ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126                                               

เศรษฐยาธิปไตย

เศรษฐยาธิปไตย หรือ ธนาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่คนมีเงินเป็นผู้ถือครองอำนาจทางการเมือง โดยเป็นรูปแบบหนึ่งของคณาธิปไตย และสามารถนิยามด้วยว่า เป็นสังคมที่ปกครองหรือควบคุมโดยประชาชนที่มั่งคั่งที่สุดส่วนน้อย เป็นการเมืองเพื่ออำนาจ เพื่อผลประโยชน์ แ ...

                                               

หอยเบี้ยจักจั่น

หอยเบี้ยจักจั่น หรือ หอยเบี้ยจั่น เป็นหอยทะเลฝาเดียวชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Monetaria moneta เป็นภาษาละตินแปลว่า "เงินตรา") ในวงศ์ Cypraeidae มีเปลือกแข็ง ผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาวแคบและไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำราง ริมปากท ...

                                               

การต่อสู้ระหว่างชนชั้น

การต่อสู้ระหว่างชนชั้น เป็นการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดของความขัดแย้งทางชนชั้นตามทฤษฎี เมื่อพิจารณาจากมุมมองสังคมนิยมทุกรูปแบบ คาร์ล มากซ์และฟรีดริช เองเงิลส์ นักอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ เขียนว่า "ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ล ...

                                               

จัณฑาล

ในระบบวรรณะของศาสนาฮินดู จัณฑาล เป็นชนชั้นทางสังคมชนชั้นหนึ่งซึ่งจัดว่าอยู่ในชนชั้นต่ำ หมายถึงคนที่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างวรรณะ จึงเกิดมาไร้วรรณะและมีสถานะทางสังคมต่ำยิ่งกว่าวรรณะศูทร จัณฑาลบางคนในอินเดียกำเนิดมาจากวรรณะระดับบน ก็อาจได้รับการยอม ...

                                               

ชนกรรมาชีพ

ชนกรรมาชีพ เป็นคำใช้อธิบายชนชั้นลูกจ้าง ในสังคมทุนนิยมซึ่งครอบครองมูลค่าทางวัตถุ ที่สำคัญอย่างเดียว คือ พลังแรงงาน หรือความสามารถในการทำงาน สมาชิกของชนชั้นนี้เรียก ชนกรรมาชีพ

                                               

ชนชั้นกระฎุมพี

กระฎุมพี เป็นชนชั้นทางสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางหรือชนชั้นพ่อค้าวาณิช ซึ่งได้สถานะทางสังคมหรืออำนาจมาจากหน้าที่การงาน การศึกษา หรือความมั่งมี เป็นชนชั้นที่มีฐานะจากการค้าขายหรืองานช่างฝีมือ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งอาจหมายรวมถึง ...

                                               

ชนชั้นกลาง

ชนชั้นกลาง เป็นชนชั้นของประชาชนที่อยู่ตรงกลางในลำดับชั้นทางสังคม คำนี้มักมีความกำกวมว่านิยามในแง่ใด ระหว่างอาชีพ รายได้ การศึกษาหรือสถานภาพทางสังคม ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้นิยามมักได้รับเลือกเพราะมีความหมายโดยนัยทางการเมืองทิ้งสิ้น นักเขียนฝ่ายซ้ายนิยม ...

                                               

ชนชั้นขุนนาง

ชนชั้นขุนนาง เป็นชนชั้นทางสังคมที่อยู่รองลงมาจากชนชั้นเจ้า ชนชั้นนี้ถือครองสิทธิ์หรือชื่อเสียงมากกว่าชนชั้นอื่นในสังคมเป็นส่วนใหญ่ มีการสืบทอดสิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่น สิทธิ์ของขุนนางอาจหมายถึง ความได้เปรียบเหนือกว่าชนชั้นอื่น หรืออาจเป็นเกียรติยศ ซึ่ ...

                                               

ชนชั้นเจ้า

เจ้า เป็นชนชั้นที่สูงที่สุดในชนชั้นทางสังคม จัดอยู่ในชนชั้นปกครอง ประกอบด้วยญาติวงศ์ของเจ้าแผ่นดิน ซึ่งอาจปกครองแคว้น, อาณาจักร, หรือจักรวรรดิ เจ้าอาจมีฐานันดรเป็น จักรพรรดิ, จักรพรรดินี, พระเจ้า, พระนางเจ้า, เจ้าชาย หรือ เจ้าหญิง ในบางจักรวรรดิเ ...

                                               

ชนชั้นสูง

ชนชั้นสูง ในสังคมสมัยใหม่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของสังคมและรวมถึงผู้ที่ทรงอิทธิพลทางการเมือง ดังนั้นจึงสามารถจำแนกชนชั้นสูงออกได้ตามความร่ำรวยซึ่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกา กลุ่มคนที่รวยที่สุดของประเทศ ...

                                               

ทฤษฎีอติชน

ในสาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทฤษฎีอติชน หรือ ทฤษฎีอภิชน เป็นทฤษฎีที่มุ่งหมายจะพรรณนาและอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน โดยอ้างว่า ชนกลุ่มน้อยที่เป็นสมาชิกของอภิสิทธิชนทางเศรษฐกิจหรือของเครือข่ายการกำหนดนโยบาย จะมีอำนาจมากที ...

                                               

ทาส

ทาส เป็นระบบใดๆ ที่มีการใช้หลักการของกฎหมายลักษณะทรัพย์สินที่ใช้กับผู้คน อนุญาตให้บุคคลเป็นเจ้าของ ซื้อและขายให้แก่บุคคลอื่นเป็นรูปแบบของทรัพย์สินโดยนิตินัย ทาสไม่สามารถถอนไถ่ตัวเพียงฝ่ายเดียวจากข้อตกลงและทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเลย นักวิชา ...

                                               

นักรบ

นักรบ เป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้ ฟันดาบ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศในการปกป้องบ้านเมือง ซึ่งนักรบก็เหมือนทหาร แต่ผู้คนใช้เป็นคำติดปากไป เพราะคำว่า นัก ก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือเก่ง ส่วน รบ คือ การต่อสู้การโจมตี แต่ละประเทศก็มีนักรบที่แ ...

                                               

ผู้ดีเก่า

ผู้ดีเก่า เป็นชนชั้นทางสังคมที่จัดอยู่ในประเภทชนชั้นสูง หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยจากการสืบทอดมรดกของตระกูล หรืออาจหมายถึงชนชั้นปกครองที่สูญเสียอำนาจปกครองเหลือเพียงแต่ทรัพย์สมบัติเท่านั้น เช่นขุนนางสยามจำนวนมากได้สูญเสียอำนาจไปหลังการปฏิวัติสยาม ...

                                               

ผู้ดีใหม่

ผู้ดีใหม่ เป็นคำที่หมายถึงชนชั้นล่างที่สามารถมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาในรุ่นของตนเอง จนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการในระดับเดียวกับพวกชนชั้นสูง คำนี้อยู่ตรงข้ามกับ ผู้ดีเก่า ที่เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดความร่ำรวยมาจากบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ดีใหม่เ ...

                                               

พราหมณ์

พราหมณ์ หรือ พราหมิณ เป็นวรรณะหนึ่งในศาสนาฮินดู เป็นกลุ่มคนที่เฉพาะทางในการเป็นนักบวช, อาจารย์ และผู้ปกป้องแห่งการศึกษาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดผ่านทางสายเลือด

                                               

รายาห์

ชนชั้นรายา หรือ เระอาเย คือชนชั้นต่ำในสังคมออตโตมันที่ตรงกันข้ามกับ" ชนชั้นอัสเกรี” ซึ่งเป็นชนชั้นขุนนางผู้บริหาร คำว่า" รายา” แปลว่า" สมาชิกของฝูง” ที่รวมทั้งผู้นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนายูดายผู้ที่ต้องเสียภาษีเพื่อบำรุงรัฐและชนชั้น ...

                                               

วรรณะ (ศาสนาฮินดู)

วรรณะ เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลายประการ เช่น ลำดับ สี และชนชั้น ในทางศาสนาฮินดูใช้เรียกชนชั้นทางสังคมในความเชื่อ ในงานเขียนฮินดู เช่น มานุษมิรตี ระบุว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่วรรณะ คือ These and other Hindu texts classified the society in princ ...

                                               

แอสซาสซิน

แอสซาสซีน คือนามที่ชาวครูเสด และชาวยูโรปยุคกลางตั้งให้กับกลุ่มอิสมาอีลียะห์ในยุค อัลเมาต์ที่ครอบครองทั้งอิหร่านและรัสเซียโดยมีอัลเมาต์เป็นศูนย์กลางของการปกครองแต่ทว่า กลุ่ม จากบันทึกประวัติศาสตร์บางเล่มชาชียะห์มีอยู่ก่อนหน้าการปรากฏของอิสลมาอีลีย ...

                                               

ชาวกะเหรี่ยง

กะเหรี่ยง, กาเรน, กะยีน, หรือ คนยาง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง มีภาษาพูดเรียกว่าภาษากะเหรี่ยง จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต อาศัยอยู่มากในรัฐกะเหรี่ยง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า กะเหรี่ยงมีประชากรประมาณร้อยละ 7 ของประชากรชาวพม่าทั้งหมด หรือ ...

                                               

ปยู

นครรัฐปยู เป็นกลุ่มเมืองรัฐที่มีอยู่ในช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศพม่าตอนบน นครรัฐถูกก่อตั้งขึ้นจากการอพยพย้ายถิ่นลงใต้ของชาวปยู ผู้พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตประเทศพม่าเป็ ...

                                               

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ คือการชุมนุมเพื่อปรึกษาหารือ ของบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของการชุมนุมหรือองค์กรอื่นที่ใหญ่กว่า คณะกรรมการระดับสูงสุดอาจเรียกว่า คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการมีหน้าที่หลายอย่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ข ...

                                               

แคนเซอร์แคมปัส

แคนเซอร์แคมปัส เป็นวิทยาเขตที่ทำการวิจัยและปรับปรุงด้านวิทยามะเร็งซึ่งตั้งอยู่ในวิลล์จูฟใกล้กับกรุงปารีส และได้เปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 โดยได้อุทิศให้เพื่อการช่วยเหลือด้านการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญอ ...

                                               

ชมรมบริการโลหิตและสังคมสงเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

ชมรมบริการโลหิตและสังคมสงเคราะห์ หรือ ชมรมโลหิต เป็นชมรมในสังกัดฝ่ายพัฒน์ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ชมรมโลหิตเป็นการรวมตัวของกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสนใจ เพื่อใช้เวลาว่างจากการเรียนไปกับการป ...

                                               

ไทยแมคคลับ

ไทยแมคคลับ เป็นชมรมผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ลมีชื่อรหัสแมคอินทอชในเมืองไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจากเวปบอร์ดพันธ์ทิพห้อง Non-PC เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์แมคอินทอชได้รวมตัวจัดตั้งชมรมผู้ใช้แมคอินทอชขึ้น ใช้ชื่อว่า ไทยแมค ...

                                               

ประเทศจำลอง

ประเทศจำลอง เป็นหน่วยซึ่งอ้างว่าเป็นรัฐเอกราชหรือรัฐ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศสำคัญใด ๆ ประเทศจำลองแตกต่างจากประเทศในจินตนาการ และจากกลุ่มสังคมประเภทอื่น เช่น หมู่บ้านนิเวศ ecovillage เผ่าชน ตระกูล ลัท ...

                                               

สมาคมผู้คงแก่เรียน

สมาคมนักปราชญ์ หรือ สมาคมผู้รู้ หมายถึงสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับวิชาความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ โดยสมาชิกภาพอาจเปิดให้บุคคลทั่วไปเป็นได้ หรืออาจจำกัดเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามกำหนด ดังเช่นสมาคมนักปราชญ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศต่างๆ เช ...

                                               

แฮกเกอร์สเปซ

แฮกเกอร์สเปซ หรือ แฮกสเปซ คือพื้นที่ทางกายภาพที่คนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมากเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะดิจิทัล หรือ ศิลปะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพบปะกัน เข้าสังคม และทำงานร่วมกัน แฮกเกอร์สเปซนั้นเหมือนเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน โรงช่าง ห ...

                                               

คอมมูน

คอมมูน เป็นชุมชนโดยเจตนาของบุคคลที่อาศัยร่วมกัน แบ่งปันผลประโยชน์ ทรัพย์สิน การครอบครอง ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งในบางคอมมูน รวมถึงการแบ่งปันงานและรายได้ด้วย นอกจากนี้ การวินิจฉัยสั่งการด้วยฉันทามติ โครงสร้างที่ไร้ลำดับขั้น และการอาศัยเชิงนิเวศ ได้กลา ...

                                               

จิตวิทยาชุมชน

จิตวิทยาชุมชนเป็นสาขาวิชาหนึ่งของศาสตร์ทางจิตวิทยา ซึ่งศาสตร์ทางจิตวิทยานั้นมีรากฐานอยู่ในทวีปยุโรป แต่มีการศึกษาและพัฒนาอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 และจิตวิทยาชุมชนก็เป็นสาขาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ช่วง ค.ศ.1960-197 ...

                                               

บ้านบัวงาม

บ้านบัวงาม เป็นชุมชนหนึ่งในตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2504 เดิมชื่อ บ้านโนนหมากเดือย แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านฝากของชุมชนบ้านหนองสนม ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ต่อมาได้มีการจัดตั้ง ...

                                               

สัณฐานวิทยาเมือง

สัณฐานวิทยาเมือง คือการศึกษารูปแบบการตั้งรกรากของมนุษย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความเข้าใจลักษณะและโครงสร้างทางพื้นที่ของ เขตมหานคร นคร เมืองไปจนถึงหมู่บ้าน โดยศึกษารูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ และแนวทางพัฒนาการ โดยรวมไปถึงการศึกษาโครงสร้าง ...

                                               

เด็ก

เด็ก หมายถึง มนุษย์ที่อยู่ระหว่างการเกิดและวัยแรกรุ่น ส่วนคำจำกัดความในทางกฎหมาย "เด็ก" หมายถึง ผู้เยาว์ หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าประชากรส่วนใหญ่ คำว่า "เด็ก" ยังอาจใช้อธิบายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองหรือต่ออำนาจหน้าที่ หรือแสดงความเป็นส่วนหนึ่งในส ...

                                               

หญิงและเด็กก่อน

หญิงและเด็กก่อน เป็นจรรยาบรรณในประวัติศาสตร์ซึ่งให้ช่วยชีวิตของหญิงและเด็กก่อนในสถานการณ์ร้ายแรงถึงชีวิต วลีนี้ปรากฏครั้งแรกในบันเทิงคดี Harrington: A Story of True Love โดย วิลเลียม ดักลาส โอคอนเนอร์ ใน ค.ศ. 1860 แต่การใช้ "หญิงและเด็กก่อน" ที่ม ...

                                               

ทรัพย์สิน

ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ซึ่งได้แก่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ อาทิ โต๊ะ ตู้ ตั่ง เตียง ช้าง มา วัว ควาย เป็นคำมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า "ทฺรวฺย" ทรัพย์สิน หรือเดิมเรียก ทรัพย์สมบัติ อังกฤษ: property, โบราณ propriety code: en is d ...

                                               

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทรัพย์สินส่วนบุคคล คือชื่อเรียกทางกฎหมายของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินของนิติบุคคล ทรัพย์สินส่วนบุคคลแตกต่างจากทรัพย์สินสาธารณะที่เป็นของรัฐและต่างจากทรัพย์สินส่วนรวม ที่เจ้าของเป็นองค์การนอกภาครัฐ ทรัพย์สินส่วนบุคคลอาจเป็นได้ทั้งสังหาริมทรัพย์ส่ว ...

                                               

ธุรกิจ

ธุรกิจ เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็น ...

                                               

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ หมายถึง การรวมกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ ซึ่งมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในทิศทางของการเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม การเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม อยู่บนพื้นฐานของความเชื่ ...

                                               

การขายตรง

การขายตรง หมายถึง การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหร ...

                                               

การค้าเสรี

การค้าเสรี คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่หมายถึงการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศโดยไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร และการกีดกันทางการค้าอื่นๆ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศโดยอิสระ การค้าเสรีคือสภาวะที่ไม่มีการกีดกันใดๆ โดยรั ...

                                               

การจัดการ

การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการ ...

                                               

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คือ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งระบบปัจจุบันเป็นระบบที่แยกออกจากกันเป็น Silo การที่จะใช้งานร่วมกันค่อนข้างยากจึงมีแนวคิดในการ Integrate และปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและทำงานกันได้อย่างม ...

                                               

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเ ...

                                               

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ คือการจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจให้แทน โดยให้ทำการแทนในขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนใหญ่กระบวนการธุรกิจที่จ้างบริษัทอื่นให้ทำแทนนั้นมักจะเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่นงานด้านบริหารท ...

                                               

การตลาด

การตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อ ...

                                               

การตลาดแบบหลายระดับชั้น

การตลาดแบบหลายระดับชั้น เป็นยุทธศาสตร์การตลาดซึ่งผลตอบแทนของหน่วยงานขาย ไม่เพียงมาจากยอดขายที่ทำได้เท่านั้น แต่ยังรวมยอดขายของพนักงานขายอื่นที่สรรหามาด้วย หน่วยงานขายที่สรรหามานี้เรียกว่าเป็น "ดาวน์ไลน์" ของผู้เข้าร่วม และสามารถให้ผลตอบแทนหลายระด ...

                                               

การนำเข้า

การนำเข้า หมายถึงการนำเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่นำเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น การนำเข้าสินค้าจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่ ...

                                               

การบริหารการส่งออก

การบริหารการส่งออก คือการบริหารงานในรูปแบบที่บริษัทรับจัดการเกี่ยวกับการส่งออก ทำหน้าที่เสมือนเป็นแผนกส่งออกให้แก่บริษัทผู้ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องตั้งฝ่ายหรือแผนกส่งออกของตนเอง แต่มอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่หรือธุรกรรมเกี่ยวกับการ ...

                                               

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

การวางแผนทรัพยากรองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุป ...

                                               

การวิจัยดำเนินการ

การวิจัยดำเนินงาน บ้างเรียก การวิจัยปฏิบัติการ หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรียกย่อ ๆว่า โออาร์ เป็นการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ และขั้นตอนวิธีช่วยในการตัดสินใจ โดยปกติจะใช้การวิจัยดำเนินงานในการวิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ในโลกจริงที่มีความซับซ้ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →