ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 272
                                               

พหุเทวนิยม

พหุเทวนิยม เป็นการบูชาหรือความเชื่อในพระเป็นเจ้าหรือเทพเจ้าหลายองค์ ถือเป็นเทวนิยมแบบหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกับเอกเทวนิยมที่เชื่อในพระเป็นเจ้าองค์เดียว ผู้ที่เชื่อแบบพหุเทวนิยมไม่ได้บูชาเทพเจ้าทุกองค์เสมอกัน แต่อาจบูชาเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษก็ได้ ...

                                               

คณะกลาริส

คณะพัวร์แคลร์ส หรือที่ชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า คณะกลาริส เป็นคณะนักบวชคาทอลิกหญิงประเภทคณะนักบวชอารามิก ก่อตั้งโดยนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีและนักบุญกลาราแห่งอัสซีซี นักบวชในคณะนี้เน้นการดำเนินชีวิตแบบยากจน เน้นการสวดภาวนา

                                               

คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า

คณะภราดาไม่สวมรองเท้าแห่งพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล เรียกโดยย่อว่า คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า เป็นคณะนักบวชภิกขาจารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะคาร์เมไลท์เดิม โดยมีนักบุญเตเรซาแห่งอาบีลาและนักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนร่วมกัน ...

                                               

คณะแทรปพิสต์

คณะแทรปพิสต์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะซิสเตอร์เชียนผู้ปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นคณะนักบวชอารามิกสาขาหนึ่งของคณะซิสเตอร์เชียน แต่รักษาวินัยของนักบุญเบเนดิกต์อย่างเคร่งครัดกว่า จนแยกตัวจากคณะซิสเตอร์เชียนดั้งเดิมตั้งแต่ ค.ศ. 1664 เพราะคณ ...

                                               

วันสมโภช

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก วันสมโภช หมายถึงวันฉลองที่มีความสำคัญสูงสุด เพราะเกี่ยวข้องกับพระตรีเอกภาพ พระเยซู พระนางมารีย์พรหมจารี นักบุญโยเซฟ เป็นต้น วันสำคัญรองจากวันสมโภชเรียกว่าวันฉลอง และรองจากวันฉลองเรียกว่าวันระลึกถึง โดยปกติวันสมโภชจะระบุในป ...

                                               

วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์

วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ หมายถึง วันสมโภชที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซู ได้มาปรากฏพระองค์ต่อมนุษย์ คริสตจักรต่าง ๆ ตีความเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไป โดยศาสนาคริสต์ตะวันออกในสมัยแรกถือว่า" พระคริสต์แสดงองค์” หมายถึงสองเหตุการณ์คือการปร ...

                                               

กบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว

ไท่ผิงเทียนกั๋ว เป็นกบฏขนานใหญ่ซึ่งรัฐไท่ผิงเทียนกั๋วของหง ซิ่วเฉฺวียน ก่อขึ้นต่อต้านจักรวรรดิจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงที่มีชาวแมนจูเป็นผู้นำ ในช่วง ค.ศ. 1850–1864 หง ซิ่วเฉฺวียน เป็นบัณฑิตสอบตกที่เข้ารีตเป็นคริสต์ศาสนิก และอ้างตนเป็นน้องชา ...

                                               

ลัทธิป้ายช่างตี้

ลัทธิป้ายช่างตี้ เป็นขบวนการทางศาสนาซึ่งหง ซิ่วเฉฺวียน ก่อตั้งขึ้น โดยอ้างอิงการตีความศาสนาคริสต์ของเขา ประกอบกับความเชื่อในศาสนาพื้นเมืองจีน ศรัทธาแบบช่างตี้ และประเพณีทางศาสนาแบบอื่น ๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หง ซิ่วเฉฺวียน ได้อ่านแผ่นพับศาส ...

                                               

พระเจ้าชางโจ้ว

โจ้วหวัง ตามสำเนียงมาตรฐาน หรือ ติวอ๋อง ตามสำเนียงฮกเกี้ยน เป็นชื่อเชิงเหยียดหยามสำหรับใช้เรียก ตี้ซิน กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชาง ของจีนโบราณ คำว่า "โจ้ว/ติว" นี้หมายถึง เตี่ยวรั้งก้นม้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอานม้าที่ม้ามักทำสกปรก

                                               

ต๋าจี่

ต๋าจี่ ตามสำเนียงมาตรฐาน หรือ ถันกี ตามสำเนียงฮกเกี้ยน เอกสารไทยโบราณเรียกเพี้ยนเป็น ขันกี เป็นชายาคนโปรดของโจ้วหวัง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชาง แห่งจีนโบราณ อย่างน้อยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง 唐朝 เกิดร่ำลือกันว่า ต๋าจี่เป็นปิศาจจิ้งจอก 狐狸精 ...

                                               

หอบรรพบุรุษ

หอบรรพบุรุษ หรือ ศาลบรรพบุรุษ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ บรรพบุรุษ และใช้เคารพในพิธีไหว้บรรพบุรุษในประเพณีจีน หอบรรพบุรุษยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาในลัทธิ ขงจื้อ ซึ่งเน้นความกตัญญูกตเวที

                                               

ศาสนาในมาเก๊า

ศาสนาในมาเก๊า ส่วนใหญ่ประชากรในมาเก๊านับถือศาสนาพื้นบ้านจีนและศาสนาพุทธ ก่อนหน้านี้ในยุคอาณานิคมโปรตุเกส ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเฟื่องฟูมากจนเป็นศาสนาหลักที่โดดเด่น แต่ปัจจุบันกลับลดความสำคัญลงไป จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากร พ.ศ. 2534 พบว่าน ...

                                               

วัดด็อมเร็ยซอ

วัดด็อมเร็ยซอ หรือ วัดช้างเผือก เป็นวัดที่เมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมืองพระตะบอง กล่าวกันว่าเป็นวัดพี่น้องกับวัดแก้วพิจิตร จังหวัด ...

                                               

วัดตรอแลงแกง

วัดตรอแลงแกง เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในกรุงละแวก เมืองหลวงเก่าของกัมพูชา ปัจจุบันตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองใน อำเภอกำปงตระลาจ จังหวัดกำปงชนัง ในเอกสารพงศาวดารละแวกเรียกวัดนี้ว่า พระวิหารจตุรมุขมหาปราสาท วัดนี้สร้างขึ้นโดยพระบรมราชาที่ 2 ใน พ.ศ. 2073 ...

                                               

วัดสังแก

วัดสังแก เป็นวัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสังแกในเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สร้างโดยเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมืองพระตะบองคนที่ 7 ซึ่งด้านหน้า จะเป็นสถูปเจดีย์คู่สำหรับบรรจุอัฐิธาตุของเจ้าเมืองและภริยา จากเอกสารประวัติศาสตร์กัมพูชาได้บันทึกไว้ว่า ใ ...

                                               

วัดสำโรงกนุง

วัดสำโรงกนุง หรือ วัดสำโรงใน เป็นวัดที่เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2243 สมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้าเมืองคนแรกเคยมาทำพิธีบวงสรวงเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญและเคยสร้างวิหารไม้ไว้ วิหารของวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 โดยพระยาอภัยภูเบศร นอง หน ...

                                               

ซะอด์ อิบน์ อะบี วักกอศ

ซะอด์ อิบน์ อะบี วักกอศ เป็นหนึ่งในผู้ติดตามของศาสดามุฮัมมัด เขาเป็นคนที่สามหรือสี่ที่เข้ารับอิสลามตอนอายุ 17 ปี และเป็นที่รู้จักจากการเป็นแม่ทัพในสงครามกอดีซียะฮ์แล้วครอบครองเปอร์เซียใน ค.ศ. 636 และดำเนินทางการทูตที่ประเทศจีนในปี ค.ศ. 651

                                               

ตีรถังกร

ในแนวคิดของศาสนาเชน ตีรถังกร คือพระผู้ช่วยให้รอด และศาสดาผู้สั่งสอนธรรมะในศาสนาเชน คือ ทางที่ถูกที่ควร คำว่า ตีรถังกร หลัก ๆ แล้วหมายถึงผู้สร้างตีรถะ คือสะพานที่จะพาข้ามทะเลแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่นับถือศาสนาเชนถือว่าองค์ตีรถังกรนั้นเป็นบุค ...

                                               

พระอชิตนาถ

พระอชิตนาถ เป็น ตีรถังกร องค์ที่สองของห้วงเวลาปัจจุบัน อวสรรปิณี ในศาสนาเขน พระอชิตนาถเป็นบุตรจองพระเจ้าชิตศัตรูและพระนางวิชัยเทวีแห่งอโยธยา ในราชวงศ์อิศวกุในวัน มาฆ-ศุกล-ทษมี พระอชิตนาถสูง 450 ธนุศ และมีชีวิตอยู่ในช่วง 508.032 x 10 18 ปีก่อน และ ...

                                               

พระเนมินาถ

พระเนมินาถ เป็นตีรถังกรที่ 22 ของศาสนาเชน ชื่ออื่น ๆ เช่น "พระเนมิ" และ "พระอริสตเนมิ" พระองค์เป็นหนึ่งในสี่ตีรถังกรที่ได้รับการเคารพสูงสุดในศาสนาเชน ได้แก่ พระฤษภนาถ, พระมหาวีระ, พระปารศวนาถ และ พระเนมินาถ นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าพระเนมินาถมี ...

                                               

พระปารศวนาถ

พระปารศวนาถ หรือ พระปารศวะ และ พระปารัศ เป็นตีรถังกร องค์ที่ 23 จาก 24 องค์ ของศาสนาเชน พระปารศวนาถเป็นตีรถังกรองค์แรกที่มีการจดบันทึกไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในเชิงประวัติศาสตร์ เอกสารของศาสนาเชนระบุว่าพระองค์มีชีวิตในช่วง 900 - 800 ปี ก่อน ...

                                               

พระมาลลีนาถ

พระมาลลีนาถ เป็นตีรถังกรองค์ที่สิบเก้าของยุค อวสรรปิณี ตามความเชื่อของศาสนาเชน เชื่อกันว่าพระมาลลินาถเกิดที่เมืองมิถิลานคร ในราชวงศ์อิศวากุ แก่พระเจ้ากุมภะและพระนางปรชาวตี พระมาลลีนาถมีอายุ 56.000 ปี ซึ่งในช่วงเวลานี้มี 54.800 ปีที่อยู่ในภาวะสัพพ ...

                                               

พระฤษภเทพ

พระฤษภเทพ หรือ พระฤษภนาถ เป็นตีรถังกร องค์แรกของศาสนาเชน ในบรรดาตีรถังกรทั้ง 24 องค์ของจักรวาลปัจจุบัน เชื่อกันว่าพระองค์มีชีวิตอยู่เมื่อนับหลายล้านล้านล้านปีก่อน อีกพระนามของพระองค์คือ อาทินาถ หรือ อาทีศวร ยุคาทิเทพ ประถมราชา และ เนเภยะ อันแปลว่ ...

                                               

จัปจิสาหิบ

จัปจิ หรือ จัปจิสาหิบ คือบทสวดตอนเริ่มต้นในคุรุกรันตสาหิบ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาซิกข์ซึ่งแต่งขึ้นโดยคุรุนานักเทพจิ คุรุศาสดาคนแรกในศาสนาซิกข์ บทสวดของจัปจินั้นเริ่มต้นด้วย "มูลมันตรา" ตามด้วย 38 "เปาวรี" และปิดด้วย "สาโลกา" เชื่อกันว่า ...

                                               

นิตเนม

นิตเนม แปลตรงตัวว่า "กิจวัตประจำวัน" หมายถึงกลุ่มเพลงสวดของศาสนาซิกข์ ที่ศาสนิกชนต้องอ่านวันละอย่างน้อย 3 ครั้ง ในชาวซิกข์ที่เป็นอมฤตธารีทุกคนต้องอ่านนิตนีมเป็นข้อบังคับพื้นฐาน ดังที่ถูกย้ำชัดเจนไว้ในซิกข์รหิต มารยาดา นิตนีมประกอบด้วยหลัก ๆ คือ บ ...

                                               

ปฏิสนธิ (ศาสนาพุทธ)

ปฏิสนธิ หมายถึงการเกิดขึ้นของมนุษย์และสัตว์ แต่ในทางพุทธศาสนา มีคติที่แตกต่างไปจากวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการตายแล้วเกิด ใน มหาตัณหาสังขยสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่มนุษย์ได้ก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์มารดาว่า ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. มาตา ...

                                               

อสงไขย

อสงไขย หมายถึง นับไม่ถ้วน, ไม่ง่ายที่จะนับ, หรือเป็นจำนวนธรรมชาติเท่ากับหนึ่งโกฏิยกกำลัง 20 หรือ 10 140 บางตำรากล่าวว่าหมายถึงเลข 10 a ⋅ 2 b {\displaystyle 10^{a\cdot 2^{b}}} ซึ่งมีหลายความหมาย พระพุทธภัทระตีความว่า a=5, b=103 ส่วนพระศิกษานันทะตี ...

                                               

เทวโลก

เทวโลก คือโลกของเทวดา หมายถึงสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทวดา จัดเป็นปรโลกคือโลกหน้าแห่งหนึ่งอันเป็นที่เกิดหลังการการตายไปของคนที่ทำบุญกุศลไว้ดีแล้ว เช่นที่กล่าวว่า เขาสั่งสมกุศลไว้ดีแล้ว ครั้นละจากอัตภาพนี้แล้วจักไปบังเกิดในเทวโลก เข้าถึงฐานะอันประเ ...

                                               

ภาษาบาลี

บาลี ; เป็นไวยากรณ์ที่เก่าแก่แขนงหนึ่ง ในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ในสาขาย่อย อินเดีย-อิหร่าน ซึ่งจัดเป็นภาษาปรากฤตภาษาหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยมีลักษณะทางไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกับภา ...

                                               

ระบบการเขียนภาษาบาลี

ระบบกาเขียนภาษาบาลี มีความหลากหลายเนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่มีระบบการเขียนเป็นของตนเอง แต่เขียนด้วยอักษรหลายชนิดตามแต่ประเทศของผู้ที่นับถือพุทธศาสนา เช่น ในศรีลังกาเขียนด้วยอักษรสิงหล ในพม่าใช้อักษรพม่า ในไทยและกัมพูชาใช้อักษรขอมหรืออักษรเขม ...

                                               

ระบบการออกเสียงภาษาบาลี

ชื่อระบบการออกเสียงบาลี หรือฐานกรณ์เป็นการอธิบายการเกิดเสียงและการออกเสียงในภาษาบาลี โดยฐานกรณ์ คือ คำซึ่งใช้เรียกอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปากที่ใช้ในการออกเสียง ฐานกรณ์ประกอบด้วย ฐานและกรณ์ ฐาน นั้นหมายถึง ตำแหน่งที่เกิดของเสียงซึ่งจะเป็นตำแหน่งในช่อง ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/ข้อคิดคำคม/2

สมพร เทพสิทธา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระพุทธศาสนา. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ และ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑: ๒๕๔๖. หน้า ๑๐-๑๗

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/ข้อคิดคำคม/เก็บบทความ

นี่คือส่วนของบทความที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะถูกแสดงในสถานีย่อย:พระพุทธศาสนาในส่วนของคอลัมน์ข้อคิดคำคม ถ้าต้องการเสนอข้อความให้ใส่ไว้ที่หน้า หน้าเสนอชื่อข้อคิดคำคม

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/คัมภีร์น่ารู้/เก็บบทความ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสน ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/ชาวพุทธตัวอย่าง/เก็บบทความ

สุชีพ ปุญญานุภาพ 13 เมษายน พ.ศ. 2460 ที่จังหวัดนครปฐม - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งจากพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ไทยอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่สมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างเยี่ยมยอด หาใครเทียมได้ยาก ในเวลาเดียวกั ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/ธรรมะน่ารู้/เก็บบทความ

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทธานุสาสนีติ "ท่านทั้งหลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิด นี่เป็นพระพุทธานุศาสนี." - พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ขุททกนิกา ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/บทความแนะนำ/เก็บบทความ

นี่คือส่วนของบทความที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะถูกแสดงในสถานีย่อย:พระพุทธศาสนาในส่วนของคอลัมน์บทความแนะนำ ถ้าต้องการเสนอบทความให้ใส่ไว้ที่หน้า หน้าเสนอชื่อบทความแนะนำ

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/พุทธศิลป์/ภาพพุทธศิลป์ที่เคยนำมาออกในสถานีย่อยแล้ว

หน้านี้เป็นหน้าเก็บภาพเกี่ยวกับพุทธศิลป์ หรือพุทธสถาปัตยกรรม ที่เคยนำมาออกใน กล่องบทความ "พุทธศิลป์" ใน สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา โดยทุกคนสามารถเสนอภาพเกี่ยวกับพุทธศิลป์ที่สมควรนำลงในสถานีย่อยพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ พุทธศิลป์ได้ โดยเสนอภาพที่หน้าอภิปร ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/ภาพเด่นจากเว็บ/ภาพที่เคยนำมาออกในสถานีย่อยแล้ว

หน้านี้เป็นหน้าเก็บภาพที่เคยนำมาออกใน กล่องบทความ "ภาพเด่นจากเว็บ" ใน สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา โดยทุกคนสามารถเสนอภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สมควรนำลงในสถานีย่อยพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ ภาพเด่นจากเว็บได้ โดยเสนอภาพที่หน้าอภิปรายของหน้านี้

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/มุมธรรมะ/เก็บบทความ

"ความหนัก คือ ทุกข์ รู้จักทุกข์แล้วหา เหตุของมัน เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมา ดูว่าทุกข์เกิดจากอะไร แล้ว แก้มันตรงนั้น เหมือนจะยกระฆังแล้วรู้สึกหนัก นี่คือ รู้จักทุกข์ ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คือ "วาง" เมื่อวางของหนักแล้ว ความเบาก็เกิดขึ้นมา การปฏิ ...

                                               

สถานีย่อย: พระพุทธศาสนา/รู้ไหมว่า/เก็บบทความ

นี่คือส่วนของบทความที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะถูกแสดงในสถานีย่อย:พระพุทธศาสนาในส่วนของคอลัมน์รู้ไหมว่า ถ้าต้องการเสนอข้อความให้ใส่ไว้ที่หน้า หน้าเสนอชื่อรู้ไหมว่า

                                               

เวทางค์

เวทางค์ หรือ เวทางคศาสตร์ คือวิชาประกอบการศึกษาพระเวท มี 6 อย่าง คือ 1. ศึกษา 2.ไวยากรณ์ 3. ฉันท์ 4. โชยติษ 5. นิรุกติ และ 6. กัลปะ

                                               

คณะนักบวชคาทอลิก

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก คณะนักบวช หรือ สถาบันนักบวช เป็นสถาบันชีวิตที่ถวายแล้วประเภทหนึ่ง สมาชิกประกอบด้วยชาวคาทอลิกที่สละชีวิตทางโลกมาถือคำปฏิญาณของนักบวชตลอดชีวิต เพื่ออุทิศตนทำงานรับใช้พระศาสนจักรเพียงอย่างเดียว และอยู่รวมกันเป็น คณะ โดยแต่ละค ...

                                               

คณะคามิลเลียน

คณะผู้รับใช้ผู้ป่วย หรือ คณะนักบุญคามิลโล หรือที่รู้จักในนาม คณะคามิลเลียน เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญกามิลโล เด เลลลิส ก่อตั้งขึ้น เน้นพันธกิจด้านการพยาบาลผู้ป่วย

                                               

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก เรียกโดยย่อว่า คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชคาทอลิกชายที่ตั้งโดยนักบุญยอห์น บอสโก หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า "ดอนบอสโก" สมาชิกของคณะนักบวชนี้ มักเรียกตัวเองว่า "ซาเลเซียน" และใช้คำย่อว่า S.D.B โดยชื่อซาเลเซียนนั้นนำมาจ ...

                                               

รายชื่อคณะนักบวชคาทอลิกในประเทศไทย

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram คณะดอมินิกัน หรือคณะนักเทศน์ Order of Preachers คณะภราดาน้อยกาปูชิน Order of the Friars Minor Capuchin คณะภราดาลาซาล The Brothers of the Christian School ...

                                               

คณะภราดาลาซาล

คณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตชน มักรู้จักกันในนาม คณะภราดาลาซาล เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ก่อตั้งขึ้น เน้นปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาแก่เยาวชนและเด็กที่ยากจน ปัจจุบันมีภราดาลาซาลอยู่ประมาณ 5.000 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 80 ...

                                               

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อักษรย่อ สสท. เป็นองค์การปกครองสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบด้วยมุขนายกชาวไทยซึ่งเป็นประมุขเขตมิสซังต่าง ๆ ทั่วปร ...

                                               

คณะซี. เอ็ม. เอ.

องค์การเดอะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอะไลแอนซ์ เรียกโดยย่อว่า คณะซี. เอ็ม. เอ. เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มอีแวนเจลิคัล เป็นคณะคริสตจักรที่สหรัฐอเมริกาและเป็นคณะมิชชันนารีที่ดำเนินงานเผยแพร่ศาสนาคริสตในประเทศต่าง ๆ เอกลักษณ์ของคณะ ...

                                               

มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 ...