ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลื ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคมพ.ศ. 2554 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดห ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำ ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชา ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โด ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้นโดยเฉพาะยังจังหวัดที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ประชาช ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระด ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบ ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัด ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลั ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนยะลา

วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากรัฐบาล และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนระนอง

วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเรียน ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนโยบายการแก้ปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมสันติสุ ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547

                                               

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 พร้อม ...

                                               

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โ ...

                                               

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง ...

                                               

กลุ่มสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให ...

                                               

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นภาควิชาที่เปิดทำการสอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรแรกของวิทยาลัยฯ และมีบทบาทในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขของประเทศมาตลอดระยะเวลา ...

                                               

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอนในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ต่อจาก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

                                               

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในด้านสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 3 ...

                                               

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดูบทความหลักที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

                                               

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับ3ของประเทศ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสู ...

                                               

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข แต่เดิมเป็นสถาบันสบทบของ มหาว ...

                                               

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรม ราชชนก Praboromarajchanok Institute พุทธศักราช 2536 กระทรวงสาธารณสุข ปรับโครงสร้างสถาบัน การศึกษาโดยรวมสถานศึกษาขอ ...

                                               

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

                                               

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เริ่มเปิดสอนนักศึกษาพยาบาลใน ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โดย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๑๕๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบั ...

                                               

สถาบันสมทบ

สถาบันสมทบ คือ สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการสอนวิชาที่มีการสอนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และให ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เดิมชื่อ "วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ" เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วิทยาลัยฯเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยค ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

                                               

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมีศูนย์การศึกษาโคราชตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกต ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ในหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการบริห ...

                                               

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนานาชาติ มีวิทยาเขตอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เว ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีผู้จบการศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหลักสูตรสาขาวิชาเคมี การเรียนการสอนเน้นในลักษณะการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียน ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยาลัยนานาชาติ เน้นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักส ...

                                               

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ถูกจัดตั้งตามแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์การศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำในประเทศในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

                                               

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการคือ Sasin School of Management เป็นสถาบันที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกันระหว ...

                                               

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะวิชาลำดับที่ 14 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546

                                               

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนานาชาติในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยมิชชั่น" ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น ...

                                               

มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยเอเชียน หรือเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอัง ...

                                               

ทรูมูฟ

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งในประเทศไทย เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเทเลคอม เอเชีย กับกลุ่มออเร้นจ์ จากประเทศฝรั่งเศส ในชื่อ ทีเอ ออเร้นจ์ แต่ใน พ.ศ. 2547 กลุ่มออเร้น ...

                                               

Gossip Girl Thailand

รัศมิ์ประภา วิสุมา รับบท วนิสา ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล รับบท แดน ชนะเสรีย์ สเตฟาน สายชล ปารเนียส รับบท เอริค แวน เดอร์ วู้ดเซ่น ชานนท์ อักขระชาตะ รับบท จักร เบญจกิตติ์ ณัฐชา เจกะ รับบท เจนนี่ ชนะเสรีย์ เฌอลีนน์ ว๊ากสตาฟฟี่ รับบท เคท สิรินยา บิช ...

                                               

โทรทัศน์ในประเทศไทย

โทรทัศน์ในประเทศไทย ออกอากาศแบบภาคพื้นดินเป็นช่องทางหลัก โดยแพร่ภาพผ่านคลื่นวิทยุ ซึ่งระยะแรกที่ออกอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เริ่มใช้ย่านความถี่สูงมาก ซึ่งประกอบด้วยช่วงความถี่ต่ำ ช่องสัญญาณที่ 2-4 และช่วงความถี่สูง ช่องสัญญาณที่ 5-12 จนกระทั่งปี ...

                                               

ไร่ส้ม

บริษัท ไร่ส้ม จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ รับจ้างผลิต และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ หรืองานวิทยุโทรทัศน์ ในทุกรูปแบบ ก่อตั้งโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดัง

                                               

ซัมมอนเนอร์มาสเตอร์

ซัมมอนเนอร์มาสเตอร์ เป็นการ์ดเกมรูปแบบใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย โดยทีมงานฟีโนมีน่อนปาร์ตี้ ของบริษัท ซานโตนีโน่ จำกัด ซึ่งคิดค้น และสร้างสรรค์ระบบโดยคนไทยทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์เอกลักษณ์อันแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร โดยให้ผู้เล่นรับบทเป็นเจ้า ...

                                               

ซีอีโอ ซิตี

ซีอีโอ ซิตี เป็นเกมแบบบริหารการสร้างเมือง พัฒนาโดยคนไทย โดยค่ายเกม ไซเบอร์ แพลย์เน็ต มีลักษณะคล้ายคลึงกับเกม ซิมซิตี ในเกมนี้เป็นเกมสร้างเมืองของผู้ว่า ซีอีโอ ที่ผู้เล่นสามารถเลือกการสร้างเมือง 1 ใน 12 จังหวัด

                                               

ต้มยำกุ้ง เดอะเกมส์

ต้มยำกุ้ง เดอะเกมส์ เป็นเกม การต่อสู้/ผจญภัย เป็นเกมส์ฝีมือคนไทย สร้างมาจากภาพยนตร์เรื่อง ต้มยำกุ้ง ได้สร้างพัฒนาโปรแกรม 20 เดือน ออกจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้พัฒนาวิชาแม่ไม้มวยไทย ผู้เล่นสามารถเล่นเป็นขาม พระเอกคนเลี้ยงช้างในภาคอีสานที่ต้องออก ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →