ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

แสง

แสง เป็นการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า คำนี้ปกติหมายถึง แสงที่มองเห็นได้ ซึ่งตามนุษย์มองเห็นได้และทำให้เกิดสัมผัสการรับรู้ภาพ แสงที่มองเห็นได้ปกตินิยามว่ามีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400–700 นาโนเมตร ระหวางอินฟราเรด และอัลต ...

                                               

ออโรรา (ดาราศาสตร์)

ออโรราเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือ แสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกา ...

                                               

ไอน้ำ

ไอน้ำ มักจะหมายถึงน้ำที่ระเหย ซึ่งมีลักษณะบริสุทธิ์และไม่มีสีซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหมอก ที่ความดันปกติ น้ำจะกลายเป็นไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และมีปริมาตรขยายเพิ่มประมาณ 1.600 เท่าของปริมาตรน้ำ ไอน้ำสามารถมีอุณหภูมิได้สูงมาก ซึ่งจะถูกเ ...

                                               

กฎหมาย

กฎหมาย เป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้ กฎหมายก่อร่างการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคมในหลายวิถีทาง และใช้เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางสังคม กฎหมายสัญญาวางระเบียบทุกอย่างต ...

                                               

วิญญาณในเครื่องจักร

"วิญญาณในเครื่องจักร" เป็นคำอธิบายที่นักปรัชญาขาวอังกฤษ Gilbert Ryle ใช้อธิบายแนวคิดเรื่องทวิภาคกาย-จิตของ René Descartes วลีนี้ถูกใช้ครั้งแรกในหนังสือ The Concept of Mind ของ Ryle เพื่อเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงความลักลั่นของระบบที่มีความเป็นทวิภาคอย ...

                                               

อารมณ์

ในทางจิตวิทยา ปรัชญา และสาขาย่อยอื่น ๆ อารมณ์ หมายถึงประสบการณ์ในความรู้สำนึกและอัตวิสัยที่ถูกกำหนดลักษณะเฉพาะโดยการแสดงออกทางจิตสรีรวิทยา ปฏิกิริยาทางชีววิทยา และสภาพจิตใจ อารมณ์มักจะเกี่ยวข้องและถูกจัดว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับพื้นอารมณ์ พื้น ...

                                               

การขัดเกลาทางสังคม

การขัดเกลาทางสังคม เป็นคำที่เริ่มมีมาตั้งแต่พจนานุกรมสมัยกรีก โดยเพลโตเป็นผู้บัญญัติใช้ แต่คำนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1920 มีความหมายถึงการเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์ที่ได้รับมาจากครอบครัว สภาพแวด ...

                                               

การแต่งงาน

การแต่งงาน เป็นพิธีการซึ่งบุคคลสองคนรวมเข้ากันในการสมรสหรือสถาบันที่คล้ายกัน ประเพณีและจารีตประเพณีแตกต่างกันมากตามวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ประเทศ และชนชั้นทางสังคม พิธีการแต่งงานส่วนมากเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคำสาบานแต่งงานโดยคู่สมรส การ ...

                                               

การไม่ฆ่า

การไม่ฆ่า หมายถึง การปราศจากการเอาชีวิต การขู่ฆ่า และสถานการณ์เอื้ออำนวยให้เกิดการฆ่าในสังคมมนุษยชาติ ถึงแม้ว่าการใช้คำนี้ในทางวิชาการส่วนมากจะเน้นในความหมายของการไม่ฆ่ามนุษย์ ในบางกรณีความหมายย่อมครอบคลุมถึงการไม่ฆ่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทุก ...

                                               

การรู้หนังสือ

การรู้หนังสือ คือ ความสามารถที่เข้าใจภาษาในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร และโดยทั่วไปทำให้ทำงานได้สมบูรณ์ตามระดับสังคมต่างๆ มาตรฐานสำหรับการรู้หนังสือ มีความหลากหลายระหว่างสังคม เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะรวมถึงพื้นฐานทางตัวเลข มีผู้คนจ ...

                                               

การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส

การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส หมายถึง ภาวะที่หญิงมีความสัมพันธ์เชิงสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งฝ่ายหนึ่งมักมีสถานะทางสังคมสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์เชิงสมรสหมายความว่าไม่ได้สมรสกันจริง ๆ แต่อยู่กินกันอย่างคู่สมรส ซึ่งหากเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้ ...

                                               

คตินิยมเชื้อชาติ

คตินิยมเชื้อชาติ มีหลายความหมาย ส่วนมากมักจะหมายถึงการที่สมาชิกในเผ่าพันธุ์หนึ่งมีความเห็นว่าพวกของตนเหนือกว่าเผ่าพันธุ์อื่น ๆ

                                               

ชุมชน

ชุมชน ​ เป็นหน่วยทางสังคม ซึ่งมีสิ่งร่วม เช่น แบบแผนสังคม, ศาสนา, ค่านิยม, ประเพณี หรืออัตลักษณ์เป็นจุดร่วมกัน ชุมชนอาจมีสำนึกร่วมแห่งสถานที่อันตั้งอยู่ภายในบริเวณทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่ง หรือในพื้นที่เสมือนผ่านแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสาร ความสัม ...

                                               

ทฤษฎีความผูกพัน

ทฤษฎีความผูกพัน หรือ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ เป็นแบบจำลองทางจิตวิทยาเพื่อกำหนดพลศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั้งในระยะยาวระยะสั้น แต่ว่า "ทฤษฎีความผูกพันไม่ได้ตั้งเป็นทฤษฎีทั่วไปของความสัมพันธ์ ใช้กล่าวถึงด้าน ๆ หนึ่งเพียงเท่านั้น" คือ การ ...

                                               

ประชากร

ประชากร หมายถึง หมู่คนหรือสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมีสังคม มีวัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ประชากร สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ วิชาพลศาสตร์ประชากร ศึกษาโคร ...

                                               

ประชาสังคม

ประชาสังคม หรือ Civil Society เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้คำนิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไปประชาสังคม หมายถึง พื้นที่หรือส่วนของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ ...

                                               

มวลชนสัมพันธ์

มวลชนสัมพันธ์ คือ ชมส.การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชน หรือชาวบ้าน เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม หน้าที่หลักส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ การมีส่วนร่วมกับชุมชน

                                               

รัฐกิจ

รัฐกิจ เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้าง หมายถึงเรื่องราวหรือปัญหาของสาธารณชน โดยรัฐบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและช่วยแก้ปัญหา ครอบคลุมไปถึงเรื่องนโยบายสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและนำไปสู่ขอบเขตของการศึกษารัฐศาสตร์และ ...

                                               

สถาบัน

สถาบัน หมายถึง สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการ และจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง

                                               

สัญชาติ

สัญชาติ หมายถึง ประเทศที่ที่บุคคลคนนั้นเกิด โดยไม่นับเชื้อชาติ การเปลี่ยนสัญชาตินั้นทำได้ แต่ต้องว่าตามกฎหมายของแต่ละประเทศ สัญชาตินั้นสำคัญมากเพราะจะทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณเกิดที่ไหน ดังนั้นในแบบกรอกหลายอย่าง จึงมีช่องสัญชาติให้เติม สำหรับหนังสือเด ...

                                               

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่งซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบในปี 2522 และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียวที่ลงนามในอนุสัญญานี้แล้วแต่มิยอมให้สัตยาบัน

                                               

อาชญากรรม

อาชญากรรม คือ การกระทำผิด โดยทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ต่อ ทรัพย์สิน หรือ บุคคล เป็นการเรียกการกระทำทางคดีอาญาแบบทั่วไป ตัวอย่าง อาชญากรรม เช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ข่มขืน ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปของทุกสังคมมักกำหนดบทลงโทษของผู้ก่ออาชญากรรม

                                               

อารยธรรม

อารยธรรม โดยทั่วไปอาจหมายถึงความเจริญทางวัฒนธรรม แต่สำหรับทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม อาจหมายถึงการศึกษาความซับซ้อนของระบบสังคม เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบสังคมนั้น ๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงเหตุปัจจัยการเกิดและการล่มสลาย ...

                                               

กราฟแรงต้านเชิงขั้ว

กราฟแรงต้านเชิงขั้ว หรือ กราฟเชิงขั้ว คือ การเขียนกราฟเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงยก กับสัมประสิทธิ์แรงต้าน ของชิ้นส่วนของอากาศยานในการทดลองในอุโมงค์ลม สมบัติของชิ้นส่วนของอากาศยานได้ถูกบรรยายผ่านปริมาณไม่มีหน่วยสองตัว นั่นคือ ส ...

                                               

กล้องส่องทางไกล

กล้องส่องทางไกล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองวัตถุระยะไกลได้ มีใช้กันหลากหลายตั้งแต่ทางวิทยาศาสตร์จนถึงทางนันทนาการ ตัวอย่างของกล้องที่นิยมใช้ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรือกล้องดูนก กล้องส่องทางไกลประกอบไปด้วยเลนส์ 2 ชนิด คือ เลนส์นูนและเ ...

                                               

การเกาะกันทางโมเลกุล

การเกาะกันทางโมเลกุล เป็นปฏิสัมพันธ์แบบดึงดูดระหว่างโมเลกุล 2 โมเลกุล และเป็นผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างของโมเลกุลเสถียรและระยะห่างของทั้งสองโมเลกุลสั้นลง การเกาะกันทางโมเลกุลจะก่อให้เกิด โมเลกุลาร์คอมเพล็กซ์ โมเลกุลต่างๆสามารถที่จะมีส่วนในการเกาะกั ...

                                               

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ หรือ การจำแนกชั้นทางชีววิทยา หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกในยุคปัจจุบันอาศัยรากฐานจากระบบการจำแนกของคาโรลัส ลินเนียส นักพฤกษศาสตร์ผู้จัดกลุ่มสปี ...

                                               

การแบ่งแยกนิวเคลียส

การแบ่งแยกนิวเคลียส หรือ นิวเคลียร์ฟิชชัน ในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์และเคมีนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือกระบวนการการสลายกัมมันตรังสีอย่างหนึ่งที่นิวเคลียสของอะตอม แตกออกเป็นชิ้นขนาดเล็ก กระบวนการฟิชชันมักจะผลิตนิวตรอนและโปรตอนอิสระ พร้อมทั้ ...

                                               

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

Intel International Science and Engineering Fair หรือ" อินเทลไอเซฟ” เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ การแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดย Society for Science & the Public มาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ในปีนี้จัดจะขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ...

                                               

การเผาไหม้

การเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนซึ่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา การเผาไหม้แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ การเผาไหม้แบบมีเปลว และการเผาไหม้แบบไม่มีเปลว การเผาไหม้แบบมีเปลวแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ เปลวไฟแบบแพร่ และเปลวไฟแบบผส ...

                                               

ควัน

ควัน จัดเป็นคอลลอยด์ ที่เป็นอนุภาคของของแข็งหรือของเหลว กระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นแก๊สที่มีอยู่ในอากาศ จะถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการเผาไหม้วัสดุหรือเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน พร้อมกับปริมาณของอากาศหรือผสมในมวลสารชนิดอื ...

                                               

เคโรเจน

เคโรเจน เป็นส่วนผสมของสารอินทรีย์ ซึ่งพบในหินตะกอน ตามปกติเคโรเจนจะไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ เพราะมีมวลโมเลกุลสูงมาก ส่วนที่ละลายได้เป็นที่รู้จักกันยางมะตอย เมื่อเคโรเจนได้รับความร้อนที่เหมาะสมจากเปลือกโลก เคโรเจนจะให้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่ ...

                                               

ชีวนิเวศ

ชีวนิเวศ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันบนโลก ซึ่งเป็นชุมชนกลุ่มสิ่งมีชีวิต ของพืชและสัตว์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งมักจะหมายถึงระบบนิเวศ ซึ่งบางส่วนของโลกจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดการแพร่ก ...

                                               

เพอรอกซิโซม

เพอร็อกซิโซม หรือ ไมโครบอดี เป็นออร์แกเนลล์ขนาดเล็ก ที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว รูปร่างคล้ายไลโซโซม แต่สามารถแบ่งตัวได้เอง คล้ายกับไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ ภายในประกอบด้วย เอนไซม์หลายชนิด ที่มีหน้าที่สำคัญ ในกระบวนการเมตาบอลิสม์ ของกรดไขมัน เพอรอก ...

                                               

เฟืองแบบบราวน์

เฟืองแบบบราวน์ คือ การทดลองทางความคิด เกี่ยวกับเครื่องจักรนิรันดร์ ที่เห็นได้ชัดซึ่งตั้งโดย ริชาร์ด ไฟยน์แมน ในการบรรยาย ฟิสิกส์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1962 เพื่อเป็นการอธิบาย กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ อุปกรณ์ในการทดลอ ...

                                               

มาตรวิทยา

มาตรวิทยา คือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง มีการกำหนดรายละเอียดของหน่วยวัด มาตรฐานด้านการวัดที่เป็นสากลเพื่อเป็นอ้างอิงของกิจกรรมการวัดต่างๆ ปัจจุบัน มาตรวิทยามีการรับรองโดย คณะกรรมการมาตรวิทยา ...

                                               

ไมโครเทคโนโลยี

ไมโครเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับที่ใหญ่กว่านาโนเทคโนโลยี ในทางทฤษฎีแล้ว ไมโครเทคโนโลยีต่างจากนาโนเทคโนโลยีเชิงโมเลกุล molecular nanotechnology ไมโครเทคโนโลยีมีประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดระหว่าง 1 ถึง ...

                                               

ระบบนิเวศทางทะเล

ระบบนิเวศทางทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำทุกชนิด ซึ่งรู้จักกันดีในพื้นที่ มหาสมุทร, กลุ่มดินเค็ม และ เขตน้ำขึ้น-น้ำลง, ปากแม่น้ำ และ ทะเลสาบน้ำเค็ม, ป่าโกงกาง และ แนวปะการัง, ทะเลน้ำลึก และ สัตว์ทะเลหน้าดิน สาม ...

                                               

ระบบนิเวศป่าไม้

ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศป่าไม้เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในโลก และเป็นปัจจัยหลักที่เกื้อกูลการดำรงชีวิตของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า ทั้งยังช่วยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม เนื่องจ ...

                                               

การระเหิด

การระเหิด คือปรากฏการณ์ที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอหรือก๊าซ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว

                                               

โลบข้าง

                                               

โลบรอง

โลบรอง หรือ โลบย่อย คือ โลบอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโลบหลัก ไซด์โลบ เป็นโลบย่อยที่อยู่ติดกับโลบหลัก และอย่ในทิศทางบนครึ่งวงกลมซีกเดียวกับโลบหลัก โลบหลัง เป็นโลบย่อยที่อยู่ในครึ่งวงกลมตรงข้ามกับโลบหลักปกติแล้วโลบย่อยจะเกิดจากการแพร่กระจายคลื่นในทิศทางท ...

                                               

โลบหลัง

โลบหลัง คือ ลำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยที่พุ่งด้านหลังของสายอากาศ เป็นโลบย่อยที่อยู่ในครึ่งวงกลมตรงข้ามกับโลบหลัก ปกติแล้วโลบย่อยจะเกิดจากการแพร่กระจายคลื่นในทิศทางที่ไม่ต้องการ ดังนั้นสายอากาศที่ดีจะต้องกำจัดโลบเหล่านี้ให้น้อยที่สุด ระดับข ...

                                               

ลูกตุ้มของเคเตอร์

ลูกตุ้มของเคเตอร์เป็นลูกตุ้มอิสระแบบหนึ่ง ซึ่งประดิฐษ์โดยนักฟิสิกส์จากอังกฤษ และกัปตัของกองทัพ เฮนรี่ เคเตอร์ในปี 1817 สำหรับการใช้เป็นเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงในบริเวณนั้น อุปกรณ์นี้มีข้อดีเช่นเดียวกับเครื่องวัดความโน้มถ่วงที่ทำจากล ...

                                               

โลบหลัก

โลบหลัก คือโลบที่สัญญาณแพร่กระจายออกมา โดยการแพร่กระจายของสัญญาณในอุดมคติของโลบหลักคือ ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้นกล่าวคือ เมื่อโลบหลักแพร่กระจายสัญญาณออกไปในทิศทางที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด โดยจะมีโลบรอง โลบข้าง และโลบหลังเป็นส่วนประกอบและโลบห ...

                                               

วิศวกรรมสังคม

วิศวกรรมสังคม คือ วิชาทางจิตวิทยาแขนงหนึ่ง มีเนื้อหาที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก เกี่ยวกับ การรับรู้ข้อมูลของมนุษย์และการแสดงท่าทีต่อข้อมูลนั้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ด้วยสถิติและหาข้อสรุปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ วิศวกรรมสังคมเกิดมาจากการนำเอาความรู้ท ...

                                               

สมมติฐาน

สมมติฐาน หรือ คือการอธิบายความคาดหมายล่วงหน้าสำหรับปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ มักใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย ในทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จะตั้งสมมติฐานจากสิ่งที่สังเกตการณ์ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจไม่สามารถอธิบายได้อย่างช ...

                                               

สมมาตร

สมมาตร ทั่วไปจะหมายถึงสองความหมาย ความหมายแรกคือการรับรู้ถึงการเข้ากันได้ หรือความงามได้สัดส่วน และความสมดุล ดังความสวยงามหรือความสมบูรณ์แบบที่สะท้อนออกมา ในความหมายที่สองคือความเที่ยงตรงและความคิดที่ชัดเจนของความสมดุลหรือ"รูปแบบความคล้ายคลึงในตั ...

                                               

สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมงานข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล ความรู้ ผลการทดลอง สาระทั้งที่เป็นทางวิชาการและอ่านได้ทั่วไป โดยทั่วไปแล้ว สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถแยกเป็น 4 ประเภทคือ สิ่งตีพิมพ์ตติยภูมิ Tertiary Publications สิ่งตี ...

                                               

สูตร

ในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูตร หมายถึง แนวทางสั้นๆ ที่ใช้อธิบายความรู้ด้วยสัญลักษณ์ หรือความสัมพันธ์ทั่วไปในเรื่องปริมาณ หนึ่งในสูตรต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ สูตรของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}} เป็นต้น

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →