ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343                                               

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่สอด ปัจจุบันโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้มีการเปิดห้องเรียนนานาชาติใน 6 ช่วงชั้น เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภ ...

                                               

โรงเรียนสระแก้ว

โรงเรียนสระแก้ว เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 58 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

                                               

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จั ...

                                               

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา ปัจจุ ...

                                               

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ตั้งอยู่เลขที่ 2/617 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียน ...

                                               

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวรรคโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัด ...

                                               

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ...

                                               

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่จำ ...

                                               

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชื่อเดิม โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายสามัคคีวิทยาคม เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ...

                                               

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 ...

                                               

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์สิ้นพระชนม์ โดยบรรดาทายาทของพระองค์ได้บริจาคตำหนักส่วนพระองค์ และที่ดินข้างเคียงเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนส ...

                                               

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ทางเข้าเมืองเอก ตำบลประชาธ ...

                                               

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1 กระท ...

                                               

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พ.อ.พระวิทยาสารรณยุ ...

                                               

โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แห่งแรกของ จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในรูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 3 ...

                                               

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสุรินทร์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

                                               

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นโรงเรียนของรัฐเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ" โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” ระดมทุนเพื่อก่อตั้งตั้งแต่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เพื่อจัดการศึกษาให้บ ...

                                               

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า "โรงเรียนจังหวัด" ใช้อักษรย่อ "ส.ธ." ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 ณ.บริเวณวัดธรรมบูชา ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน โดยในระยะแรกใช้อักษรย่อว่า ส.ฎ.1 ตราบถึงเวลาปัจจุบันได้แบ ...

                                               

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 หรือ โรงเรียนจังหวัด 2 เริ่มก่อตั้งใน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สาขาท่าเพชร และเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2539 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มีประกาศจัดตั้ง โรงเ ...

                                               

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445 เป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ โรงเรียนกุมารีวิทยาลัย พ.ศ. 2485 ...

                                               

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หรือเรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กระทรวงศึกษาธ ...

                                               

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิ ...

                                               

โรงเรียนหนองไผ่

โรงเรียนหนองไผ่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ห่างจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ 80 ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...

                                               

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติการก่อกำเนิดโรงเรียนเกี่ยวเนื่ ...

                                               

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน 2521 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                                               

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใ ...

                                               

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมี เกษม ทองปัญจา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีครูทำการสอนปร ...

                                               

โรงเรียนอนุกูลนารี

โรงเรียนอนุกูลนารี ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง ...

                                               

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2448 - ปัจจุบัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู ...

                                               

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2512

                                               

โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอำนาจเจริญโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศึกษาธ ...

                                               

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่10 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2452 โดยพระยาอิศราธิชัย หรือ หมี ณ ถลาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกร ...

                                               

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษารับนักเรียนทั้งชายและหญิงทั่วไป ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการศาสนูปถัมป์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 มาตรา 4 ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น และเริ่มดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก เ ...

                                               

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ประเภทสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุข ตรงข้ามสำนักงานปศุสั ...

                                               

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนเฉพาะหญิง ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแบบ "สหศึกษา" โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีใน ...

                                               

โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ เป็นโรงเรียนคาทอลิก ประเภทสหศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3 และกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนมีพื้นที่ 22 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

                                               

โรงเรียนโคราชพิทยาคม

โรงเรียนโคราชพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2519 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ 234 ซอยมิตรภาพ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

                                               

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปัตตานี และเคยเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการ ...

                                               

โรงเรียนถาวรานุกูล

โรงเรียนถาวรานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคร ...

                                               

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดนครพนมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษ ...

                                               

โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2472 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุ ...

                                               

โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีอายุ 54 ป ...

                                               

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยู่ในความดูแลของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2455 ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีนี้มีประวัติความเป ...

                                               

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล ...

                                               

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ 109 ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมสามัญศึกษาในภูมิภาค มีห้องรวม 84 ห้อง นักเรียนประ ...

                                               

โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันมีอายุ 71 ปี ก่อตั้ง ...

                                               

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

                                               

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คู่กับโรงเรียนถาวรานุกูล ซึ่งเป ...

                                               

โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา Satunwittaya-School เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสตูลตั้งอยู่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระยะแรกตั้งขึ้นที่ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดส ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →