ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 331
                                               

การว่าราชการหลังม่าน

การว่าราชการหลังม่าน การปกครองรูปแบบหนึ่งซึ่งแพร่หลายมากทั้งในประเทศจีนและประเทศเกาหลีในกรณีที่องค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิยังทรงพระเยาว์อยู่พระมเหสีหรือจักรพรรดินีของรัชกาลก่อนรวมถึงพระอัยยิกาและพระปัยยิกาขององค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิในรัชกา ...

                                               

จักรพรรดิกง

จักรพรรดิกงตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิซ่งกงตี้ หรือ ซ่งกงจง แห่งราชวงศ์ซ่ง ค.ศ. 1274-1276 จักรพรรดิโจวกงตี้ แห่งราชวงศ์โฮ่วโจว ในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร ค.ศ. 952 - 960

                                               

จักรพรรดิเกาจง

จักรพรรดิเกาจง สามารถหมายถึง จักรพรรดิชิงเกาจง หรือ จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิง จักรพรรดิซ่งเกาจง แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ จักรพรรดิฮั่นหยวนตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิถังเกาจง แห่งราชวงศ์ถัง

                                               

จักรพรรดิเกาจู่

จักรพรรดิเกาจู่ สามารถหมายถึง จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ แห่งราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิถังเกาจู่ แห่งราชวงศ์ถัง และยังสามารถหมายถึง จักรพรรดิเกาจู่ แห่งราชวงศ์โฮ่วฮั่น จักรพรรดิจิ้นเกาจู่ แห่งราชวงศ์โฮ่วจิ้น

                                               

จักรพรรดิจาว

ฮั่นจาวตี้ เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนหลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ฮั่น สามารถหมายถึง จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้กง พระนามเดิม หลิวกง 188 – 184 ปีก่อนคริสตกาล แห่งฮั่นตะวันตก จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้ฮง พระนามเดิม หลิวฮง 184 – 180 ปีก่อนคริสตกาล แห่งฮั่นตะวันตก พระเ ...

                                               

จักรพรรดิจิง

จักรพรรดิจิงตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิฮั่นจิงตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น 156 - 141 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิโจวจิ้งตี้ แห่งราชวงศ์โจวเหนือ เป่ยโจว ค.ศ. 579 - 581

                                               

จักรพรรดิจิงจง

จักรพรรดิจิงจง สามารถหมายถึง จักรพรรดิเหลียวจิ่งจง เย่ว์ลี่เสียน แห่งราชวงศ์เหลียว ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 969 - 982 จักรพรรดิเซี่ยจิงจง หลี่ หยวนเฮา แห่งราชวงศ์เซี่ยตะวันตก ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1038 - 1048

                                               

จักรพรรดิไท่จง

จักรพรรดิไท่จง มีความหมายว่า "บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่" สามารถหมายถึง จักรพรรดิถังไท่จง แห่งราชวงศ์ถัง ค.ศ. 626–649 จักรพรรดิชิงไท่จง หรือ หวงไท่จี๋ แห่งราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1626-1643 จักรพรรดิจินไท่จง แห่งราชวงศ์จิน ค.ศ.1123-1135 จักรพรรดิหมิงไท่จง หรือ ...

                                               

จักรพรรดิไท่จู่

จักรพรรดิไท่จู่ มีความหมายว่า "great ancestor" หมายถึง จักรพรรดิที่เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์จีน สามารถหมายถึง จักรพรรดิซ่งไท่จู่ เจ้า กวงยิ่น แห่งราชวงศ์ซ่ง ค.ศ. 960–976 จักรพรรดิหมิงไท่จู่ หรือ จักรพรรดิหงหวู่ แห่งราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1368-1398 จักรพรรด ...

                                               

จักรพรรดิเสวียน

จักรพรรดิเสวียนตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิเสวียนตี้ แห่งราชวงศ์เหลียงตะวันตก ค.ศ. 555 - 562 จักรพรรดิฮั่นเสวียนตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น 74 - 49 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิเสวียนตี้ แห่งราชวงศ์เฉิน ค.ศ. 569 - 582 จักรพรรดิโจวเสวียนตี้‎‎ แห่งราชวงศ์เป่ยโจว ...

                                               

จักรพรรดิหมิง

จักรพรรดิหมิงตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิหมิงตี้ แห่งราชวงศ์ฉีใต้ ค.ศ. 494 - 498 จักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น ค.ศ. 58 - 75 จักรพรรดิหมิงตี้ แห่งราชวงศ์หลิวซ่ง ค.ศ. 465 - 472 จักรพรรดิหมิงตี้ แห่งราชวงศ์เหลียงตะวันตก ค.ศ. 562 - 585 จักรพรรด ...

                                               

จักรพรรดิหมิน

จักรพรรดิหมินตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิจิ้นหมิ่นตี้ แห่งราชวงศ์จิ้น ค.ศ. 313 - 316 จักรพรรดิเสี้ยวหมินตี้ แห่งราชวงศ์เป่ยโจว ค.ศ. 557 จักรพรรดิเจี่ยหมินตี้ แห่งราชวงศ์เว่ยเหนือ ค.ศ. 531 - 532

                                               

จักรพรรดิหยวน

จักรพรรดิหยวนตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิหยวนตี้ แห่งราชวงศ์เว่ย หรือ โจฮวน แห่งวุยก๊ก ค.ศ. 246 - 303 จักรพรรดิหยวนตี้ แห่งราชวงศ์เหลียง ค.ศ. 508 - 554 จักรพรรดิฮั่นหยวนตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น 75 – 33 ปีก่ิอนคริสตกาล จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ ซือหม่า รุ่ย ...

                                               

จักรพรรดิเหวิน

จักรพรรดิเหวิน สามารถหมายถึง จักรพรรดิเหวิน แห่งราชวงศ์โจวเหนือ ค.ศ. 507 - 556 จักรพรรดิสุยเหวิน แห่งราชวงศ์สุย ค.ศ. 541 - 604 จักรพรรดิเว่ยเหวิน หรือ โจผี แห่งวุยก๊ก ค.ศ. 187 - 226 จักรพรรดิเหวิน แห่งราชวงศ์หลิวซ่ง ค.ศ. 407 - 453 จักรพรรดิเหวิน ...

                                               

จักรพรรดิเหวินจง

จักรพรรดิเหวินจง สามารถหมายถึง จักรพรรดิชิงเหวินจง หรือ จักรพรรดิเสียนเฟิง แห่งราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1850-1861 จักรพรรดิถังเหวินจง แห่งราชวงศ์ถัง ค.ศ. 826–840 จักรพรรดิหยวนเหวินจง จายาตู ข่าน แห่งราชวงศ์หยวน ค.ศ. 1329-1332

                                               

จักรพรรดิอิงจง

จักรพรรดิอิงจง สามารถหมายถึง จักรพรรดิซ่งอิงจง แห่งราชวงศ์ซ่ง ค.ศ. 1063-1067 จักรพรรดิหยวนอิงจง หรือ ชิดิบาลา จีจิน ข่าน แห่งราชวงศ์หยวน ค.ศ. 1320-1323 จักรพรรดิหมิงอิงจง หรือ จักรพรรดิเจิ้งถง แห่งราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1435-1449 และ 1457-1464

                                               

จักรพรรดิอู่

จักรพรรดิหวู่ตี้ หรือ อู่ตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิอู่ตี้ แห่งราชวงศ์เฉิน ค.ศ. 557-559 จักรพรรดิอู่ตี้ แห่งราชวงศ์หลิวซ่ง ค.ศ. 420–422 จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ หลิว เช่อ แห่งราชวงศ์ฮั่น 141 – 87 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิโจวอู่ตี้ แห่งราชวงศ์โจวเหนือ ค ...

                                               

จักรพรรดิฮุ่ย

จักรพรรดิฮุ่ยตี้ สามารถหมายถึง จักรพรรดิฮั่นฮุ่ยตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น 210 –188 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิจิ้นฮุ่ยตี้ แห่งราชวงศ์จิ้น ค.ศ. 259–307

                                               

จักรพรรดิเหลียงเจี้ยนเหวิน

จักรพรรดิเหลียงเจี้ยนเหวิน พระนามส่วนพระองค์ เซี่ยวกัง พระนามรอง จื่อซฺเหวียน จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์เหลียง เดิมพระองค์มิได้เป็นรัชทายาทของ จักรพรรดิเหลียงอู่ พระราชบิดาผู้เป็นองค์ปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์แต่พระองค์ได้เป็นรัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 531 ภายหลั ...

                                               

จักรพรรดิหลิวซ่งเฉา

จักรพรรดิหลิวซ่งเฉา รู้จักภายหลังในพระนาม อิงหยางกง พระนามเดิม หลิวอี้ฟู่ จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์หลิวซ่ง ครองราชบัลลังก์ระหว่าง ค.ศ. 422 – 424 จักรพรรดิหลิวซ่งเฉาประสูติเมื่อ ค.ศ. 406 เมื่อครั้งที่พระราชบิดายังเป็นขุนศึกแห่ง ราชวงศ์จิ้นตะ ...

                                               

จักรพรรดิเว่ยเต้าหวู่

จักรพรรดิเว่ยเต้าหวู่ พระนามเดิมว่า ทัวป๋ากุ้ย ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์เว่ยเหนือ หนึ่งในราชวงศ์ที่ปกครองแผ่นดินจีนใน ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ ครองราชบัลลังก์ระหว่าง ค.ศ. 386 – ค.ศ. 409 จักรพรรดิเต้าหวู่สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 409 เนื่องจากถูกพระราชโอรสองค์รอ ...

                                               

รายพระนามจักรพรรดิจีน

รายพระนามจักรพรรดิจีน รวมถึงรัชทายาทของประเทศจีนที่มีชื่อต่าง ๆ จากยุคโบราณ จนถึงราชวงศ์ชิง การปกครองมักจะถือกรรมสิทธิ์คือ กษัตริย์ มีการแบ่งแยกจีนในรัฐต่อสู้กันแยกเป็นสัดส่วน รายพระนามจักรพรรดิจีน มี ดังนี้ สำหรับลิงก์เหล่านี้เพื่อดูว่าเหล่าราชว ...

                                               

ศักราชของจีน

ศักราชของจีน หรือ เหนียนเฮ่า บ้างก็เรียก รัชศก เป็นการเรียกช่วงปีในรัชสมัยของจักรพรรดิจีนแต่ละพระองค์ เริ่มใช้ครั้งแรกในรัชสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกด้วยชื่อ ศักราชเจี้ยนหยวน หลังจากนั้นจักรพรรดิจีนก็มักจะมีศักราชเป็นของพระองค์เอง ...

                                               

เหรินจง

เหรินจง อาจหมายถึง จักรพรรดิหงซีแห่งราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1424–1425 จักรพรรดิซ่งเหรินจงแห่งราชวงศ์ซ่ง ค.ศ. 1022–1063 จักรพรรดิเจียชิ่งแห่งราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1796–1820 จักรพรรดิเหลียวเหรินจงแห่งราชวงศ์เหลียวตะวันตก ค.ศ. 1150–1164 จักรพรรดิยฺเหวียนเหรินจงแ ...

                                               

อ๋อง

อ๋อง เป็นพระราชอิสริยยศสูงสุดของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยจนถึงราชวงศ์โจว ซึ่งสมัยนั้นจีนยังไม่รวมเป็นจักรวรรดิที่เป็นปึกแผ่น แต่ละแคว้นจะมีอ๋องเป็นเจ้าผู้ครองแคว้น ต่อมาฉินอ๋องเจิ้งแห่งแคว้นฉินทรงรวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่น พระองค์ถือว่าพระองค์มีคุ ...

                                               

จักรพรรดิหลิวซ่งอู่

จักรพรรดิหลิวซ่งอู่ พระนามเดิม หลิวอวี้ พระนามรอง เต๋อซิง ปฐมจักรพรรดิ ราชวงศ์หลิวซ่ง แห่ง ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ จักรพรรดิหลิวซ่งอู่ประสูติเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 363 พระราชบิดาของพระองค์คือ หลิวเฉียว ทายาทรุ่นที่ 20 ซึ่งสืบสายพระโลหิตจาก ฉู่กงห ...

                                               

จักรพรรดิเยอรมัน

จักรพรรดิเยอรมัน เป็นพระอิสริยยศของพระประมุขแห่งจักรวรรดิเยอรมัน เริ่มใช้ตั้งแต่พระเจ้าวิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซีย เฉลิมพระปรมาภิไธยพระองค์เองเป็น "จักรพรรดิเยอรมัน" ในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1871 จนกระทั่งจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี ทรงสละรา ...

                                               

จักรพรรดิแห่งรัสเซียทั้งปวง

จักรพรรดิแห่งรัสเซียทั้งปวง เป็นพระอิสริยยศของประมุขแห่งจักรวรรดิรัสเซียในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยภายใต้รัฐธรรมนูญ หลังจากรัสเซียเอาชนะสวีเดนได้ในมหาสงครามเหนือ ซาร์ปีเตอร์ที่ 1 ได้ปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า และได้รับเฉลิมพระอิสริยยศเป็น ...

                                               

จักรพรรดินีเจี่ย

จักรพรรดินีเจี่ย หรือ เจี่ยหนานเฟิง คือจักรพรรดินีของจีน. เป็นบุตรสาวของ กาอุ้น และเป็นจักรพรรดินีองค์แรกของ จักรพรรดิจิ้นฮุ่ย แห่ง ราชวงศ์จิ้น และยังเป็นหลานสาวของ กากุ๋ย. พระนางเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลผู้ชั่วร้ายในประวัติศาสตร์จีน, ในฐานะผู้กระ ...

                                               

จักรพรรดินีเฉินเจี่ยว

จักรพรรดินีเฉินอู่ หรือ อดีตจักรพรรดินีเฉิน จักรพรรดินีองค์แรกของ จักรพรรดิฮั่นอู่ ดำรงพระยศเมื่อ 141 ปีก่อนคริสตกาลตรงกับ พ.ศ. 403 ก่อนจะถูกปลดเมื่อ 130 ปีก่อนคริสตกาลหรือ พ.ศ. 414 เนื่องจากใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำและสิ้นพระชนม์ในปีเดียวกัน

                                               

จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ย

จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยประสูติเมื่อ 202 ปีก่อนคริสตกาล หรือตรงกับปี 341 มีพระนามเดิมว่า จางหงัน เป็นพระธิดาของจ้าวอ๋อง Zhang Ao และ องค์หญิงลิหยวน พระราชธิดาองค์ใหญ่ของ จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ และ จักรพรรดินีฮั่นเกา และเป็นพระเชษฐภคินี พี่สาว แท้ๆของ จ ...

                                               

จักรพรรดินีโต้ว (จักรพรรดิฮั่นจาง)

จักรพรรดินีโต้ว ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีจางเต๋อ เป็นจักรพรรดินีช่วงราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีของจักรพรรดิฮั่นจาง มีอิทธิพลมากในรัชกาลของพระสวามี และยิ่งทวีอิทธิพลเมื่อได้ขึ้นเป็นพระพันปีสำเร็จราชการแทนจักรพรรดิฮั่นเหอ พระโอรสบุญธรรมที่สืบราชย์ต่อจากพ ...

                                               

จักรพรรดินีหลี่ (จักรพรรดิซ่งไท่จง)

จักรพรรดินีหลี่ จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่งของจีนโดยพระนางอภิเษกกับ จักรพรรดิซ่งไท่จง เมื่อพระสวามีสวรรคตพระนางได้เป็น ฮองไทเฮา หรือพระพันปีหลวงให้กับพระโอรสบุญธรรมของพระนาง จักรพรรดิซ่งเจินจง

                                               

จักรพรรดินีฮั่นเหวิน

จักรพรรดินีฮั่นเหวิน หรือ จักรพรรดินีโต้ว จักรพรรดินีในรัชสมัย จักรพรรดิฮั่นเหวิน และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิฮั่นจิง รวมถึงเป็นพระอัยยิกาใน จักรพรรดิฮั่นอู่

                                               

เติ้ง ซุย

เติ้ง ซุย ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีเหอซี เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีองค์ที่สองของจักรพรรดิฮั่นเหอ และต่อมาเป็นพระพันปีสำเร็จราชการแทนโอรสของตน คือ จักรพรรดิฮั่นชาง รวมถึงหลานของตน คือ จักรพรรดิฮั่นอัน ในช่วง ค.ศ. 106–121 ในช่วงที่พระ ...

                                               

หยัน จี

หยัน จี ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีอันซือ เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีของจักรพรรดิฮั่นอัน เป็นที่รู้จักเพราะอุปนิสัยที่เล่นพรรคเล่นพวกและมักลอบวางแผนเล่นงานผู้อื่นจนได้เป็นจักรพรรดินีและเป็นพระพันปี ในช่วงสั้น ๆ แต่ที่สุดแผนการของพระนาง ...

                                               

เหลียงนา

เหลียงนา ฐานันดรศักดิ์ว่า จักรพรรดินีชุนลี่ จักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเป็นจักรพรรดินีของ จักรพรรดิฮั่นชุน ในเวลาต่อมาพระนางได้เป็น ผู้สำเร็จราชการ ให้กับพระโอรสของพระนาง จักรพรรดิฮั่นชง และจักรพรรดิที่ครองราชบัลลังก์ต่อมาอีก 2 พระองค์คือ ...

                                               

เหลียงนฺหวี่อิง

เหลียงนฺหวี่อิง ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีอี้เซียน จักรพรรดินีแห่ง ราชวงศ์ฮั่น พระนางเป็นจักรพรรดินีองค์แรกของ จักรพรรดิฮั่นฮวน

                                               

อิซาเบลลาแห่งอังกฤษ

อิซาเบลลาแห่งอังกฤษ เป็นจักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์, พระราชินีของชาวเยอรมัน และพระราชินีคู่สมรสแห่งซิซิลี พระองค์เป็นลูกคนที่สี่และพระธิดาคนที่สองของพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ กับอิซาเบลลาแห่งอ็องกูแลม

                                               

เจ้าหญิงบาร์ซิน

พระนางสเตทอีร่าที่ 2 หรือ เจ้าหญิงบาร์ซิน เป็นพระธิดาของ พระนางสเตทอีราที่ 1 และ พระเจ้าดาไรอัสที่ 3 แห่งเปอร์เซีย หลังจากพระเจ้าดาไรอัสได้พ่ายแพ้ในยุทธการที่กัวกาเมลา พระนางและเครือญาติได้ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช พวกเขาได้รับการปร ...

                                               

อาลซัส-ลอแรน

อาลซัส-ลอแรน หรือ เอ็ลซัส-โลทริงเงิน เป็นแคว้นที่สถาปนาขึ้นโดยจักรวรรดิเยอรมันในปี ค.ศ. 1871 ภายหลังจากที่ราชอาณาจักรปรัสเซียได้ผนวกเอาส่วนใหญ่ของแคว้นอาลซัส และจังหวัดมอแซลในแคว้นลอแรน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซียโดยสนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็ ...

                                               

เปตอร์ สโตลีปีน

เปตอร์ อเครโดวิช สโตลีปีน เป็นนักการเมืองชาวรัสเซีย ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของจักรวรรดิรัสเซีย ในช่วงปี 1906 ไปจนท่านถูกลอบสังหารในปี 1911 เปตอร์ สโตลีปีน เกิดในเมืองเดรสเดินจักรวรรดิเยอรมัน โดยเขาเป็นคนที่เกิดในตระก ...

                                               

รถรางมงเปอลีเย

รถรางมงเปอลีเย เป็นระบบรถรางในเมืองมงเปอลีเย แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ประเทศฝรั่งเศส บริหารโดย Transports de Montpellier Méditerranée Métropole เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีเส้นทางทั้งสิ้น 4 เส้นทาง สถานี 84 แห่ง รว ...

                                               

เมิงสแตร์ชีส

เมิงสแตร์, เมิงสแตร์-เจโรเม หรือในภาษาแอลเซเชียนเรียกว่า Minschterkaas เป็นชีสนุ่มที่มีกลิ่นแรง และมีรสบาง ผลิตหลัก ๆ จากนมจากจังหวัดโวฌระหว่างแคว้นอาลซัส ในแคว้นลอแรน และ แคว้นฟร็องช์-กงเต ประเทศฝรั่งเศส โดยชื่อเมิงสแตร์ นั้นมาจากเมือง เมิงสแตร์ ...

                                               

พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 แห่งเลออน

การ์ซิอาที่ 1 เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 870 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 914 เป็นปฐมกษัตริย์ของราชอาณาจักรเลออน ครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ. 910 ถึง ค.ศ. 914 ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช กษัตริย์แห่งอัสตูเรียส กับพระราชินีฆีเมนาแห่งอัสตูเรียส พระองค์เป็นพระเช ...

                                               

พระเจ้าซันโชที่ 1 แห่งเลออน

ซันโชที่ 1 หรือ ซันโชผู้ตัวอ้วน ครองราชย์เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเลออนตั้งแต่ปี ค.ศ. 956 เป็นพระโอรสคนเล็กของพระเจ้ารามิโรที่ 2 แห่งเลออน หลังสืบทอดตำแหน่งต่อจากพระเจ้าออร์ดอญโญที่ 2 พระเชษฐา พระเจ้าซันโชถูกล้มล้างอำนาจด้วยการก่อปฏิวัติของกลุ่มขุน ...

                                               

พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 2 แห่งเลออน

พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 2 เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 1137 สิ้นพระชนม์ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1188 ที่เบนาเบนเต ราชอาณาจักรเลออน ครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเลออนตั้งแต่ ค.ศ. 1157 ถึง ค.ศ. 1188 เป็นพระโอรสคนที่สองของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 7

                                               

พระเจ้ารามิโรที่ 3 แห่งเลออน

รามีโรที่ 3 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเลออนในช่วงปี ค.ศ. 966 ถึง ค.ศ. 985 ทรงสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าซันโชที่ 1 ผู้เป็นพระบิดา ตอนพระชนมายุ 5 พรรษา

                                               

พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 3 แห่งเลออน

ออร์ดอญโญที่ 3 เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 925 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 956 ที่ซาโมรา ครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเลออนตั้งแต่ปี ค.ศ. 951 จนสิ้นพระชนม์

                                               

พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 4 แห่งเลออน

พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 4 หรือ พระเจ้าออร์ดอญโญผู้เลวร้าย เสด็จพระราชสมภพประมาณ ค.ศ. 926 สิ้นพระชนม์ประมาณ ค.ศ. 962 หรือ 963 ที่กอร์โดบา ครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเลออนตั้งแต่ ค.ศ. 958 ถึง ค.ศ. 960 คั่นกลางระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าซันโชที่ 1 แห่งเลออนเ ...