ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146                                               

ดรรชนีหักเห

ดรรชนีหักเห ของวัสดุ คืออัตราส่วนที่ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดลงภายในวัสดุชนิดนั้น ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ c {\displaystyle c} นั้นคงที่เสมอและมีค่าประมาณ 3×10 8 เมตรต่อวินาที ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่หนึ่งมีความเร็วเท่ากั ...

                                               

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก เป็นปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอนหลุดออกจากสสาร เมื่อสสารนั้นสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง และเรียกอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาว่า โฟโตอิเล็กตรอน ปรากฏการดังกล่าวค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชื่อไฮน์ริช เฮิร์ตซ์ ในปี พ.ศ. 2430 การอ ...

                                               

ร่ม (เงา)

ร่ม หมายถึง บริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงเพราะมีวัตถุกั้นขวาง รวมถึงเงาที่เกิดจากวัตถุนั้น ร่มยังประกอบด้วยสีเทา ดำ ขาว ฯลฯ ร่มนี้อาจหมายถึง การบังแสงอาทิตย์ด้วยหลังคา ไม้ต้น ร่ม ม่านหรือวัตถุอื่น

                                               

เสาแสง

เสาแสง เป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ทางแสงซึ่งเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่มีรูปแบบเป็นเส้นตรงแนวตั้งซึ่งอาจจะแผ่ขึ้นไปข้างบนหรือแผ่ลงมาข้างล่างของแหล่งกำเนิดแสงก็ได้ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการสะท้อนของแสงจากผลึกน้ำแข็งเล็กๆในชั้นบรรยากาศหรือก้อนเมฆ แหล่งกำเน ...

                                               

ฮอโลกราฟี

ฮอโลกราฟี หมายถึง กระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ แตกต่างจากการสร้างภาพเชิง 3 มิติ โดยฮอโลแกรมนั้นเป็นภาพที่บันทึกลงบนฟิล์ม หรือ แผ่นเคลือบด้วยสารสำหรับบันทึกแสง ซึ่งผ่านเทคนิคการบันทึกด้วยการใช้ แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน เช่น แสง ...

                                               

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทำให ...

                                               

Standard Industrial Classification

Standard Industrial Classification คือระบบจำแนกประเภทอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ตัวเลข 4 ตัวเป็นตัวกำหนด เริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. 1937 ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย North American Industry Classification System ซึ่งใช้ตัวเลข 6 หลักตั้งแต่ ค.ศ. 1997 แต่หน่ ...

                                               

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ในการบริหาร จัดการ และกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม โดยยึดแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และประหยัดพลังงาน รวมไปถึงสนับสนุนข้อมูล และ องค์ความรู้ ...

                                               

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. ในอดีตมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้กองอุตสาหกรรม สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรมอุตสาหกรรม จากนั้นในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุ ...

                                               

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชื่อว่า "กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ทำหน้าที่ดูแลการทำเหมืองแร่ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการตรวจหาแร่และท ...

                                               

กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

                                               

การแข่งขันทางอุตสาหกรรม

การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาความสำคัญทางการแข่งขันในทางอุตสาหกรรม สิ่งที่เราควรมองเป็นประการแรก คือ แรงขับห้าประการในการแข่งขัน อำนาจต่อรองของผู้บริโภค อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม คู่แข่งขันที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรม อำนาจหารต่อรองขอ ...

                                               

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม คือ ปรัชญา หรือเครื่องมือ ในการบริหารการผลิต ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการนำไปใช้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร หรือ Company Performance ที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า การลดแ ...

                                               

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือสงวนไว้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ แต่ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็นที่รู้จักทุกตัวก็เป็นซอฟต์แวร์ชนิดนี้เช่นกัน ส่วนหนึ่งหรือทั ...

                                               

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เป็นประเภทการจำแนกประเทศโดยนักรัฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจยังไม่เทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้ว แต่ถือว่ามีสถานะดีกว่าประเทศใกล้เคียงในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และมีอัตราการเติบโตทางเศรษ ...

                                               

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมมีชื่อว่า สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2471 และได้อัญเชิญ นายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวง กำแพงเพ็ชรอรรคโยธิน ทรงเป็นนายกสมาคมฯ พระองค์แรก ม ...

                                               

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นหน่วยงานส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย และ น้ำตาลทราย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การใช้แล ...

                                               

อุตสาหกรรมพลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงาน คือทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการขายพลังงาน รวมทั้งการสกัดน้ำมันเชื้อเพลิง, การผลิต, การกลั่น และจำหน่าย โดยสังคมยุคใหม่ใช้น้ำมันจำนวนมาก และอุตสาหกรรมพลังงานเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน และการดำรงของสังคมใ ...

                                               

เอ็มอาร์เอ็นเอที่ดัดแปลงนิวคลีโอไซด์

เอ็มอาร์เอ็นเอที่ดัดแปลงนิวคลีโอไซด์ เป็นเอ็มอาร์เอ็นเอสังเคราะห์ที่นิวคลีโอไซด์บางตัวจะแทนที่ด้วยนิวคลีโอไซด์ที่เกิดตามธรรมชาติ หรือด้วยนิวคลีโอไซด์แอนะล็อกที่สังเคราะห์ขึ้น อื่น ๆ ม็อดอาร์เอ็นเอสามารถใช้ชักนำให้ให้เซลล์บางอย่างผลิตโปรตีนตามที่ ...

                                               

คราด

ครื่องมือทำไร่ทำนาใช้วัวหรือควายลาก ลักษณะเป็นคาน มีซี่ห่าง ๆ กัน มีคันชักสำหรับลากขี้หญ้าและทำให้ดินที่ไถแล้วซุย, เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อเป็นต้น ทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามสำหรับจับชักหรือลากไป คราด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำนา หรือ ทำสวน ...

                                               

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายชนิด ทั้งแบบใช้ง่ายที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น ผ้าก๊อซ สำลี พลาสเตอร์ เครื่องวัดความดัน หูฟังทางการแพทย์ อีกแบบคือ เครื่องมือแพทย์ที่มีขั้นตอนการใช้ที่ยาก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผ ...

                                               

จอบ

จอบแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือจอบขุด.จอบถาก จอบขุด ลักษณะตัวจอบเป็นแผ่นแบน หน้าจอบโค้งเว้า มุมจอบแหลม คม มีน้ำหนักมากกว่าจอบถาก จอบถาก ลักษณะตัวจอบเป็นแผ่นแบนบาง หน้าจอบเรียบเสมอกัน น้ำหนักเบากว่าจอบขุด

                                               

ฉมวก

ฉมวก เป็นอุปกรณ์ที่ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงยุคหิน มีการค้นพบภาพจารึกฝาผนังในถ้ำ Cosquer ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสอายุมากกว่า 16.000ปี โดยในภาพประกอบด้วยรูปแมวน้ำที่ถูกแทงด้วยฉมวก

                                               

โซ่

โซ่ หมายถึง โลหะชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวกันเป็นข้อ ๆเป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก โซ่ส่วนใหญ่ใช้ในงานเครื่องจักร เช่น โซ่สายพาน โซ่ปรับรอบ โซ่ตีนตะขาบ โซ่เฟือง โซ่ส่งกำลังในรถจักรยานเป็นต้น โซ่ลานใช้วัดที่ดิน ส่วนเครื่องประดับใช้เป็นสายสร้อยทำจากโลห ...

                                               

ไซนั่ง

                                               

ตะขอ

ตะขอ หมายถึง ขอโลหะ หรือพลาสติก ไม้ หรือเหล็กที่มีลักษณะ งอ เป็นห่วงใช้คล้อง ฯลฯ เช่นตะขอเบ็ดตกปลา ตะขอบังคับช้าง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตว่า "ตาขอ" ตะขอใช้สำหรับชักเกี่ยว แขวน หรือสับ เกาะเกี่ยวเพื่อลากหรือดึง กระดุมมีประเภทที่เรียกว่าตะขอ เช่นติด ...

                                               

เต็นท์

เต็นท์ เป็นอุปกรณ์อาศัยชั่วคราว มีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกระโจม หรือกระโจมเหมือนเต๊นต์ลักษณะโค้งด้านบน ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาใช้สร้างเต๊นต์นั้นเป็นโครงเหล็ก จะใช้ผ้าคลุมที่แตกต่างกันไป อาจเป็นผ้าร่ม หรือผ้าดิบ ผ้าอื่นที่ไม่ได้กล่าวมา

                                               

ที่เปิดขวด

แบบเหล็กหลอม จะมีขนาดใหญ่และมีที่จับ ทำการเหล็กเป็นส่วนมาก ส่วนปลายมีการเจาะช่องสำหรับ สอดฝาเพื่องัดออกจากขวด แบบขนาดพกพา เป็นการใช้เหล้กหลอมแต่มีลักษณะเล็ก มีส่วนงัดทางปลาย ลักษณะหักเข้าด้านในเพื่อให้งัดกับฝาขวด แบบติดผนัง เป็นเหล็กหลอมที่ขึ้นรู ...

                                               

พะอง

พะอง คือไม้ไผ่ลำยาวที่มีตาของไผ่ยาวประมาณ 3-5 นิ้ว เป็นลำไม้ไผ่สำหรับพาดขึ้นต้นตาลต่างบันได สำหรับเหยียบไต่เป็นบันไดขึ้นสู่ยอดต้นตาล ต้นตาลที่สูงมากต้องใช้พะองหลายลำ พะองที่สูงมากจะใช้ไม้ไผ่ประมาณสี่ลำ พะอง ๆ หนึ่งยาวประมาณสิบศอกถึงสามวา หรือประม ...

                                               

มือตบ

มือตบ เป็นอุปกรณ์เชียร์กีฬาที่ทำด้วยพลาสติกสีสดใส รูปร่างเลียนแบบมือของมนุษย์ 3 ชั้นยึดติดกัน มีด้ามจับ เมื่อเขย่าจะมีเสียงดังจากชิ้นพลาสติกที่กระทบกัน คล้ายเสียงปรบมือ ใช้ตบทำเสียงแทนการตบมือ มือตบผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศจีน ผลิตออกมาเพื่อสำ ...

                                               

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ไม้กวาดทางมะพร้าว หรือบางท้องถิ่นว่า ตาด เป็นไม้กวาดชนิดหนึ่ง ทำจากทางมะพร้าว มามัดรวมกันบนปลายด้ามไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายลำทวนและโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว แล้วถักและร้อยรัดประกอบกันให้แน่นหนา ผลิตขึ้นเนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าหรือหญ้ ...

                                               

ไม้คาบ

ไม้คาบ ไม้คาบนั้นใช้ในการนวดปลีตาล มี 2 ชนิด คือ 1. ไม้คาบตัวผู้ ใช้สำหรับนวดปลีของต้นตาลตัวผู้ 2. ไม้คาบตัวเมีย ใช้สำหรับนวดงวงตาล ลักษณะของไม้คาบ ไม้คาบมีลักษณะ ดังนี้ 1. ไม้คาบตัวเมียจะมีลักษณะ กลม หนาปานกลาง มีความยาวประมาณ 2 เมตร 2. ไม้คาบตั ...

                                               

ไม้ที

ไม้ที เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการเขียนแบบ ที่ใช้เป็นไกด์ในการเขียนเส้นแนวนอนบนโต๊ะเขียนแบบ ใช้โดยดราฟต์แมน และยังใช้เป็นไกด์ให้กับสามเหลี่ยมที่เขียนเส้นแนวตั้ง ชื่อของ ไม้ที มาจากรูปร่างของมันที่มีรูปเป็นตัว ที โดยมากมีขนาดความยาว 18", 24", 3 ...

                                               

ริบบิ้น

ริบบิ้น เป็นอุปกรณ์ใช้รัดเพื่อเสริมความงามและจัดระเบียบสิ่งต่าง ทั้งเกี่ยวกับเสื้อผ้า เรือนร่าง อุปกรณ์และสิ่งอื่น โดยมากเข้าใจว่าเป็นคำเรียกที่มาจากการเรียกแถบผ้าที่ใช้รัดผม ทั้งนี้คำเรียกดังกล่าวเป็นคำเรียกมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Ribbon ใช้ในความหม ...

                                               

ลูกหมาก (ข้อต่อ)

ลูกหมาก เป็นข้อต่อชนิดรูปร่างกลม หน้าสัมผัสเรียบ ติดตั้งอยู่ในเบ้าซึ่งสามารถทำให้วัตถุที่ถูกเชื่อมต่อกันด้วยลูกหมากสามารถเคลื่อนไหวหรือหมุนได้มากถึง 360 องศา มีการดัดแปลงไปใช้งานเพื่อเป็นข้อต่อรูปแบบต่าง เช่น ในรถยนต์มักใช้สำหรับเป็นข้อต่อในระบบก ...

                                               

สปริง

สปริง คือ ขดสปริง หมายถึง Coil Spring เป็นขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ขดเป็นวง รูปทรงกระบอก โดยทั่วไปหมายถึงการยืดหด ยุบ หรือขยายตัว ของอุปกรณ์ เรียกว่า สปริง เช่น การสปริงของยางยืด เป็นต้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า สปริงหมายถึง ส ...

                                               

สเปรย์ละอองลอย

สเปรย์ละอองลอย หมายถึง กระป๋อง หรือสิ่งที่ออกมาจากกระป๋อง ซึ่งฉีดสารที่มีสภาพเป็น ละอองลอย ในภาษาพูดทั่วไป เรียกสั้นๆว่า สเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องชนิดหนึ่ง ที่สามารถฉีดพรมของเหลวที่บรรจุออกมาในรูปฝอยของอนุภาคละอองลอย เพราะสเปรย์ละอองลอยชนิ ...

                                               

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย ตั้งใจให้วิชาชีพสุขภาพสวมใส่ระหว่างวิธีดำเนินการทางการแพทย์ ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากรที่ทำการรักษาโดยดักจับแบคทีเรียที่ติดมากับละอองฝอยเหลวและละอองลอยจากปากและจมูกของผู้สวม ทั้งนี้ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกัน ...

                                               

หวี

หวีประกอบด้วยด้าม และซีที่ติดตั้งฉากกับด้าม หวีอาจทำจากวัสดุต่าง ๆ ปกติทำจากพลาสติก โลหะ หรือไม้ ในอดีต หวีที่ทำจากงาสัตว์ และเปลือกเต่า เคยหาง่าย แต่ประเด็นเกี่ยวกับสัตว์ทำให้พบได้น้อยลง หวีที่ทำจากไม้ มักทำจากไม้เนื้อแข็งจากพืชสกุลบอนไซ ไม้เชอร ...

                                               

หัวแร้ง

หัวแร้ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบัดกรี โดยให้ความร้อนกับสารบัดกรี จนหลอมเหลวและไหลเข้าไปเชื่อมชิ้นงานโลหะเข้าด้วยกัน หัวแร้ง มีส่วนประกอบเป็นปลายโลหะที่ให้ความร้อน และด้ามจับที่เป็นฉนวนความร้อน โดยทั่วไปจะสร้างความร้อนด้วยไฟฟ้า ใช้ไฟบ้านหรือไฟแบ ...

                                               

อุปกรณ์

อุปกรณ์ อาจหมายถึง เครื่องมือ หรือ เครื่องใช้, เครื่องช่วย, เครื่องประกอบ เครื่องจักร machine หรือ เครื่อง ทรัพย์อุปกรณ์ accessory หรือ ทรัพย์ส่วนประกอบ appurtenance - สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เ ...

                                               

พระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมัน

พระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมัน เป็นตำแหน่งพระอิสริยศสำหรับบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระองค์ต่อไป โดยที่บุคคลนั้นยังไม่ได้รับการราชาภิเษกจากพระสันตะปาปาซึ่งจะนับว่าเป็นจักรพรรดิเต็มพระองค์ เช ...

                                               

ราชอาณาจักรอาเรากานีอาและปาตาโกเนีย

ราชอาณาจักรอาเรากานีอาและปาตาโกเนีย เป็นรัฐสิ้นสภาพ ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยOrélie-Antoine de Tounens, นักสำรวจ และ นักฎหมายฝรั่งเศส ได้ค้นพบดินแดนทั้งสองคือ อาเรากานีอา และ ปาตาโกเนียตะวันออก. เขาจึงได้ให้การสนับสนุนการต่อสู้แยกต ...

                                               

Chevauchée

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม Chevauchée เป็นยุทธวิธีที่ใช้ในการสงครามยุคกลางเพื่อทำให้ข้าศึกอ่อนกำลังลงโดยการก่อความไม่สงบต่างๆ เช่นการปล้นสดมในอาณาบริเวณของศัตร ...

                                               

กฎอัยการศึกในประเทศโปแลนด์

กฎอัยการศึกในประเทศโปแลนด์ หมายถึง ช่วงระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2524 ถึง 22 กรกฎาคม 2526 เมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์อำนาจนิยมแห่งสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์จำกัดชีวิตปกติอย่างรุนแรงโดยการใช้กฎอัยการศึกเพื่อพยายามกำราบคู่แข่งทางการเมือง นักกิจกรรมค้านหลายพ ...

                                               

กติกาสัญญาไตรภาคี

กติกาสัญญาไตรภาคี หรือ กติกาสัญญาเบอร์ลิน เป็นความตกลงทางการทหาร ทำขึ้นระหว่าง นาซีเยอรมนี, ราชอาณาจักรอิตาลี และ จักรวรรดิญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1940 ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของพันธมิตรฝ่ายอักษะ ซึ่งภายหลังก็ได้มีอีกหลาย ๆ ชาติร่วมลงนามในกติกาสัญญารูปแบบ ...

                                               

กบฏนักมวย

กบฏนักมวย หรือ ศึกพันธมิตรแปดชาติ เป็นการก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยมและคริสต์ศาสนานำโดย "สมาคมอี้เหอถวน" ในสมัยศตวรรษที่ 19 ชาวต่างชาติได้เข้ามาค้าขายในประเทศจีนนานเข้า ชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในจีนและได้ส่งกำลังทหาร อาวุธที่ท ...

                                               

กบฏโพกผ้าแดง

กบฏโพกผ้าแดง เป็นการกบฏในประเทศจีนราว ค.ศ. 1351 - 1368 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการโค่นล้มราชวงศ์หยวน และสถาปนาการปกครองโดยชาวฮั่น สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มมาจากลัทธิบัวขาว ผู้นำคนสำคัญของกองทัพกบฏคือ จูหยวนจาง ซึ่งต่อมาได้ปราบดาภิเษกเป็นจักรพรรดิหงห ...

                                               

กบฏโรงเบียร์

กบฏโรงเบียร์ หรือ กบฏมิวนิก หรือที่ในเยอรมนีเรียกว่า กบฏฮิตเลอร์ หรือ กบฏฮิตเลอร์-ลูเดินดอร์ฟ เป็นความพยายามก่อการปฏิวัติอันล้มเหลวโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์–หัวหน้าพรรคนาซี พร้อมกับพลเอกเอริช ลูเดินดอร์ฟ–อดีตเจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการยุทธภัณฑ์ และผู้นำห ...

                                               

กรณีเทียนอันเหมิน

กรณีเทียนอันเหมิน เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2519 ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดตรงกับเทศกาลเช็งเม้ง หลังเหตุการณ์นานจิง และมีชนวนเหตุจากการถึงแก่อสัญกรรมของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหลในปีเดียวกันก่อนหน้านี้ บางคนคั ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →