ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323                                               

เตือนใจ ดีเทศน์

เตือนใจ ดีเทศน์ ชื่อเล่น แดง เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และเป็นนักพัฒนาสังคม ปัจจุบันเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน

                                               

เตือนใจ นุอุปละ

นางเตือนใจ นุอุปละ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และเป็นกรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี

                                               

ทัศนา บุญทอง

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง หรือที่รู้จักในนาม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นธิดาคนที่ 3 ของพี่น้อง 6 คน ของนายเนียบ กับนางลิ้ม บุญทอง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับอนุปริญญาสาขาพยาบาลและอนามัย จาก ...

                                               

ธัญยธรณ์ ขันทปราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญยธรณ์ ขันทปราบ เป็นรองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

                                               

ธารทอง ทองสวัสดิ์

ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 2 สมัย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคชาติพัฒนา

                                               

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เหรัญญิกพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ชื่อเล่น แหม่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัด ...

                                               

นลินี ทวีสิน

ดร. นลินี ทวีสิน อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม อดีต ผู้แทนการค้าไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

                                               

นันทนา สงฆ์ประชา

นางนันทนา สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยนาท เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความศรัทธาในวัดพระธรรมกาย

                                               

นาที รัชกิจประการ

นางนาที รัชกิจประการ เป็นนักการเมือง และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง และอดีตประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง

                                               

นิภา พริ้งศุลกะ

นิภา พริ้งศุลกะ เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายนันท์ กับนางเตือนใจ สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ จาก โรงพยาบาลหญิง วิทยาลัยพยาบาล และ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน จาก สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ...

                                               

บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบ ...

                                               

บัวเขียว รังคสิริ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 ที่จังหวัดแพร่ เป็นธิดาของรองอำมาตย์ตรีเผือก พ่อเจ้าเผือก ไชยประวัติ และเจ้าแม่สุคันธา ไชยประวัติ สกุลเดิม แสนศิริพันธุ์ ธิดาพระวิไชยราชา เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์ พระวิไชยราชานครแพร่) ...

                                               

บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเป็นพี่สาวของนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา

                                               

ประไพพรรณ พศบูรณินทร์

ประไพพรรณ พศบูรณินทร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ ได้รับเลือกตั้งขณะมีอายุ 25 ปี 9 วัน

                                               

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต เป็นธิดาคนเล็กของหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เป็นภาคิไนยใน หม่อมเจ้าภีศเดช รั ...

                                               

ปวีณา หงสกุล

ปวีณา หงสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นักการเมืองสตรีชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลนายชวน หลีก ...

                                               

ปาริชาติ ชาลีเครือ

นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

                                               

ปารีณา ไกรคุปต์

ปารีณา ไกรคุปต์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 3 และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ชนะการเลือกตั้งมาแล้ว 4 สมัย

                                               

ผ่องศรี ธาราภูมิ

ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นพี่น้องกับนายนิพนธ์ ธาราภูมิ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ และ นางดรุณี รุ่งศรีทอง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 3 สมัย

                                               

ผุสดี ตามไท

ดร. ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื ...

                                               

พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา

นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา สกุลเดิม โล่ห์วีระ เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายสมบัติ โล่ชัยวิบูลย์ กับนางเข็มทอง โล่ห์วีระ มีพี่น้อง 10 คน อาทิ อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ ชื่อเดิม นายอร่าม โล่ห์วีระ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัง ...

                                               

พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ

แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายวัลลภ กับ นางจริยา พึ่งธรรมเดช สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                               

พรพิมล ธรรมสาร

พรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 สังกัดพรรคเพื่อไทย มีชื่อเล่นว่า "ก้อย" อดีตนักร้องนำของวงโอเวชั่นช่วง พ.ศ. 2530 - 2532 เป็นชาวจังหวัดลำปาง ศึกษาที่โรงเรียนเซนต์จอห์น และยังเรียนร้องเพลงที่ ที่โรงเรียนดนตรีวาธินี ควบคู่ไป ...

                                               

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

พรรณสิริ กุลนาถศิริ

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นน้องสาวของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มมัชฌิมา

                                               

พรรณิการ์ วานิช

พรรณิการ์ วานิช นักการเมืองสตรีชาวไทย อดีตพิธีกรรายการข่าวทางช่องวอยซ์ทีวี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคอนาคตใหม่ อดีตโฆษกและคณะกรรมการของพรรคอนาคตใหม่

                                               

พวงเล็ก บุญเชียง

พวงเล็ก บุญเชียง สกุลเดิม: ตันบรรจง เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายเพียว ตันบรรจง กับ นางหลวน ตันบรรจง และ เป็นพี่สาวของนายไพโรจน์ ตันบรรจง และนายไพรัตน์ ตันบรรจง สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรี ...

                                               

พัชรินทร์ มั่นปาน

พัชรินทร์ มั่นปาน เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ กับนางทองดี มั่นปาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาไทย และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านชีวิตครอบครัว ไ ...

                                               

พัชรี โพธสุธน

นางสาวพัชรี โพธสุธน เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรสาวของนายประสิทธิ์ และดวงแข โพธสุธน และเป็นหลานสาวของ นายประภัตร โพธสุธน และเป็นพี่สาวของนายยุทธนา โพธสุธน สำเร็จการศึกษา บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ ...

                                               

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรีของนายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางวิไล เพชรพิบูลย์ไทย และเป็นหสานสาวของ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ อดีต ส.ส. เพชรบูรณ์ 2 สมัย พิมพ์พร จบการ ...

                                               

พิมพา จันทร์ประสงค์

พิมพา จันทร์ประสงค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี 5 สมัย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ต่อมาได้เป็นส ...

                                               

พูนสุข โลหะโชติ

นางสาวพูนสุข โลหะโชติ เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของนายสมชาย โลหะโชติ และ นางกันยา โลหะโชติ และเป็นพี่สาวของ นางสิรินทร รามสูต สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทด้านจิตวิทยาการศึกษา จา ...

                                               

เพชรดาว โต๊ะมีนา

แพทยหญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย และเป็นบุตรสาวของ เด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีและแกนนำกลุ่มวาดะห์ และเป็นทายาทรุ่นที่สามของหะยีสุหลง ผู้นำของชาวไทยเชื้อสายมลายูมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแ ...

                                               

ภัทรา วรามิตร

นางสาวภัทรา วรามิตร เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2518 โดยเป็นบุตรสาวของนายสมบัติ วรามิตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก San Jose State University ประเทศสหรัฐ ...

                                               

มณทิพย์ ศรีรัตนา

มณทิพย์ ศรีรัตนา เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาต ...

                                               

มนพร เจริญศรี

นางมนพร เจริญศรี อดีตนายก อบจ.นครพนม ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นลูกสาวของนายเดชา และนางปาลี้ ไทยเศรษฐ์ และเป็นน้องสาวของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีหลายสมัย มนัญญา เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ต่อมาเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปัจจุบ ...

                                               

มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรสาวของนายกมล จิระพันธุ์วาณิช อดีต ส.ส. ลพบุรี 8 สมัย และ นางพยงค์ จิระพันธุ์วาณิช และเป็นน้องสาวของนายสุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษ ...

                                               

มัลลิกา มหาสุข

มัลลิกา บุญมีตระกูล หรือ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นนักการเมืองสตรีชาวไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กรรมการบริการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และในอดีตเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เ ...

                                               

มาลินี สุขเวชชวรกิจ

แพทย์หญิง มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์

                                               

มาลินี อินฉัตร

นางสาวมาลินี อินฉัตร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคไทยรักไทย

                                               

มุกดา พงษ์สมบัติ

นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 4 และประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร นางมุกดาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี ...

                                               

ยุพา อุดมศักดิ์

ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร 4 สมัย โดยเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

                                               

รัตนา จงสุทธานามณี

นางรัตนา จงสุทธานามณี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

                                               

รายชื่อรัฐมนตรีสตรีไทย

                                               

เรวดี รัศมิทัต

นางสาวเรวดี รัศมิทัต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคราษฎร และเป็นหนึ่งในสอง ส.ส. ของพรรคราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง

                                               

แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ

คุณหญิง แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ เป็นเนติบัณฑิตหญิงคนแรกของประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า

                                               

ลลิตา ฤกษ์สำราญ

รองศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา ฤกษ์สำราญ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 สมาชิกผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานครหลายสมัย เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เป็นบุตรีของนายเซี้ยง และนางสั้ง ฤกษ์สำราญ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จิตว ...

                                               

ละออง ติยะไพรัช

นางสาวละออง ติยะไพรัช เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 7 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →