ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

เทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)

เดิมเทศบาลตำบลบางปูมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบางปู ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง 33 ปี 9 เดือน 23 วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็นประธานกรรมการสุ ...

                                               

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 2 ...

                                               

บ้านขุนห้วยแม่สอด

บ้านขุนห้วยแม่สอด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๔๓๔๘๒ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า "บ้านแม่ซอคี" หมายถึงต้นน้ำลำห้วยแม่สอดปัจจุบันเป็นน้ำพุร้อน ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ ๑๓๐ ปี นายเนโด และครอบครัวกับญาติพี่น้องได้เข้ามาอยู่เพื่อทำไร่ ทำส ...

                                               

บ้านค้างภิบาล

บ้านค้างภิบาล เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เมื่อประมาณ 100 ปีกว่า แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อ" นายค้างภิบาล” ต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ชาวไทยจากจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ และน่า ...

                                               

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาลเมืองพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมทั้งตำ ...

                                               

ตำบลบ้านตาด (อำเภอเมืองอุดรธานี)

"สภาตำบลบ้านตาด" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด" จนกระทั่งวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น "เทศบาลตำบ ...

                                               

บ้านถ้ำเสือ

บ้านถ้ำเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๕๗๔๓๗ เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๙ หรือประมาณ ๑๔๐ ปีมาแล้ว เดิมบ้านถ้ำเสือมีชื่อว่า "บ้านเดลออูเทาะ" ตามชื่อผู้นำหมู่บ้าน ได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่แล้วขยายครอบครัวออกไปเรื่อย ๆ ส ...

                                               

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองราชบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรี และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ ...

                                               

บ้านพะเด๊ะ

บ้านพะเด๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๐๙๔๓๖ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โยผู้ก่อตั้งคนแรกคือ นายพะเด๊ะ และเป็นผู้นำคนแรกของบ้านพะเด๊ะ สมัยก่อนหมู่บ้านพะเด๊ะ ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมานายตะลูทู เป็นผู้นำห ...

                                               

บ้านแม่ตาวใหม่

เดิมเป็นบ้านแม่ตาว อยู่ในตำบลแม่ตาว ซึ่งเรียกตามลำห้วยแม่ตาว ต่อมาได้มีประชาชนจาก ลำพูน ลำปาง เถิน ได้อพยพมาอาศัยอยู่ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น จึงแยกตัวจากบ้านแม่ตาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแม่ตาวใหม่

                                               

บ้านลอมกลาง

บ้านลอมกลาง หมู่ 3 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140 เป็นชุมชนชองชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากเมืองเชียงลาบ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อำเภอเชียงลาบ จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า บ้านลอมกลางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยม เ ...

                                               

บ้านหนองขี้เหล็ก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบล อาจสามารถ ทิศเหนือ ติดต่อ กับ บ้านบุ่งเบา ตำบล อาจสามารถ ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านแคน ตำบล โหรา ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านนำ้เงิน หมู่ที่ 1 ตำบล โหรา

                                               

บ้านหนองอุ่ม

บ้านหนองอุ่ม เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีผลการผลิตข้าวนาปีมากที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย

                                               

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหมี่ทั้งหมด ห่างจากเทศบาลเมืองลพบุรีไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า เทศบาลเมืองบ้านเซ่า พ.ศ. 2562 มีประชากรทั้งหมด 3.287 คน ก ...

                                               

บ้านหัวฝาย

เดิมที บ้านหัวฝายเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงพื้นราบมาก่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาราษฎรจากต่างจังหวัด อาทิเช่น จังหวัดน่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ และอำเภอเถินย้ายลงมาประกอบอาชีพจำนวนหลายครัวเรือน จึงมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้น ๓ ...

                                               

บ้านเอื้องดอย

บ้านเอื้องดอยอยู่หมู่ที่ ๗ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ล่าสุดของตำบลพระธาตุผาแดง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และอพยพมาจากบ้านค้างภิบาล และบ้านหัวฝาย ได้มารวมกันตั้งรกรากที่บ้านเอื้องดอย มีนายเมืองดี เป็นแกนนำ ต่อมาทางการได้ตั้งให้เป็ ...

                                               

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2550 และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2554

                                               

ตำบลบึงสำโรง

บึงสำโรง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสำโรงทั้งตำบล

                                               

เทศบาลเมืองเบตง

เบตง เป็นเทศบาลเมืองในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภาคใต้ของประเทศไทย ติดกับเขตแดนประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลเบตงทั้งตำบล และมีประชากรในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 24.688 คน เบตงเป็นเทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศไทย เม ...

                                               

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งยังเป็นย่านธุรกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นท ...

                                               

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่าง ๆ ทำให้มีฐานะเป็นศูนย ...

                                               

เทศบาลตำบลปักธงชัย

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศเปลี่ยนชื่อและยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลปักธงชัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กา ...

                                               

เทศบาลเมืองปัตตานี

ปัตตานี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี เมืองมีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 44.353 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเมืองปัตตานี ได้แก่ ตำบลสะบารัง ตำบลอาเนาะรู และตำบลจะ ...

                                               

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เป็นเทศบาลเมืองที่อยู่ติดชายแดนมาเลเซีย–ไทย ตั้งอยู่ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ห่างจากเทศบาลเมืองสะเดาไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4054 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11.22 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของตำบลปาดัง ...

                                               

จังหวัดพระนคร

จังหวัดพระนคร เป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีขึ้นในช่วง พ.ศ. 2408–2515 ก่อนที่จะรวมกับจังหวัดธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

                                               

จังหวัดพระนารายณ์

จังหวัดพระนารายณ์ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้นโดยแยกพื้นที่ อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และ อำเภอโคกเจริญ ออกจากจังหวัดลพบุรี ตามข้อเสนอของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2546

                                               

เทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประชากร 9.071 คน แต่มีพื้นที่เพียง 0.6115 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นเทศบาลเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุด พระประแดงเป็นเมืองที่มี ...

                                               

เทศบาลตำบลเมืองพาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 1.4 กิโลเมตร

                                               

มณฑลพายัพ

มณฑลลาวเฉียง ในปี พ.ศ. 2437 จากการที่หัวเมืองประเทศราชล้านนาถูกอังกฤษและฝรั่งเศสขนาบโอบล้อม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงกระกรุณาโปรดฯให้ 5 หัวเมืองประเทศราชล้านนา จัดขึ้นเป็นมณฑลลาวเฉียง มณฑลพายัพ ในปี พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ ...

                                               

เทศบาลเมืองพิชัย

พิชัย เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนพหลโยธินประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 16.50 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพิชัย มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13.127 คน

                                               

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

พิบูลมังสาหาร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในตั้งอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิบูลทั้งตำบล ตั้งอยู่ในแหล่งอารยธรรม ธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว

                                               

เทศบาลเมืองโพธาราม

โพธาราม เป็นตำบลและเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก เขตเทศบาลมีเนื้อที่ทั้งหมด 2.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลโพธารามทั้งตำบล

                                               

เทศบาลตำบลโพนทอง (จังหวัดร้อยเอ็ด)

เทศบาลตำบลโพนทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของตำบลแวง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแวง และบางส่วนของตำบลสระนกแก้ว

                                               

เขตภาษีเจริญ

ภาษีเจริญ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แต่ในพื้นที่เนื่องจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น

                                               

เขตมีนบุรี

เขตมีนบุรี เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองและลำรางไหลผ่านหลายสาย ในอดีตเป็นเรือกสวนไร่นา บ่อปลา นาบัว และไร่หญ้า แต่ปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น หมู่บ ...

                                               

เทศบาลตำบลเมืองคง (จังหวัดนครราชสีมา)

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคงได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ ยึดห ...

                                               

เมืองสวรรคโลก

ในบันทึกพงศาวดารของจีนได้กล่าวถึง เฉิงเหลียง ในพุทธศตวรรษที่ 16 สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย เชียงชื่น เชลียง คือ บริเวณเมืองเดียวกันที่เรียกชื่อต่างยุคต่างสมัย เมืองดังกล่าว คือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน ต ...

                                               

เทศบาลตำบลแม่จัน (จังหวัดเชียงราย)

เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นหนึ่งในเทศบาลตำบล 3 แห่งของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการค้าขาย สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานพยาบาลของอำเภอแม่จัน พื้นที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 28 กิโลเมตร

                                               

อำเภอแม่เปิน

แม่เปิน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในสองอำเภอในประเทศไทย ที่มีเขตการปกครองเพียงตำบลเดียว โดยเรียกชื่อพื้นที่ตามลำน้ำแม่เปินที่ปัจจุบันแห้งขอดตื้นเขินหมดแล้ว

                                               

ตำบลแม่เย็น

ทิศตะวันตก ​ ติดต่อกับตำบลป่าหุ่ง และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ทิศใต้ ​ติดต่อกับตำบลป่าแฝก ​อำเภอแม่ใจ ​จังหวัดพะเยา ​ ทิศตะวันออก ​ ติดต่อกับ​อำเภอทานตะวัน ทิศเหนือ ​ติดต่อกับตำบลม่วงคำ

                                               

เขตยานนาวา

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางคอแหลมและเขตสาทร มีถนนรัชดาภิเษกและถนนสาธุประดิษฐ์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระป ...

                                               

เทศบาลตำบลยะหา

เทศบาลตำบลยะหา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลยะหา ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลนครยะลา 20 กิโลเมตร ใน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลยะหามีประชากรทั้งหมด 2.601 คน

                                               

เทศบาลเมืองราชบุรี

ราชบุรี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก เขตเทศบาลมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 36.040 คน

                                               

รายชื่อบุคคลในแสตมป์ไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค.ศ. 1980 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค.ศ. 1961 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค.ศ. 1963 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ค.ศ. 1983 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ค.ศ. 1983 ราช ...

                                               

เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

                                               

เทศบาลเมืองล้อมแรด

เทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลล้อมแรดทั้งตำบล และมีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 14.772 คน แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นในนาม "สุขาภิบาลตำบลล้อมแรด" ในป ...

                                               

เทศบาลเมืองลัดหลวง

เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งทางตะวันตกของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 15.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางจาก และตำบลบางครุ

                                               

เทศบาลตำบลลาดยาว

เทศบาลตำบลลาดยาว ตำบลลาดยาว ตั้งอยู่ที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลลาดยาว เมื่อได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลาดยาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ในพื้นที่ประมาณ 1.362 ...

                                               

เทศบาลตำบลลำนางแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี 2539 มีพื้นที่ 84.60 ตารางกิโลเมตร จำนวน 9 หมู่บ้าน ประชากร 4.572 คน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550

                                               

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคูคตที่อยู่นอกเขตของเทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองลำสามแก้วเดิมคือองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต ต่อมา พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "องค์การบริหารส่ว ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →