ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334                                               

ราชวงศ์ธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี เป็นราชวงศ์ในอดีตที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 15 ปี ซึ่งปกครองกรุงธนบุรีเพียงราชวงศ์เดียว และมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนาราชวงศ์นี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2310 - 6 เมษายน 2325

                                               

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบ ...

                                               

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 พร้อมกับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ได้ใช้ฉะเชิงเทรา และเป็นเส้นผ่าน ของทหารไทย ในการกอบกู้เอกราชหลังเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ศาลพระเจ้าตา ...

                                               

สถานีสะพานตากสิน

สถานีสะพานตากสิน เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สายสีลม ยกระดับระหว่างสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 สะพานที่ขนานกัน และคร่อมบริเวณปากคลองสาทร ช่วงริมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจุดตัดถนนเจริญกรุง เป็นสถานีรถไฟฟ้าแห่ ...

                                               

หยง แซ่แต้

หยง แซ่แต้ เป็นพระราชชนกในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระภัสดาในกรมพระเทพามาตย์ ท่านเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์ธนบุรี หยง แซ่แต้ ที่มีถิ่นฐานเดิมในตำบลหัวฟู่ อำเภอเทงไฮ้ เฉิงไห่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า พระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่ ...

                                               

อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน

อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน หรือที่มักเรียกกันว่า อนุสาวรีย์คู่บารมี เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์สิ้นสุดสภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในการรวบรวมแผ่นดินไทยได้สำเร็จ หลังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียก ...

                                               

กรมขุนอินทรพิทักษ์

กรมขุนอินทรพิทักษ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ธนบุรี ด้วยเป็นพระญาติพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นคนละพระองค์กับสมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรส นิธิ เอียวศรีวงศ์อธิบายว่ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระองค ...

                                               

งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563

งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นงบประมาณแผ่นดินแรกที่คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 โดยเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระแรกในวันที่ 17 ...

                                               

งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2564

งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดินชุดที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 โดยเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระแรกในวันท ...

                                               

จรัญ ภักดีธนากุล

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล เป็นนักนิติศาสตร์ชาวไทย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม และยังเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยานที่เนติบัณฑิตยสภาอีกด้วย

                                               

พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล)

มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี มีนามเดิมว่า บุญช่วย วณิกกุล อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 7 อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตอธิบดีศาลฎีกา

                                               

นุรักษ์ มาประณีต

นุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

                                               

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี หรือมักเรียกกันว่า หมอหลวง ซึ่งเป็นแพทย์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิ ...

                                               

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                               

วิชา มหาคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

                                               

ศรีราชา วงศารยางกูร

ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                               

สุนทร จันทร์รังสี

สุนทร จันทร์รังสี เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกพาณิชยการ โรงเรียนกรุงเทพพณิชยการ วุฒิบัตรนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค คณะวารสารศาสตร์และ ...

                                               

หยุด แสงอุทัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ท่านหนึ่งของประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษ หยุด แสงอุทัย นามเดิม สายหยุด แสงอุทัย หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ ด ...

                                               

เทศบาล

เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุ ...

                                               

มณฑลนครศรีธรรมราช

มณฑลนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ จากการรวมหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ ตั้งแต่เมือง นครศรีธรรมราช ลงไป ที่ว่าการของมณฑลตั้งอยู่ที่เมืองสงขลา หัวเมืองที่รวมอยู่ในมณฑลนี้ในระยะแรก คือก่อน พ.ศ. ๒๔๔๙ มี ๑๐ เมือง คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ...

                                               

มณฑลปราจิณบุรี

มณฑลปราจีนบุรี หรือ มณฑลปราจิณ อดีตมณฑลหนึ่งของไทยในระบบการปกครองแบบ มณฑลเทศาภิบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 โดยรวม 7 เมืองฝั่งตะวันออกเข้ามาอยู่รวมกันคือ พนัสนิคม นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บางละมุง ชลบุรี โดยมีเมืองปราจีนบุรีเป็นท ...

                                               

มณฑลพิษณุโลก

มณฑลพิษณุโลก บ้างสะกดว่า พิศณุโลกย์ หรือ พิศณุโลก เป็นมณฑลหนึ่งในการปกครองส่วนภูมิภาคระบบมณฑลเทศาภิบาลของราชอาณาจักรสยาม ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

                                               

มณฑลเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 รัฐบาลได้ยกเลิกมณฑลเพชรบูรณ์และรวมมณฑลเพชรบูรณ์เข้ากับมณฑลพิษณุโลกเป็นการถาวร เนื่องจากมณฑลเพชรบูรณ์มีเพียง 2 เมือง จังหวัด ประชากรมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมือง ๆ เดียวในมณฑลอื่น ๆ ประกอบกับสถานการณ์โจรผู้ร้ายชุ ...

                                               

มณฑลภาค

มณฑลภาค เป็นระบบแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของราชอาณาจักรสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 จนถึงปี พ.ศ. 2469 โดยมีการรวมมณฑลเทศาภิบาล 2 - 3 มณฑลเข้าเป็นมณฑลภาค มีอุปราชภาคบังคับบัญชาและมีอำนาจเหนือภาคดังกล่าว

                                               

มณฑลมหาราษฎร์

มณฑลมหาราษฎร์ เป็นมณฑลหนึ่งในการปกครองส่วนภูมิภาคระบบมณฑลเทศาภิบาลของราชอาณาจักรสยามที่แบ่งออกจากมณฑลพายัพในปี พ.ศ. 2458 ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกของมณฑลพายัพเดิม

                                               

กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่บริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

                                               

นครแม่สอด

นครแม่สอด เป็นโครงการยุบรวมเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและจัดตั้งขึ้นเป็นนครแม่สอดมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตครอบคลุมเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บ ...

                                               

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่ ...

                                               

องค์การบริหารส่วนตำบล

ดูรายชื่อเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึ ...

                                               

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

หน้านี้รวบรวม รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโร ...

                                               

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามอำเภอ

หน้านี้รวบรวม รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโร ...

                                               

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูที่เลขที่ 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...

                                               

โรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ประจำอำเภอจอมทอง และกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ในอดีต และเป็นโรงเ ...

                                               

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยกลุ่มชาวไทยเขื้อสายจีนและพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายในเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณร้อยปีก่อน มุ่งเ ...

                                               

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนแรกใน อ.เชียงดาว ที่ทำการเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 เดิมใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดาว เป็นที่ทำการสอน ในช่วงแรกนั้น โรงเรียนได้เปิด เฉพาะชั้น ม.1-ม.3 เท่านั้น ต่อมาทางโรงเรียนจึงได้ขอสงวนที่ไว้ 165 ไร ...

                                               

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา

                                               

โรงเรียนไชยปราการ

โรงเรียนไชยปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอไชยปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยสะเก็ด เปิดทำการสอน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 ปัจจุบัน จัดระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนทั้งหมด 91 คน ครู-อาจารย์ 3 คน

                                               

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนChiengmai Girls schoolเคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ใช้ชื่อ ตามพระราชอิสสริยยศของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ปัจจุบันเป็นโรงเรี ...

                                               

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2513 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

                                               

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ตั้งอยู่พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นแบบทั่วไป และในระดับชั้ ...

                                               

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

โรงเรียนบ้านแม่โต๋ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

                                               

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนสหศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ส ...

                                               

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยา ...

                                               

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอฝาง และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในอำเภอฝางที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                               

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

พ.ศ. 2475 มีคณะบาทหลวงโรมันคาทอลิก ขึ้นมาเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสร้างโบสถ์พระหฤทัย ขึ้น ณ ตำบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนพระหฤทัยในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้นด้วยนักเรียนจ ...

                                               

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนลำดับที่สามในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 เพียงสามเดือนก่อนการปฏิวัติสยาม โรงเรียนแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสองแผนก ได้แก่แผนกประถมตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน แผนกมัธยมตั้งอยู่ที่ ...

                                               

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ และโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กร ...

                                               

โรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจการโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ เชียงใหม่ เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับม ...

                                               

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เรยีนาเชลี มาจากภาษาละติน Regina Coeli แ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →