ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184                                               

อำเภอภูสิงห์

ภูสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังนครวัด-นครธม โดยใช้ถนนสาย 67 ระยะทางเพียง 135 กิโลเมตร

                                               

อำเภอภูหลวง

อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองหิน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศ ...

                                               

อำเภอมโนรมย์

มโนรมย์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ปรากฏว่าเป็น" เมือง” มาก่อนซึ่งสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยให้ชื่อว่า" เมืองมโนรมย์ ”

                                               

อำเภอมวกเหล็ก

มวกเหล็ก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรี มีภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ที่เป็นธรรมชาติมาก แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแก่งคอย ด้วยภูเขา และต้นไม้ ลำธาร ส่งผลให้คนอย่างน้อย รักธรรมชาติ และมีจิตใจที่สงบ เห็นความสวยงามของธรรมชาติ และมีความต้องการในเสรีภาพ

                                               

อำเภอม่วงสามสิบ

อำเภอม่วงสามสิบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอเขื่องใน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอเขื่องใน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพนา จังหวั ...

                                               

อำเภอมหาชนะชัย

อำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 41 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศิลาลาด ...

                                               

อำเภอมหาราช

วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในท้องที่ตำบลคลองน้อย กิ่งอำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช วันที่ 30 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลโพลาว กิ่งอำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช เป็น ตำบลบ้านโพ และเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบางมอญ อำเภอมหาราช เ ...

                                               

อำเภอมะขาม

อำเภอมะขาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นแผ่นดินหกเหลี่ยม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 หลักกิโลเมตรที่ 9

                                               

อำเภอมะนัง

อำเภอมะนังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอละงู

                                               

อำเภอมายอ

อำเภอมายอตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอยะรัง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรัง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยะหริ่ง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี และอำเภอทุ่งยางแดง

                                               

อำเภอเมยวดี

อำเภอเมยวดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองพอกและอำเภอโพนทอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองพอก ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพนทอง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดก ...

                                               

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140-200 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอยางตลาด ...

                                               

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชรตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองลาน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนครและอำเภอพรานกระต่าย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทรงาม ทิศ ...

                                               

อำเภอเมืองจันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ ทิศตะวันออก ...

                                               

อำเภอเมืองจันทร์

เมืองจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ แยกออกจากอำเภออุทุมพรพิสัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอเมืองจันทร์

                                               

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้า ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

                                               

อำเภอเมืองชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพานทองและอำเภอบ้านบึง ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีราชา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางปะกง จังหวั ...

                                               

อำเภอเมืองชัยภูมิ

อำเภอเมืองชัยภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเนินสง่า และอำเภอจัตุรัส ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอแก้งคร้อ ทิศตะวันตก ต ...

                                               

อำเภอเมืองชุมพร

อำเภอเมืองชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสวี

                                               

อำเภอเมืองตราด

ชื่อเมืองตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2178 ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง นอกจากเป็นแหล่งสินค้าแล้ว ตราดยังเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเลที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจ ...

                                               

อำเภอเมืองตาก

อำเภอเมืองตาก เป็นอำเภอในจังหวัดตาก ศูนย์กลางทางด้านคมนาคม และจุดเชื่อมต่อไปยังอำเภอแม่สอด ศูนย์กลางค้าชายแดนไทย-พม่า อำเภอเมืองตากเดิมชื่อ "เมืองระแหง" อดีตมีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก ...

                                               

อำเภอเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากพลี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอองครักษ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำ ...

                                               

อำเภอเมืองนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกำแพงแสนและอำเภ ...

                                               

อำเภอเมืองนครพนม

อำเภอเมืองนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปลาปาก และอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน ประเทศลาว ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอ ...

                                               

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติความเป็นมา ดังต่อไปนี้ วันที่ 25 กันยายน 2518 โอนพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านในเขียว ตำบลดอนตะโก หมู่ที่ 7 บ้านดอนคา ตำบลโมคลาน และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยผักหนาม ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา ไปขึ้นกับตำบลอินคีรี กิ่งอำเภอพรหมคีรี ...

                                               

อำเภอเมืองนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอชุมแสง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรีและอำเภอโกรกพระ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลาดยาว ทิศตะวันออก ติด ...

                                               

อำเภอเมืองนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางกรวย มีคลองบางเขน ...

                                               

อำเภอเมืองนราธิวาส

อำเภอเมืองนราธิวาสมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอยี่งอ

                                               

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า "เมืองนารัง" หรือ "เมืองบางนางรม" ดังปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าได้ลำดับชื่อหัวเมืองปักษ์ใต้ดังนี้ "เมืองปราณ เมืองชะอัง เมืองนารัง เมืองบางตะพาน" เมืองเหล่านี้ก็คือ อำเภอปราณบุรี อ ...

                                               

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอประจันตคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอเมืองปัตตานี

อำเภอเมืองปัตตานีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยะรังและอำเภอหนองจิก ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอยะหริ่ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองจิก

                                               

อำเภอเมืองพังงา

อำเภอเมืองพังงามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะยาวทางอ่าวพังงา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกะปง และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทับปุด ทิศตะวันตก ติดต่ ...

                                               

อำเภอเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหรา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอควนขนุน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาชัยสนและอำเภอกงหรา

                                               

อำเภอเมืองพิจิตร

"พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้ก ...

                                               

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคอนสาร มีห้วยพรมเป็นเส้นแบ่งเขต และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาค้อและอำเภอหล่มสัก มีคลองอมกงและคลองห้วย ...

                                               

อำเภอเมืองภูเก็ต

อำเภอเมืองภูเก็ตมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอถลางและอำเภอกะทู้

                                               

อำเภอเมืองมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดและที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจังหวัด รองจาก อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอบรบือ และอำเภอวาปีปทุม เป็นอำเภอศูนย์กลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และ ...

                                               

อำเภอเมืองยโสธร

อำเภอเมืองยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 531 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอป่าติ้ว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศเ ...

                                               

อำเภอเมืองยะลา

อำเภอเมืองยะลา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ชาวบ้านที่สามารถพูดภาษามลายูได้ นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิบง ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่งที่เคยมีอยู่มากมายภายในตัวอำเภอเมืองยะลา

                                               

อำเภอเมืองยาง

อำเภอเมืองยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำทะเมนชัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอพุทไธสง จังหวั ...

                                               

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอจังหาร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออาจสามารถและอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอเมืองระนอง

ระนอง หรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็ก ๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนองและเมืองตระ ซึ่งอยู่ในการปกครองเมืองชุมพร เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกช ...

                                               

อำเภอเมืองระยอง

อำเภอเมืองระยองตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ จรดอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านฉาง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ ทิศตะวันออก ติด ...

                                               

อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง "เมืองพระราชา" ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้ เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีค ...

                                               

อำเภอเมืองเลย

อำเภอเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเอราวัณและอำเภอวังสะพุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาด้วง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่

                                               

อำเภอเมืองสกลนคร

อำเภอเมืองสกลนคร มีประชากรมากที่สุดของจังหวัด หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อน ...

                                               

อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอเมืองสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม และอำเภอหาดใหญ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสิงหนคร

                                               

อำเภอเมืองสตูล

อำเภอเมืองสตูลเป็นอำเภอทางใต้สุดของประเทศไทยด้านชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ปกครองทั้งบนบกและในทะเล สำหรับอาณาเขตทางบกติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าแพและอำเภอควนโดน ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ทิศต ...

                                               

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ทิศตะวันออก จรดอ่าวแม่กลอง อ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา

                                               

อำเภอเมืองสรวง

อำเภอเมืองสรวงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออาจสามารถ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออาจสามารถ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุวรรณภูมิ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอจตุรพักตรพิมาน

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →