ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146
                                               

สนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพโซเวียต

สนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพโซเวียต หรือชื่อเต็มว่า สนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เป็นเอกสารซึ่งทำให้การสร้างสหภาพอันเกิดจากการวมตัวของสาธารณรัฐโซเวียตในรูปแบบของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ย ...

                                               

สนธิสัญญาสฟาลบาร์

สนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับสปิตส์เบอร์เกน หรือ สนธิสัญญาสฟาลบาร์ มีการลงนามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 ซึ่งรับรองอธิปไตยของนอร์เวย์เหนือหมู่เกาะสปิตส์เบอร์เกน โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อธิปไตยนี้ยังมีเงื่อนไขบางประการและไม่ใช่กฎหมายน ...

                                               

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือภาษาปากว่า ศาลโลก เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบสหประชาชาติ ทำหน้าที่สืบต่อจากศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1922 และยุติบทบาทไปพร้อมกับสันนิบาตช ...

                                               

การร้องทุกข์ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

ตามความในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ อันเป็นสนธิสัญญาจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศนั้น บุคคลหรือองค์กรจะแจ้งความดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศต่อศาลนั้นก็ได้ ถ้าบุคคลเป็นผู้ยื่น เรียกว่า "ร้องทุกข์" ถ้ารัฐภาคีศาลก็ดี ห ...

                                               

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ เป็นศาลระหว่างประเทศซึ่งมีที่ทำการอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ 4 ฐาน คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม, และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน ก่อตั ...

                                               

โซนี/เอทีวีมิวสิกพับบลิชชิง

โซนี/เอทีวีมิวสิกพับบลิชชิง เป็นบริษัทตัวแทนนักแต่งเพลงสัญชาติอเมริกัน มีเจ้าของคือ โซนีเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัทก่อตั้งในปี 1995 จากการรวมตัวของ โซนีมิวสิกพับบลิชชิง กับ เอทีวีมิวสิก ซึ่งมีเจ้าของคือ ไมเคิล แจ็กสัน โดยแจ็กสันได้ซื้อ เอทีวีมิวสิก ใ ...

                                               

เดอะดับเบิลยูบี

เดอะดับเบิลยูเทเลวิชันเนตเวิร์ก หรือย่อว่า เดอะดับเบิลยูบี เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เลิกกิจการไปแล้ว ออกอากาศครั้งแรกเมื่อ 11 มกราคม 1995 โดยเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทวอร์เนอร์บราเธอส์เอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทลูกของไทม์วอร์เนอร์ กับ ทริบูนบรอดแคสติงบริษ ...

                                               

คนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตถึงขนาดที่ไม่มีทางดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้เลย ซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามคำร้องขอของ คู่สมรส, บุพการี, ผู้สืบสันดาน, ผู้ปกครอง, ผู้พิทักษ์, ผู้ดูแลรักษาทั่วไป หรือพนักงานอัยการ ซึ่งการเป็นคนไร้คว ...

                                               

ความสามารถของบุคคล

ความสามารถของบุคคล ในทางนิติศาสตร์นั้นได้แก่ความสามารถสองประการ คือ ความสามารถที่บุคคลจะมีสิทธิ และความสามารถที่บุคคลจะใช้สิทธิ บุคคลจะใช้สิทธิกระทำการใด กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีความสามารถจะกระทำการนั้นก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่บุคคลน ...

                                               

นิติภาวะ

นิติภาวะ คือ ภาวะที่บุคคลเป็นผู้มีความสามารถใช้สิทธิทำนิติกรรมตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง การบรรลุนิติภาวะย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เรียก "ผู้เยาว์" อังกฤษ: minor ซึ่งกฎหมายจำกัดความสามารถเอาไว้ โดยพิจารณาสรุปว่าผ ...

                                               

ภูมิลำเนา

ภูมิลำเนา, domicil) หมายถึง แหล่งสำคัญอันเป็นที่อยู่ของบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนสำมะโนครัว และไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกับ "มาตุภูมิ" ดังที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ตามกฎหมายไทย ภูมิลำเนาของบุคคลมีอยู่สองประเภท คือ ...

                                               

การจัดการงานนอกสั่ง

การจัดการงานนอกสั่ง เป็นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งเข้าทำบางสิ่งบางอย่างแทนอีกบุคคลหนึ่งโดยที่เขามิได้มอบหมายเลยก็ดี หรือโดยที่ไม่มีสิทธิทำเช่นนั้นเลยก็ดี เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองนี้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้อันที่จริงแล้ว เขาอาจไม่ป ...

                                               

ลูกหนี้ร่วม

ลูกหนี้ร่วม อังกฤษ: joint obligor คือ บุคคลหลายคนที่ร่วมกันผูกพันตนเองในหนี้ อังกฤษ: obligation รายเดียวกันโดยทุกคนต้องชำระหนี้รายนั้นจนครบถ้วน เว้นแต่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งพ้นจากความเป็นหนี้ หนี้ที่เหลืออยู่ก็ตกเป็นภาระของลูกหนี้ร่วมคนอื่น ๆ ที่จะต้ ...

                                               

หนี้สิน

หนี้สิน หรือ หนี้เงิน หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "ลูกหนี้" ติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า "หนี้" ความเป็นหนี้สินกันนั้นมีขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้ยืมเงินจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันมัก ...

                                               

อายุความ

อายุความ คือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ หากปล่อยเนิ่นนานไปจนล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิเช่นว่าจะเป็นอันยกขึ้นอ้างอีกมิได้ ซึ่งเรียกว่า "การขาดอายุความ" เช่น สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ คดีขาดอายุความ ห ...

                                               

แกนแห่งความชั่วร้าย

แกนแห่งความชั่วร้าย มีที่มาจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ในการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีของประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2002 และมีการกล่าวซ้ำอยู่บ่อยครั้งเมื่อเขายังดำรงอยู่ในตำแหน่ง โดยเขากล่าวโทษว่ารัฐบาลประเทศอิห ...

                                               

การเสียชีวิตของอะบู บักร์ อัลบัฆดาดี

ในวันที่ 26–27 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ฝ่ายสหรัฐได้ดำเนินการ ปฏิบัติการเคย์ลา มูเอลเลอร์ ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ตั้งชื่อตามเคย์ลา มูเอลเลอร์ ส่งผลให้อะบู บักร์ อัลบัฆดาดี ซึ่งเป็นผู้นำและผู้ประกาศตนเป็นกาหลิบแห่งองค์การก่อการร้ายรัฐอิสลามอิรักและลิ ...

                                               

ปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน

ปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน เป็นรหัสนามที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลสหรัฐสำหรับสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ในการตอบโต้ต่อเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้ประกาศว่าการโจมตีทาง ...

                                               

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชน พร้อมกับการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และอารักขาบุคค ...

                                               

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกับดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง ...

                                               

ตำรวจน้ำ

ตำรวจน้ำ คือ ตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แม่น้ำ ภายในราชอาณาจักร สำหรับในประเทศไทยตำรวจน้ำเป็นส่วนราชการที่ใช้ชื่อเต็ม ๆ ว่า กองบังคับการตำรวจน้ำ สังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำน ...

                                               

นายตำรวจปกครอง

นายตำรวจปกครอง หรือ นายตำรวจฝ่ายปกครอง คือ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนอบรม และนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายตำรวจปกครองนั้นไม่ใช่อาจ ...

                                               

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาค ...

                                               

เอไกหว่า ภาค 2

เอไกหว่า ภาค 2 เป็นภาพยนตร์ฮ่องกงแนวแอคชั่น ออกฉายในปี พ.ศ. 2530 กำกับภาพยนตร์โดย เฉินหลง ประพันธ์ดนตรีโดย มิเชล หลาย นำแสดงโดย เฉินหลง จาง ม่านอวี้ กวน จือหลิน หลิว เจียหลิง มาร์ส เหอ เจียจิ้ง เป็นเรื่องราวภาคต่อจากภาพยนตร์เรื่อง เอไกหว่า

                                               

คดีระบายข้าวจีทูจี

คดีระหว่างอัยการสูงสุด กับภูมิ สาระผล และพวก หรือ คดีระบายข้าวจีทูจี เป็นคดีแพ่งและอาญาที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำเลย และพวกรวม 28 คน ต่อศาล ...

                                               

ร่างกฎหมายสารพัน

ร่างกฎหมายสารพัน เป็นกฎหมายที่มีการเสนอซึ่ครอบคลุมหลายหัวข้อที่แตกต่างหรือไม่เกี่ยวข้องกัน "omnibus" เป็นภาษาละตินหมายความถึง "สำหรับทุกอย่าง" ร่างกฎหมายสารพันเป็นเอกสารเดี่ยวที่สภานิติบัญญัติยอมรับในการออกเสียงครั้งเดียว แต่รวมมาตรการหลายอย่างเข ...

                                               

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ มีพื้นที่ 357.021 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิอากาศตามฤดูกาลแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรประมาณ 82 ล้านคน ซึ่งเป็นประเทศที่มีป ...

                                               

ประเทศออสเตรีย

ออสเตรีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและเช็กเกีย ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการป ...

                                               

หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์

อำมาตย์เอก หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ประสูติแต่หม่อมเฮียะ ไชยันต์ ณ อยุธยา

                                               

อัยการสูงสุดสหรัฐ

อัยการสูงสุดสหรัฐ คือ เจ้ากระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ เป็นข้าราชการการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการประจำ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติการ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและเป็นผู้นำทนายแผ่นดินของรัฐบาลสหรัฐ ทั้งเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีด้ ...

                                               

อายะตุลลอฮ์

อายะตุลลอฮ์ หรือ ออแยโทลลอฮ์ การสะกดอื่น ๆ เช่น อายะตุลลอห์ อายะตุลลอฮฺ อายะตุลลอหฺ อายาตุลลอห์ อายาตุลลาห์ เป็นตำแหน่งสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามนิกาย ชีอะฮ์ เป็นคำภาษาอาหรับ آيَةُ اللّٰه‎‎ ‎ แปลว่า สัญลักษณ์แห่งอัลลอฮ์ อายะตุ สัญลักษณ์ แ ...

                                               

อิมาม (ชีอะฮ์)

อิมาม เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า ผู้นำ ซึ่งในทัศนะของชาวมุสลิมชีอะฮ์ หมายถึงบุคคลที่นบีมุฮัมมัดได้แต่งตั้งให้เป็นผู้นำหลังจากท่านเสียชีวิต บรรดาอิมามเหล่านี้จะเป็นผู้อธิบายความหมายของสาส์นอิสลามให้แก่ชนร่วมสมัย ยามใดที่พวกเขาเหล่านั้นไม่อยู่หรือเสีย ...

                                               

วันรัฐธรรมนูญ (เกาหลีใต้)

วันรัฐธรรมนูญ ในประเทศเกาหลีใต้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2491 และยังตรงกับวันก่อตั้งราชวงศ์โชซ็อนอีกด้วย

                                               

Ad5-nCoV

Ad5-nCoV ซึ่งมียี่ห้อ Convidicea เป็นแคนดิเดตวัคซีนโควิด-19 ที่บริษัทยาชีวภาพจีน คือ แคนไซโนไบโอลอจิกส์ เป็นผู้พัฒนา การพัฒนาได้เริ่มขึ้นต้นปี 2020 โดยเข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม และระยะที่ 2 ในเดือนเมษายน ในต้นเดือนสิงหาคม 20 ...

                                               

AZD1222

AZD1222 หรือ ChAdOx1 nCoV-19 หรือ วัคซีนของออกซฟอร์ด-แอสตราเซเนกา หรือ Covishield เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซเนกาที่ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เป็นวัคซีนที่ใช้ ChAdOx1 ซึ่งเป็นอะดีโนไวรัสของชิมแปนซีที่ผ่าน การด ...

                                               

BBIBP-CorV

BBIBP-CorV เป็นวัคซีนโควิด-19 ชนิดใช้ไวรัสโควิด-19 ที่ฆ่าแล้ว อย่างหนึ่งในสองอย่างที่บริษัทจีนคือไซโนฟาร์ม เป็นผู้พัฒนา จนถึงเดือนธันวาคม 2020 วัคซีนยังอยู่ในการทดลองระยะที่ 3 ในประเทศอาร์เจนตินา บาห์เรน อียิปต์ โมร็อกโก ปากีสถาน เปรู และ สหรัฐอา ...

                                               

MRNA-1273

mRNA-1273 เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้เทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอแปลงนิวคลีโอไซด์ ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโดยเข้ารหัสโปรตีน spike ซึ่งมีอยู่ที่อนุภาคไวรัสโควิด-19 โดยธรรมชาติ สถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ สำนักงานวิจัยและพัฒนาชีวเวชภัณฑ์ชั้ ...

                                               

โคโรนาแว็ก

โคโรนาแว็ก เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทยาของประเทศจีนคือไซโนแว็ก วัคซีนเริ่มทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ตั้งแต่กลางปี 2020 ในประเทศบราซิล ชิลี อินโดนีเซีย และตุรกี เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกั ...

                                               

โทซินาเมแรน

โทซินาเมแรน หรือมีชื่อรหัสว่า BNT162b2 หรือบางทีเรียกอย่างสามัญว่า วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค" และมีตราสินค้าว่า Comirnaty เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่บริษัทไบโอเอ็นเทคร่วมมือกับไฟเซอร์พัฒนาขึ้น เป็นวัคซีนโควิด-19 แรกที่ได้อนุมัติจากองค์การค ...

                                               

โรเดอรา

โรเดอรา เป็นสถานีวิจัยหลักและเป็นศูนย์กลางการบริหารดินแดนของบริติชแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี ซึ่งเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรบนทวีปแอนตาร์กติก สถานีวิจัยตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอนตาร์กติก มีอาคารหลายอาคารและอุปกรณ์ครบครันสำหรับงานวิจัยต่างๆ

                                               

สถานีวิจัยดอยปุย

สถานีวิจัยดอยปุย เป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2506 ตั้งอยู่บริเวณดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยแปลงทดลอง 3 แปลง คือ สวนบวกห้า สวนสองแสน และสวนบุญรอด มีภารกิจในการสนับส ...

                                               

มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรการวิจัยโรคมะเร็งที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในอะริอะเกะ โตเกียว มูลนิธินี้ก่อตั้่งขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ในฐานะองค์กรแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยยะมะงิวะ คะสึซะบุโร และผ ...

                                               

สถาบันวิทยาไวรัสอู่ฮั่น

สถาบันวิทยาไวรัสอู่ฮั่น, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เป็นสถาบันวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาไวรัสพื้นฐานและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ตั้งอยู่ในเขตอู่ชาง นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ได้เปิดดำเนินการห้ ...

                                               

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ 184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                                               

เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก

เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก เป็นทรัพยากรอ้างอิงที่สำนักข่าวกรองกลาง ผลิต โดยมีสารสนเทศแบบกาลานุกรมเกี่ยวกับประเทศของโลก เดอะแฟกต์บุ๊ก เข้าถึงได้ในรูปเว็บไซต์ ซึ่งมีการปรับบางส่วนทุกสัปดาห์ และยังมีให้ดาวน์โหลดเพื ...

                                               

บั๊กมีน็อต

บั๊กมีน็อต เป็น การบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลี่ยงการถูกบังคับให้สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ถูกตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2546 โดยบุคคลนิรนาม ต่อมาเปิดเผยตัวในนามกายคิง และอนุญาตให้ผู้ใ ...

                                               

ปรมป์ตูอารีอุม อีโกนุม อินซิกนีโอรุม

ปรมป์ตูอารีอุม อีโกนุม อินซิกนีโอรุม) เป็นหนังสือประติมานวิทยาแต่งโดยกูลลาวม์ รูลเล่ หนังสือนี้เผยแพร่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ.1553 ในหนังสือนี้มีภาพบุคคลในรูปเหรียญพร้อมกับประวัติย่อความของบุคคลสำคัญ อย่างไรก็ตาม จูเลียน ชาร์มาน ผู้เรี ...

                                               

สารานุกรม

สารานุกรม คือเรื่องคัดย่อที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับการรวบร วมความรู้จากทุกสาขาวิชาหรือจากสาขาวิชาหนึ่งสารานุกรมแบ่งออกเป็นบทความหรือรายการที่มักเรียงตามตัวอักษรของชื่อบทความ และบางทีอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามแก่นเรื่อง แต่ละบทความในสารานุกรมมักยาวและละเอี ...

                                               

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 41 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป ...

                                               

สารานุกรมหย่งเล่อ

สารานุกรมหย่งเล่อ เป็นสารานุกรมที่รวบรวมศาสตร์แขนงต่าง ๆ โปรดให้จัดทำขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ใน ค.ศ. 1403 และเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1408 ณ เวลานั้นถือว่าเป็นสารานุกรมทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการรู้จัก ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาอั ...