ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332                                               

พระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม

พ.ศ. 2103 เจ้าฟ้าหงษามังตรายกทัพมาตีเมืองน่านได้ พระยาพลเทพฤๅไชยต้องหนีไปหลวงพระบาง เมืองน่านว่างผู้ปกครองเมือง เจ้าฟ้ามังตราจึงส่งพระญาหน่อคำไชยเสถียรสงครามมาครองเมืองน่านต่อ ภายใต้อำนาจของพม่าผ่านทางเมืองเชียงใหม่

                                               

พระยาพลเทพฦๅไชย

เจ้าพระยาพลเทพฦๅไชย เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 38 ครองเมืองน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2070–2101 ครองเมืองน่านได้ 31 ปี ต่อมาได้หนีไปเมืองล้านช้าง ถือเป็นการสิ้นสุดอิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ในแผ่นดินเมืองน่าน

                                               

เจ้ามหาพรหมสุรธาดา

มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา มีนามเดิมว่า มหาพรหม สกุล ณ น่าน ประสูติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2389 เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 64 และเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 ในราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ เป็นราชโอรสในเจ้าอนันตวรฤทธิเดชกับแม่เจ้าขอดแก้ว เ ...

                                               

นางพญาแม่ท้าวคำปิน

นางพญาแม่ท้าวคำปินมหาเทวี ทรงเป็นกษัตริย์น่าน พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ภูคา ครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1848 สืบต่อจากพญาเก้าเกื่อน ผู้เป็นพระสวามี ที่ทรงย้ายไปครองเมืองย่าง แทนพญาภูคา ผู้เป็นปู่ และทรงเป็นพระชนนีใน พญาผานอง กษัตริย์น่าน พระองค์ที่ 4 แห ...

                                               

ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ หรือ นันทราชวงศ์ หรือ ราชวงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ เป็นราชวงศ์ลำดับที่สองต่อจากราชวงศ์ภูคา ที่ปกครองนครเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2269 จนถึง พ.ศ. 2474 รวมระยะเวลา 205 ปี

                                               

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระนามเดิม เจ้าสุริย ณ น่าน เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 63 และองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ พระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช มีพระนามอย่างลำลองตามที่ชาวเมืองน่านเรียกพระนามว่า พระเจ้าน่าน

                                               

หมื่นสร้อยเชียงของ

เจ้าหลวงสร้อยเชียงของ หรือหมื่นสร้อยเชียงของ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 18 หลังจากพระเจ้าติโลกราช ตีเมืองน่านได้ ในปี พ.ศ. 2101 ก็ ให้พญาผาแสง ครองเมืองน่าน สืบต่อมา จนถึงปี พ.ศ. 2005 พญาผาแสง พิราลัย พระเจ้าติโลกราช จึงได้ให้หมื่นสร้อยเชียงข ...

                                               

เจ้าฟ้าหลวงอัตถวรปัญโญ

สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ สมเด็จเจ้าฟ้าเมืองน่าน เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 57 และองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ หรือ เจ้าฟ้าน้อยอัตถะ เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหลวงเจ้าเมืองน่าน เป็นราชบุตรของพ่อเจ้าสุทธะและแม่เจ้ากรรณิกา และเป็นพระปนัดดาของพญาหลวง ...

                                               

ท้าวอ้ายยวม

ปี พ.ศ. 2024 พระเจ้าติโลกราชให้ท้าวอ้ายยวม มาครองเมืองน่าน ซึ่งท้าวอ้ายยวมก็ได้ชักชวนชาวบ้านชาวเมือง สร้างพระธาตุ ครอบองค์พระธาตุแช่แห้งเดิมที่ท้าวขาก่านสร้างขึ้น โดยให้ใหญ่กว่า สูงกว่าเก่า กว้าง 10 วา สูง 17 วา ใช้เวลาสร้างราว 4 ปี จึงเสร็จบริบู ...

                                               

สุลต่านสุลัยมาน ชารีฟุดดิน

สุลตานสุลัยมาน ชารีฟุดดิน ชาฮ์ เป็นพระราชบุตรใน ตวนกู ตีมุน ซึ่งเป็นเชื้อสายตวนกูรามิดดิน ในปี พ.ศ. 2438 เจ้าเมืองปัตตานี ตวนกู ตีมุน ได้ถึงแก่กรรม เต็งกูสุไลมาน ชารีฟูดดีน บุตรชาย ได้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งชาวเมือง เรียกพระองค์ว่า "สุลต่าน สุไลมาน ชา ...

                                               

เจ้าผู้ครองนครพะเยา (ยุคฟื้นฟู)

เจ้าผู้ครองนครพะเยา เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าหลวงน้อยอินทร์, เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๘ กับ พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕ ขณะดำรงพระยศ เจ้าอุปราชนครเชียงใหม่ ได้ทูลขอต ...

                                               

พระยาประเทศอุตรทิศ (พุทธวงศ์)

พระยาประเทศอุดรทิศ หรือ พระญาประเทศอุดรทิศ หรือเจ้าหลวงมหาวงศ์ พระนามเดิมคือ เจ้าพุทธวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองพะเยายุคฟื้นฟูองค์ที่ 1 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2387 - พ.ศ. 2391 เป็นต้นสกุล มหาวงศ์

                                               

รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่

พ.ศ. 2313 – พ.ศ. 2445 เป็นเมืองขึ้นกรุงรัตนโกสินทร์

                                               

เจ้าเมืองแพร่

เจ้าเมืองแพร่ เป็นพระเจ้าเชียงใหม่พระองค์ที่ 9 ในยุคที่เป็นประเทศราชของพม่า พระองค์เป็นพระญาเจ้าเมืองแพร่พระองค์เดียวที่มาปกครองแคว้นล้านนา เจ้าเมืองแพร่มีพระนามเดิมว่าอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าทรงครองเมืองเชียงใหม่ในปี ...

                                               

พระยาเทพวงศ์

พระยาเทพวงศ์ เจ้าหลวงเทพวงศ์ พระยาอุปเสน หรือ เจ้าหลวงอุปเสน ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 23 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

                                               

พระยาแสนซ้าย

พระยาแสนซ้าย เจ้าหลวงแสนซ้าย ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

                                               

พระยาอินทวิไชย

พระยาอินทวิไชย หรือ เจ้าหลวงอินต๊ะวิไจย เป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 24 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองนครแพร่ต่อจากพระยาเทพวงศ์ผู้เป็นราชบิดา

                                               

พระยาพิมพิสารราชา

พระยาพิมพิสารราชา หรือ เจ้าหลวงพิมพิสาร เป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 25 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองนครแพร่ต่อจากพระยาอินทวิไชยผู้เป็นราชมาตุลา

                                               

เจ้าพิริยเทพวงษ์

น้อยเทพวงษ์ หรืออดีต เจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 26 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นต้นราชตระกูลเทพวงศ์

                                               

พระยาศรีสุริยวงศ์ (พระเมืองไชย)

พระยาศรีสุริยวงศ์ หรือ เจ้าหลวงนครไชยวงศา หรือ พระเมืองไชย ในพงศาวดารไทยเรียก พญามังไชย ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21 ได้รับการสถาปนาจากกษัตริย์พม่าในยุคพม่าปกครอง ภายหลังได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2313 พระเจ้ากรุงธนบุ ...

                                               

รายพระนามเจ้าผู้ครองนครลำปาง

เจ้าผู้ครองนครลำปาง เป็นตำแหน่งที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริภุญชัย โดยกษัตริย์พระองค์แรกของนครลำปางคือพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวี พระเจ้าอนันตยศทรงสร้างนครลำปางและขึ้นครองเมืองเมื่อ พ.ศ. 1231 ซึ่งลูกหลานของพระเจ้าอนันตยศยังคงขึ้น ...

                                               

เจ้าพรหมาภิพงษธาดา

เจ้าพรหมาภิพงษธาดา เจ้านครลำปางองค์ที่ 10 ในราชวงศ์ทิพย์จักร ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2416 ถึงปี พ.ศ. 2435

                                               

เจ้านรนันทไชยชวลิต

เจ้านรนันทไชยชวลิต มีนามเดิมว่า เจ้าน้อยธนัญไชย เป็นเจ้าโอรสในเจ้าวรญาณรังษีกับเจ้าสุวันไล ต่อมาในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเป็น เจ้าราชสัมพันธวงศ์เมืองนครลำปาง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ ...

                                               

เจ้าสุริยะจางวาง

เจ้าหลวงสุริยะจางวาง เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 11 ในระหว่างปี พ.ศ. 2430 ถึงปี พ.ศ. 2436 แต่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ของสยาม ไม่ได้กล่าวถึงเจ้าสุริยะจางวางเลยแม้แต่น้อย

                                               

เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

มหาอำมาตย์โท นายพลตรี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร ตลอดรัชสมัย เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตดำรงความมั่นคงสุจริตและความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงพัฒนานครลำปางและเมืองบริวารในด้านต่าง ๆ ให้ทันก ...

                                               

พระเจ้าดวงทิพย์

พระเจ้าดวงทิพย์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง สืบต่อจากพระเจ้าคำโสมผู้เป็นพระเชษฐา ครองราชย์ในระหว่างปี 2337 - 2369 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าราชบุตรองค์ที่ 4 ของเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว พระเจ้าดวงทิพย์ หรือ "พระเจ้านครลำปางดวงทิพ" ได้รับพระราชทาน ...

                                               

พระยาไชยวงศ์

เจ้าหลวงไชยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2380 เป็นราชบุตรองค์โต ในพระเจ้าคำโสม เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4 เป็นราชนัดดาในเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว และเป็นราชปนัดดาในพระยาสุละวะลือไชยสงคราม

                                               

พระยาขัติยะ

เจ้าหลวงขัติยะ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 7 ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2380 แต่ครองราชย์ได้เพียง 6 เดือน ก็เสด็จถึงแก่พิราลัย

                                               

พระยาน้อยอินท์

เจ้าหลวงน้อยอินทร์ หรือ "พระยาน้อยอินท์" เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 8 และเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 3 เป็นราชบุตรของพระยาคำโสม องค์ที่ 3 เป็นพระอนุชาพระยาขัติยะ

                                               

พระยาคำโสม

พระยาคำโสม หรือ เจ้าคำสม เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4 เป็นหนึ่งในเจ้าเจ็ดตน และเป็นราชบุตรองค์ที่ 2 ของเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากพระเชษฐา คือพระเจ้ากาวิละ ในระหว่างปี พ.ศ. 2325-2337 เสด็จพิราลัยในขณะมีพระชนมาย ...

                                               

เจ้าวรญาณรังษี

เจ้าวรญาณรังษี มีนามเดิมว่า เจ้าญาณรังสี เป็นโอรสองค์ที่ 5 ของพระยาคำโสม ได้สมรสกับเจ้าสุวันไล เจ้าฝาง มีโอรส-ธิดา ได้แก่ เจ้าบุรีรัตน์ น้อยธรรมเสนา เจ้าบุรีรัตน์นครลำปาง พิราลัยก่อน พ.ศ. 2419 เจ้าน้อยคำป้อ ต่อมาขึ้นครองนครลำปางเป็นที่ เจ้าสุริยะ ...

                                               

เจ้าราชบุตร (แก้วเมืองพวน ณ ลำปาง)

รองหัวหมื่น เจ้าราชบุตร เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครลำปาง ต่อมาถึงแก่พิราลัยใน พ.ศ. 2468 ซึ่งหลังจากยุคสมัยเจ้าราชบุตรแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่าทางรัฐบาลสยามได้แต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ใหม่แต่อย่างใด

                                               

เจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว

เจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางพระองค์ที่ 2 ทรงครองนครลำปางในปี พ.ศ. 2306 - 2317 มีพระราชโอรส 7 พระองค์ พระองค์ใหญ่สุดคือพระเจ้ากาวิละ ผู้มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้ราชอาณาจักรล้านนาจากพม่า และต่อมาเจ้านายบุตรหลานได้ปกคร ...

                                               

พระยาคำตัน

เจ้าหลวงคำตัน เป็นพระโอรสในพระเจ้าลำพูนไชย เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 2 กับแม่เจ้าจันทาราชเทวี เมื่อพระยาน้อยอินท์ถึงแก่พิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เจ้าหลวงคำตัน ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน เมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ. 2384 พระยาน ...

                                               

พระยาน้อยลังกา

เจ้าหลวงธรรมลังกา หรือ พระยาน้อยลังกา เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 5 ครองนครลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2384 ถึง พ.ศ. 2386 รวมระยะเวลาครองนคร 2 ปี

                                               

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ

เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 6 พระองค์ปกครองลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414 รวมระยะเวลาการปกครองทั้งหมด 28 ปี ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนที่ปกครองลำพูนยาวนานเป็นอับดับที่ 2 รองจากเจ้าจักรคำขจรศักดิ์

                                               

เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์

เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ หรือ เจ้าดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ วรโมษกิติโสภณวิมลคุณ หริภุญไชยมหาเจดีย์บูชากร ราษฎรธุระธาดาประดิษฐบดี เจ้าลำพูนไชย มีพระนามเดิมว่า เจ้าน้อยดาวเรือง ราชสมภพเมื่อจุลศักราช - ปี- จัตวาศก พ.ศ ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าหลวงไชยลั ...

                                               

เจ้าเหมพินธุไพจิตร

เจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร มีพระนามเดิมว่า เจ้าคำหยาด ไม่ทราบปีที่ประสูติ ทรงเป็นราชโอรสใน เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 6 กับ แม่เจ้าคำจ๋าราชเทวี และทรงเป็นราชนัดดา หลานปู่ ใน เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที ...

                                               

รายพระนามเจ้าผู้ครองนครลำพูน

ในปี พ.ศ. 2324 ภายหลังจากที่พระเจ้ากาวิละ ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้านครเชียงใหม่ ขณะนั้นนครลำพูนยังคงเป็นเมืองร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2357 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยารา ...

                                               

เจ้าจักรคำขจรศักดิ์

เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ มีพระนามเดิมว่า เจ้าน้อยจักรคำ ณ ลำพูน ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2417 เป็นราชโอรสในเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9 กับแม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว อิศรเสนา และเป็นราชนัดดา หลานปู่ ในเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ เจ้าผู้ครองนค ...

                                               

พระเจ้าลำพูนไชย

พระเจ้าลำพูนไชย เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนพระองค์ที่ 2 ครองราชย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2358 ถึงปี พ.ศ. 2370 เป็นหนึ่งในเจ้าเจ็ดตนต้นราชวงศ์ทิพย์จักร และเป็นเจ้าผู้ครองนครที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "พระเจ้าประเทศราช" องค์ที่ 3 ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3

                                               

เจ้าอินทยงยศโชติ

เจ้าอินทยงยศโชติ มีพระนามเดิมว่าเจ้าอินทยศ เป็นราชโอรสในเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ เจ้านครลำพูนองค์ที่ 7 โดยเป็นองค์เดียวที่เกิดแต่แม่เจ้าปิมปาราชเทวี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น เจ้าอุปราชนครลำพูน จนวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2440 นับแบบปัจจุบันเป็นปี ...

                                               

พระยากำแพงเพชร (นุช)

พระยากำแพงเพชร เจ้าเมืองกำแพงเพชร ภริยาชื่อท่านผู้หญิงชี ราชธิดาเจ้าผู้ครองนครเชียงราย ภายหลังได้ไปราชการทัพหลายครั้ง มีความดีความชอบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้พระราชทาน ดาบด้ามทองฝักทองคำเป็นบำเหน็จ และยังได้รับพระราชทานตำแหน่งให้เป็นผู้ ...

                                               

เพียเมืองแพน

เพียเมืองแพน หรือเจ้าเมืองแผน บ้างออกนามว่าท้าวเพี้ยเมืองแพนหรือเจ้าเพี้ยเมืองแพนหรือพระยาเมืองแพน ต่อมาเลื่อนเป็นพระนครศรีบริรักษ์ นามเดิมท้าวพัน หรือท้าวสัก เจ้านายลาวในราชวงศ์ล้านช้าง ต้นสกุลเสนอพระ สุนทรพิทักษ์ นครศรีบริรักษ์ เศรษฐภูมิรินทร์ ...

                                               

พระยาภักดีชุมพล (แล)

พระยาภักดีชุมพลเดิมชื่อ "แล" เป็นชาวนครเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรในเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทย ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน อยู่ ...

                                               

เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา)

เจ้าพระยานครราชสีมา หรือ ทองอินท์, ทองอิน เจ้าเมืองนครราชสีมาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บุตรบุญธรรมในเจ้าพระยานครราชสีมา เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นแม่ทัพคนสำคัญของไทยในสงครามปราบกบฏเวียงจันทน์ และสงครามอานามสยามยุทธ

                                               

เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา)

เจ้าพระยานครราชสีมา หรือ เจ้าคุณตามืด เจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยกรุงธนบุรี เป็นพระบิดาบุญธรรมในเจ้าพระยานครราชสีมา พระราชโอรสองค์สุดท้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นญาติกับพระยาพิชัยดาบหัก

                                               

พระยาพัทลุง (ขุน)

พระยาพัทลุง หรือ ขุนคางเหล็ก เป็นบุตรชายของพระยาราชบังสัน บุตรชายของพระยาพัทลุง บุตรสุลต่านสุลัยมาน เกิดและเติบโตในกรุงศรีอยุธยา จึงพูดภาษาปักษ์ใต้ไม่เป็น เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่ออายุ 14 ปี ต่อมา เมื่อกรุงศรีอย ...

                                               

พระยาพัทลุง (ทองขาว)

พระยาทองขาว เป็นบุตรพระยาพัทลุง เป็นเจ้าเมืองพัทลุงอยู่ 26 ปี แต่เดิมชื่อนายศักดิ์ ได้มีการโปรดเกล้าฯ ในปี 2334 เป็นเจ้าเมืองพัทลุง พระยาพัทลุง เป็นผู้กล้าหาญเหมือนพระบิดาคือ ขุนคางเหล็ก ที่ร่วมต้านศึกฯ ทัพของพม่าที่ท่าเสม็ด จนชนะและไปตีเมืองปัตต ...

                                               

เจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง โรจนกุล)

เจ้าพระยาพิษณุโลก เดิมชื่อ เรือง หรือ บุญเรือง เป็นเจ้าพระยามหานครผู้ครองหัวเมืองชั้นเอก เมืองพิษณุโลก และเป็นผู้ตั้งชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง มีราชทินนามขุนนางตามที่ปรากฏในทำเนียบพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหาร ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →