ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132                                               

ศาสนาพุทธในประเทศกัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ เป็นมากว่าพันปี โดยแต่เดิมเป็นดินแดนของกลุ่มชาติพันธ์มอญ-เขมร ที่มีหลักฐานว่าอพยพมาจากอินเดีย ในฐานะพ่อค้า หรือเพื่อการค้า ผ่านเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน และตั้งถิ่นฐาน ผสมผสานกับคนในท้อง ...

                                               

ศาสนามาณีกี

ศาสนามาณีกี หรือ ศาสนามานี หรือ มานีธรรม หรือ หมอหนีเจี้ยว หรือ ม๊อนี้ก่า เป็นศาสนาแบบ เอกเทวนิยม และไญยนิยม ที่มีต้นกำเนิดในจักรวรรดิแซสซานิด มีพระมานีหัยยา เป็นศาสดา แม้ว่างานเขียนของท่านจะหายสาบสูญไปทั้งหมดแล้ว แต่ยังคงมีฉบับแปลในภาษาต่าง ๆ ตก ...

                                               

สมาธิ

สมาธิ คือการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป้าหมายคือ ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง และจิตสำนึกต่อการทำงาน การทำสมาธิโดยทั่วไปมักเป็นการฝึกหัดส่วนบุคคล ยกเว้นในบางกรณีเช่น การสวดมนต์ ผู้ฝึกสมาธิส่วนใหญ่ มักจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นลมหายใจ กา ...

                                               

อัจฉราวดี วงศ์สกล

อัจฉราวดี วงศ์สกล เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี 1965 ที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวคนที่สอง บิดา ไชยยงค์​ วงศ์สกล มารดา สมจิตต์​ วงศ์สกล พี่ชาย วรวิทย์​ วงศ์​สกล ศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำเร็จการศึกษา ปร ...

                                               

พหุนิยมทางศาสนา

พหุนิยมทางศาสนา เป็นทฤษฎีหนึ่งที่นักวิชาการและนักเทวะวิทยาตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลจากการทัศนะเฉพาะในการให้คำตอบแก่บางคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม พหุนิยมทางศาสนาได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายศตวรร ...

                                               

โลกิยนิยม

โลกิยนิยม หรือ ฆราวาสนิยม คือ แนวปรัชญาที่ว่าสถาบันการปกครอง สถาบันการเมือง หรือสถาบันในรูปอื่นควรจะดำเนินการปกครองที่เป็นอิสระจากการอำนาจการควบคุมของสถาบันศาสนา และหรือความเชื่อทางศาสนา ในแง่หนึ่งสถาบันที่ดำเนินนโยบาย "โลกิยนิยม" จะเป็นสถาบันที่ ...

                                               

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ นั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน." รวมถึงด้านการใช้บริการและการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยกระตุ้นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยังอาจอธิบายได ...

                                               

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ แอสแคป เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการส่วนภูมิภาคของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2490 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อแรกก่อตั้ง เรียกว่า คณะกรรมการเศ ...

                                               

ดัชนีเศรษฐกิจ

เป็นดัชนีที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผุ้ส่งออกเกี่ยวกับภาวการณ์ส่งออกของประเทศ ในแต่ละเดือน ทั้งมูลค่าและปริมาณการส่งออก คำสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ สินค้าคงคลัง และการจ้างงาน ในสินค้าส่งออก 4 ประเภท คือ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม การเก ...

                                               

ธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการทางด้านการเงินของประเทศ ในประเทศไทยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธนาคารกลางคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

                                               

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการนำเข้าของสินค้า จะเริ่มใช้ใน พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดำเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซีย ...

                                               

ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ คือ ระบบการผลิตและกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในสังคมหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยการรวมสถาบัน หน่วยงานและผู้บริโภคซึ่งประกอบเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนหนึ่ง มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง คือ วิถีการผลิต การศึกษาระบบเศรษ ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าการส่งออก

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศ

ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ สินทรัพย์ที่ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องถือไว้ และเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่นิยมใช้กันนั้น จะประกอบด้วย สินทรัพย์ในรูปเงินตราต่างประเทศ ทองคำ สิทธิพิเศษ ...

                                               

รายได้ประชาชาติ

รายได้ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าเป็นตัวเงินของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ตามราคาตลาดที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรของประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี รายได้ประชาชาติ คำนวณได้ 3 วิธี คือ 1. การคำนวณจากด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการรวมมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที ...

                                               

โลหะมีค่า

โลหะมีค่า เป็นกลุ่มโลหะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าโลหะทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็นโลหะหายาก นิยมทำเป็นเครื่องประดับ เช่น เงิน ทองคำ แพลทินัม โรเดียม อิริเดียม ออสเมียม รีเนียม รูทีเนียม โลหะมีค่าที่มีมูลค่าด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด ...

                                               

เศรษฐกิจแบบผสม

เศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งทั้งภาคเอกชนและรัฐชี้นำเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนลักษณะของทั้งเศรษฐกิจแบบตลาดและเศรษฐกิจที่มีการวางแผน เศรษฐกิจแบบผสมส่วนมากอาจอธิบายได้ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดที่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งและการจัดหาสินค้าสาธารณะของรั ...

                                               

เศรษฐศาสตร์อิสลาม

ระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม คือ ศาสตร์ที่ประมวลหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยรวมของ อิสลาม เอาไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดระบบฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่สังคม ทั้งนี้มนุษย์จะได้พบกับความผาสุกและไปถึงยังสัง ...

                                               

สังคมนิยม

สังคมนิยม เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะคือ สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือ ตลอดจนทฤษฎีและขบวนการทางการเมืองซึ่งมุ่งสถาปนาระบบดังกล่าว "สังคมเป็นเจ้าของ" อาจหมายถึง การประกอบการสหกรณ์ การเป็นเจ้าของร่วม รัฐเป็นเจ ...

                                               

Baumols disease

Baumols disease คือทฤษฎีที่กล่าวโดย William J. Baumol และ William G. Bowen ในช่วงปี 1960s ถึงการเปลี่ยนแปลงของฐานเงินเดือนของคนงานในธุรกิจหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในผลผลิต แต่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอีกธุรกิจหนึ่ง ธุรกิจ ...

                                               

Immiserizing growth

Immiserizing growth เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตจะส่งผลในทางที่เลวร้าย กว่าก่อนเกิดการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการเจริญเป็นการส่งออกเพียงอย่างเดียว จะเป็นหนทางที่นำไปสู่ ความตกต่ำในอัตราการค้าของประเทศที่ส่งออก ในบางโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะ ซึ่งดี ...

                                               

MENA

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม คำว่า MENA ย่อมาจาก "ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ" เป็นอักษรย่อซึ่งมักถูกใช้ในการงานเชิงวิชาการและธุรกิจ คำดังกล่าวครอบคลุมอาณาบริเวณ ...

                                               

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนตราสารหนี้ คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร โดยกองทุนตราสารหนี้ได้ให้เหตุผลการปรับขึ้นค่าดอกเบี้ยดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐ ...

                                               

การขาดแคลน

การขาดแคลน หรือ ภาวะขาดแคลน เป็นภาวะหรือสถานการณ์ที่มีอุปทานไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ หรือ ภาวะที่มีบางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขาดแคลนสารอาหาร

                                               

การหลีกเลี่ยงการเสีย

ในการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีการตัดสินใจ การหลีกเลี่ยงการเสีย หมายถึงความโน้มเอียงที่เราจะป้องกันความสูญเสีย มากกว่าที่เราจะพยายามให้ได้ผลกำไร งานวิจัยโดยมากแสดงว่า โดยทางความรู้สึกทางจิตใจแล้ว การสูญเสียมีอำนาจมากกว่าการได้ประมาณสองเท่า ...

                                               

กำไรเกินปกติ

แม่แบบ:Expire กำไรเกินปกติ คือ กำไรที่เกินมาจาก รายได้หลังหักต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดแล้ว โดยปกติแล้ว กำไรเกินปกติจะมาจากการผูกขาด เช่น ผูกขาดทรัพยากร ผูกขาดพื้นที่ ผูกขาดข้อมูล เป็นต้น กำไรเกินปกติอาจได้มาจากหลายทาง เช่น การได้อภิสิทธิ์ การรู ...

                                               

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ มีลักษณะนำคล้ายกับ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี กล่าวคือ นอกเหนือจากการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่อยู่ในเอฟทีเอทั่วไปแล้ว ยังได้รวมความร่วมมือในสาขาต่างๆ ถือได้ว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจนั้นกินความกว้างขวาง และลึกซึ ...

                                               

ความมั่งคั่งของประชาชาติ

การสอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแห่งความมั่งคั่งของประชาชาติ หรือมักเรียกชื่อเรื่องสั้นว่า ความมั่งคั่งของประชาชาติ เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของนักเศรษฐศาสตร์และนักจริยปรัชญาชาวสกอต อดัม สมิธ พิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1776 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรก ๆ ที่รว ...

                                               

ความยากจน

ความยากจน เป็นสภาพซึ่งบุคคลขาดการครอบครองทรัพยากรหรือเงิน ความยากจนสัมบูรณ์ หรือความยากจนข้นแค้น หมายถึง บุคคลที่ขาดความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ น้ำจืดและอาหารที่สะอาด โภชนาการ สาธารณสุข การศึกษา เครื่องนุ่งห่มและที่พักอาศัย มี ...

                                               

ค่าใช้จ่าย

รายงานค่าใช้จ่าย Expense Report ในทางส่วนตัว Personal หมายถึง รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่ายารักษาโรค หรือ ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต ...

                                               

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน หรือรู้จักกันในชื่อ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เป็นบทความ 2 หน้า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในชีวิตของผู้เขียน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเสียชีวิต แต่งขึ้นโดย อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่ ...

                                               

ต้นทุน

ต้นทุน คือมูลค่า ที่คิดเป็นเงิน ซึ่งใช้จ่ายหรือสิ้นเปลืองไปในการดำเนินงานหรือการผลิต ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก

                                               

ตราสารทุน

ตราสารทุน หรือ ตราสารแห่งทุน เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงถึงการจัดแหล่งเงินทุนจากการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีความผูกพันในฐานะเจ้าของหุ้นส่วนกิจการ

                                               

ตลาดเสรี

ตลาดเสรี คือตลาดในอุดมคติ ที่การตัดสินใจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของปัจเจกบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา สินค้า และบริการ กระทำด้วยความ สมัครใจ นั่นคือไม่มีการบีบบังคับและการลักทรัพย์ เมื่อกล่าวโดยทั่วไป เศรษฐกิจตลาดเสรี หมายถึงระบ ...

                                               

ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง

ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง เป็นทฤษฎีว่าด้วยทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิภาควิทยา และ เศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ ทฤษฎีทำเลที่ตั้งอธิบายถึงเหตุผลที่ว่าเหตุใดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะประเภทหนึ่งจึงไปตั้งอยู่เฉพาะ ณ ที่แห่งห ...

                                               

ทุน

ในเศรษฐศาสตร์ ทุน หมายถึงปัจจัยในการผลิตที่ใช้ในการสร้างเศรษฐทรัพย์หรือบริการอื่นๆที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตและไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เศรษฐทรัพย์และบริการนั้นๆจะต้องไม่ใช่ตัวทุนนั้นๆเอง แม้ว่าทุนนั้นๆสามารถที่จะเสื่อมราคาลงได้ สินค้าประเภททุนสามารถร ...

                                               

ผลกระทบภายนอก

ผลกระทบภายนอก ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์จะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางบวก Positive Externality หรือ External Benefit เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบอ ...

                                               

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสภาคือ ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งคิดค้นโดย Simon Kuzn ...

                                               

พุทธเศรษฐศาสตร์

พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การประยุกต์แนวความคิดทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์มาใช้อธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เป็นแนวทางใหม่ในการทำความเข้าใจเศรษฐศาตร์ ไม่ได้มีข้อโต้แย้งมากมายอะไรนักเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ...

                                               

ฟังก์ชันการผลิต

ฟังก์ชันสามารถแสดงได้โดยหลายรูปแบบทางสมการ แบบพื้นฐาน Q = f {\displaystyle Q=fX_{1},X_{2},X_{3}.,X_{n}} โดยที่: Q = {\displaystyle Q=} ผลผลิต X 1, X 2, X 3., X n = {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3}.,X_{n}=} ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน แรงงาน ดิน และ วั ...

                                               

ภาคเศรษฐกิจขั้นที่ 3

ภาคเศรษฐกิจขั้นที่ 3 เป็นภาคเศรษฐกิจที่มิได้ผลิตสิ่งบริโภคหรือผลิตสิ่งใด แต่บริการให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือ คนทั่วไป การธนาคาร การแต่งผม การขนส่ง และ โรงละคร เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ ในระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว อุตสาห ...

                                               

ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ

ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ หรือ ประสิทธิผลของเงิน เป็นค่าค่าหนึ่งที่เกิดจากการประมาณทางเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อคำนวณหาระดับการบริโภคสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ โดยใช้ราคาสินค้าและบริการในสหรัฐอเมริกาเป็นฐานในการคำนวณ และแสดงผลในสกุลเงินดอล ...

                                               

ภาษีเดี่ยว

ภาษีเดี่ยว คือ ระบบภาษีที่เก็บจากแหล่งที่มาของรายได้จากภาษีเพียงแหล่งเดียว ทั้งนี้เคยมีผู้เสนอให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ หารายได้จากภาษีเพียงแหล่งเดียว เช่น จากการใช้จ่าย จากรายได้ จากทุน หรือ จากอาคารบ้านเรือน แต่ต่อมาคำ" ภาษีเดี่ยว” มักใช้กับแนวคิดข ...

                                               

โมเดลทางเศรษฐศาสตร์

โมเดลทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ โดยลักษณะที่แสดงออกนั้นอาจจะอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ กราฟหรือแผนผังก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามโมเดลที่จะได้รับการยอมรับนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการของการทดสอบความสัมพันธ์นั้นจากการสัง ...

                                               

มูลค่าปัจจุบัน

มูลค่าปัจจุบัน นิยามขึ้นตามหลักแนวคิดที่ว่า เงิน 1บาท หรือ 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่าเท่าไรในอนาคต หรือ เงินจำนวนหนึ่งในอนาคต ถ้าคิดย้อนกลับมาในวันนี้จะมีค่าเท่าไร โดยตามหลักทั่วๆไปแล้ว เรามักจะกล่าวกันว่า เงิน 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่ามากขึ้นในอนาคต ...

                                               

รางวัลเพื่อระลึกถึงอัลเฟรด โนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์

รางวัลเพื่อระลึกถึงอัลเฟรด โนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ มักรู้จักทั่วไปว่า รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นรางวัลประจำปี มอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาเศรษฐศาสตร์ รางวัลนี้ก่อตั้งโดยธนาคารชาติสวีเดน ในวาระเฉลิมฉลอง 300 ปีของธนาคารในปี พ.ศ. 2511 รางว ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าการนำเข้า

รายชื่อประเทศเรียงตามอำนาจในการซื้อ เป็นการจัดอันดับประเทศตามมูลค่าในการนำเข้า เป็นตัวชี้วัดว่า ประเทศนั้น ๆ มีกำลังซื้อเพียงใด ตารางด้านล่างเป็นข้อมูลจาก The World Factbook ของ CIA.

                                               

เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์

เริ่มเป็นที่รุ้จักในปี 2001 จากหนังสือ The Creative Economy: How People Make Money from Ideas ของ John Howkins ที่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐศาสตร์ ในมุมมองของ Howkins ทั้งความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจต่างไม่ใช่สิ่งใหม่ แ ...

                                               

เศรษฐศาสตร์การเมือง

เศรษฐศาสตร์การเมือง มีความหมายกว้างขวางมาก คำจำกัดความจึงเป็นได้หลากหลายทาง ในทางหนึ่ง อาจหมายถึง ความหมายของเศรษฐศาสตร์ที่คิดรวมเอาปัจจัยด้านอื่นเข้าไปรวมด้วย เช่น สังคม วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรมของคน กฎหมาย การเมือง และพิจารณาถึงปูมหลังของแต่ละ ...

                                               

เศรษฐศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

เศรษฐศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หรือ พาร์อีคอน เป็นระบบเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกนอกเหนือจากทุนนิยมร่วมสมัย รวมทั้งยังเป็นทางเลือกนอกเหนือจาก สังคมนิยมที่วางแผนจากศูนย์กลาง หรือ coordinatorism. เศรษฐศาสตร์แบบมีส่วนร่วมพัฒนามาจากงาน ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →