ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147
                                               

รายชื่อตอนในซีเอสไอ: นิวยอร์ก

นี่คือรายชื่อตอนและวันที่ออกอากาศของ ซีเอสไอ: นิวยอร์ก ในสหรัฐอเมริกา. ฤดูกาลที่ 1 มีทั้งหมด 23 ตอน, ฤดูกาลที่ 2 และ 3 มีทั้งหมด 24 ตอน, ฤดูกาลที่ 4 มีทั้งหมด 21 ตอน, ฤดูกาลที่ 5 มีทั้งหมด 25 ตอน, ฤดูกาลที่ 6 มีทั้งหมด 23 ตอน, ฤดูกาลที่ 7 มีทั้งห ...

                                               

รายชื่อตอนในสมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว

สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว เป็นรายการโทรทัศน์ของอเมริกัน ซึ่งฉายทางช่อง ABC ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวนตอนทั้งสิ้น 163 ตอน รวมเป็น 8 ฤดูกาลด้วยกัน และปัจจุบัน ฤดูกาลที่ 1 - 7 วางจำหน่ายเป็น DVD ในภูมิภ ...

                                               

รายชื่อนครในประเทศจีนเรียงตามจำนวนประชากร

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของกลุ่มวิจัยด้านประชากรศาสตร์ในปี 2017 พบว่ามีนครของจีน 102 แห่ง ที่มีประชากรใน "เขตเมือง" มากกว่า 1 ล้านคน

                                               

รายชื่อนครในประเทศญี่ปุ่นเรียงตามจำนวนประชากร

หน้านี้รวบรวม รายชื่อนครในประเทศญี่ปุ่นเรียงตามจำนวนประชากร 60 อันดับแรก โดยอ้างอิงตามรายงานสรุปสำมะโนประชากรประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานสถิติ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น โดยตามรายงานสำมะโนประชากรฉบับนี้ ประเทศญี่ปุ่นมี ...

                                               

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

หน้านี้รวบรวม รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรง ...

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันตก

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นมรดกโลก หลายแห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในทวีปอเมริกา หมายเหตุ ...

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันออก

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 10 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก เป็นมรดกโลก หลายแห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกในประเทศอาร์มีเนีย จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจานที่มีสถานะคาบเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตก หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ...

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปใต้

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 16 ประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้ ยิบรอลตาร์ และดินแดนในส่วนทวีปยุโรปของตุรกี เป็นมรดกโลกหลายแห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะคะแนรีของสเปน หมู่เกาะมาเดราของโปรตุเกส ดินแดนในส่วนทวีปเอเชีย ...

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปเหนือ

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ เป็นมรดกโลก หลายแห่ง หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย

หมายเหตุ: ปีที่กล่าวถึงหลังแหล่งมรดกโลกนั้นๆ คือปี พ.ศ. ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ภาวะอันตราย รายชื่อแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย ถูกรวบรวมโดยองค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ผ่านทางคณะกรรม ...

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 41 แห่ง หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในอเมริกากลาง

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 7 ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง เป็นมรดกโลกหลายแห่ง หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันตก

องค์การยูเนสโกไขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเป็นมรดกโลก หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออก

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นมรดกโลก ทั้งสิ้น 98 แห่ง หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียเหนือและเอเชียกลาง

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียเหนือและเอเชียกลาง เป็นมรดกโลก ทั้งสิ้น 26 แห่ง หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

                                               

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียใต้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นแหล่งมรดกโลกจำนวนมาก หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

                                               

ลอเร็มอิปซัม

ในการพิมพ์และกราฟิกดีไซน์ ข้อความ ลอเร็มอิปซัม เป็นข้อความแทนที่ ที่ใช้สำหรับการแสดงลักษณะองค์ประกอบของกราฟิกหรือสื่อนำเสนอ เช่น ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า และเพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง ข้อความลอเร็มอิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละติ ...

                                               

โดชคอยน์

โดชคอยน์ เป็นสกุลเงินแบบดิจิตัลที่ใช้รูปของสุนัขชื่อโดชที่เป็นอินเทอร์เน็ตมีมของสุนัขญี่ปุ่นพันธุ์ Shiba Inu เป็นโลโก้ของสกุลเงิน โดชคอยน์ถูกริเริ่มเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เมื่อทำการเปรียบเทียบกับสกุลเงินดิจิตอลอื่น โดชคอยน์มีระยะเวลาการไ ...

                                               

พลังเงียบ

พลังเงียบ หรือ เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่เจาะจงในประเทศหรือกลุ่มหนึ่งที่ไม่แสดงความคิดเห็นโดยสาธารณะ ประธานาธิบดีสหรัฐ ริชาร์ด นิกสันเป็นผู้เผยแพร่คำนี้ในแถลงการณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 ดังในประโยค ...

                                               

อาการกลัวอิสลาม

อาการกลัวอิสลาม เป็นความเกลียดกลัวอย่างรุนแรง หรือความเดียดฉันท์ต่อศาสนาอิสลามหรือมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองว่าเป็นกำลังภูมิรัฐศาสตร์หรือบ่อเกิดของการก่อการร้าย คำนี้เป็นคำสร้างใหม่ในคริสต์ทศวรรษ 1970 และโดดเด่นขึ้นระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1980 ...

                                               

ต่างคนต่างจ่าย

ต่างคนต่างจ่าย เป็นสำนวนสแลงที่หมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของตนเอง แทนที่จะให้ผู้ใดผู้หนึ่งจ่ายสำหรับผู้อื่น

                                               

1 E+0 m³

1 E+0 m³ เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีปริมาตรระหว่าง 1 ถึง 10 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร 0.000 36 ลูกบาศก์ไมล์ สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 1 ลูกบาศก์เมตร มีความยาวด้านละ 1 เมตร มีความยาวรอบรูป 24 เมตร 1 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากับ 1 E+0 m³ ...

                                               

1 E-1 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 10 ซม. และ 1 ม. ความยาวน้อยกว่า 10 เซนติเมตร 10.0 ซม. - เส้นผ่านศูนย์กลางของคอมดลูกของมนุษย์ 14.0 ซม. - ความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศชายของมนุษย์ 66.0 ซม. - ความยาวที่ยาวที ...

                                               

1 E-2 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 1 ซม. และ 10 ซม. 1 E-3 m|ความยาวน้อยกว่า 1 เซนติเมตร 4.00 ซม. - ขนาดโดยทั่วไปของไส้เดือนดิน 1 ซม. - ขนาดของเมล็ดกาแฟ 5.50 ซม. - ขนาดของไข่ไก่ 3 ซม. - ขนาดโดยทั่วไปของไข ...

                                               

1 E-10 m

900 pm - ความกว้างเฉลี่ยของเซลล์ coesite 820 pm - ความกว้างเฉลี่ยของเซลล์ น้ำแข็ง 175 pm - รัศมีโควาเลนต์ของอะตอมทูเลียม 500 pm - ความกว้างของ α helix โปรตีน 135 pm - รัศมีโควาเลนต์ของอะตอมเทคนีเชียม 100 pm = 1 อังสตรอม 356.68 pm - ความกว้างของเซ ...

                                               

1 E0 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่างหนึ่งเมตร และสิบเมตร ความยาวน้อยกว่า 1 เมตร 1.15 ม. - ปิโซทหนึ่งตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5.20 ม. - ความสูงของยีราฟ 3.63 ม. - ความยาวปีกของนกที่ยังไม่สูญพันธุ์ที่กว้างที่ ...

                                               

1 E1 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 10 ม. และ 100 ม. ความยาวน้อยกว่า 10 เมตร 64 ม. - ความยาวปีกสองข้างของโบอิง 747-400 60 ม. - ความสูงของพีระมิดแห่งโจเซอร์ 55 ม. - ความสูงของหอเอนเมืองปิซา 23 ม. - ความสูง ...

                                               

1 E2 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 100 ม. และ 1 กม. ความยาวน้อยกว่า 100 เมตร 553 ม. - ความสูงของซีเอ็นทาวเวอร์, หอคอยและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอย่างอิสระที่สูงที่สุดในโลก 244 ม. - ความสูงของอาคารประตูเมือง ใ ...

                                               

1 E3 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 1 กม. และ 10 กม. ความยาวน้อยกว่า 1 กิโลเมตร 1.991 ม. - ความยาวช่วงกลางของสะพานอกาชิ-ไคเคียว Akashi-Kaikyo, สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 10 กิโลเมตร

                                               

1 E4 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 10 กม. และ 100 กม. ความยาวน้อยกว่า 10 กิโลเมตร 18 กม. - ความสูงในขณะบินของเครื่องบินคองคอร์ด 38 กม. - ความยาวของสะพานที่ยาวที่สุดในโลก, ทางยกระดับทะเลสาบพอนท์ชาร์เทรนแห ...

                                               

1 E5 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวที่อยู่ระหว่าง 100 กม. และ 1.000 กม. ความยาวน้อยกว่า 100 กิโลเมตร 408 กม. - ความยาวของลอนดอนอันเดอร์กราวนด์ เฉพาะเส้นที่เปิดให้บริการ 590 กม. - ความยาวของพรมแดนระหว่างฟินแลนด์และสวีเด ...

                                               

1 E6 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวตั้งแต่ 1 Mm ถึง 10 Mm ความยาวน้อยกว่า 10 6 เมตร 7.821 กม. - ความยาวของทางหลวงทรานส์-แคนาดา, ทางหลวงในประเทศที่ยาวที่สุดในโลก 3.846 กม. - ระยะทางของยูเอสไฮเวย์ 1 3.069 กม. - ระยะทางขอ ...

                                               

1 E+1 m²

1 E+1 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ตารางเมตร 1 E+1 m² หรือ E1 m² หรือ 1×10 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 10 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมีประมาณ 0.89 ...

                                               

1 E+10 m²

1 E+10 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10.000 ถึง 100.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10.000 ตารางกิโลเมตร 1 E+10 m² หรือ 1 E10 m² หรือ 1×10 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน 100 กิโลเมตร 1.000. ...

                                               

1 E+11 m²

1 E+11 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100.000 ถึง 1.000.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100.000 ตารางกิโลเมตร 100.000 ตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้ 1 E+11 m² หรือ 1 E11 m² หรือ 1×10 11 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ สี่เหลี่ย ...

                                               

1 E+12 m²

1 E+12 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1.000.000 ถึง 10.000.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นผิวของทรงกลมที่มีรัศมี 282 กิโลเมตร ประมาณ 386.000 ตารางไมล์ 1 ล้านตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้ พื้นผิวของลูก ...

                                               

1 E+13 m²

1 E+13 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ล้าน ถึง 100 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ล้านตารางกิโลเมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านประมาณ 3.160 กิโลเมตร 1 E+13 m² หรือ 1 E13 m² หรือ 1×10 13 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศ ...

                                               

1 E+14 m²

1 E+14 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ล้าน ถึง 1.000 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ล้านตารางกิโลเมตร 100 ล้านตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้ 1 E+14 m² หรือ 1 E14 m² หรือ 1×10 14 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พื้นผิวข ...

                                               

1 E+2 m²

1 E+2 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ตารางเมตร ถึง 1.000 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตารางเมตร 1 E+2 m² หรือ 1 E2 m² หรือ 1×10 2 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีประมาณ 5.64 เมตร พื้นที่ของลูกบาศก ...

                                               

1 E+3 m²

1 E+3 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10.000 ตารางเมตร ถึง 0.1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1.000 ตารางเมตร 1.000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ ประมาณ 10.800 ตารางฟุต พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านประมาณ 31.6 เมตร พื้นท ...

                                               

1 E+4 m²

1 E+4 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10.000 ตารางเมตร ถึง 0.1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 เฮกตาร์ 1 เฮกตาร์ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 100 เมตร พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมีประมาณ 28.21 เมตร พื้นที่ของว ...

                                               

1 E+5 m²

1 E+5 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 0.1 ตารางกิโลเมตร ถึง 1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 0.1 ตารางกิโลเมตร 1 E+5 m² หรือ 1 E5 m² หรือ 1×10 5 ตร.ม. ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 0.1 ตารางกิโลเมตร เทียบเท่ากับ 1.080.000 ตารางฟุต 10 ...

                                               

1 E+6 m²

1 E+6 m² หรือ 1 ตารางกิโลเมตร, square kilometer) เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1 ถึง 10 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 กิโลเมตร ประมาณ 0.386 ตารางไมล์ 247.105381 เอเคอร์ วงกล ...

                                               

1 E+7 m²

1 E+7 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ถึง 100 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร 1.000 เฮกตาร์ 10 ตารางกิโลเมตร เทียบได้ดังนี้ ประมาณ 2.471 เอเคอร์ ประมาณ 3.86 ตารางไมล์ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านประมาณ 3 ...

                                               

1 E+8 m²

1 E+8 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ถึง 1.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตร 1 E+8 m² หรือ 1 E8 m² หรือ 1×10 8 ตร.ม. ในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 10.000 เฮกตาร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน 10 กิโลเมตร ป ...

                                               

1 E+9 m²

1 E+9 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1.000 ถึง 10.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1.000 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 247.105 เอเคอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านประมาณ 32 กิโลเมตร 1 E+9 m² หรือ 1 E9 m² หรือ 1×10 9 ตร.ม. ในรูป ส ...

                                               

กฎประตูทีมเยือน

กฎการยิงประตูทีมเยือน เริ่มใช้ครั้งแรกในฟุตบอลคัพ วินเนอร์ คัพ ฤดูกาล 1965-1966 เนื่องจากทางยูฟ่าเห็นว่าทีมที่เล่นเป็นทีมเยือนเอาแต่อุดประตูไม่ยอมบุกยิงประตูฝ่ายตรงข้าม กฎนี้จึงบัญญัติขึ้นเพื่อเพื่อแรงจูงใจให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกบ้างไม่ใช้เอาแต่ตั ...

                                               

กฎผู้เล่นแต่งตั้ง

กฎผู้เล่นแต่งตั้ง หรือมีชื่อลำลองว่า กฎเดวิด เบคแคม เป็นกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎข้อบังคับเพดานเงินเดือนในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ตั้งแต่ฤดูกาล 2007 โดยกฎอนุญาตให้ทีมในเอ็มแอลเอสเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่อยู่นอกลีก โดยพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ เพื่อให้ทีมแข ...

                                               

กองกลาง

กองกลาง หรือ มิดฟีลด์ ในการเล่นฟุตบอล คือตำแหน่งกึ่งกลางในสนามระหว่างกองหน้ากับกองหลัง โดยมีหน้าที่ครองบอลและส่งบอลสู่กองหน้า โดยกองกลางบางตำแหน่งเล่นในแนวรับ คอยหยุดการบุกจากฝ่ายตรงข้าม หรือที่เรียกว่า กองกลางตัวรับ หรือในบางตำแหน่งจะคอยสกัดกั้น ...

                                               

กองหลัง

กองหลัง เป็นตำแหน่งในกีฬาฟุตบอล ผู้เล่นที่เล่นเป็นกองหลังมีหน้าที่ป้องกันการบุกของคู่ต่อสู้ โดยกองหลังจะยืนอยู่ถัดจากกองกลาง และอยู่ก่อนหน้าผู้รักษาประตู กองหลังมีรูปแบบย่อยอีก 4 แบบ คือ เซ็นเตอร์แบ็ก, ฟุลแบ็ก, วิงแบ็ก และสวีปเปอร์