ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

อำเภอสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอดตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปราณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี และเขตตะนาวศรี ประ ...

                                               

อำเภอสายบุรี

อำเภอสายบุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ชาวไทยเชื้อสายมลายูจะเรียกว่า ตะลุแบ หรือในภาษามลายู-สันสกฤตเรียกว่า สลินดงบายู หรือ ซือลินดงบายู แปลว่า ที่กำบังลมพายุ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง มีความหลากหลายทา ...

                                               

อำเภอสารภี

สารภี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านจนเป็นอำเภอขนาดใหญ่ในแง่สถานประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ของจังหวัด ได้รับประโยชน์มาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน ปัจจุบันอำเภอสารภีถือได้ว่ามีการพัฒ ...

                                               

อำเภอสำโรง

อำเภอสำโรงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเดชอุดม และอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโนนคูณและอำเภอกันทร ...

                                               

อำเภอสำโรงทาบ

สำโรงทาบ เป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุรินทร์ โดยนับเป็น 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน ซึ่งเมื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ แล้ว อำเภอนี้จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตจังหวัดศรีสะเกษ

                                               

อำเภอสิเกา

ที่มาของชื่อเมือง"สิเกา"นี้ หลายคนคงตีความไปต่างๆ นาๆ บ้างก็ว่ามีกงสีบ้านพักชาวสวนยางเก่า เคยตั้งอยู่บริเวณนี้ บ้างก็ว่าคนจีนฮกเกี้ยนที่เคยอพยพมาจากสิงคโปร์และปีนังเข้ามาอยู่เรียกพื้นที่นี้ว่า"สี่เก้า" ต่อมาเพี้ยนเป็นสิเกา ซึ่งอย่างไรก็ตาม ที่มาข ...

                                               

อำเภอสิงหนคร

ท้องที่อำเภอสิงหนคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสงขลา กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ ตำบลชิงโค ตำบลทำนบ ตำบลป่าขาด ตำบลปากรอ ตำบลชะแล้ ตำบลรำแดง ตำบลบางเขียด ตำบลวัดขนุน และตำบลม่วงงาม ของอำเภอเมืองสงขลา ได้แบ่งพื้นที่การปกค ...

                                               

อำเภอสิชล

อำเภอสิชลได้รับการจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2440

                                               

อำเภอสิรินธร

อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นส่วนตะวันออกสุดของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินธร พ.ศ. 2534 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535 อำเภอสิรินธรยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธรและจุดผ่านแดนถาวรช่องเ ...

                                               

อำเภอสีคิ้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลปากช่อง ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากช่อง วันที่ 11 มิถุนายน 2442 ท้องที่นี้มีชื่อว่า อำเภอเมืองนครจันทึก วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว เป็น อำเภอปากช่อง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 ...

                                               

อำเภอสีชมพู

อำเภอสีชมพูตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่า ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่าและอำเภอชุมแพ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมแพ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อ ...

                                               

อำเภอสีดา

อำเภอสีดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประทาย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบัวลาย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบัวใหญ่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนแดง

                                               

อำเภอสุขสำราญ

อำเภอสุขสำราญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระนอง เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดระนองในด้านการท่องเที่ยว พื้นที่มีทั้งภูเขาและที่ราบสำหรับทำเกษตรกรรม นับเป็นพื้นที่รอบนอกสุดของจังหวัดระนอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาค ...

                                               

อำเภอสุคิริน

อำเภอสุคิรินเดิมเคยเป็นกิ่งอำเภอหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2474 ชื่อ กิ่งอำเภอปาโจ ปาโจ แปลว่า น้ำตก ขึ้นกับอำเภอโต๊ะโมะ คืออำเภอแว้งในปัจจุบัน กิ่งอำเภอนี้จัดตั้งเพราะมีชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาขอสัมปทานทำเหมืองแร่ทองคำบริเวณเทือกเขาลีซอ ซึ่งตั้งอยู ...

                                               

อำเภอสุวรรณคูหา

เดิมอำเภอสุวรรณคูหาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนากลาง แยกออกมาเป็น กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสุวรรณคูหา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยพระราชกฤษฎีกา ที่มาของชื่ออำเภอมาจากถ้ำสุวร ...

                                               

อำเภอสูงเนิน

วันที่ 11 มิถุนายน 2442 ท้องที่นี้มีชื่อว่า อำเภอบ้านสูงเนิน วันที่ 19 พฤษภาคม 2508 โอนพื้นที่ตำบลพันดุง อำเภอโนนไทย ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอขามทะเลสอ วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลสูงเนิน ในท้องที่บางส่วนของตำบลสูงเนิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ...

                                               

อำเภอสูงเม่น

อำเภอสูงเม่นตั้งอยู่ที่บ้านสูงเม่น ท้องที่ลำน้ำแม่พวก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอแม่พวก ตามลำน้ำที่ตั้งในปี พ.ศ. 2445 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอแม่พวกเป็น อำเภอสูงเม่น คำว่า "สูงเม่น" ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดจัดทำประวัติไว้เ ...

                                               

อำเภอเสนา

อำเภอเสนา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนากลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นลำดับ 3 จากทั้งหมด 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจากอำเภอบางปะอินและอำเภอว ...

                                               

อำเภอเสนางคนิคม

อำเภอเสนางคนิคมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชานุมาน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

                                               

อำเภอเสริมงาม

อำเภอเสริมงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทิศตะวันออก ...

                                               

อำเภอเสลภูมิ

พระนิคมบริรักษ์ เสน ประทุมทิพย์ บรรดาศักดิ์เดิม หลวงจุมพลภักดี บุตรเจ้าอุปราชแพง หลานของเจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าคำผง นายกองชาวบ้านยวน ซึ่งพระสุนทรราชวงศาฯ เจ้าเหม็น เจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร ยโสธร ตั้งให้เป็นกรรมการเมืองยศสุนทร ต่อมาได้พาบร ...

                                               

อำเภอเสาไห้

เสาไห้ เป็นอำเภอในจังหวัดสระบุรีที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองสระบุรีมากที่สุด เลื่องชื่อในด้านประเพณีการแข่งเรือยาว ผ้าทอ และข้าวสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2437 โดยแต่เดิมเป็นตัวเมืองสระบุรีมาก่อน มีตำนานเล่าว่าชื่ออำเภอนี้ได้มาจากตำนานแม่นางตะเคียนเสาร ...

                                               

อำเภอเสิงสาง

วันที่ 26 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็น อำเภอเสิงสาง โดยมีนายอำเภอคนแรกคือ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ วันที่ 16 กันยายน 2520 ตั้งตำบลเสิงสาง ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลกุดโบสถ์ แยกออกจากตำบลสระตะเคียน วันที่ 7 กันยายน 2538 ตั้งตำบลบ้านราษฎร์ แยกออกจากตำบลโนนสมบูรณ ...

                                               

อำเภอแสวงหา

อำภอแสวงหาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 แยกทางหลวงหมายเลข 309 อ่างทอง -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 ปากดง) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล ...

                                               

อำเภอหนองกี่

อำเภอหนองกี่ เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครอง อำเภอนางรอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองกี่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2517 ขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกี่ ตำบลเย้ยปราสาท ตำบลหนองไผ่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ ...

                                               

อำเภอหนองกุงศรี

หนองกุงศรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะย้ายมาขึ้นกับอำเภอท่าคันโทในปี พ.ศ. 2505 ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอท่าคันโท และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 25 มีนาคม 2522

                                               

อำเภอหนองแค

หนองแค เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมและกสิกรรม แต่เนื่องจากการมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย รวมทั้งมีระยะทางห่างจากจังหวัด ...

                                               

อำเภอหนองจิก

อำเภอหนองจิกตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน และอำเภอโคกโพธิ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะรัง ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไ ...

                                               

อำเภอหนองฉาง

อำเภอหนองฉางมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสัก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองขาหย่าง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทัพทัน

                                               

อำเภอหนองแซง

ประวัติเล่าสืบมาว่าพลเมือง อำเภอหนองแซง ได้อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ตั้งถิ่นฐานใกล้หนองน้ำ ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตรเศษ และมีต้นแซงขึ้นงอกงามเขียวชอุ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบหนองน้ำ ชาวบ้านจึงขนานนามว่า "บ้าน ...

                                               

อำเภอหนองโดน

หนองโดน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ปรากฏชื่อครั้งแรกสมัยพระเจ้าบุเรงนองเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2111 ในพงศาวดารฉบับหลวงอักษรสุนทรพิพิธ ความว่า "หนองโดนเขาคนรูปหล่อ บ้านหมอคงไม่ใจดำ แก่งคอยลืมคำ หนองแคเลยช้ำหัวใจ ดอนพุดช่างสุดโสภา พี่จ๋ามา ...

                                               

อำเภอหนองนาคำ

อำเภอหนองนาคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอภูเวียง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเ ...

                                               

อำเภอหนองบัว

อำเภอหนองบัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชนแดนและอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมแสง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางมูลนากและอำเภอดงเ ...

                                               

อำเภอหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวแดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองไผ่ และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคอนสาร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิ ...

                                               

อำเภอหนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวระเหวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเทพสถิต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านเขว้า ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจัตุรัสและอำเภอ ...

                                               

อำเภอหนองบุญมาก

อำเภอหนองบุนนากแต่เดิมเป็นเพียงตำบลเดียว คือ ตำบลสารภี ซึ่งอยู่ในเขตปกครอง ของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งท้องที่ตำบลสารภี ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า" กิ่งอำเภอหนองบุนนาก” โดยมีนายสวัสดิ์ พูนพิ ...

                                               

อำเภอหนองปรือ

อำเภอหนองปรือมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอยและอำเภอศรีสวัสดิ์

                                               

อำเภอหนองไผ่

บริเวณหนองไผ่ในสมัยก่อนเรียกว่า โคกหมาหิว หรือ ทุ่งหมาหิว อยู่ในเขตตำบลกองทูล อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นจึงเรียกกันต่อ ๆ มาว่า บ้านหนองไผ่ ซึ่งมีที่มาจากภายในบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำเดิมเป็นหนองช้างนอนในสมัยโบราณจึงเกิดเป็น ...

                                               

อำเภอหนองพอก

อำเภอหนองพอกเดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อบ้านหนองพอก ขึ้นกับตำบลกกโพธิ์ อำเภอโพนทองการที่ได้ชื่อว่า "หนองพอก" นั้นมาจากการที่หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมหนองนํ้าซึ่งมีต้นพอกใหญ่อยู่ริมหนอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองพอก เมื่อวันที่ 8 มิถุนา ...

                                               

อำเภอหนองม่วง

อำเภอหนองม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอโคกเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านห ...

                                               

อำเภอหนองม่วงไข่

อำเภอหนองม่วงไข่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร้องกวาง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองแพร่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลอง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสอง

                                               

อำเภอหนองมะโมง

อำเภอหนองมะโมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองฉางและอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหันคาและอำเภอเนินขาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านไร ...

                                               

อำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านฝาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมแพ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภออุบลรัตน์

                                               

อำเภอหนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพล ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำ ...

                                               

อำเภอหนองสูง

พื้นที่ของอำเภอหนองสูงเดิมเป็นตำบลหนองสูง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนมในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ขุนอนุสรกรณี ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ได้ยื่นเรื่องราวต่อราชการ ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่ตำบลหนองสูง แต่รัฐบาลไ ...

                                               

อำเภอหนองเสือ

เดิมพื้นที่เป็นป่าดง มีเสือช้างที่ดุร้ายลงมาจากภูเขาทางจังหวัดสระบุรีบ้าง จังหวัดนครนายกบ้าง มาอาศัยกินในหนองน้ำเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไป หนองน้ำแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "หนองเสือ" ตามชื่อสัตว์ดุร้าย ครั้นตั้งเป็นอำเภอจึงได้นามว่า "อำเภอหนองเสือ" วั ...

                                               

อำเภอหนองแสง

อำเภอหนองแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอกุมภวาปี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกุมภวาปี ...

                                               

อำเภอหนองหงส์

มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีนายพรานชื่อ "พรานแสน" มองเห็นสิ่งประหลาดอยู่ที่กลางหนองน้ำในป่า มีรูปร่างคล้ายหงส์ยืนอยู่บนเสาหิน ต่อมาชาวบ้านมาเห็นจึงพากันเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า "หนองหงส์" ซึ่งปัจจุบันเป็นหนองน้ำอยู่ภายในวัดหนองหงษ์ และสัญลักษณ์รูปห ...

                                               

อำเภอหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้างและอำเภอเดิมบางนางบวช ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง ทิศตะวัน ...

                                               

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นอำเภอขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด นับเป็น 1 ใน 2 อำเภอของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →