ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

นักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือ โพสต์-ด็อก เป็นตำแหน่งงานทางด้านงานวิจัยให้กับทางมหาวิทยาลัยภายหลังจากบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปช่วงระยะเวลาในการทำงานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวงาน ตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 5 ปี โดยส่วนใหญ่ตำแหน่ง ...

                                               

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันบริษัทหลาย ๆ บริษัทได้ใช้ระบบ e-learning โดยระบบการเรียนผ่านออนไลน์นี้มีหลายหลักสูตร เพื่อเป็นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะแก่พนักงานในบริษัท ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยลาย ๆ แห่งได้นำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน ...

                                               

บ้านเรียน

บ้านเรียน หรือนิยมเรียกทับศัพท์ว่า โฮมสกูล คือ ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัว โดยไม่ได้พึ่งพาระบบการศึกษากระแสหลัก เช่น โรงเรียน หรือระบบการศึกษาของรัฐ โดยครอบครัวหรือชุมชนเป็นผู้จัดการศึกษาตามปรัชญาความเชื่อของตนหรือของชุม ...

                                               

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา เป็นลำดับการศึกษาขั้นที่ 2 ถัดจากการศึกษาปฐมวัย และแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า ประถมศึกษาตอนต้น เทียบเท่ากับ grade 1-3 และช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า ประถมศึกษาตอน ...

                                               

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก ได้บัญญัติไว้ 2 ความหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ ...

                                               

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ ...

                                               

แพทยศาสตรศึกษา

แพทยศาสตรศึกษา แขนงวิทยาการที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ มีทั้งการศึกษาก่อนปริญญา และการศึกษาหลังปริญญา แพทยศาสตรศึกษาจะเน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านแพทยศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์นักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ...

                                               

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา เป็นลำดับการศึกษาขั้นที่ 3 รองจากระดับ ประถมศึกษา และแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น เทียบเท่ากับ grade 7-9 และช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า มัธยมศึกษาต ...

                                               

มู้ก

มู้ก ย่อจาก Massive Open Online Course เป็นคอร์สออนไลน์ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จำกัดผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากสื่อปกติ เช่นการอ่านหนังสือ การเข้าห้องเรียนนั่งฟัง และการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ การสอนแบบมู้กจะเน้ ...

                                               

โรงเรียน

โรงเรียน คือ สถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ ชื่อของโรงเรียนเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามภาษาและประเทศ แต่โ ...

                                               

วันการศึกษาสากล

วันการศึกษาสากล ตรงกับวันที่ 24 มกราคมของทุกปีเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติให้วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็น International Day of Education เพื่อฉลองบทบาทของการศึกษาในการทำให้เ ...

                                               

วิจารณญาณ

วิจารณญาณ หมายถึงปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง ปัญญาสามารถในการพิจารณาจัดแจง วางแผน สืบสวน แสวงหา ไตร่ตรองเหตุผล เรียกว่า วิจารณปัญญา ก็มี วิจารณญาณ เป็นเครื่องมือในการสังเกตคิดค้น และตัดสินวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นเครื่องมือข ...

                                               

วิทยบูรณากร ไอซีที.

วิทยบูรณากร ไอซีที. คือบุคคลที่ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้ความสามารถใน 3 ด้านหลักๆ คือ ความรู้ความสามารถ 1.ด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 2.การจัดการโครงการ และ 3. การบริหารจัดการเท ...

                                               

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยาลัยฯ ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะในการจัดการและอภิบาลระบบสุขภาพ แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ นักวิจัย และนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้ระบบสุขภาพของประเทศ มีความเข้ ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่

                                               

วิธีเฮเลนโดรอน

วิธีเฮเลนโดรอน พัฒนาโดยนักภาษาศาสตร์และนักการศึกษา Helen Doron เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาภาษาอังกฤษตอนต้นในช่วงแรกของโลก เริ่มใช้วิธีการนี้มาตั้งแต่ปี 1986 เด็กอายุตั้งแต่สามเดือนจนถึงเด็กโตที่เรียนภาษาอังกฤษด้วย วิธีเฮเลนโดรอน นี้ จะเสมือนการที่พวก ...

                                               

ศึกษาบันเทิง

เอ็ดดูเทนเมนท์ หรือ เอ็ดดูเคชันแนล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ หรือ เอ็นเตอร์เทนเมนท์-เอ็ดดูเคชัน เป็นรูปแบบทางการบันเทิงที่ออกแบบสำหรับการอบรม ตลอดจนเป็นการทำให้เป็นที่ชอบใจสำหรับผู้เรียน

                                               

ศึกษาศาสตร์

                                               

สติวเดนต์ซินโดรม

สติวเดนต์ซินโดรม หมายถึง อาการของคนที่จะเริ่มปลุกตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานในช่วงเวลาสุดท้ายที่เป็นไปได้ก่อนที่จะถึงกำหนดส่ง ซึ่งเป็นการกระทำให้สูญเสียแก่ตนเองและทำให้เกิดการสร้างสิ่งรองรับที่หนักในการประมาณระยะเวลา ซึ่งมันถูกระบุไว้โดย Eliyahu ...

                                               

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา หรือ โคออป เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน กับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปทำงานจริงในระหว่างภาคเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้ โดยจะแตกต่างกับการฝึกงานที่น ...

                                               

สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใ ...

                                               

สัมมนา

สัมมนา ปกติหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือบริษัทต่าง ๆ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพื่ออภิปรายเรื่องราวเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของบทเรียนด้วยบทบาทที่สูง ปรัชญาเบื้องหลังการเรียนการสอนแบบสัมมนา ได้แก่ การสอนผู้เรียนให้เผชิ ...

                                               

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา คำว่า อุดมศึกษา มีรากศัพท์มาจากศัพท์ภาษาบาลี "อุตม" หมายถึง สูงสุด และศัพท์ภาษาสันสกฤต ศิกฺษา หมายถึง การเล่าเรียน ดังนั้น คำว่า "อุดมศึกษา" จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด

                                               

เอรัสมุสมุนดุส

เอรัสมุสมุนดุส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรปที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศโลกที่ 3

                                               

โอแพ็ก

โอแพ็ก เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นคืนตามเลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะไปหาตัวเล่มบนชั้น เริ่มมีใช้ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1990 แทนที่ระบบแบบเก่าที่เป็นบัตรกระดา ...

                                               

ส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์

ส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์ เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างสมองกับอุปกรณ์ภายนอก บางครั้งเรียกว่าส่วนต่อประสานสมองกับเครื่องจักร ส่วนต่อประสานระบบประสาทกับระบบควบคุม หรือส่วนต่อประสานจิตใจกับเครื่องจักร มักนิยมเรียกย่อๆว่า BCI งานวิจัยด้าน B ...

                                               

Code division multiple access

CDMA คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้ ซึ่ง ...

                                               

Self-Archiving

Self-Archiving หรือ Green OA เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอกสารและจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล โดยมีการเผยแพร่อย่างเสรีผ่านโปรแกรมจัดทำ Self-Archiving เอก สารเหล่านี้เปิดให้เป็นสาธารณะและไม่จำกัดสิทธิในการเข้าใช้ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถ ...

                                               

การเขียน

การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายาม การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ที่อ่าน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสาม ...

                                               

การได้ยิน

การได้ยิน หรือ การฟัง หมายถึงการรับรู้เสียงได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่าหู การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้

                                               

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ คือการทำงานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะ การประชาสัมพันธ์นั้นช่วยทำให้องค์กรหรือบุคคล ได้แสดงสู่ผู้ชม ผู้อ่าน โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะและใช้เป็นการรายงานข่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง กิจกรรมโดยทั่วไปเช ...

                                               

การแปล

การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นแล้วจะมีใจความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ทำหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า ผู้แปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่งแล้วแปลเป็นคำพูด ...

                                               

การสื่อสาร

การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อ ...

                                               

การสื่อสารภายในบุคคล

การสื่อสารภายในบุคคล คือการสื่อสารกับตนเอง เป็นกิจกรรมทางการสื่อสารอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารกับตัวเอง กล่าวอย่างสั้นๆ เมื่อคนคิดหรือพูดกับตัวเอง การที่คนพูดกับคนอื่นอย่างไรคนก็อาจพูดกับตัวเองได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างของการสื่อสารกับตัว ...

                                               

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารมวลชน เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อมวลชนให้คนส่วนใหญ่ มักมีความหมายเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวหรือโฆษณา

                                               

การสื่อสารระหว่างบุคคล

การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป การที่บุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นติดต่อกันนั้น จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันและรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของโลก นอกจากนี้ก็จะทำให้รู้จักตนเองด้วย เพราะการสื่อสารเป็นเหมือนภาพสะท้อนท ...

                                               

การสื่อสารไร้สาย

การสื่อสารไร้สาย หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่า โดยไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยตัวนำไฟฟ้า เทคโนโลยีไร้สายที่พบมากที่สุดใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจใช้ในระยะทางสั้นๆไม่กี่เมตรสำหรับโทรทัศน์ หรือไกลเป็นล้านกิโล ...

                                               

การสื่อสารสนามใกล้

การสื่อสารสนามใกล้ เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะประมาณ 4 ซม. ที่ใช้ได้ดีกับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สัมผัส ช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ ๆ การสื่อสารสนามใกล้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโซนี่และ NXP โดยใช้คลื่นความ ...

                                               

ข่าว

ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำบอกกล่าว, คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ...

                                               

คำถาม

คำถาม เป็น ประโยคหรือวลีที่สื่อออกมา เพื่อแสดงความต้องการคำตอบ หรือ ข้อมูลจากคู่สนทนา คำถามสามารถนำไปใช้ในการละเล่นต่าง ๆ เช่น เกมโชว์ หรือการเล่นทายปัญหากันในกลุ่ม ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ การเขียนประโยคคำถามจะลงท้ายด้วยเครื่องหมาย? (ปรัศนีีงว

                                               

การโฆษณา

การโฆษณา เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะของการร ...

                                               

จดหมาย

จดหมาย คือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง อาจมีความหมายรวมไปถึงกระดาษหรือสื่อที่ใช้เขียนหรือสร้างจดหมายนั้น ในอดีตก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 จดหมายเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพียงชนิดเดียวระหว่างบุคคลสองคนจากสถานที่ต่างกัน ...

                                               

ซูม

ซูม วิดีโอคอมมิวนิเคชันส์ หรือเรียกย่อว่า ซูม เป็นบริษัทอเมริกันที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการประชุมทางไกล และการประชุมออนไลน์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แซนโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ โดยให้บริการ การประชุมทางไกล การประชุมออนไลน์ แช็ต ความร่วมมือออนไลน ...

                                               

นิทรรศการ

นิทรรศการ คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำเสนอข้อมูล ภาพ เสียง โดยมีกำหนดการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่แน่นอน

                                               

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือบริษัทก็ได้ ข่าวสารจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ส่ง ...

                                               

บริการสารสั้น

SMS เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้แทนการสื่อสารผ่านมือถือ หลายคนจะนิยม ส่งข้อความ SMS ไปให้เพื่อน ลูกค้า หรือคนรัก แต่ปัจจุบันจะนิยมหันไปส่งข้อความกันผ่านทาง Line เนื่องจากไม่เสียค่าบริการให้ ค่ายมือถือ Service Provider เอสเอ็มเอส SMS หรือ บริการข้อความสั้ ...

                                               

บัตรโทรศัพท์ทีโอที

บัตรโทรศัพท์ทีโอที เป็นบัตรโทรศัพท์เริ่มมีการใช้ ในครั้งแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งในสมัยนั้นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่แพร่หลาย ด้วยราคาและค่าบริการแพง ระบบโทรศัพท์สาธารณะ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ บัตร ...

                                               

ป้าย

ป้าย หรือบางบริบทว่า เครื่องหมาย หมายถึงแผ่นแสดงข้อความ ในการเล่าเรื่องราว รวมถึงการบอกความหมาย คำสั่ง คำร้อง โฆษณา ไปตลอดจนถึงป้ายแสดงความเสียใจ และความรับผิด แผ่นแสดงข้อความนี้ หมายถึง แห่งที่ ๆ เป็นการแสดงข้อความในเพลทใดเพลทหนึ่งทางหน้าจอมอนิเ ...

                                               

เพะชะคุชะ

เพะชะคุชะ เป็นรูปแบบการนำเสนองานสร้างสรรค์แบบหนึ่ง ริ่เริ่มโดย Astrid Klein และ Mark Dytham แห่งบริษัท Klein-Dytham Architecture จากโตเกียว เมื่อ ค.ศ. 2003 รูปแบบการนำเสนอนี้ได้แพร่หลายไปหลายเมืองทั่วโลก งานเพะชะคุชะที่กรุงเทพมหานครจัดโดยนิตยสารภ ...

                                               

แพ็กเกตสวิตชิง

แพ็กเกตสวิตชิง วิธีการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายดิจิทัลที่รวมกลุ่มข้อมูลที่จะส่งทั้งหมด-ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, ชนิดหรือโครงสร้าง- จัดให้เป็นบล็อกที่มีขนาดเหมาะสมเรียกว่าแพ็กเกต ถูกนำเสนอครั้งแรกสำหรับการใช้งานทางทหารในช่วงต้นทศวรรษ 1960 และนำไปใช้บนเ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →