ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339                                               

โรงเรียนราชินี

โรงเรียนราชินี เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ...

                                               

โรงเรียนราชินีบูรณะ

โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2457 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "สตรีวิทยา" รวมถึง โรงเรียนราชินีบูรณะเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สำคัญของภูมิภาค โรงเรียน ...

                                               

โรงเรียนราชินีบน

โรงเรียนราชินีบน เป็นโรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ตึกถนนอัษฎางค์ ผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่ออบรมให้เป็นนักเรียนผู้ดีที่ทันสมัย แต่คงความเป็นกุลสตรีที ...

                                               

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลา ประเภทสหศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

                                               

โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม ด้านหน้าติดกับคลองสนามชัย หรือ คลองด่าน เดิมชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณเจ้าหน้าที่กระทร ...

                                               

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียประจำจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งชายและหญิง ชั้นมัธยม ...

                                               

โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีนักเรียนประมาณ 4000 คน โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง ส ...

                                               

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น สังกัด สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่า ...

                                               

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุดรธานี ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ "โรงเรียนอุปถัมภ์นารี" ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ ...

                                               

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อตั้งขึ้นเ ...

                                               

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนรัฐในจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งชายและหญิ ...

                                               

โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ "โรงเรียนสตรีสุรินทร์" โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ ...

                                               

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ ...

                                               

โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเครือข่ายสหวิทยาเขตเบญจสิริ

                                               

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียน ...

                                               

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน ...

                                               

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีการเรียนการสอนเป็นสองภาษาเน้นภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรเคมบริดจ์จากป ...

                                               

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย

                                               

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน เป็นโรงเรียนเอกชน ไม่กินนอน ไม่แสวงหาผลกำไร ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทย โรงเรียนตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2538 เพื่อให้การศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ให้คนไต้หวันในกรุงเทพ ...

                                               

โรงเรียนบางกอกพัฒนา

โรงเรียนบางกอกพัฒนา เป็นโรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นโดย โรซามันด์ สทูลเซิล ในปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2.290 คน นักเรียนมีทั้งหมด 65 สัญชาติ ร้อยละ 20% เป็นนักเรียนชาวไทย และนักเรียนชาวอังกฤษร้อยละ 80% ...

                                               

โรงเรียนมัธยมยานากาวา

โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเสริมภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

                                               

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นโรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและพัทยา ก่อตั้งโดย ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2560 มีนักเรียนประมาณ 1.950 คน รวมโรงเรียนสองแห่งที่กรุงเทพและที่สาขาพัทยา จำนวนนักเรียนเป็นเด็กนักเรี ...

                                               

โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาญี่ปุ่นนานาชาติในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนี้เป็นสาขาของโรงเรียนเอกชนในญี่ปุ่น Shiritsu zaigai kyoiku shisetsu โรงเรียนนี้ดำเนินการโดย Josuikan Education Co., Ltd. ジョスイカン エデ ...

                                               

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เป็นโรงเรียนนานาชาติบริเวณเอกมัย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1946 เดิมเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กของ "กลุ่มคริสเตียนวันเสาร์" ในประเทศไทย ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอนุปร ...

                                               

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เป็นโรงเรียนญี่ปุ่นในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 และสนับสนุนโดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และรับเฉพาะแต่นักเรียนญี่ปุ่นเท่านั้น

                                               

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนย่านเยาวราช เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เ ...

                                               

โรงเรียนเผยอิง

โรงเรียนเผยอิง เป็นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ที่ดำเนินงานโดย สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย มีปรัชญาว่า "รักชาติ เพียรศึกษา ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม", คติพจน์คือ "ความเพียรพยายาม นำไปสู่ความสำเร็จ" และคำขวัญว่า "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" ปัจจุบัน มีคณะผู ...

                                               

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า"กุลสตรีวังหลัง" ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย

                                               

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษา เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรียกอย่างย่อว่า กรุงเทพคริสเตียน หรือ คริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 168 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกขอ ...

                                               

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และ เป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการชื่อ ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ โดยมีชื่อที่เรียกกันติดปากของชาวชลบุรีว่า" ชลชาย ...

                                               

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า "เซนต์คาเบรียล" ในชื่อโรงเรียนนั้น จึงม ...

                                               

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ตั้งอยู่บนเลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดค ...

                                               

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทชายล้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 มีพื้นที่ 11 ไร่ ใ ...

                                               

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนชายล้วน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ก่อตั้งขึ้นใน 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป ...

                                               

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีนักเรียนประมาณ 3000 คน โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบา ...

                                               

โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา เป็นโรงเรียนชายล้วนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

                                               

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นโรงเรียนชายล้วน ประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6ที่ตั้งปัจจุบัน อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก บึงแก่งใหญ่ มีเนื้อที่ 339ไร่ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาด้านต่า ...

                                               

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน เดิมคือโรงเรียนราชวิทยาลัย พระราชทานกำเนิดโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะถูกยุบรวมเป็นวชิราวุธวิทยาลัย ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 และถูกฟื้น ...

                                               

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา อยู่ในเขตพระราชฐาน เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ ...

                                               

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทสหศึกษาในมัธยมปลาย และชายล้วนในมัธยมต้น ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรกา ...

                                               

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทโรงเรียนชายล้วน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

                                               

โรงเรียนวัดสระเกศ

โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประ ...

                                               

วชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย ...

                                               

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายเป็นโรงเรียนชายล้วน มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ ...

                                               

โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนสอนภาษาไทยในยุคต้นของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนั้น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ...

                                               

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ราษฎรสร้างขึ้นแล้วยกให้กระทรวงธรรมการ มีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดย ...

                                               

โรงเรียนวิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อ ...

                                               

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการสถาปน ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →