ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186                                               

อำเภอละอุ่น

อำเภอละอุ่น เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระนอง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองระนอง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดคือ เขาฝาชี เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชี เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเ ...

                                               

อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐ ...

                                               

อำเภอลาดยาว

ลาดยาว เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโกรกพระ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468

                                               

อำเภอลาดหลุมแก้ว

อำเภอลาดหลุมแก้วเดิมชื่อ อำเภอเชียงราก ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลระแหง ในท้องที่บางส่วนของตำบลระแหง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2479 โอนตำบลบ้านแหลม อำเภอบางกะดี มาขึ้นกับอำเภ ...

                                               

อำเภอลานกระบือ

อำเภอลานกระบือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อเสียงโดดเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบ คือ "แหล่งน้ำมันสิริกิติ์" ซึ่งได้กล่าวไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่า "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลา ...

                                               

อำเภอลานสกา

อำเภอลานสกาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอพระพรหม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอช้างกลางและอำเภอฉวาง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอทุ่งสง ทิ ...

                                               

อำเภอลานสัก

อำเภอลานสักมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอหนองฉาง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยคตและอำเภอบ้านไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเ ...

                                               

อำเภอลำดวน

ลำดวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ เดิมมีฐานะเป็นอำเภอชื่อว่า อำเภอสุรพินท์ ก่อนที่จะยุบลงในปี พ.ศ. 2455 และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่ในชื่อ กิ่งอำเภอลำดวน และยกฐานะเป็น อำเภอลำดวน ในเวลาต่อมา

                                               

อำเภอลำทะเมนชัย

อำเภอลำทะเมนชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองยาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมพวง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำปลา ...

                                               

อำเภอลำทับ

อำเภอลำทับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอวังวิเศษ จ ...

                                               

อำเภอลำลูกกา

อำเภอลำลูกกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคลองสิบสี่เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม และ ...

                                               

อำเภอลำสนธิ

อำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 10 จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี เป็นอำเภอที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน และยังเป็นที่ตั้งของอุโมงค์เขาพังเหย เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอด 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทย และเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่สำคัญขอ ...

                                               

อำเภอเลาขวัญ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปรือ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยกระเจา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

                                               

อำเภอเลิงนกทา

เลิงนกทา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัด 72 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากอำเภอเมืองยโสธร และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองยโสธร เป็นย่านเศรษ ...

                                               

อำเภอวชิรบารมี

อำเภอวชิรบารมี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2541 เป็นอำเภอลำดับ 12 ของจังหวัด และเป็นอำเภอพิเศษที่จัดตั้งโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ

                                               

อำเภอวังจันทร์

ท้องที่อำเภอวังจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น ตำบลวังจันทร์ และตำบลชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ต่อมากร ...

                                               

อำเภอวังเจ้า

อำเภอวังเจ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพบพระและอำเภอเมืองตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และอ ...

                                               

อำเภอวังชิ้น

อำเภอวังชิ้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองลอง ปัจจุบันคืออำเภอลอง อำเภอวังชิ้น และบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของนครลำปาง เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2442 และการพิราลัยของพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ เจ้าเมืองลองคนสุดท้าย ได้มีการน ...

                                               

อำเภอวังทรายพูน

อำเภอวังทรายพูนเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสากเหล็ก ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทิศใต้ ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอวังทอง

ตามหลักฐาน อำเภอวังทอง ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2438 ในเวลานั้น ยังไม่มีเขตการปกครอง อ.วัดโบสถ์ และอ.บางกระทุ่ม อำเภอตั้งอยู่ที่ "บ้านสามเรือน" ซึ่งเรียกว่า "นครป่าหมาก" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2441 ได้ย้ายจากบ้านสามเรือน ต.นครป่าหมาก มาตั้ง ที่บ้านว ...

                                               

อำเภอวังน้อย

อำเภอวังน้อย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยน้อย แยกการปกครองออกจากอำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ. 2450 ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจ ...

                                               

อำเภอวังน้ำเย็น

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลเขาฉกรรจ์ออกมาตั้งเป็นตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 กันยายน ...

                                               

อำเภอวังโป่ง

วังโป่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ เคยมีสถานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอชนแดน จากนั้นได้แยกเป็น "กิ่งอำเภอวังโป่ง" และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2533 เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก

                                               

อำเภอวังม่วง

อำเภอวังม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอย ทิศตะวันตก ติ ...

                                               

อำเภอวังยาง

อำเภอวังยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาแก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาแก ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลาปาก

                                               

อำเภอวังวิเศษ

อำเภอวังวิเศษตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองตรังและอำเภอสิเกา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้วยยอด ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสิเกา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ ...

                                               

อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอวังสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองหาด ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาวและอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจัน ...

                                               

อำเภอวังสะพุง

อำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเอราวัณ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผาขาว อำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย

                                               

อำเภอวังสามหมอ

อำเภอวังสามหมอตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามชัย อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก จ ...

                                               

อำเภอวังหิน

วังหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอำเภอที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษผ่าน

                                               

อำเภอวัฒนานคร

วัฒนานคร เคยมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีเจ้าเมืองปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง รับผิดชอบดูแลมาแต่ก่อน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2435 ร.ศ. 111 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปร ...

                                               

อำเภอวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรหมพิราม และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์เป็นถิ่นที่อยู่แห่งหนึ่งของปูเจ้าฟ ...

                                               

อำเภอวัดเพลง

อำเภอวัดเพลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากท่อ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราช ...

                                               

อำเภอวัดสิงห์

อำเภอวัดสิงห์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองขาหย่างและอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหันคา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองมะโมง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยนาท

                                               

อำเภอวาปีปทุม

วาปีปทุม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัดมหาสารคาม รองจากอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอบรบือ มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดรองจาก อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอโกสุมพิสัย

                                               

อำเภอวาริชภูมิ

เมื่อปี พ.ศ. 2387 ชาวภูไทเมืองกะป๋อง เมืองเซโปน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 400 ครัวเรือน ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามายังประเทศสยาม โดยมี ท้าวราชนิกูล บุตรของท้าวคำผง เจ้าเมืองกะป๋อง เป็นผู้นำในการอพยพครั้งนั้น ขบวนผู้อพยพได้เดินทาง พักแร ...

                                               

อำเภอวารินชำราบ

วารินชำราบ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียง 2 กิโลเมตร โดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูล เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานี และสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                               

อำเภอวิเชียรบุรี

ณ วิเชียร เป็นนามสกุลพระราชทานลำดับนามสกุลที่ 2803 สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองวิเชียรบุรี หรือเมืองศรีเทพในอดีต พระราชทานแก่อำมาตย์โท พระยาประเสริฐสงคราม ใจ ณ วิเชียร จางวางกำกับราชการอำเภอวิเชียรบุรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2458 ซึ ...

                                               

อำเภอวิภาวดี

อำเภอวิภาวดี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เส้นทางคมนาคมบางส่วนทุรกันดาร และมีประชากรเบาบาง เคยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

                                               

อำเภอวิเศษชัยชาญ

เมืองวิเศษไชยชาญ นี้สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2122–2127 โดยในพระราชพงศาวดารได้กล่าวถึงชื่อเมืองนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2127 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยาตราทัพขึ้นไปประชุมพลที่ป่าโม ...

                                               

อำเภอวิหารแดง

วิหารแดง เป็นอำเภอหนึ่งในสิบสามอำเภอของจังหวัดสระบุรี มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีเขตภูเขาและป่าดงดิบทางทิศเหนือและตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอประกอบอาชีพกสิกรรม โดยเฉพาะในเขตชลประทานที่มีพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

                                               

อำเภอเวียงเก่า

เวียงเก่า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก ไดแก่ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี และกินรีไมม ...

                                               

อำเภอเวียงแก่น

เวียงแก่น เป็นอำเภอซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทั้งที่ราบลุ่มมีแม่น้ำงาวไหลผ่าน และเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น มีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวและมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ เป็นที่ตั้ ...

                                               

อำเภอเวียงชัย

อำเภอเวียงชัย เป็นอำเภอหนึ่งในตอนกลางของจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญโดยมีน้ำแม่ลาวไหลผ่านทางทิศตะวันตก และน้ำแม่กกไหลผ่านทางทิศเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล

                                               

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

อำเภอเวียงเชียงรุ้งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับและอำเภอเวียงชัย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอยหลวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพญาเม็งร ...

                                               

อำเภอเวียงป่าเป้า

อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งรองจากอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาตลอดทั้งแนว มีเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด เป็นอันดับ ...

                                               

อำเภอเวียงสระ

อำเภอเวียงสระ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่เจริญเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเรียกว่า บ้านส้อง โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีตอนใต้

                                               

อำเภอเวียงสา

ด้านภูมิประเทศ อำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอำเภอเมือง ด้านใต้ติดอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนมักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกั ...

                                               

อำเภอเวียงหนองล่อง

อำเภอเวียงหนองล่องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่ง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะว ...

                                               

อำเภอแว้ง

อำเภอแว้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุคิริน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโก-ลก ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และอำเภอสุคิริน ทิศ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →