ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

อำเภอบำเหน็จณรงค์

ตามหลักฐานพงศาวดารกรุงเทพมหานคร และจดหมายเหตุบางตอนได้บันทึกไว้ได้ความว่า ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชการที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นเพียงด่านๆหนึ่ง เรียกว่า ด่านชวน มีขุนพลเป็นนายด่านรักษาการอยู่ ต่อมาใ ...

                                               

อำเภอบึงโขงหลง

บึงโขงหลง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

                                               

อำเภอบึงนาราง

อำเภอบึงนารางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพทะเล ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพช ...

                                               

อำเภอบึงบูรพ์

บึงบูรพ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จัดเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบึ ...

                                               

อำเภอบึงสามพัน

อำเภอบึงสามพัน เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีจุดตัดทางถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 อีกทั้งเป็นอำเภอทางผ่านไปสู่ตัวจังหวัด จึงทำให้สะดวกทั้งการค้าขายและกา ...

                                               

อำเภอบึงสามัคคี

อำเภอบึงสามัคคีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทรายทองวัฒนาและอำเภอไทรงาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ ...

                                               

อำเภอบุ่งคล้า

อำเภอบุ่งคล้า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น อำเภอบุ่งคล้า จึงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบึง ...

                                               

อำเภอบุณฑริก

อำเภอบุณฑริกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด 92 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 620 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสิรินธร ทิศตะวันออก ...

                                               

อำเภอเบญจลักษ์

เบญจลักษ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยแยกออกจากอำเภอกันทรลักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอเบญจลักษ์

                                               

อำเภอปง

ท้องที่อำเภอปงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนควรทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลออย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลออยทั้งตำบล เทศบาลตำบลปง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปงและบางส่วนของตำบลนาปร ...

                                               

อำเภอปทุมราชวงศา

อำเภอปทุมราชวงศาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมาน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ อำ ...

                                               

อำเภอประโคนชัย

เดิมคือเมืองตะลุง อยู่ที่บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า และอพยพย้ายมาอยู่บริเวณเนินกลางทุ่งประโคนชัย และก่อตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2440 เป็นชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งเมือง มีคลองน้ำธรรมชาติได้แก่ห้วยตะโก และห้วยด้ามมีดล้อมรอบเนินบริเวณนี้ คำว่า "ตะลุง" ห ...

                                               

อำเภอประจันตคาม

อำเภอประจันตคามปัจจุบันมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร ...

                                               

อำเภอประทาย

ประทาย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เดิมมีฐานะเป็นตำบลประทายขึ้นกับเขตการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอประทาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในปี 2506 ชื่ออำเภอประทาย ใช้ชื่อตามตำบลประทาย มีหมู่บ้านประท ...

                                               

อำเภอปรางค์กู่

ปรางค์กู่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ และมีความแห้งแล้งในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ภ ...

                                               

อำเภอปราณบุรี

อำเภอปราณบุรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามร้อยยอด

                                               

อำเภอปลวกแดง

วันที่ 22 กันยายน 2513 โอนพื้นที่หมู่ 1.2.3 ในขณะนั้น ของตำบลละหาร กิ่งอำเภอปลวกแดง ไปตั้งเป็นหมู่ 5.6.7 ของตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย และ โอนพื้นที่หมู่ 1.2 ในขณะนั้น ของตำบลตาสิทธิ์ กิ่งอำเภอปลวกแดง ไปตั้งเป็นหมู่ 7.8 ของตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค ...

                                               

อำเภอปลาปาก

สถานที่ตั้งรกรากของชาวปลาปาก นับว่าเป็นชนเผ่าที่น่าสนใจมิใช่น้อยเลยทีเดียว ความเป็นมาของบรรพบุรุษของชาวปลาปากเดิมมีถิ่นที่อยู่ในเขตประเทศลาวที่เมืองมหาชัย แขวงคำม่วน พระทองสัมฤทธิ์ที่กล่าวถึงในตำนานนี้มีอยู่จริง และประดิษฐานอยู่ที่วัดคณิศรธรรมิกา ...

                                               

อำเภอปลายพระยา

อำเภอปลายพระยาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภออ่าวลึก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระแสงและอำเภอชัยบุรี ...

                                               

อำเภอปะคำ

ท้องที่อำเภอปะคำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหานทราย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลปะคำ ตำบลไทยเจริญ และตำบลหนองบัว ของอำเภอละหานทราย การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปะคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 ...

                                               

อำเภอปะทิว

อำเภอปะทิวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองชุมพร ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                               

อำเภอปะเหลียน

ที่ว่าการอำเภอปะเหลียนตั้งอยู่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม พิกัด NH927762 ห่างจากตัวจังหวัดตรังไปทางทิศใต้ 44 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ตรัง-ปะเหลียน และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 900 กิโลเมตร ท้องที่ปกครองของอำเภอมีอาณาเขตติด ...

                                               

อำเภอปักธงชัย

สมัยโบราณ เดิมปักธงชัยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ขอมเรืองอำนาจ ทั้งนี้สันนิษฐานได้จากเขตอำเภอปักธงชัยมีซากปรักหักพังของปรางค์ หรือ เทวาลัยหลายแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ขอมนิยมสร้างตามเมืองต่างๆ ที่ตนปกครองอยู่ใหญ่บ้าง เล็กบ้างตามความสำคัญของ ...

                                               

อำเภอปากเกร็ด

ปากเกร็ด เป็นอำเภอที่มีตำบลมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านตัวอำเภอ สภาพพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ ไร่นา ท้องทุ่ง ปศุสัตว์ ดังเช่นในชนบท ส่วนทางฝั่งตะวันออกมีที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงภ ...

                                               

อำเภอปากคาด

เดิมอำเภอปากคาดเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ต่อมาได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

                                               

อำเภอปากชม

อำเภอปากชมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงคาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโ ...

                                               

อำเภอปากช่อง

ปากช่อง เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 1.825.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว

                                               

อำเภอปากท่อ

พื้นที่ทั่วๆ ไปของอำเภอนี้ราบส่วนมาก และมีพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นที่ต่ำกว่าที่อื่น พื้นที่แห่งนั้นเรียกว่า "หนองทะเล" ในฤดูฝนน้ำฝนจากตำบลต่างๆ จะไหลมารวมกันที่หนองทะเลเพียงแห่งเดียว และทางทิศตะวันออกของหนองทะเลเป็นที่ต่ำกว่าทุกทิศน้ำที่ไหลมารวมกันอย ...

                                               

อำเภอปากพนัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาลใน ร.ศ. 114 อำเภอปากพนังมีชื่อว่า อำเภอเบี้ยซัด หมายถึง สถานที่ที่คลื่นซัดเอาหอยเบี้ยจากทะเลเข้าสู่หาด ซึ่งสมัยโบราณใช้หอยเบี้ยเป็นเงิ ...

                                               

อำเภอปางมะผ้า

อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของจังหวัด ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                                               

อำเภอปางศิลาทอง

อำเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเ ...

                                               

อำเภอป่าซาง

ป่าซาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีความเจริญเป็นอันดับที่ 2 รองจากอำเภอเมืองลำพูน ในอดีตเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ต่อมาได้แยกออกเป็นอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหนองล่องดังเช่นปัจจุบัน

                                               

อำเภอป่าติ้ว

ป่าติ้ว เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร มีชื่อเสียงในการผลิตภัณฑ์หมอนขวานผ้าขิดที่สวยงามปราณีต และส่งออกไปทั่วโลก จนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดยโสธร

                                               

อำเภอป่าบอน

ท้องที่อำเภอป่าบอนเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพะยูน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลป่าบอน ตำบลหนองธง และตำบลโคกทราย ของอำเภอปากพะยูน ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอป่าบอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ...

                                               

อำเภอป่าพะยอม

อำเภอป่าพะยอมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนขนุนและอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนขนุนและอำเภ ...

                                               

อำเภอเปือยน้อย

แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชนบท ในปี 2457 มีการจัดตั้งอำเภอพลแยกจากอำเภอชนบท ตำบลเปือยน้อยได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอพล ต่อมาปี 2482 มีการยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอบ้านไผ่ โดยแยกพื้นที่จากอำเภอชนบท ตำบลเปือยน้อยได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ เพื ...

                                               

อำเภอแปลงยาว

อำเภอแปลงยาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม จัง ...

                                               

อำเภอโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจ ...

                                               

อำเภอผักไห่

อำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอบางซ้าย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญและอำ ...

                                               

อำเภอผาขาว

ท้องที่อำเภอผาขาว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูกระดึง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง ตำบลโนนปอแดง และตำบลโนนป่าซาง ของอำเภอภูกระดึง ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอผาขาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 ...

                                               

อำเภอเฝ้าไร่

อำเภอเฝ้าไร่ตั้งอยู่ทางทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพนพิสัย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอรัตนวาปี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหว ...

                                               

อำเภอพญาเม็งราย

อำเภอพญาเม็งราย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แยกการปกครองออกมาจากอำเภอเทิง ชื่ออำเภอถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพญามังราย หรือพญาเม็งราย พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

                                               

อำเภอพนม

"บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก" ด้วยเป็นแหล่งกำเนิดบัวผุดและมีลักษณะเด่นทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในเวลาเช้าหรือหลังฝนตกจะมีเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมดูเสมือนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ลักษณะที่มองเห็นเด่นชัด ซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายนัก คือ ยอ ...

                                               

อำเภอพนมทวน

อำเภอพนมทวนเป็นดินแดนที่มีมาช้านานแล้ว นักโบราณคดีของกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยยุคโลหะ มีการขุดพบภาชนะสำริด ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา และวัตถุโบราณอื่น ๆ อีกมากที่หมู่บ้านดอนตาเพชร ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวนเป็นอำเภ ...

                                               

อำเภอพนมไพร

พนมไพร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมชื่อ อำเภอพนมไพรแดนมฤค ขึ้นกับแขวงเมืองสุวรรณภูมิ ก่อตั้งเป็นเมือง ในปี พ.ศ. 2421 โดยต่อมายุบเป็นอำเภอพนมไพร ให้ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2451 หลังการปฏิรูปการปกครอง ในระบบมณฑลเทศาภิบาล และเป็นอำ ...

                                               

อำเภอพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา "เมืองพนมสารคาม" เป็นหัวเมืองร่วมยุคเดียวกันกับเมืองพนัสนิคม และเมืองสนามไชยเขตต์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองพนมสารคาม ขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี มีอาณาเข ...

                                               

อำเภอพนา

อำเภอพนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลืออำนาจและอำเภอเม ...

                                               

อำเภอพบพระ

อำเภอพบพระ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ความสำคัญของอำเภอพบพระในทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญก็คือมันเป็นอำเภอที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเมย แม่น้ำพรมแดนสายสำคัญระหว่างไทยกับพม่า

                                               

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

พยัคฆภูมิพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม สัญลักษณ์ของอำเภอคือ เสือ ซึ่งมาจากชื่ออำเภอที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า "อำเภอพยัคฆ์" มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของจังหวัด

                                               

อำเภอพยุห์

พยุห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอพยุห์

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →