ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326                                               

ประยงค์ รณรงค์

ประยงค์ รณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับนางแนบ รณรงค์ มีบุตรธิดา 5 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง

                                               

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ไทยคม จำกัด ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด กรรม ...

                                               

ปรีดี เกษมทรัพย์

ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง และนิติปรัชญา อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ก่อตั้งและอดีตอธิการวิ ...

                                               

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมรสกับเจ้าสุภัทรา อังกสิทธิ์ นัดดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิท ...

                                               

พรชัย มาตังคสมบัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2483 ที่กรุงเทพมหานคร สมรสกับ รศ.ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ มีธิดา 2 คน คือ ทพญ.อรนาฏ มาตังคสมบัติ และ พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ หรือ ...

                                               

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ มีชื่อเล่นว่า "ป๊อด" เป็นชาวบางกะปิ กรุงเทพมหานครแต่โดยกำเนิด เป็นบุตรคนที่ 3 ของพลตรี ประเสริฐ วงษ์สุวรรณ กับ นางสายสนี วงษ์สุวรรณ มีพี่น้อง 4 คน คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ, พงษ์พันธุ์ ...

                                               

พิรุณ แผ้วพลสง

พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อดีตประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง อดีตราชองครักษ์พิเศษ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ ...

                                               

ภาณุ อุทัยรัตน์

ภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อดีตเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภา ...

                                               

ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพ ...

                                               

มนตรี สังขทรัพย์

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจากประเ ...

                                               

รองพล เจริญพันธุ์

รองพล เจริญพันธุ์ เป็นนักกฎหมายชาวไทย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2522

                                               

รัชตะ รัชตะนาวิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน นักการเมือง แพทย์ และ นักวิชาการชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีต ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรัฐบาล ประยุทธ์ จัน ...

                                               

วัชรพล ประสารราชกิจ

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557 อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อด ...

                                               

วัฒนา สรรพานิช

พลเอก วัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ...

                                               

วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ...

                                               

วินัย สะมะอุน

วินัย สะมะอุน มีชื่อมุสลิมว่า มัรฺวาน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม นักวิชาการศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิวุฒิสภา อดีตรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นจุฬาราช ...

                                               

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นกรรมการใน ...

                                               

วิรุณ ตั้งเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และนักการศึกษา นักบริหาร ศิลปินด้านทัศนศิ ...

                                               

วีรวิท คงศักดิ์

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2491 เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตราชองครักษ์พิเศษ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเร ...

                                               

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก โพส ...

                                               

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาล รางวัลเหรียญทอง คณะสาธารณสุขศาสต ...

                                               

ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด อดีตราชองครักษ์พิเศษ

                                               

สงัด ชลออยู่

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ นักการเมืองและทหารเรือชาวไทย เกิดที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรนายแปลก และนางส้มลิ้ม ชลออยู่ สมรสกับ คุณหญิง สุคนธ์ ชลออยู่ ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุ ...

                                               

สม จาตุศรีพิทักษ์

ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ธนาคารสยาม และกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย เป็นพี่ชายของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน จ ...

                                               

สมเกียรติ อ่อนวิมล

ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 อดีตสมาชิก ...

                                               

สมทัต อัตตะนันทน์

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมทัต อัตตะนันทน์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตราชองครักษ์พิเศษ

                                               

สมภพ ภิรมย์

ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย ปูชนียบุคคลผู้อนุรักษ์มรดกด้านสถาปัตยกรรมไทย ปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2529 และราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ อดีตคณบดีคณะ ...

                                               

สราวุธ วัชรพล

นายสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุตรชายคนกลาง ของ นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กับ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการ บริษัท วัชรพล จำกัดจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นายสราวุธ สมรสกับ นางอรพรรณ วั ...

                                               

สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2535 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

                                               

สังศิต พิริยะรังสรรค์

รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 และประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, อดีต ...

                                               

สายหยุด เกิดผล

พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด สมาชิกวุฒิสภา ปัจจุบันเป็นรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง และเป็นบิดาของพลเอก อักษรา เกิดผล หรือ บิ๊กโบ้ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

                                               

สาโรช บัวศรี

สาโรช บัวศรี เป็นบุตร ขุนประทุมสิริพันธ์ เจริญ บัวศรี กับนางประทุม สิริพันธ์ เปล่ง เกิดที่บ้านตำบลสั้นใน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2459 สมรสกับอาจารย์ศิรี ศิริจรรยา บุตรีหลวงศรีรัตนากร

                                               

สำราญ แพทยกุล

พลเอก สำราญ แพทยกุล อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตแม่ทัพภาคที่ 1และแม่ทัพภาคที่ 3 และองคมนตรีไทย พลเอก สำราญ แพทยกุล เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ระหว่าง พ.ศ. 2500 - 2504 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศ ...

                                               

สุจิต บุญบงการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุจิต บุญบงการ อธิการวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปร ...

                                               

สุชาดา กีระนันทน์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์​ จำกัด ​อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสภาฯ หญิงคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย, และอดีตอธิการบดีและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาว ...

                                               

สุชาติ หนองบัว

พลเอก สุชาติ หนองบัว เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายทหารนอกราชการ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประธานอนุการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคว ...

                                               

สุด แสงวิเชียร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร แพทย์ชาวไทย นักกายวิภาคศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี ราชบัณฑิต และ ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น บุคคลดีเด่นแห่งชาติ และนักอนุรักษ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร มีผลงานโดดเด่นในเรื่องวิท ...

                                               

สุนทร ซ้ายขวัญ

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสาร CopMagazine ประธานกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2487 ที่ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยที่บิดามารดามีอาช ...

                                               

สุพัฒน์ สุธาธรรม

ศ. พิเศษ สุพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 ที่อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร ปัจจุบัน คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางผึ้ง สุธาธรรม มีพี่น้อง 4 คน โดย ศ. พิเศษ สุพัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 3 จบการศึก ...

                                               

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน จำกัด ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต ...

                                               

สุพิทย์ วรอุทัย

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 8 รุ่นเดียวกับ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี, พลเอก กิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

                                               

สุรพล จุลละพราหมณ์

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 18 และอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520

                                               

สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ สืบต่อจาก พล.ร.อ.กำธร พุ่ ...

                                               

สุรินทร์ เริงอารมณ์

พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกิดวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2490 ที่ กรุงเทพมหานคร สมรสกับ นาวาโทหญิง รัตนา เริงอารมณ์ มีบุตรี 3 คน

                                               

สุวิทย์ ธาระรูป

พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายสอาด และนางทวี ธาระรูป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11, โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 68 ระหว่างรับรา ...

                                               

อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที ...

                                               

อวย เกตุสิงห์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นแพทย์ชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2451 เป็นชาวจังหวัดพระนคร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วได้ทุนไป ...

                                               

อัมพร มีศุข

คุณหญิง อัมพร มีศุข เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสตรีคนแรกของไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี

                                               

อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์เปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยอิมามมุหัมมัดบินสุอูด นครริยาด ประเทศซาอุดีอารเบีย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิมามมุหัมมัดบินสุอูด นครริยาด ประเทศซาอุดีอารเ ...

                                               

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน มาจากคณะกรรมการสรรหาจังหวัดจำนวน 77 คน และคณะกรรมการสรรหาจากผู ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →