ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340
                                               

โรงเรียนผดุงดรุณี

โรงเรียนผดุงดรุณี เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนที่ ซอยประมวญ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปัจจุบันได้รวมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

                                               

โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ

โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ เป็นอดีต โรงเรียนเอกชน สังกัด โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนสมถวิล

โรงเรียนสมถวิล เป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโดย สมถวิล สังขะทรัพย์ อดีตข้าราชการครู และมีน้องสาวคือยิ่งถนอม เทียมเมธ เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก เริ่มต้นตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล ภายในซอย ...

                                               

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมกันของโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนปรีชาพิทยากร และ โรงเรียนวัดประตูสาร โดยกำหนดฐานะเป็น "โร ...

                                               

โรงเรียนกันทรารมณ์

โรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นโรงเรียนมัธยาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มีนายสูรย์ สุภาพ เป็นผู้รักษาการ และต่อม ...

                                               

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ ...

                                               

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็ยังมีนักเรียนชายปนอยู่ในโครงการโรงเรียนสองภาษา โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ และในระดับชั้น ...

                                               

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับม ...

                                               

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้านหน้าติดกับวั ...

                                               

โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนแก่งคอย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ...

                                               

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 และถูกสถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

                                               

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

พุทธศักราช 2507 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแบบจัดการศึกษาให้มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.1-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4-5 แทนการจัดการเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา ม.7-8 แบบเดิม จึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนโครงการมัธยมศึกษาแบบประสมขึ้นแห่งแรกในจังหวัดขอน ...

                                               

โรงเรียนขุขันธ์

โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ก ...

                                               

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดยะลา ประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษารับนักเรียนชายเฉพาะห้องเรียนพิเศษห้องเรียนธรรมดารับนักเรียนชายในส ...

                                               

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน คู่กับโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเม ...

                                               

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา ตั้งอยู่ที่ 429 หมู่ที่ 8 ถ ...

                                               

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 ในอดีตเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นฝึกหัดครู ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะชั้นมัธยมต้น-ปลาย ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิ ...

                                               

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโพนพิสัยและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

                                               

โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และ โรงเรียนหญิงล้วนประจำจังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นวันที่ ...

                                               

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 55/30 ถนนลูกเสือ 1 ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท อยู่ห ...

                                               

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คำว่า ชัยภูมิภักดีชุมพล มาจากคำสองคำคือ ชัยภูมิ คือชื่อจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน และ ...

                                               

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชื่อเดิม โรงเรียนวัดชิโนรส ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2438 ขณะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์แล้ว ในปี พ.ศ. 2444 เริ่มจัดการ ...

                                               

โรงเรียนชุมแพศึกษา

โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต ...

                                               

โรงเรียนไชยาวิทยา

โรงเรียนไชยาวิทยา เป็นโรงเรียนประจำเภอไชยา จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะก ...

                                               

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ขุนวจีกรรมรักษา ตั้งอยู่ที่ 60/1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                                               

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ให้การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนตราษตระการคุณ

โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดตราด ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา

                                               

โรงเรียนตะพานหิน

โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช้อักษรย่อ พ.จ.6 และมีสีกรมท่า – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจำโรงเร ...

                                               

โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม" โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนว ...

                                               

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 22/24 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา มีความรู้สึกซาบซึ ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชื่อเดิม: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 หรือเป็นที่รู้จักในนาม เตรียมพัฒน์ เป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระ ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ...

                                               

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึก ...

                                               

โรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีเนื้อที่ 54 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อ ...

                                               

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนเทพลีลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2505 โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตามโครงการขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่เขตชานเ ...

                                               

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านคลองขื่อขวาง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเทพศ ...

                                               

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ ของผู้สืบสกุลอินทรัมพรรย์ คือ รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์, นายจรูญ อินทรัมพรรย์ ...

                                               

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสิบสาม ตำบลบึงคอไห อำเภอ ...

                                               

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                                               

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อังกฤษ: Chiang Rai Municipality School 6 ย่อ: ท.๖, C.R.M.S.6 เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มพูนศักยภาพทาง ...

                                               

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนในสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่เลข ...

                                               

โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2 พหลโยธิน 94 ตำบลปร ...

                                               

โรงเรียนธัญรัตน์

โรงเรียนธัญรัตน์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญรัตน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนาย ...

                                               

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีกำเนิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้าด้วยก ...

                                               

โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รู้จักกันในนาม โรงเรียนชาย เดิมอยู่บริเวณวัดนครสวรรค์ และได้ย้ายมาอยู่บริเวณเชิงเขากบใกล้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 เป็น แห่งหนึ่งของประ ...

                                               

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีพุทธศักราช 2535 มีโครงการจัดตั้งโรงเรียน โดย กรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น ...

                                               

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งแรก เป็นโรงเรียนในเครือ อ ...