ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

อำเภอคลองท่อม

อำเภอคลองท่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตาและอำ ...

                                               

อำเภอคลองลาน

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า "ตำบลโป่งน้ำร้อน" ในปี พ.ศ. 2519 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี พ.ศ. 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอคลองลาน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับก ...

                                               

อำเภอคลองหลวง

คลองหลวง เป็นอำเภอที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญหลายแห่ง และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด รวมถึงมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด รองจาก อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง เป็นอำเภอเดียวของจังหวัดปทุมธานีที่ไม่มี ...

                                               

อำเภอคลองหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล และกองบิน 56 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการเพิ่มของประชากรสูงอันดับต้น ๆ ของจังหวัด เนื่องจากรองรับปร ...

                                               

อำเภอคลองหาด

อำเภอคลองหาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอวัฒนานคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอวังน้ำเย็น ทิศตะวัน ...

                                               

อำเภอคลองใหญ่

อำเภอคลองใหญ่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดปัจจันตคีรีเขตร์ ปัจจุบันคือจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส และยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอคลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2455 และยกฐานะเป็น อำเภอคลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ...

                                               

อำเภอควนกาหลง

ท้องที่อำเภอควนกาหลง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสตูล ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสตูล ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนกาหลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ปีเดียวกัน และต่อ ...

                                               

อำเภอควนขนุน

จากคำบอกเล่าของผู้รู้ในตำบล ตำบลควนขนุนเป็นตำบลเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าย้ายมาจากที่ใดและไม่ปรากฏปีที่จัดตั้ง สำหรับชื่อที่เรียกตำบลควนขนุนเดิมบริเวณนี้มีต้นขนุนอยู่ 1 ต้น วันหนึ่งมีพระภิกษุเดินผ่านมาได้กลิ่นหอมของขนุนสุก แต่เมื่อมองหาผลบน ...

                                               

อำเภอควนโดน

ควนโดน ประกอบไปด้วยคำสองคำคือ ควน กับ โดน คำว่า ควน ในภาษาใต้หมายถึง เนิน ภู เนินเขาเล็กๆ ส่วนคำว่า โดน มีที่มาจากดอกกระโดน หรือต้นกระโดน ดังนั้น ควนโดน จึงมีความหมายว่า เนินเขาที่มีต้นกระโดน

                                               

อำเภอควนเนียง

ท้องที่อำเภอควนเนียง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรัตภูมิ กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลรัตภูมิ ตำบลควนโส ตำบลห้วยลึก และตำบลบางเหรียง ของอำเภอรัตภูมิ ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนเนียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 17 ธันวาคม ...

                                               

อำเภอคอนสวรรค์

อำเภอคอนสวรรค์ นับว่าเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม และสมัยลาวล้านช้าง สืบเนื่องมาจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยสันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปี พ.ศ. 2369 เจ้าเมืองคอนสวรรค์คนแรก คือ พร ...

                                               

อำเภอคอนสาร

อำเภอคอนสารตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แ ...

                                               

อำเภอค้อวัง

อำเภอค้อวังตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมหาชนะชัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทิศ ...

                                               

อำเภอค่ายบางระจัน

อำเภอค่ายบางระจันเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางระจัน กำเนิดขึ้นมาเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการบูรณะค่ายบางระจันอันเป็นสถานที่ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมปรากฏ จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนปลายสมัยก ...

                                               

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

คำเขื่อนแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัด 23 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอเลิงนกทา มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดยโสธร อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเส้นทางหลวงแผ ...

                                               

อำเภอคำชะอี

ท้องที่อำเภอคำชะอี เคยขึ้นอยู่กับจังหวัดนครพนม มีฐานะเป็นท้องที่อำเภอหนึ่ง แต่ในปัจจุบันรวมอยู่ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ตามประวัติเดิม ชาวคำชะอีเป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจากเมืองวัง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง รวมกับชาวผู้ไทยเมืองหนองสูงอพยพมาจากเมืองคำอ้อ ตั้ ...

                                               

อำเภอคำตากล้า

ชนที่อพยพเข้ามาอยู่ใกล้แม่น้ำสงคราม และใกล้หนองคำมีหลายกลุ่ม คือ กลุ่มนามสกุล" ศรีสุราช”" อุประ”" บุตรละคร”" หงษ์คละ”" โคตรชมภู”" หล้าหิบ” ทั้งหมด เป็นชนเผ่า”ผู้ไท” ที่มาจากเมืองบก เมืองวัง อั่งค่ำ ประเทศลาวบริเวณแขวงคำเกิดคำม่วนหรือเมืองบ่อในปัจ ...

                                               

อำเภอคำม่วง

คำม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสขันธ์ในวันที่ 28 กันยายน 2515 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 8 กันยายน 2519

                                               

อำเภอคีรีมาศ

อำเภอคีรีมาศตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดสุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุโขทัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกงไกรลาศ และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ...

                                               

อำเภอคีรีรัฐนิคม

อำเภอคีรีรัฐนิคมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพุนพิน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิภาวดี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภ ...

                                               

อำเภอคุระบุรี

คุระบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา เดิมเป็นตัวเมืองเก่าของอำเภอตะกั่วป่า จัดตั้งจากการที่ย้ายตัวอำเภอตะกั่วป่าไปที่ตำบลตลาดใหญ่ และเปลี่ยนชื่ออำเภอเมืองเก่า ให้มีฐานะเป็น อำเภอเกาะคอเขา และเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอปากน้ำ และกลับมาใช้ชื่ออำเภอเกาะคอเขาดั ...

                                               

อำเภอคูเมือง

อำเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพุทไธสง และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอลำทะเมนชัย จั ...

                                               

อำเภอเคียนซา

ท้องที่อำเภอเคียนซาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนาสาร ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอบ้านนาสาร ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเคียนซา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2513 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มี ...

                                               

อำเภอแคนดง

อำเภอแคนดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคูเมือง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสตึก ...

                                               

อำเภอโคกเจริญ

อำเภอโคกเจริญตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอหนองม่วง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง และอำเภอไพศาลี จัง ...

                                               

อำเภอโคกโพธิ์

อำเภอโคกโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่ลาน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองจิก ทิศตะวันตก ต ...

                                               

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอโคกโพธิ์ไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและอำเภอช ...

                                               

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

อำเภอโคกศรีสุพรรณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเต่างอยและอำเภอเมืองสกลนคร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาแก จังหวัด ...

                                               

อำเภอโคกสำโรง

มีนิยายเล่ากันว่า ตำบลอันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงนี้ เดิมเป็นเมืองเรียกว่า "เมืองละครสามโรง" โดยเหตุว่า เมื่อเศรษฐีสร้างเมืองนี้ขึ้นได้มีละครเล่นประจำอยู่ 3 โรง มีเนินดินและคูโดยรอบ มีวัดเก่า ๆ สลักหักพังเหลือแต่ซากกำแพงอยู่หลายแห่ง แ ...

                                               

อำเภอโคกสูง

อำเภอโคกสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตาพระยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออรัญประเทศ ทิศตะวันออก ติดต่อกับปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย ป ...

                                               

อำเภอฆ้องชัย

อำเภอฆ้องชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหว ...

                                               

อำเภอจตุรพักตรพิมาน

เมืองจตุรพักตรพิมาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จตุรพักตรพิมาน แปลว่า ที่อยู่ของเทพเจ้าผู้มีสี่หน้า ซึ่งตั้งชื่อให้สอดคล้องกับนามเจ้าเมืองจตุรพักตรพิมาน คือ ท้าวพรหม หรือ สุพรหม และชื่อเดิมของชื่อเ ...

                                               

อำเภอจอมบึง

อำเภอจอมบึงตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่ว ...

                                               

อำเภอจอมพระ

อำเภอจอมพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม ต่อมาได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยใช้ชื่อของตำบลจอมพระตั้งเป็นชื่อของกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอจอมพระ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ได้มีพระราชฏีกาให้ยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า อำ ...

                                               

อำเภอจะนะ

อำเภอจะนะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและอำเภอเทพา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่และอำเภอนาหม่อม ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสงขลาและอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาทวีและอำเภอสะเดา

                                               

อำเภอจะแนะ

อำเภอจะแนะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอระแงะและอำเภอสุคิริน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเบตงและอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศเห ...

                                               

อำเภอจังหาร

อำเภอจังหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงขวัญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทิศเหนือ ติดต่ ...

                                               

อำเภอจุน

อำเภอจุน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย แยก ตำบลจุน และตำบลลอ อำเภอเชียงคำ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2506 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2508 อำเภอจุนเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเวีย ...

                                               

อำเภอเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดิน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวานรนิวาส ทิศเหนือ ติดต่อกับอำ ...

                                               

อำเภอเจาะไอร้อง

อำเภอเจาะไอร้องตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอระแงะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

                                               

อำเภอแจ้ห่ม

อำเภอแจ้ห่มตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลำปาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภองาวและอำเภอแม่เมาะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปาน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเหนือ

                                               

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียรใหญ่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระพรหม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียรใ ...

                                               

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอละหานทราย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนางรอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนางรอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย

                                               

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งคอย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเสาไห้และอำเภอพระพุทธบาท ...

                                               

อำเภอชนแดน

อำเภอชนแดน เดิมเป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เมื่อมีราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนในระหว่างเขตแดนมากขึ้นจึงเรียกว่าหมู่บ้านชนแดน ต่อมาทางราชการได้พิจารณาจัดตั้งเป็นตำบลในเขตปกครองของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องจากท้องที่ตำบลชนแดนอยู ...

                                               

อำเภอชะอวด

อำเภอชะอวดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเ ...

                                               

อำเภอชะอำ

ชะอำ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งมีหาดทรายขาว ยาว และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นรายได้ให้กับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ร้านอ ...

                                               

อำเภอชัยบาดาล

ชัยบาดาล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด ในอดีตมีพื้นที่กว้างขวางมาก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าหลวงและอำเภอลำสนธิในปัจจุบัน และเคยได้ถูกเสนอจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดพระนารายณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ...

                                               

อำเภอชัยบุรี

อำเภอชัยบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอลำดับที่ 18 ของจังหวัด แยกออกจากอำเภอพระแสง เดิมพื้นที่ของอำเภอทั้งหมดอยู่ในการปกครองของตำบลสองแพรก

                                               

อำเภอช้างกลาง

อำเภอช้างกลางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอฉวาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลานสกา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทุ่งสงและอำเภอนาบอน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอฉวาง

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →