ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

พ.ศ. 2519 วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ต่อมา พ.ศ. 2545 จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ ตำบล หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ ...

                                               

โรงเรียนสันกำแพง

โรงเรียนสันกำแพง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนแบบสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่รอบนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มดอยสัพพัญญู มีสถิตินักเรียนสูงสุดทั้งหมด ปี 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2.937 คน สัง ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                               

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ. 2551 บนเนื้อที่ 14 ไร่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียน ...

                                               

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา โรงเรียนลำดับที่ 26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นโรงเรียนที่จัดสอนในระบบสองภาษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก่อตั้งโดย อาจารย์พิบูลย์ และ อาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ...

                                               

โรงเรียนหอพระ

เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2482 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส ...

                                               

โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร

โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร ตั้งอยู่เลขที่ 191/228 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ โครงการ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีอาคารเป็นตึก 3 ชั้น มี 3 ห้องเรียนและมี 9 ห้องประกอบการ ได้ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ของคณะผู้บร ...

                                               

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่หกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวั ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เคยเป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนในระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา เป็นวิทยาเขตที่มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรมากที่สุด ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ...

                                               

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุญาตให้ ...

                                               

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ ...

                                               

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพ ...

                                               

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ" จนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที ...

                                               

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                               

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลั ...

                                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ...

                                               

มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม

มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโดยบริษัท ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25 ...

                                               

จิรันดร ยูวะนิยม

จิรันดร ยูวะนิยม เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีวเคมี ประจำปี พ.ศ. 2546 มีความสนใจและได้ทำวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างสามมิติของโปรตีน การศึกษาเทคนิคการหาโครงสร้างสามมิติโดยอาศัยการหักเหรังสีเอกซ์ขอ ...

                                               

เทียนทอง ทองพันชั่ง

รศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดสงขลา เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2547 ผู้ชนะรายการเกมโชว์ อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 5 ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จบชั้น ม.6 จาก ...

                                               

นำชัย ชีววิวรรธน์

นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมณีวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนทวีธาภิเศก มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โ ...

                                               

พลังพล คงเสรี

รองศาสตราจารย์ พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สาขาเคมีอินทรีย์และ Protein X-ray Crystallography ศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ออกแบบตัวตรวจวัดทางเคมีที่มีความจำเพาะสูง เ ...

                                               

พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ ใจเย็น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีวเคมี ประจำปี พ.ศ. 2548 และรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2546 จากผลงานการวิจัยศึกษากลไกการทำงานของเอ็นไซม์ เพื่อกำจัดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

                                               

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทย ในอดีตมีชื่อเรียกว่า "ข้าราชการครู" ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกอีกอย่างหน ...

                                               

หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์

หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ เป็นพระธิดาองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์ และเป็นพระอนุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทรงนับถือ นอกจากนี้ หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ ยังทรงเป็นปร ...

                                               

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา

                                               

กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือที่รู้จักกันดีและนิยมเรียกว่า ครูลิลลี่ เป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ "สถาบันกวดวิชาพินนาเคิล" ซึ่งตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ซอย 5 ครูลิลลี่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง จบ ...

                                               

ขุนการัญสิขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์)

ขุนการัญสิขภาร เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดนนทบุรี จากประวัติการรับราชการอันยาวนานและคุณงามความดีที่ท่านทำไว้ ท่านเป็นบุคคลสำคัญด้านการศึกษาที่ได้วางรากฐานให้กับการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

                                               

จัง จริงจิตร

จัง จริงจิตร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง คนแรก เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 ที่ตำบลโคกขัน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรชายของนายหงวน และนางพริ้ม จริงจิตร นายจังจบการศึกษาที่โรงเรียนตรังคภูมิ และเข้าศึกษาต่อระดับมัธยม ณ โรงเรียนภ ...

                                               

จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในตระกูลของเทพหัสดิน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปี พ.ศ. 2471 มีเลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3640 นับเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ DSA รุ่น 2478 และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุห ...

                                               

จีระ บุญมาก

จีระ บุญมาก เป็นนักศึกษาปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์ ในเหตุการณ์ 14 ตุลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เวลาประมาณ 12.00 น. เป็นศพแรก

                                               

จูหลิง ปงกันมูล

จูหลิง ปงกันมูล หรือ จุ้ย เป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้ถูกจับเป็นตัวประกันไปคุมขังไว้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้มัสยิดประจำหมู่บ้าน และถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ...

                                               

เจือทอง อุรัสยะนันทน์

ท่านผู้หญิงเจือทอง อุรัสยะนันทน์ เป็นบุตรีของนายเท้ง-นางจู กรีทอง คหบดีชาว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพี่คนโต ในจำนวนพี่น้อง 6 คน เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2463 ณ บ้านเลขที่ 114 ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มการศึกษาชั้น ประถม ที่โรงเร ...

                                               

หลวงแจ่มวิชาสอน (แจ่ม นิยมเหตุ)

หลวงแจ่มวิชาสอน สมรสกับ นางสาวผิน นิงสานนท์ บุตรสาว หลวงพินิจโภคากร เมื่อ พ.ศ. 2451 มีบุตรรวมทั้งหมด 8คน อุปสมบทเมื่อพ.ศ. 2452 จำพรรษาอยู่ที่วัดสังข์กระจาย คลองบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นองค์พระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2452 ห ...

                                               

เจ้าชื่น สิโรรส

เจ้าชื่น สิโรรส เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานการศึกษาและพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่

                                               

ไดอาน่า แรนด์

ปัจจุบัน ไดอาน่าได้เป็นครูฝึกสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ก่อนที่จะย้ายมาบรรจุเป็นครูอย่างเต็มตัวที่โรงเรียนสารวิทยา

                                               

พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)

พระตีรณสารวิศวกรรม ปลัดกระทรวงธรรมการและกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และสมาชิกวุฒิสภา

                                               

เตือน พาทยกุล

ครูเตือน พาทยกุล เป็นชาวเพชรบุรีที่เกิดมาในตระกูลนักดนตรีที่มีทั้งปู่และบิดา เป็นนักดนตรีที่ให้พื้นฐานทางดนตรีแก่ครูเตือน พาทยกุลในเยาว์วัย และด้วยใจนักจึงเลือกเรียนทางดนตรีอย่างจริงจัง บิดาได้ส่งเข้าเมืองหลวงสู่สำนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทางฝั่งธนบ ...

                                               

ธชย ประทุมวรรณ

ธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง ธชย หรือชื่อเดิม สิทธิกร ประทุมวรรณ รู้จักกันในชื่อ เก่ง เดอะวอยซ์ เป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เสียงจริง ตัวจริง ปีที่ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด โดยเคยได้รางวัลศิลปินเดี่ยวจากโค้ก มิวสิ ...

                                               

นพรัตน์ กุลหิรัญ

นพรัตน์ กุลหิรัญ เจ้าของฉายา มาดามรถถัง เป็นนักธุรกิจหญิงชาวไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด ที่ผลิตชิ้นส่วนและรถหุ้มเกราะ ให้แก่กองทัพไทยและกองทัพต่างประเทศ ทั้งนี้ เธอเคยเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

                                               

นิยม ทองชิตร

นิยม ทองชิตร เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2452 ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กเรียนหนังสือที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมห้องเดียวกับ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ในชั้น ม.ศ. 5 ในปี พ.ศ. 2464 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "นายหมู่ลูกเสือเอก" นิยม ทองชิตร เป็นนักเรียนที่เชี ...

                                               

หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล)

อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมหอวัง โรงเรียนหอวัง คนที่ 4 พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2476 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน คนที่ 13 ระหว่าง พ.ศ. 2476-พ.ศ. 2477 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนยุพราชวิทย ...

                                               

พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)

มหาอำมาตย์ตรี นายกองโท พระยาปรีชานุสาสน์ อดีตปลัดทูลฉลอง กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เชียงใหม่ รักษาการณ์ผู้บังคับการโรงเรียนราชวิทยาลัย เจ้ากรมโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมัยรัชกาลที่๖ อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย อดี ...

                                               

เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นการทำอาหารแบบวิจิตร และการแกะสลักเครื่องสดเป็นรูปต่างๆ จนมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 50 ปี

                                               

หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่

หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ เป็นธิดาของหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ กับหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา สกุลเดิม: บาร์ซูคอฟ อิวาโนวิตซ์ หม่อมชาวรัสเซีย จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ สมรสกับหม่อมราชวงศ์คึก ...

                                               

พิมพ์ รัตนคุณสาสน์

นายพิมพ์ รัตนคุณสาสน์ เป็นกวีอีสาน ที่มีความสามารถในการประพันธ์กลอนลำได้ทุกรูปแบบ จนได้รับยกย่องในนาม พิมพ์กวี ศรีอีสาน และเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนมีคำเรียกติดปากคนทั่วไปว่ ...

                                               

พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร)

พระยาภิรมย์ภักดี นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร เป็นบุตรของพระภิรมย์ภักดี กับนางมา เศรษฐบุตร เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2415 ที่ย่านจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้กำเนิดเบียร์สิงห์และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

                                               

มนัส โอภากุล

นายมนัส โอภากุล หรือชื่อที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกติดปากว่า "อาจารย์มนัส" เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

                                               

มาลินีมงคล อมาตยกุล

มาลินีมงคล อมาตยกุล มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →