ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9 วันก่อตั้ง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 เปิดทำการสอน ...

                                               

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนบรมราชชนนี15 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดั ...

                                               

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 35ก หมู่3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ...

                                               

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 - Pattaya City 11 School เป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ปี 2551 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                               

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 1 งาน 13.2 ตารางวา เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง ที่ใช้หลักสูตรการเรียนกา ...

                                               

โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัดระยอง​ มีเพลงมาร์ชน้ำเงินเหลืองเป็นเพลงประจำโรงเรียน มีต้นสนและต้นกระถินณรงค์เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                               

โรงเรียนรัตนบุรี

โรงเรียนรัตนบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2493 สถานที่เรียนครั้งแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนรัตนวิทยาคม หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปดังนี้ แห่งที่ 2 ที่แห่งใหม่ จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1 และ ม.2 พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบ ...

                                               

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ของวัดบางขวาง ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภ ...

                                               

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2470 แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา ...

                                               

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคำว่า "ราชวินิต หมายความว่า "สถานที่ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชา"

                                               

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 มีนายภักดิ์ ฉวีสุข เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก และนายสันทัด เมี้ยนกำเนิด เป็นผู้อำนวยการท่านแรก เดิมตั้งอยู่เลขที่ 1162 แยกเกียกกาย ...

                                               

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล หรือ โรงเรียนสตรีวิทยา 3 เป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือสตรีวิทยา ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กร ...

                                               

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลำดับที่สี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา และรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่ก ...

                                               

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เข ...

                                               

โรงเรียนวัดป่าประดู่

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในระยะเริ่มแรกได้รับการก่อตั้งขึ้นให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดทำการเรียนการสร้างครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465 บนพื้นที่ 17 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และใช้ศาลาการเปรียญของวัดป่าประดู่เป็นที่เรียนชั่วคราว มีพ ...

                                               

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ คือโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แห่งที่ 2 อดีตเป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประจำจังหวัดสงขลา และเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ...

                                               

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10220

                                               

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์ แก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำวัง ถนนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อมาพ่อเลี้ยง หม่อง หง่วยสิ่น สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาค ...

                                               

โรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม หรือเรียกอย่างย่อว่า เลยพิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเลย ประเภทโรงเรียนสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนเลย-ด่ ...

                                               

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ อักษรย่อ เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ซอยเพชรเกษม 1 ...

                                               

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่ 862/1 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์และโทรสาร 037-251429

                                               

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดก ...

                                               

โรงเรียนวัดทรงธรรม

โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า "วัดทรงธรรมวรวิหาร" ตำบลตลาด อำ ...

                                               

โรงเรียนวาปีปทุม

โรงเรียนวาปีปทุม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลแห่งแรกของอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เป็นโ ...

                                               

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นหนึ่งในโรงเรียน 12 โรงที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพ ...

                                               

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะ ...

                                               

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึ ...

                                               

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดท้ายเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 ด้วยความริเริ่มของพระครูเดช เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรี และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูให ...

                                               

โรงเรียนศรียาภัย

โรงเรียนศรียาภัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อโรงเรียนมีที่มาจากนามสกุลของ "คุณย่าชื่น ศรียาภัย" คหปตานี ...

                                               

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรียกย่อ ๆ ว่า ศรีสงคราม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นโรงเรียนประจำอำเภอวังสะพุง สหวิทยาเขตวังภูผา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ...

                                               

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยใช้พระนามของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน

                                               

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

กีฬาภายในหรือกีฬาสี กีฬาภายใน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มี กีฬาไทย และกีฬาภายในกีฬาสากล จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นนามของอดีตเจ้าเมืองศรีสะเกษ ใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดีย ...

                                               

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1 มีชื่อย่อว่า ศ.อ. ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2494 เดิมทีชื่อ โรงเรียนรางน้ำ ต่อมาในปีเดียวกัน หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็น ร ...

                                               

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี เป็นโรงเรียนสตรีล้วนในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสร้างโดยพระยาภักดีนรเศรษฐ เป็นอดีตโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี

                                               

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร เปิดสอนแบบโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลปากน้ำโพ เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี 12 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี 13 ห้องเรียน โดยในอดีตได้ก่อตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุตร ...

                                               

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอนให้กับสตรีล้วนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2475

                                               

โรงเรียนสตรีพัทลุง

โรงเรียนสตรีพัทลุง อักษรย่อ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 250 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ...

                                               

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณถนนสตูลเชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ. 2451 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า โรงเรียนษัตรี ...

                                               

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสตรีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปล ...

                                               

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพ ...

                                               

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยSatriwit ษรย่อ: ส.ว.; อังกฤษ: Satriwithaya School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทโรงเรียนสตรีล้วน ตั้งอยู่ที่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 สังกัดสำนักง ...

                                               

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่วัน ...

                                               

โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันเปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ทำการเรียนการสอนตามห ...

                                               

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ...

                                               

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยโดยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่ ม.1-6 พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลื ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →