ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273
                                               

รายชื่อคณะนักบวชคาทอลิกในประเทศไทย

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram คณะดอมินิกัน หรือคณะนักเทศน์ Order of Preachers คณะภราดาน้อยกาปูชิน Order of the Friars Minor Capuchin คณะภราดาลาซาล The Brothers of the Christian School ...

                                               

คณะภราดาลาซาล

คณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตชน มักรู้จักกันในนาม คณะภราดาลาซาล เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ก่อตั้งขึ้น เน้นปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาแก่เยาวชนและเด็กที่ยากจน ปัจจุบันมีภราดาลาซาลอยู่ประมาณ 5.000 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 80 ...

                                               

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อักษรย่อ สสท. เป็นองค์การปกครองสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบด้วยมุขนายกชาวไทยซึ่งเป็นประมุขเขตมิสซังต่าง ๆ ทั่วปร ...

                                               

คณะซี. เอ็ม. เอ.

องค์การเดอะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอะไลแอนซ์ เรียกโดยย่อว่า คณะซี. เอ็ม. เอ. เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มอีแวนเจลิคัล เป็นคณะคริสตจักรที่สหรัฐอเมริกาและเป็นคณะมิชชันนารีที่ดำเนินงานเผยแพร่ศาสนาคริสตในประเทศต่าง ๆ เอกลักษณ์ของคณะ ...

                                               

มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 ...

                                               

เซเกียว

หนังสือพิมพ์เซเกียว เป็นสิ่งพิมพ์แรกของสมาคมสร้างคุณค่าก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยโจเซอิ โทดะ นายกสมาคมโซคา งัคไก ท่านที่สอง เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์

                                               

มะซะกิ ซะกิ

มะซะกิ ซะกิ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นชาวโอซาก้า จบจากโรงเรียนกฎหมาย เป็นสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่า หรือ โซคา งัคไก ปัจจุบันเป็นผู้แทนนายกสมาคมโซคา งัคไก

                                               

มิโนะรุ ฮะระดะ

มิโนรุจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโตกิกาว่า และจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2497 ได้เข้าร่วมเป็นยุวชนของสมาคมสร้างคุณค่า ในปีพ.ศ. 2544 ได้เป็นรองประธานสมาคมสร้างคุณค่า ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เซเคียว ในปีพ.ศ. 2549 ...

                                               

รายชื่อรางวัลเกียรติยศนานาชาติของไดซะกุ อิเกะดะ

นี่คือ รางวัลเกียรติยศนานาชาติของไดซะกุ อิเกะดะ นายกสมาคมสร้างคุณค่า คนที่ 3 ปัจจุบัน เป็นประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสร้างคุณค่า และเป็นประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล

                                               

รายชื่อรางวัลทางการศึกษานานาชาติของไดซะกุ อิเกะดะ

นี้คือรางวัลทางการศึกษานานาชาติของ ดร.ไดซะกุ อิเกะดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล และนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมสร้างคุณค่า ซึ่งในปัจจุบันดร.ไดซะกุ อิเกะดะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางการศึกษามากที่สุดในโลก "รางวัลทางการศึกษา" สมาคมสร้างคุณค่าในประ ...

                                               

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช้องค์กรของรัฐ ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนิน อันเป็นพุทธศาสนา นิกายมหายาน เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2504 แต่สถานการณ์ในเวลานั้นทำให้การปฏิบัติเผยแผ่ธรรมไม่แผ่ขยายนัก ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่ม ...

                                               

สมาคมสร้างคุณค่าเพื่อการศึกษา

สมาคมสร้างคุณค่าเพื่อการศึกษา เป็นสมาคมในสมาคมสร้างคุณค่า ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ นายกสมาคมโซคา งัคไก ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโรงเรียนของสมาคมขึ้น ส่งเสริมรากฐานการศึกษาที่มั่นคง

                                               

สมาคมสร้างคุณค่าสากล

สมาคมสร้างคุณค่าสากล เป็นองค์กรพุทธศาสนา ที่มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคนใน 192 ประเทศและเขตปกครอง โดยสมาชิกสมาคมจะปรับใช้หลักพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

                                               

ฮิโระมะซะ อิเกะดะ

ฮิโระมะซะ อิเกะดะ เกิดเมื่อวันที่28 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นบุตรชายคนโตของไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคา งัคไก สากล กับคาเนะโกะ อิเคดะ เป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยเคโอ ปัจจุบันเป็นรองนายกสมาคมสร้างคุณค่า และรองประธานสมาคมโซคา งัคไก สากล

                                               

คริสตจักร

คริสตจักร หรือ พระศาสนจักร คือประชาคมของผู้เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่มนุษย์จากบาป ประชาคมนี้ถือเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเปรียบเป็นร่างกาย พระเยซูคือศีรษะ และคริสตจักรคือร่างกายส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด หรืออีกนัยหน ...

                                               

คริสตจักรกรุงโรม

คริสตจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ คริสตจักรโรมัน หรือ คริสตจักรกรุงโรม ในปัจจุบันอาจหมายถึง คริสตจักรโรมันคาทอลิก มุขมณฑลโรมหรือสันตะสำนัก คริสตจักรละติน ในทางประวัติศาสตร์ อาจหมายถึง คริสตจักรประจำจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ คริสต์ศาสนิกชนยุคแรกใน ...

                                               

อัลกุรอาน

อัลกุรอาน บ้างเรียก โกหร่าน หรือ โก้หร่าน เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตญิบรีล มาสู่นบีมุฮัมมัด คำว่า กุรอาน มาจากรากศัพท์ในภาษาอาหรับแปลว่า การอ่าน หรือ อาขยาน อัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกรุอ ...

                                               

อัลฟาติฮะฮ์

ซูเราะฮ์ อัลฟาติฮะฮ์ เป็นบทที่หนึ่ง ของอัลกุรอ่าน มีเจ็ดโองการ เป็นบทที่จำเป็นต่อการละหมาดเพื่อชี้แนวทางของอัลลอฮ์ และเป็นซูเราะฮ์แรกที่ต้องอ่านทุกครั้งในทุกๆ ตักบีร์

                                               

กรรม

กรรม หมายถึงการกระทำ, ผลงาน หรือผลบุญ คำนี้สามารถกล่าวถึงหลักการทางจิตวิญญาณของเหตุภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า กฎแห่งกรรม เมื่อเจตนาและการกระทำของบุคคลหนึ่ง ส่งผลต่ออนาคตของบุคคลนั้น: เจตนาและการกระทำที่ดีจะเป็นกรรมดีและไปเกิดใหม่ในภพที่ดีกว่า ในขณะ ...

                                               

ฌาน

ฌานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ลักขณูปนิชฌาน การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค ผล มรรค ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแห่งวิปัสสนานั้นให้สำเร็จ วิปัสสนา ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ์ อารัมมณูปนิชฌาน การเพ่งอารมณ์ ได้ ...

                                               

จุลศีล

จุลศีล แปลว่า ศีลอย่างเล็กน้อย หมายถึงศีลที่มีระดับพื้นฐาน ที่ควรประพฤติงดเว้น เพื่อขจัดอกุศลอย่างหยาบ เช่นการงดเว้นจากฆ่าสัตว์ เป็นต้น จุลศีลนี้ คือศีลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในพรหมชาลสูตร โดยทรงเตือนมิให้โกรธเมื่อมีผู้ติเตียนพระรัตนต ...

                                               

ทศศีล

เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ฯลฯ เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเวลาตั้งแต่เลยเที่ยงขึ้นไปจนถึงขึ้นเช้าวันใหม่ เว้นจากทำลายชีวิต เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ ฯลฯ เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ ฯลฯ เว้นจากการรับทองและเงิน เว้นจากพูดเท ...

                                               

เบญจศีล

เบญจศีล หรือ ปัญจสีล แปลว่า ศีล 5 เป็นศีลหรือข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามพระโอวาทของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาพระองค์ปัจจุบันแห่งศาสนาพุทธ แต่ทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปก่อนพระพุทธโคดมอุบัติแล้ว จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระโสดา ...

                                               

มหาศีล

มหาศีล แปลว่า ศีลอย่างใหญ่ หมายถึงศีลที่มีระดับสูงสุด ที่ควรประพฤติงดเว้น และเพื่อเป็นการขัดเกลาจริยวัตรให้มีความละเอียดปลอดจากอกุศลอย่างยิ่ง เพื่อยังประโยชน์แก่การดำรงสมณเพศ โดยทรงเตือนมิให้ภิกษุทั้งหลาย เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ คือถ้อยคำที่ ...

                                               

มัชฌิมศีล

มัชฌิมศีล แปลวว่า ศีลอย่างกลาง หมายถึงศีลที่มีระดับกลาง ที่ควรประพฤติงดเว้น มีความละเอียดขึ้นมาจากจุลศีล เช่น เว้นจากการการละเล่นต่างๆ การร้องรำทำเพลงเป็นต้น รวมถึงขัดเกลากาย วาจา ใจ ที่ปลอดจากอกุศลอย่างหยาบแล้วให้ละเอียดผ่องใสยิ่งขึ้น เช่นเมื่อง ...

                                               

เสขิยวัตร

เสขิยวัตร เป็นส่วนหนึ่งของวินัยบัญญัติของภิกษุ กล่าวคือ วัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษา จัดเป็น 4 หมวด ได้แก่ โภชนปฏิสังยุตว่าด้วยการฉันอาหาร มี 30 ข้อ สารูปว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศในการประพฤติปฏิบัติต่อชุมชน มี 26 ข้อ ปกิณณกะเป็นหมวดเบ็ดเตล็ด มี 3 ข้ ...

                                               

เทวญาณ

เทวญาณ มีที่มาจากคำว่า θεός theos ที่แปลว่า เทว + σοφία sophia ที่แปลว่าปรัชญาหรือปรีชาญาณ เทวญาณจึงหมายถึง "ความรู้เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า" ใช้หมายถึงระบบปรัชญาแบบคุยหลัทธิ ที่มุ่งเข้าถึงพระเป็นเจ้าโดยตรง โดยไม่ผ่านการอาศัยคัมภีร์หรือผู้รู้อื่น ๆ เ ...

                                               

ศัมภละ

ศัมภละ เป็นชื่อนครแห่งหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาแบบทิเบตและอินเดียเชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในเอเชียใน นครนี้ปรากฏอยู่ในตำราโบราณหลายฉบับ รวมถึงกาลจักรตันตระ และเอกสารโบราณในวัฒนธรรมเซี่ยงสฺยง แต่ไม่ว่าจะมีเค้ามูลทางประวัติศาสตร์หรือไม่อย่างไร ก็มีผู้ถือว่าศัมภ ...

                                               

คาเฟ่เลโอโปลด์

เลโอโปลด์คาเฟ่แอนด์บาร์ เป็นร้านอาหารและบาร์ขนาดใหญ่และเป็นที่นิยม บนถนนโคลาบา ในย่านโคลาบา ของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลโคลาบา ที่นี่เคยถูกโจมตีเป็นแห่งแรก ๆ ระหว่างเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วมุมไบในปี 2008 เลโอโปลด์คาเฟ่ก่อตั้ ...

                                               

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ เป็นวิสาหกิจธุรกิจ ที่รัฐมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยวิธีเป็นเจ้าของอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่วนมาก หรือโดยส่วนน้อยแต่ในระดับสำคัญ การกำหนดลักษณะของรัฐวิสาหกิจนั้นแตกต่างกันไปตามรูปแบบทางกฎหมายและการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจอาจมีวัตถุประส ...

                                               

โอมานแอร์

โอมานแอร์ สายการบิน ประจำชาติรัฐสุลต่านโอมาน. มี ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต เป็นฐานการบินหลักในเมืองซีป มัตกัส; ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ เป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคและมีการให้บริการเช่าเหมาลำ โอมานแอร์เป็นสมาชิก ...

                                               

เยอรมัน ยิว-ยิตสู

เยอรมัน ยิว-ยิตสู เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับยิวยิตสูแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการพัฒนาในประเทศเยอรมนีขึ้นในยุค 1960 โดยใช้เทคนิคจากยิวยิตสู, ยูโด ตลอดจนศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่รวมกัน โดยสภาปกครองใ ...

                                               

ซูลู

ซูลู เป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของแอฟริกา มีจำนวนประชากรประมาณ 11 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในควาซูลู-นาตาล แอฟริกาใต้ มีจำนวนเล็กน้อยที่อยู่อาศัยในซิมบับเว แซมเบียและโมแซมบีก ภาษาอีซิซูลู เป็นสาขาหนึ่งของภาษาบันตู ซึ่งจัดอยู่ในภาษากลุ่มย่อย "นูนิ" ราชอา ...

                                               

พระเจ้าชัยวรมันที่ 1

ชัยวรรมันที่ 1 หรือไทยมักเรียก ชัยวรมันที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเจนละซึ่งมาก่อนจักรวรรดิเขมร นับกันว่า เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเจนละ เสวยราชย์ราว ค.ศ. 657 จนถึงหลัง ค.ศ. 690 พระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีรัชทายาทที่เป็นชายหลงเหลืออยู่เลย พระธิดา ...

                                               

พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เขมร: ជ័យវរ្ម័នទី២, อังกฤษ: Jayavarman II คือผู้รวมอาณาจักรขะแมร์ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมา และประกาศให้เขมรเป็นเอกราชไม่อยู่ใต้อำนาจของชวาอีกต่อไป เป็นผู้วางรากฐานก่อตั้งสมัยพระนคร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1345 และปราบดาขึ้นเป็นกษัตริย์ ...

                                               

พระเจ้าชัยวรมันที่ 3

พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่ง จักรวรรดิขแมร์ ซึ่งเรื่องราวของพระองค์ได้ถูกกล่าวถึงน้อยมากแต่ในศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ประสบความล้มเหลวในการคล้องช้างป่าระหว่างออกล่าสัตว์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 877 สันนิษฐานกันว่ ...

                                               

พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6

พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6 พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์และแห่งราชวงศ์วรมัน พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์สายราชสกุลมหิธรปุระ พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6 เป็นขุนนางที่มาจากเมืองพิมายในที่ราบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเมื่อพระเจ้าหรรษวร ...

                                               

พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน

พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ที่เป็นชาวจีน ราว ค.ศ. 1165 พระองค์ได้โค่นล้มราชบัลลังก์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 พร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ ใน ค.ศ. 1177 การรุกรานโดยอาณาจักรจามปาภายใต้การนำของพระเจ้าชัยอ ...

                                               

พระเจ้ายโศวรมันที่ 2

พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1160–1166 พระองค์ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ใน ค.ศ. 1165 พระองค์ถูกโค่นราชบัลลังก์โดยพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน การปกครองของพระองค์สิ้นสุดพร้อมกับกา ...

                                               

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

สูรยวรรมันที่ 1 เอกสารไทยมักเรียก สุริยวรมันที่ 1 สิ้นพระชนม์แล้วได้พระนามว่า นิพพานบท เป็นพระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมร เสวยราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1006–1050

                                               

พระเจ้าหรรษวรรมันที่ 3

พระเจ้าหรรษวรรมันที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1066 – ค.ศ. 1080 เมื่อพระเจ้าอุทัยทิตยวรรมันที่ 2 เสด็จสวรรคตโดยไร้รัชทายาทพระองค์ในฐานะพระราชอนุชาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์แทนซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ยังคงเจอแต่ปั ...

                                               

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่ง จักรวรรดิขแมร์ ครองสิริราชสมบัติจาก ค.ศ. 1219 ถึง 1243 พระองค์นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้เป็นพระราชบิดาแต่หลักฐานในรัชสมัยของพระองค์กลับมีเหลือน้อยมากเพราะผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระอ ...

                                               

พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1

อีศานวรรมัมที่ 1 หรือ อีสานวรรมัมที่ 1 ไทยมักเขียนว่า อิศานวรมันที่ 1, อิสานวรมันที่ 1, หรือ อีสานวรมันที่ 1 พระนามอื่นว่า อีศานเสนา และเอกสารจีนเรียก อีเชอน่าเซียนไต้ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเจนละในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นโอรสของมเหนทรวรรมันที่ 1 แล ...

                                               

พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ ครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ ค.ศ. 1050–1066 รวมทั้งสิ้น 16 ปี ในรัชสมัยของพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาฮินดู ได้แก่ ปราสาทแม่บุญตะวันตก ปราสาทบาปวน และปราสาทสด๊กก๊อกธม รวม ...

                                               

พระมหากษัตริย์กัมพูชา

พระมหากษัตริย์กัมพูชา เรียกเต็มว่า พระมหากษัตริย์ในพระราชาณาจักรกัมพูชา ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศกัมพูชา มีพระราชอำนาจจำกัดในฐานะผู้นำเชิงสัญลักษณ์ซึ่งได้รับความเคารพจากสาธารณชน ทั้งทรงเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ เสถียรภาพ และสวัสดิภาพของชาวเขมร ...

                                               

พระรามที่ 2

พระรามที่ 2 หรือพญานูร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทรามเชิงไพร หลังจากที่พระราชบิดาเสด็จไปปราบกบฏแล้วสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่าพระรามที่ 2 แต่ครองราชย์ไม่นาน ก็เกิดกบฏที่พนมเปญ และพระองค์ถูกปลงพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2140 ในเวลาเดียว ...

                                               

พระศรีราชา

พระศรีราชา เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระบรมราชา หลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ พระนารายณ์รามาธิบดี พระเชษฐาของพระองค์ได้ครองราชย์ต่อมา จนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1980 หลังจากนั้นพระองค์ได้อ้างสิทธิในราชสมบัติและขึ้นครองราชย์ที่พนม ...

                                               

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

สูรยวรรมันที่ 2 เอกสารไทยมักเรียก สุริยวรมันที่ 2 สวรรคตแล้วได้พระนามว่า บรมวิษณุโลก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมร เสวยราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1113 ถึงราว ค.ศ. 1145-50 พระองค์สถาปนานครวัดถวายพระวิษณุ นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมเพื่อถวายแด่เทพยดา การศึก ...

                                               

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เรียกอย่างเป็นทางการว่า นายกรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชา เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศกัมพูชา นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีและเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของรัฐบาลกัมพูชา นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจะได้รับกา ...

                                               

วิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศส

วิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศส เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาฝรั่งเศส เริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 โดยปัจจุบันมีบทความมากกว่า 1.700.000 บทความ วิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศสเป็นวิกิพีเดียที่มีจำนวนบทความมากที่สุดในตระกูลภาษาโรมานซ์