ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337                                               

สถิตย์ ไชยปัญญา

สถิตย์ ไชยปัญญา เกิดที่จังหวัดเชียงราย เป็นนักวิชาการด้านภาษาสันสกฤตและฮินดี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนเกี่ยวกับภาษาฮินดีและวรรณคดีสันสกฤต รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษาฮินดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                                               

สมเกียรติ ตั้งนโม

สมเกียรติ ตั้งนโม นักวิชาการด้านศิลปร่วมสมัยและสุนทรียศาสตร์ รองศาสตราจารย์และอดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ก่อตั้งและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

                                               

สมบัติ จันทรวงศ์

ศาสตราจารย์ สมบัติ จันทรวงศ์ เป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2538 อดีตศาสตราจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาการ ...

                                               

สมพร แสงชัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เกียรตินิยม Magna Cum Laude จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตเมื่อปี พ.ศ. 2506 จากนั้น เขาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาในปี พ.ศ. 2508 และ 2510 ตามลำดับ รศ.ดร.สมพ ...

                                               

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวไทยและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการเมืองไทยร่วมสมัย เขามีผลงานการศึกษาค้นคว้าและการตีความประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะการศึกษา ...

                                               

สุชนา ชวนิชย์

รองศาสตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทย ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นหนึ่งในทีมของนักวิท ...

                                               

สุชิน ทองหยวก

สุชิน ทองหยวก อดีตพระมหาสุชิน สุชิโน วัดกันมาตุยาราม เกิดที่จังหวัดนครปฐม เป็นศิษย์สำคัญคนหนึ่งของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ที่มีความสามารถในด้านภาษาสันสกฤต เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสอนภาษาสันสกฤตและภาษาปรากฤต ให้พระนักศึก ...

                                               

สุเชาวน์ พลอยชุม

สุเชาวน์ พลอยชุม เป็นรองศาสตราจารย์และอดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานการเขียนและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากที่สุดท่านหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน อ. สุเชาวน์เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เ ...

                                               

สุเนตร ชุตินธรานนท์

ศาสตราจารย์ สุเนตร ชุตินธรานนท์ เป็นนักประวัติศาสตร์ เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวไทย

                                               

สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง

ระบบสารสนเทศโคนม Internet Invention at Low Cost Markov Chain Monte Carlo Simulation ฯลฯ ระบบสารสนเทศสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กและงานสำนักงานอัตโนมัติ Bioinformatics Supat’s Sustainable System Thai KDE Konsole 4.2.0 Computer Simulation in Animal Sc ...

                                               

สุภัททา ปิณฑะแพทย์

รองศาสตราจารย์ สุภัททา ปิณฑะแพทย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2489 ที่ จังหวัดชลบุรี สมรสกับ นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ มีบุตร 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโททั้ง 3 คน

                                               

สุเมธ ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 3 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิงประสานสุข ...

                                               

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์)

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ นามเดิม ทองดี เรศานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมเกษตรและกรมประมง พ.ศ. 2477 - 2479 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2489-2501 อนึ่ง ราชทินนาม "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" นั้น มาจาก กิจ แปลว่า งาน ...

                                               

เสถียร โพธินันทะ

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน และอดีตเลขาธิการคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ที่บ้านในตรอกอิศราน ...

                                               

แสง จันทร์งาม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม พื้นเพเป็นชาวบ้านฮ่องเดื่อ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเชื้อสายลาว เป็นนักศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยรุ่นแรก และนับเป็นพระนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์รูปแรกที่มีความสามารถระดับบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าช ...

                                               

โสรีช์ โพธิแก้ว

รองศาสตราจารย์ โสรีช์ โพธิแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาก ...

                                               

หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ เป็นโอรสของหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ กับหม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์

                                               

อภิชาญ ปานเจริญ

อภิชาญ ปานเจริญ เกิด 2 กรกฎาคม ปีวอก เป็นอาจารย์ทางด้านภาษาบาลีสันสกฤต สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเปิดสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์อภิชาญสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๗ ประ ...

                                               

อมรา พงศาพิชญ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทย ...

                                               

อริยา อรุณินท์

รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาปนิกไทย พ.ศ. 2550-2553 คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2552 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการบริหารจั ...

                                               

หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์)

ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ หรือ หลวงอิงคศรีกสิการ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมเกษตร และเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการในสมัยรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร

                                               

พรรณชื่น รื่นศิริ

คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบดินทรเดชา และประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

                                               

ปรเมศวร์ มินศิริ

ปรเมศวร์ มินศิริ เป็นนักธุรกิจอินเทอร์เน็ตชาวไทย และเป็นผู้ก่อตั้งกิจการอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง เช่น เว็บท่าสนุกดอตคอมและกระปุกดอตคอม เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ทีวีฟอร์คิดส์ และบริการจัดหานางแบบพริตตี้แก๊ง.คอม นอกจากนี้ยังเคยเป็นนายกและอุปนายกสมาคมผู้ด ...

                                               

ประมวนศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ

ประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศิริชัย โพธิ์สุวรรณ เป็นนักมวยสากลชาวจังหวัดมหาสารคาม เคยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมาก่อน ก่อนที่จะหันมาชกมวยสากลอาชีพ ได้เป็นแชมป์ WBO เอเชีย 2 สมัย และได้ขึ้นชิงแชมป์โลก 2 ครั้ง แต่ไม่ ...

                                               

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ หรือชื่อเมื่อเกิดว่า วรกร วัฒนเดชาวงษ์ หรือมักเรียก ครูบาน้อย เป็นภิกษุชาวไทย ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                                               

สมเพียร เอกสมญา

พลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา เป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา รับราชการตำรวจตั้งแต่เป็น พลตำรวจ จนถึงยศ พันตำรวจเอก และได้รับพระราชทานยศพลตำรวจเอกเป็นกรณีพิเศษ ได้ฉายาว่า จ่าเพียร นักสู้แห่งเทือกเขาบูโด และ จ่าเพียร ขาเหล็ก จา ...

                                               

สุนิตา ลีติกุล

สุนิตา จรรยาธนากร เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เป็นนักร้องเพลงไทย โบเป็นลูกครึ่งไทยกับอัฟกานิสถาน คุณพ่อเป็นคนอัฟกานิสถาน และคุณแม่เป็นคนไทย และยังมีเชื้อสายจีน, มอญ และพม่า ด้วย หลังจากโบสอบเทียบจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตัดสินใจเดินถ ...

                                               

หม่ำ จ๊กมก

เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือชื่อในการแสดงว่า หม่ำ จ๊กมก นักแสดงตลกชาวไทย มีชื่อเสียงจากเป็นสมาชิกแก๊งสามช่าในรายการ ชิงร้อยชิงล้าน นอกจากนี้ยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ และประธานสโมสรฟุตบอลยโสธร

                                               

ณฐนนท ทวีสิน

ณฐนนท ทวีสิน เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงห์แดง ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชาอาณ ...

                                               

ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน

                                               

อวัสดา ปกมนตรี

อวัสดา ปกมนตรี หรือ จอย อดีตผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 บุตรสาวของนายวุธจิระ ปกมนตรี กับหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย กับหม่อมเจ้าพัฒนคณ ...

                                               

กิติพัฒน์ รัตนเศรณี

กิติพัฒน์ รัตนเศรณี ชื่อเล่น แมงมุม เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระมีชื่อเสียงจากเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลภายหลังได้ลงนามสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7 เอชดีและมีชื่อเสียงละครเรื่อง ดั่งสวรรค์สาป, ม ...

                                               

อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์

อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์ ชื่อเล่น โจ้ หรือรู้จักกันในนาม โจ้ วงพอส เป็นอดีตนักร้องนำของวงพอส โดยมีเอกลักษณ์ติดตัวคือหัวฟูและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือการร้องเพลงในระดับเสียงสูง และเป็นที่รู้จักจากเจ้าของรางวัลชนะเลิศประเภทขับร้องเดี่ยว จ ...

                                               

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                                               

บ้านซอยสวนพลู

บ้านซอยสวนพลู เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานบ้านพักของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งอยู่ในเลขที่ 19 ซอยพระพินิจ ซึ่งเป็นซอยย่อยของซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร บ้านซอยสวนพลูตั้งบนพื้นที่ 5 ไร่ ที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ซื้อไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณจ ...

                                               

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระอ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร

พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร หรือ พรินทรปริยัติธรรมศาลา มีความเป็นมาจากการที่ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ได้สร้างศาลาต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2428 จารึกนามศาลานั้นว่า พรินทรปริยัติธรรมศาลา ปัจจุบัน ยังมีจารึกอยู่ที่ประตูทางเข้าภายในศาลา เ ...

                                               

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อน พระจุฑาธุชราชฐาน ในอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2435 จนเมื่อหลังเกิด ...

                                               

พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังพระนคร เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราช ...

                                               

พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท หรือ วังพญาไท ตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานนามให้ว่า "พระตำหนักพญาไท" หรือ "วังพญาไท" ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระรา ...

                                               

พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ พิพิธบางลำพูสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เริ่มมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2495 ให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทหารของทั้ง 3 กองทัพขึ้น เพื่อจัดเป็นประวัติศาสตร์และแสดงวิวัฒ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เรียกอีกอย่างว่า พิพิธภัณฑ์แห่งความตาย หรือ พิพิธภัณฑ์ซีอุย เป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์ในกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปเข้าชมได้ ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแก่นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจทางการแพ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ตั้งอยู่ที่ 15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จัดตั้งโดย สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ใหม ...

                                               

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่ที่รวบรวมและ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมวัตถุ เอกสาร ภาพ รวมทั้งประวัติในการสมโภชพระนครรัตนโกสินทร์ในช่วงต่างๆ ตั้งแต่ครั้งครบรอบ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี และล่าสุด พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และรวมถึงการแสดงวัตถุชิ้นเอ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน 27 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชน โดยเจ้ ...

                                               

พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน

พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน หรือ วังคลองเตย ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ แต่เดิมเป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวในเบื้องแรกและทรงเป็นที่ประทับถาวรในเวลาต่อมา ปัจจุบันตำหนักปลาย ...

                                               

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อยู่ภายในบริเวณเดียวกับพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร มีเจ้าของคนเดียวกันคือ คุณพฤฒิพล ประช ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →