือ การฟื้นฟูทางชีวภาพ หรือ การฟื้นฟูสภาพด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นการใช้เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์กำจัดสารมลพิษ เทคโนโลยีการบำบัดมีสองประเภทได้แก่ ex situ เป็นการบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนอกบริเวณที่มีการปนเปื ...

                                               

การหาลำดับดีเอ็นเอ

การหาลำดับ DNA คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อหาลำดับของนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุล DNA อย่างแม่นยำ ได้แก่ A G C และ T ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิกที่ทำให้การหาลำดับ DNA ทำได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางชีววิทยาและการแพทย์อย่างรวดเร็วก้าวกระโดด

                                               

การหาลำดับแบบไอออนเซมิคอนดักเตอร์

การหาลำดับแบบไอออนเซมิคอนดักเตอร์ เป็นวิธีการหาลำดับดีเอ็นเอ โดยอาศัยการตรวจจับไอออนไฮโดรเจนที่ถูกปล่อยออกมา ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน ของ DNA วิธีการนี้จะเรียกว่า "การหาลำดับโดยการสังเคราะห์" ซึ่งเกิดในระหว่างการสร้างดีเอ็นเอสายใ ...

                                               

การให้วัคซีน

การให้วัคซีน เป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง หมายถึงการให้สารที่เป็นแอนติเจน เข้าไปในร่างกาย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันชนิดรับมา เป็นแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อเชื้อก่อโรคหนึ่งๆ ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงข ...

                                               

คริสเปอร์

คริสเปอร์ เป็นวงศ์ของลำดับดีเอ็นเอในแบคทีเรีย ซึ่งในลำดับมีส่วนของดีเอ็นเอ จากไวรัสที่เคยโจมตีแบคทีเรียนั้น แบคทีเรียใช้ส่วนเหล่านี้ในการตรวจหาและทำลายดีเอ็นเอจากไวรัสที่คล้ายกันในการโจมตีครั้งถัดไป ลำดับเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของ ...

                                               

ชีวเภสัชกรรม

เภสัชจลนศาสตร์ Pharmacokinetics เป็นการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย เช่น การดูดซึมยา การกระจายยา การแปรสภาพยา และ การขับยา เภสัชพลศาสตร์ Pharmacodynamics เป็นการศึกษากลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงของยาในร่างกาย

                                               

ดีเอ็นเอฮาจิโมจิ

ดีเอ็นเอฮาจิโมจิ เป็นกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ที่มีนิวคลีโอเบสแปดตัว มาจากธรรมชาติสี่ตัวและสังเคราะห์ขึ้นสี่ตัว การสังเคราะห์ดีเอ็นเอฮาจิโมจินี้เป็นผลจากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนาซา ประโยชน์ของดีเอ็นเอนี้อาจรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสาม ...

                                               

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส เป็นกระบวนการสังเคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอในหลอดทดลอง ซึ่งกระบวนการนี้เลียนแบบกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต ผู้คิดค้นเทคนิคพีซีอาร์ คือ Kary Mullis พีซีอาร์ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การจับของไพร์เมอร์ ...

                                               

โปรตีนเซลล์เดียว

โปรตีนเซลล์เดียว เป็นโปรตีนที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะมีลักษณะการเจริญเป็นเซลล์เดียวหรือเส้นใย ไม่เกิดเป็นเนื้อเยื่อ จุลินทรีย์ที่นิยมนำมาผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในปัจจุบันคือ สไปรูไลนา เพราะมีโภชนาการทางอาหารสูง และมีคุณสมบัติทางการแพทย์ ...

                                               

ไพรเมอร์

ไพรเมอร์ เป็นสายสั้น ๆ ของอาร์เอ็นเอหรือดีเอ็นเอ ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจำลองดีเอ็นเอเนื่องจากดีเอ็นเอพอลิเมอเรส สามารถเพิ่มนิวคลีโอไทด์เบสใหม่บนสายดีเอ็นเอที่มีอยู่แล้วได้เท่านั้น ซึ่งการใช้ไพรเมอร์นี้จะใช้ในการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ ทั้ ...

                                               

เภสัชอุตสาหกรรม

เภสัชอุตสาหกรรม เป็นสาขาหนึ่งของวิชาเภสัชกรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครั้งละปริมาณมาก ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรุงยาในร้านขายยาสมัยก่อนที่ปรุงยาเฉพาะคนไข้แต่ละคน ในอุตสาหกรรมยาจะผลิตยาออกมาหลายรูปแบบขนาดยา โดยแบ่งตามสถานะของยา แบ่งเป็น ยาน้ ...

                                               

ยีนบำบัด

ยีนบำบัด คือวิธีรักษาโรควิธีหนึ่ง ใช้หลักการและวิธีการต่างๆ เพื่อนำลำดับกรดนิวคลีอิก ส่งเข้าไปในเซลล์ของผู้ป่วยในฐานะยา เพื่อหวังผลในการรักษาโรค ทำสำเร็จโดยผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 1989

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามการทดลองวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด

ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการทดลองวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ด้วยวัตถุประสงค์ในการรักษาเชิงพาณิชย์ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อมูลจาก ClinicalTrials.gov

                                               

สารภูมิต้านทานโมโนโคลน

สารภูมิต้านทานโมโนโคลน หรือ สารภูมิต้านทานจากโคลนของเซลล์เดียว เป็นสารภูมิต้านทานที่ผลิตโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันเหมือน ๆ กันที่เป็นโคลนของเซลล์บรรพบุรุษตัวเดียว สารเช่นนี้อาจมีสัมพรรคภาพแบบพันธะเดี่ยว/มีเวเลนซีเดียว คือมันจะจับกับ epitope ซึ่งก็คือส่ว ...

                                               

สารลดแรงตึงผิว

สารลดแรงตึงผิว เป็นสารประกอบที่ทำให้แรงตึงผิวของของเหลวลดลง ช่วยให้การกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น และช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลวสองชนิด ระหว่างของเหลวกับก๊าซ หรือ ระหว่างของเหลวกับของแข็ง สารลดแรงตึงผิวสามารถใช้เป็น น้ำยาซักล้าง อีมัลชั่น โฟมมิ่ง ...

                                               

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม คือ สิ่งมีชีวิตที่องค์ประกอบทางพันธุกรรมถูกดัดแปลงโดยใช้กลวิธีทางพันธุวิศวกรรม จีเอ็มโอเป็นแหล่งของยาและอาหารดัดแปรพันธุกรรมและมีใช้แพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และในการผลิตสินค้าอื่น คำว่าจีเอ็มโอคล้ายกับศัพท์กฎหมาย ...

                                               

อโกรแบคทีเรียม

อโกรแบคทีเรียม เป็นสกุลของแบคทีเรียแกรมลบที่ค้นพบโดย H. J. Conn ซึ่งใช้การถ่ายทอดยีนในแนวราบเป็นเหตุทำให้เกิดเนื้องอกในพืช Agrobacterium tumefaciens เป็นสายพันธุ์ที่ศึกษากันมากที่สุดในสกุลนี้ อโกรแบคทีเรียมเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับความสามารถในการถ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →