ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344                                               

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเ ...

                                               

โรงเรียนหนองบัววิทยายน

โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ...

                                               

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รูปแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนขุนลุมปร ...

                                               

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี และเป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 บ้านเนินตูม ตำบลสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ติดกับถนนสายอุทัยธานี-พหล ...

                                               

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่ 325 หมู่ 5 ถนนวัฒนานคร-ทุ่งขนาน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์และโทรสาร 037-512234

                                               

โรงเรียนพันดอนวิทยา

โรงเรียนพันดอนวิทยา อักษรย่อ พ.ว. เป็นโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี และเป็นโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370 อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 29 กิโลเมตร

                                               

โรงเรียนอรัญประเทศ

โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ในครั้งแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนศรีอรัญโญทัยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ภายหลังเมื่อได้รับงบประมาณก่อสร้างจ ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2 ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เดิมชื่อ โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289 หมู่ 5 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ปร ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา แต่เดิมชื่อโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2538โดยอยู่ภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อรองรับการสร้า ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เพื่อเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉ ...

                                               

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเป็นหลักสูตรการ ...

                                               

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 177 บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 ตั้งขึ้นตามนโยบายกรมสามัญศึกษาตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปลายประจำจังหวัด โดยมีวัต ...

                                               

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตั้งอยู่บนถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก เป็นโรงเรียนสตรีและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุก ...

                                               

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และมีผู้จัดตั้งโรงเรียนคือมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2449 และมีอธิการิณีอังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรี ...

                                               

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูล ...

                                               

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วย แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชาย ...

                                               

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น และยังเป็นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาคาทอลิก

                                               

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน ในสังกัดคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล ในปี พ.ศ. 2471 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

                                               

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เขมะสิริอนุสสรณ์แปลว่า ระลึกถึงเกษมศรี มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ รักประเพณี มีมรรยาทงาม และปรัชญาของโรงเรียน นักเรียนจะดีเพรา ...

                                               

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิง ประเภทสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล เขตบางรัก ในพ.ศ. 2476 บาทหลวง เลโอ เปรูดอง ได้มาสร้างโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมา ซึ่งเริ่มจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่าย ...

                                               

โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกในสังกัดคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

                                               

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งยังได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึก ...

                                               

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา เป็นโรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

                                               

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกหญิงแห่งแรกของประเทศ และเป็นโรงเรียนแรกในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1696

                                               

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับสามัญ เปิดสอนมากกว่า 70 ปี มีนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากสังคมมุสลิม สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

                                               

รายชื่อโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

                                               

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต คือ โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือเด็กฝึกงานเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคตหรือเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ สำหรับโรงเรียนส ...

                                               

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ...

                                               

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ให้การศึกษาตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนไปถึงมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                               

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ...

                                               

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อักษรข่อ รสว., Suranaree University of Technology) เป็นโรงเรียนสาธิตและฝึกสอนประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                               

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษ ...

                                               

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมคือ โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากคณะ และวิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระด ...

                                               

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ สาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาในเครือสาธิตแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบ IB ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 หลักสูตรการศึกษาของโรงเรีย ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอน 2 ช่วงชั้นคือช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้อาคาร 7 อาคาร 15 และอาคาร 18 ของมหา ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแนวคิดการจัดตั้งนั้นมาจากนายนิทัศน์ เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมในขณะนั้น จัดตั้งขึ้น ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นโรงเรียนสาธิต ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสาธิต จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดอุดมศึกษาตั้งอยู่ที่ซอยอิสรภาพ15ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10600

                                               

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเป็นสถานศึกษา และใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2517

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบนโยบายให้ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึก ...

                                               

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก่อตั้งโดยขอใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →