ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136                                               

ความโน้มถ่วง

ความโน้มถ่วง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งทำให้วัตถุกายภาพทั้งหมดดึงดูดเข้าหากัน ความโน้มถ่วงทำให้วัตถุกายภาพมีน้ำหนักและทำให้วัตถุตกสู่พื้นเมื่อปล่อย แรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรงหลัก ซึ่งประกอบด้วย แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน ...

                                               

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นเรื่องของการศึกษาด้านนิเวศพิษวิทยา โดยอิงความเป็นไปได้ด้านชีวภาพ, สารเคมี หรือความเครียดทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความเครียดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ความหนาแน่น, ความเข้มข้น หรือในระดับสูง ...

                                               

ความเปรียบต่าง

ความเปรียบต่าง เป็นความแตกต่างระหว่างความส่องสว่างหรือสีที่ทำให้วัตถุหนึ่ง สามารถแยกแยะมองเห็นได้ ในการรับรู้ทางตาตามธรรมชาติ ความเปรียบต่างจะกำหนดโดยความต่างระหว่างสีและความสว่างของวัตถุเทียบกับวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตภาพเดียวกัน ระบบการเห ...

                                               

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่บอกปริมาณพลังงานที่ต้องใช้หรือคายออกมาในการเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับแก๊ส เมื่อมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของสารนั้น ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอมีหน่วยดังนี้ บีทียูต่อปอนด์ แคลอรีต่อกรัม จูล ...

                                               

ความเร่งสี่มิติ

ความเร่งสี่มิติ ในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเป็นเวกเตอร์สี่มิติ A a:= d U a d τ = γ ˙ c, γ a {\displaystyle A^{a}:={\frac {dU^{a}}{d\tau }}=\left\gamma {\dot {\gamma }}c,\gamma \mathbf {a} \right} โดยที่ a = γ ˙ u + γ u ˙ {\displaystyle \mathbf {a} ={\ ...

                                               

ความสมเหตุสมผลภายนอก

ความสมเหตุสมผลภายนอก เป็นความสมเหตุผลในการอนุมานเหตุผลโดยอุปนัย ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยปกติอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทดลองที่สมเหตุสมผลทางสถิติ กล่าวอีกอย่างก็คือ เป็นขอบเขตที่ผลงานศึกษาจะสามารถใช้ได้ โดยทั่วไปในสถานการณ์อื่น ๆ และกับคนอื่น ๆ น ...

                                               

ความส่องสว่าง

ความส่องสว่าง หรือ สภาพส่องสว่าง เป็นการวัดเชิงแสง เพื่อบอกความเข้ม ของความเข้มส่องสว่าง ในทิศทางที่กำหนด โดยจะระบุปริมาณแสงที่ผ่านทะลุ หรือเปล่งแสงออกมาจากพื้นที่หนึ่งๆ และตกกระทบในมุมตันที่กำหนด หน่วยเอสไอ SI ของค่าความส่องสว่างนั้น เรียกว่า "แ ...

                                               

ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์

ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ คือระบบสมการในวิชาอุณหพลศาสตร์ สมการความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ที่ใช้กันทั่วๆไปสามารถเขียนได้ว่า ∂ T ∂ V S = − ∂ P ∂ S V = ∂ 2 U ∂ S ∂ V {\displaystyle \left{\frac {\partial T}{\partial V}}\right_{S}=-\left{\frac {\partial ...

                                               

ความสามารถในการทำซ้ำ

ความสามารถในการทำซ้ำ คือคุณสมบัติ ของการวิเคราะห์หรือการทดลองหรือการศึกษาหนึ่งๆ ที่สามารถถูกทำซ้ำได้และให้ผลคล้ายคลึงกัน อาจจะโดยผู้ทดลองเดียวกันหรือคนอื่นก็ได้ ความสามารถในการทำซ้ำนี้เป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

                                               

ความหนืด

ความหนืด คือค่าบ่งชี้คุณสมบัติความต้านทานการไหลในตัวของไหล ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปจากการกระทำของความเค้นเฉือนหรือความเค้นภายนอก ความหนืดนี้อธิบายถึงความสามารถในการต้านทานการไหลภายในตัวของไหล และอาจจะถูกพิจารณาให้เป็นตัวชี้วัดความเสียดทานของไหล ...

                                               

ค่าคงตัวของแก๊ส

ค่าคงตัวของแก๊ส เป็นค่าที่ใช้ในสมการสถานะของแก๊สอุดมคติ ซึ่งสามารถหาได้จาก p = R T V ~ {\displaystyle p={RT \over {\tilde {V}}}} เมื่อ p คือความดันของแก๊สอุดมคติ T คืออุณหภูมิ V ~ {\displaystyle {\tilde {V}}} คือปริมาตรต่อโมลของแก๊ส ซึ่งค่าของ R ...

                                               

คาทัล

คาทัล เป็นหน่วยวัดอำนาจการเร่งปฏิกิริยาในระบบเอสไอ และเป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่ใช้วัดอำนาจการเร่งปฏิกิริยาในเอนไซม์และการเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ หน่วยวัดนี้ถูกเสนอโดยที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัดเพื่อแทนที่หน่วยวัดเอนไซม์ อย่างไรก็ตาม หน่วยวัดเอน ...

                                               

คาร์โบซีสเทอีน

คาร์โบซีสเทอีน เป็นสารละลายเสมหะ ผลิตโดยกระบวนการ alkylation ของกรดอะมิโนซีสเทอีน ยานี้มีข้อควรระวังในการใช้กับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร

                                               

เคฟลาร์

เคฟลาร์ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ในกลุ่มอารามิด เคฟลาร์เป็นชื่อทางการค้าของดูปองท์ ขณะที่ชื่อทางเคมีคือ พอลิพาราฟีนิลลีน เทเรฟทาลาไมด์ เคฟลาร์ถูกคิดค้นในปี ค.ศ. 1965 โดยสเตฟานี ควอเลก นักเคมีของบริษัทดูปองท์ หลังทดลองกับสารพอลิ-พี-ฟีนิลลีน-เทเรฟทาเลตก ...

                                               

เคมีนิวเคลียร์

เคมีนิวเคลียร์ เป็นสาขาย่อยของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสี กระบวนการนิวเคลียร์ และคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ สามารถแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังนี้ ไอโซโทปิคเคมี Isotopic chemistry เกี่ยวข้องกับผลของมวลนิวเคลียร์ต่อปฏิกิริยาเคมีและคุณสมบัติของสาร ...

                                               

เครื่องหมุนเหวี่ยง

เครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นข ...

                                               

แคลอรี

แคลอรี เป็นหน่วยวัดพลังงานอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปการวัดหน่วยพลังงานมักใช้หน่วย "จูล" ซึ่งเป็นมาตราเอสไอสำหรับการวัดพลังงาน ส่วนแคลอรีมักใช้ในการวัดหน่วยพลังงานอาหาร ผู้บัญญัติหน่วยแคลอรีเป็นคนแรกคือ ศาสตราจารย์นิโคลัส เคลเมนต์ เมื่อปี ค.ศ. 1824 โดยก ...

                                               

โคพอลิเมอร์

โคพอลิเมอร์ หรือ เฮเทอโรพอลิเมอร์ คือพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารมอนอเมอร์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มีความหมายโดยทั่วไปตรงข้ามกับโฮโมพอลิเมอร์ซึ่งสังเคราะห์จากมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว กระบวนการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ ยังอ้างอิงไปถึงวิธีการสังเคราะห ...

                                               

โครงแบบอิเล็กตรอน

การจัดเรียงอิเล็กตรอน หมายถึง อิเล็กตรอนในแต่ละอะตอมจะมีการจัดเรียงตามระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย โดยมีการแบ่งชั้นที่แน่นอน เรียงไปเรื่อย ๆ ตามเลขอะตอม ระดับพลังงานย่อย อีกชื่อหนึ่งคือ ออร์บิทัล Orbital เป็นระดับพลังงานย่อยที่อยู่ในแต่ละร ...

                                               

จานเพาะเชื้อ

จานเพาะเชื้อ ใช้สำหรับเพาะไวรัสหรือโรคต่าง ๆ ปัจจุบันจะมีเป็นจานแบบพลาสติกและแก้ว แต่คนทั่วไปนิยมใช้แบบที่เป็นแก้ว โดยเมื่อใช้เสร็จบางครั้งก็จะทิ้งทันที เพราะอาจมีเชื้อหลงเหลืออยู่ จานเพาะเชื้อตรงกับคำในภาษาอังกฤษคือ Petri dish ซึ่งมาจากชื่อของยู ...

                                               

ฉลากประหยัดไฟ

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับควา ...

                                               

ชั้นโอโซน

ชั้นโอโซน เป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศโลกที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์มากที่สุด โดยประกอบด้วยโอโซน ในปริมาณมากกว่าชั้นบรรยากาศอื่น แม้จะยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับแก๊สชนิดอื่นในชั้นสตราโทสเฟียร์ ชั้นโอโซนมีโอโซน 10 ส่วนในล้านส่วน ขณะที่ ...

                                               

ชั่วโมง

ชั่วโมง อักษรย่อ ชม. เป็นหน่วยของเวลา. ในอดีต 1 ชั่วโมงถูกกำหนดให้เป็นเวลา 1/24 ของเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองเทียบกับดวงอาทิตย์. ในยุคปัจจุบันเนื่องจากหน่วยวินาทีถูกกำหนดให้เป็นหน่วยพื้นฐานของเวลา ดังนั้นเวลา 1 ชั่วโมงถูกกำหนดให้เท่ากับ 3.600 วินาที ...

                                               

ชีวพิษโบทูลินัม

โบทูลินั่ม ท็อกซิน หรือชื่อการค้ารู้จักกันชื่อว่า โบท็อกซ์ ที่นำมาใช้เสริมความงาม เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า คลอสตริเดียม โบทูลินัม มี 7 ชนิด คือ โบทูลินั่ม ท็อกซิน ชนิด เอ ถึงโบทูลินั่ม ท็อกซิน ชนิด จี จัดเป็นสารพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ...

                                               

ชีววิทยาวิวัฒนาการ

ชีววิทยาวิวัฒนาการ เป็นสาขาย่อยของชีววิทยาที่ศึกษากระบวนการวิวัฒนาการที่ได้สร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษร่วมเดียวกัน กระบวนการนี้รวมทั้ง การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การสืบเชื้อสายร่วมกัน และการเกิดสปีชีส์ ...

                                               

เชื้อเพลิงเอทานอล

เชื้อเพลิงเอทานอล คือ เอทานอล ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ในรูปแบบสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซิน การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลเพื่อใช้ในการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า จากปี พ.ศ. 2543 ที่ผลิตไ ...

                                               

ซิลิกอนไดออกไซด์

ซิลิกอนไดออกไซด์ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ซิลิกา คือสารประกอบระหว่างออกไซด์และซิลิกอนรวมตัวกันเป็นสูตรทางเคมีคือ SiO 2 และเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยโบราณถึงความแข็งแกร่งของมัน ซิลิกามักพบได้ทั่วไปในธรรมชาติอาจในรูปของทรายหรือควอตซ์ และในผนังเซล ...

                                               

ซิลิเกต

ซิลิเกต เป็นแร่ที่เกิดจากการรวมตัวของ ซิลิกอนและ ออกซิเจน และยังมีสารอื่นประกอบ ทำให้เกิดลักษณะต่างๆกันหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ชนิด คือ นีโซซิลิเกต, โซโรซิลิเกต, ไซโคลซิลิเกต, ไอโนซิลิเกต, ฟิลโลซิลิเกต, เทกโทซิลิเกต

                                               

เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลน์

เซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์ คือ เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้สารละลายเบส คือ KOH ผสม MnO 2 เป็นอิเล็กโทรไลต์ เซลล์ชนิดนี้ให้ศักย์ไฟฟ้า 1.5 โวลต์ แต่สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไฟฉาย

                                               

ตะเกียงบุนเซิน

ตะเกียงบุนเซิน เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยแก๊สธรรมชาติ ซึ่งให้เปลวไฟเดี่ยวสีน้ำเงินหรือส้มสว่าง เพื่อใช้ในการต้ม, เผา, หรือฆ่าเชื้อในห้องทดลอง ชื่อตะเกียง ตั้งตามชื่อโรแบร์ท บุนเซิน ผู้ออกแบบ

                                               

เตตระฟีนิลลีน

เตตระฟีนิลลีน เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องมีสูตรโมเลกุลเป็น C 24 H 16 จัดเป็นสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

                                               

ทฤษฎีแคลอริก

ทฤษฎีแคลอริก เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยุคเก่าซึ่งปัจจุบันใช้การไม่ได้แล้ว ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ความร้อน ประกอบด้วยของไหลที่มีชื่อว่า แคลอริก ที่สามารถไหลจากที่ร้อนกว่าไปยังที่เย็นกว่า ข้อสมมุติฐานเดิมคือ แคลอริกเป็นก๊าซซึ่งไม่มีน้ำหนัก และสามารถเคลื่อน ...

                                               

ทัศนมาตรศาสตร์

ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสายตา ระบบการเห็น และการประมวลผลของระบบการเห็นในมนุษย์ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อสั่งจ่ายและประกอบเลนส์ชน ...

                                               

เทอร์โมพอส

เทอร์โมพอส เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นเทอร์โมสเฟียร์และเอกโซสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 500 - 1.000 กิโลเมตร

                                               

เทอร์โมสเฟียร์

เทอร์โมสเฟียร์ คือ ชั้นบรรยากาศของโลกที่อยู่ระหว่างความสูง 90 - 800 กิโลเมตรเหนือโลก ในชั้นนี้ปฏิกิริยาทางเคมีของแสงทำให้ก๊าซต่างๆ ในชั้นนี้แตกตัวเป็นไอออนจึงอาจเรียกว่า ไอโอโนสเฟียร์ พบว่าบรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูง ประมาณ ...

                                               

แทรป (ธรณีวิทยา)

แทรป คือโครงสร้างทางธรณีวิทยา หรือลักษณะทางการลำดับชั้นหิน ที่สามารถกักหรือกั้นไฮโดรคาบอนไว้ได้ ไม่ให้เคลื่อนไหวต่อไปอีก ช่วยให้สามารถกักเก็บไว้ได้ในปริมาณมากทำให้มีค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยปกติพบว่าแทรปจะอยู่ในตำแหน่งโครงสร้างที่สูงกว่าบริเวณโดย ...

                                               

โทรโพพอส

โทรโพพอส เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และสตาร์โตสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 7 - 17 กิโลเมตร

                                               

โทรโพสเฟียร์

โทรโพสเฟียร์ มาจากภาษากรีกแปลว่า หมุน หรือ ผสม) บรรยากาศชั้นล่างสุดสูงจากผิวโลก 8 - 15 กิโลเมตร มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปคืออากาศชั้นนี้ เมฆ พายุ ลม และลักษณะอากาศต่าง ๆ เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นนี้ อุณหภูมิ ...

                                               

ธรณีฟิสิกส์

ธรณีฟิสิกส์ เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของธรณีวิทยา ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรณีวิทยา โดยใช้วิธีการทางกายภาพฟิสิกส์ ได้แก่ การศึกษาสมบัติและกระบวนการทางธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นดิน อุทกภาค บรรยากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ...

                                               

น้ำมันก๊าด

เคโรซีน ในประเทศไทยเรียกว่า น้ำมันก๊าด เป็นไฮโดรคาร์บอนในรูปแบบของเหลวที่เผาไหม้ได้ ทำมาจากปิโตรเลียม มักใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรมและบ้านเรือน ชื่อมาจากภาษากรีก เคโรส ที่แปลว่าไข โดย Abraham Gesner ผู้เป็นทั้งนักธรณีวิทยาและนักประดิษฐ์ชาว ...

                                               

น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันที่เรียกว่า น้ำมันใส มีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูง และ สามารถจุดระเ ...

                                               

นิวคลีโอไทด์

นิวคลีโอไทด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิก ซึ่งประกอบด้วย นิวคลีโอไซด์ กับหมู่ฟอสเฟต โดยนิวคลีโอไซด์ประกอบด้วยไนโตรจีนัสเบส กับน้ำตาลเพนโทส ทั้งนี้เบสแบ่งตามโครงสร้างได้เป็นสองกลุ่มคือ ไพริมิดีน ได้แก่ ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล และเบสไพรีน ไ ...

                                               

นิวตรอน

นิวตรอน เป็น อนุภาคย่อยของอะตอม ตัวหนึ่ง มีสัญลักษณ์ n หรือ n 0 ที่ไม่มี ประจุไฟฟ้า และมีมวลใหญ่กว่ามวลของ โปรตอน เล็กน้อย โปรตอนและนิวตรอนแต่ละตัวมีมวลประมาณหนึ่งหน่วย มวลอะตอม โปรตอนและนิวตรอนประกอบกันขึ้นเป็น นิวเคลียส ของหนึ่งอะตอม และทั้งสอง ...

                                               

เนเปอร์

เนเปอร์ เป็นหน่วยวัดอัตราส่วนทางฟิสิกส์ อยู่ในระบบวัดปริมาณระหว่างประเทศ และเป็นหนึ่งในหน่วยที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ ชื่อหน่วยตั้งชื่อตามจอห์น เนเปียร์ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ

                                               

เนไฟรต์

เนไฟรต์ หรือ หยกเนไฟรต์ เป็นหินตระกูลเทรโมไลท์หรือแอคติโนไลท์ ซึ่งมีธาตุเหล็กปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้แร่มีสีเขียว

                                               

เนื้อโลก

เนื้อโลก เป็นชั้นโครงสร้างของโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก นอกจากนี้เรายังสามารถพบเนื้อดาวนี้ได้ในดาวเคราะห์หินทั่วไป สำหรับเนื้อโลกนี้มีความหนาประมาณ 2.885 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบร้อยละ 84 ของปริมาตรทั้งหมดของโลก ส่วนประกอบหลักของช ...

                                               

ไนลอน

ไนลอน หรือ พอลิเอไมด์ เป็นชื่อเรียกทั่วไปสำหรับกลุ่มพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ได้จากพอลิเอไมด์ชนิดแอลิแฟติกหรือกึ่งอะโรมาติก ไนลอนเป็นเทอร์โมพลาสติกที่สามารถหลอมเป็นเส้นใย ฟิล์ม หรือขึ้นรูปได้ โครงสร้างประกอบด้วยพอลิเมอร์ซ้ำกันหลายหน่วยที่จับกันด้วยพ ...

                                               

บรรยากาศของโลก

บรรยากาศของโลก คือ อากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ โดยมีขอบเขตนับจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณ 1.000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมีความหนาแน่นมากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล

                                               

บ้อง

บ้อง เป็นอุปกรณ์กรองที่ใช้ในการสูบบุหรี่​หรือกัญชา​ หรือสมุนไพรอื่น ๆ คำว่าบ้องใช้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะชาวม้งในลาวและไทยรวมทั้งคนในทวีปแอฟริกามานานหลายทศวรรษ และในภาษาอังกฤษก็ได้รับคำว่า bong มาใช้เช่นกัน ความหมายในพจนานุกรมคือ บ ...

                                               

บอร์ไนต์

ไม่ค่อยพบมาก แต่สามารถพบได้ในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลยพบเกิดอยู่กับแร่ทองแดงชนิดอะซูไรต์

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →