ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330                                               

พรรครักไทย

พรรครักไทย พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นลำดับที่ 17/2526 มีนายวิชิต ศุขะวิริยะ เป็นหัวหน้าพรรคและนายมยูร วิเศษกุล เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25 ...

                                               

พรรครักประเทศไทย

พรรครักประเทศไทย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

                                               

พรรครักษ์สันติ

พรรครักษ์สันติ เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมีศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค มีพลตำรวจโทถวิล สุรเชษฐพงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เป็นเลขาธิการ ...

                                               

พรรคราษฎร (พ.ศ. 2517)

พรรคราษฎร พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๘/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนาย ไถง สุวรรณทัต อดีตผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ...

                                               

พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)

พรรคราษฎร ชื่อเดิม พรรคสหชาติ ก่อตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมือง ในปี พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายนิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2511)

พรรคแรงงาน ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อนาย พ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2511 มีนาย เชื้อ​ กาฬแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและนาย วีระ ถนอมเลี้ยง เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคศิลปิน

พรรคศิลปิน เป็นพรรคการเมืองของไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยนายวสันต์ สิทธิเขตต์ และกลุ่มศิลปินไทยส่วนหนึ่ง จำนวน 17 คน พรรคศิลปินมีหัวหน้าพรรคคือ นายวสันต์ สิทธิ์เขตต์ มีนายจุมพล อภิสุข จากวงคนด่านเกวียน เป็นเลขาธิการพรรค และนาง ...

                                               

พรรคเศรษฐกร

พรรคเศรษฐกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยจดทะเบียนก่อตั้งพรรค เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยมีนาย เทพ โชตินุชิต เป็นหัวหน้าพรรค และนาย แคล้ว นรปติ เป็นเลขาธิการพรรค และมีการจดทะเบียนขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่ ...

                                               

พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล

พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยได้จดทะเบียนต่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498ทะเบียนเลขที่ 8/2498 หัวหน้าพรรคการเมืองคือ หม่อมราชวงศ์ อภินพ นวรั ...

                                               

พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2518)

พรรคสยามใหม่ พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 โดยได้จดทะเบียนต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อปี 2518 มีนาย เปรม มาลากุล ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค

                                               

พรรคสร้างไทย

พรรคสร้างไทย พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีนายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย และนาย อดิศร รักษาวงศ์ เลขาธิการพรรคคนแรกโดยที่ทำการพรรคแห่งแรกตั้งอยู่ ณ 599/13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...

                                               

พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)

พรรคเสรีธรรม เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทยในอดีต เดิมชื่อ พรรคประชาชนไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 113/1617 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ที่ประชุมใหญ่ ...

                                               

พรรคสหชีพ

พรรคสหชีพ พรรคการเมืองในประเทศไทยในอดีต มีแนวทางการก่อตั้งพรรคและอุดมการณ์คล้ายคลึงกับพรรคแนวรัฐธรรมนูญ คือ เป็นสังคมนิยม แต่ทั้งสองพรรคนี้มิได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกัน สมาชิกและผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยสายอีสาน ที่ให้การสนับสนุน น ...

                                               

พรรคสหประชาไทย

พรรคสหประชาไทย พรรคการเมืองในอดีตของประเทศไทยที่เคยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 หลังจากมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ออกมาใช้มี จอมพล ถนอม กิตติขจร ...

                                               

พรรคสหประชาธิปไตย

พรรคสหประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรค และมี ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค ก่อนหน้านั้นเป็นการรวมตัวกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป ...

                                               

พรรคสหภูมิ

พรรคสหภูมิจดทะเบียนตั้งพรรคเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นลำดับที่ 4/2500 มีนาย สุกิจ นิมมานเหมินท์ อดีต ส.ส. พรรคเสรีมนังคศิลา ที่ได้ลาออกมาเป็นหัวหน้าพรรค โดยทางพรรคได้รับการสนับสนุนจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น

                                               

พรรคสังคมก้าวหน้า

พรรคสังคมก้าวหน้า เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนาย ญาติ ไหวดี อดีต ส.ส.พรรคสหประชาไทย เป็นหัวหน้าพรรค และนาย ดำรง ขุนเณรพานิช เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคสังคมชาตินิยม

พรรคสังคมชาตินิยม เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนาย ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ฉันท์ จันทชุม เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งอาทิ ประเสริฐ บุญสม อดีต ส.ส.อยุธยา นิยม วรปัญญา อดีต ...

                                               

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย พรรคการเมืองในอดีตซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

                                               

พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525)

พรรคสังคมประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 โดยมีพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรค และแคล้ว นรปติ เป็นเลขาธิการพรรค และมีแกนนำพรรค อาทิ อินสอน บัวเขียว เป็นต้น

                                               

พรรคสันติชน

พรรคสันติชน พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 18/2517 มีนาย วิริยะ เกิดศิริ เป็นหัวหน้าพรรคและนายศักดา จิตธรรมา เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาได้เปลี่ยนแปลง ...

                                               

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 6/2511 โดยมี พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นหัวหน้าพรรคและนายล้วน เวกชาลิกานน เป็นเลขาธิการพรรคโดยมีคณะกรรมก ...

                                               

พรรคสามัคคีธรรม

พรรคสามัคคีธรรม พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นลำดับที่ 30/2535 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535 ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย มีนาคม พ.ศ. 2535 มีการรวบรวมนักการเมืองจากหลาย ...

                                               

พรรคสุวรรณภูมิ

พรรคสุวรรณภูมิ เป็นพรรคการเมืองไทย ก่อตั้งโดย ร.ต.อ. นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับการรับรองจาก กกต. เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551 ในระยะแรก มีข่าวว่าพรรคสุวรรณภูมิต่อตั้งเพื่อรองรับ ส.ส. กลุ่มเพื่อนเนวิน จากพรรคพลังประชาชน หากถูกตัดสินยุบพรรคเพื่องจา ...

                                               

พรรคเสรีชน

พรรคเสรีชน เป็นพรรคการเมืองของไทยที่จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 15/2517 มีพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร เป็นหัวหน้าพรรค และนายประโพธ ศรีชินพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525)

พรรคเสรีนิยม พรรคการเมืองของไทยในอดีตซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2525 เป็นลำดับที่ 12/2525 พร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ อีก 7 พรรคอาทิ พรรคประชากรไทย พรรคประชาราษฎร์ พรรคพลังใหม่ พรรคชา ...

                                               

พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2553)

พรรคเสรีนิยม พรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 มีนายพุทธชาติ ช่วยราม เป็นหัวหน้าพรรคและ นายจรินทร์ อยู่สุข เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมา ...

                                               

พรรคเสรีประชาธิปไตย (ประเทศไทย)

พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้รับการฟื้นฟู จดทะเบียนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2511

                                               

พรรคเสรีมนังคศิลา

พรรคเสรีมนังคศิลา เป็นพรรคการเมืองในลำดับแรกประเทศไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2498 หลังจากมี พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2498 ออกมาใช้ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เปิดให้จดทะเบียนพรรคการเมืองได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีหัวหน้าพ ...

                                               

พรรคอธิปัตย์

พรรคอธิปัตย์ พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีพลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บุญเกิด หิรัญคำ เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ เป็นอดีตพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานบริหารบริษัทไทยซัมมิท และปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งย ...

                                               

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499)

พรรคอิสระ พรรคการเมืองขนาดเล็กของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ต่อ พระยาราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นลำดับที่ 10/2499 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีนาย เกตุ วงศ์กาไสย เป ...

                                               

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)

พรรคอิสระได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อนายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2512 โดยมีโกศล ไกรฤกษ์เป็นหัวหน้าพรรค บุญธรรม ชุมดวง เป็นเลขาธิการพรรค ส่วนบุญเลิศ ชินวัตร และ สมพงษ์ อยู่หุ่น เป็น ...

                                               

พรรคเอกภาพ

พรรคเอกภาพ เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2526 ในนาม พรรคประชาไทย โดยมีนายทวี ไกรคุปต์ เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พรรคประชาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมไทย และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พ ...

                                               

พรรคเอกราชไทย

พรรคเอกราชไทย พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นลำดับที่ 10/2557 มีนาย กัมปนาท เพิ่มสุข และนาย สอบอ ขุนเศรษฐี เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค จากนั้นในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 นายกัมปนาทและนาย ...

                                               

ภูษณ ปรีย์มาโนช

ภูษณ เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากส ...

                                               

ศุภรักษ์ ควรหา

นายศุภรักษ์ ควรหา เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2502 ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายปราราภ์ ควรหา และนางชื่น ควรหา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน สมรสกับนางกนกกาญจน์ ควรหา สม ...

                                               

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทย ...

                                               

ภิญโญ สาธร

ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธร อาจารย์ชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               

เวนิส บ.ข.ส.

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 เวนิส บ.ข.ส. ได้เลื่อนรุ่นขึ้นไปชกในรุ่นแบนตั้มเวท และได้ขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้ กับ ราฟาเอล เฮอร์เรร่า นักมวยชาวเม็กซิกัน ที่สหรัฐอเมริกา เวนิสชกได้ดี สามารถชกจนเฮอร์ราร่าตาแทบปิด แต่เมื่อครบ 15 ยก แล้ว กรรรมการรวมคะแนนใ ...

                                               

คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549

คดียุบพรรคการเมืองเนื่องจากการเลือกตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย ในคดีกลุ่มที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในคดีกลุ่มที่ 2 ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในข้อกล่าวหา เป็นปฏิป ...

                                               

คดีระหว่างนายทะเบียนพรรคการเมือง กับพรรคประชาธิปัตย์ (2553)

คดีระหว่างนายทะเบียนพรรคการเมือง กับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นคดีรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2553 ซึ่ง อภิชาต สุขัคคานนท์ นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวหาว่า พรรคประชาธิปัตย์ ใช้จ่ายไปโดยผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งเงิน ...

                                               

จุมพฏ บุญใหญ่

นายจุมพฏ บุญใหญ่ เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสกลนคร จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อจบแล้วได้ประกอบอาชีพเป็นทนายความและครู

                                               

ชนิกา ตู้จินดา

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ Master of Science Pediatrics University of Colorado Medical Center, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๐๘ อนุมัติ ...

                                               

เดินหน้าผ่าความจริง หยุดล้างผิดคนโกง

เดินหน้าผ่าความจริง หยุดล้างผิดคนโกง เป็นกิจกรรมการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ ในวันสุดสัปดาห์ ช่วงกลางปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2556 ที่จัดขึ้นในระหว่างที่รัฐสภาปิดสมัยการประชุม โดยเนื้อหาที่ปราศรัยเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมแ ...

                                               

ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

                                               

ทองดี อิสราชีวิน

นายทองดี อิสราชีวิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 6 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนักการเมืองที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "ดาวดีแห่งสภาผู้แทนราษฎร"

                                               

เทพนม เมืองแมน

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน เป็นอดีตแพทย์ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย เกิดที่ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า "แดง" เป็นบุตรชายของศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท พิณ เมื ...

                                               

ธีมะ กาญจนไพริน

ธีมะ กาญจนไพริน เป็นดีเจ พิธีกรรายการโทรทัศน์ และนักแสดงชาวไทย เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 และกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเป็นพิธีกรข่า ...

                                               

บัณฑิต ศิริพันธุ์

นายบัณฑิต ศิริพันธุ์ ทนายความและนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2484 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย จากสำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →