ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

ทฤษฎีวัตถุนิยมวิภาษ

ทฤษฎีวัตถุนิยมวิภาษ เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นรวบรวมขึ้นให้สมบูรณ์โดยผู้แผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์คนแรก หรือที่รู้จักกันในนามของ คาร์ล มาร์ก ตัวทฤษฎีนี้ เกิดจากการผสานหลักคิดของนักคิดและนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงหลายคนในอดีต เช่น อดัม สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศา ...

                                               

ทุน (หนังสือ)

ทุน: บทวิพากษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่เขียนขึ้นโดย คาร์ล มาร์กซ์ และได้มีการแก้ไขบางส่วนโดย ฟรีดริช เองเงิลส์ โดยมีเนื้อหาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยม ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1867 และมีการตีพิมพ์เ ...

                                               

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี คือชื่อสามัญสำหรับประมุขแห่งรัฐในสาธารณรัฐเป็นส่วนใหญ่ บทบาทหน้าที่ที่ถูกใช้โดยประธานาธิบดีจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของรัฐบาล ในสาธารณรัฐระบบรัฐสภา พวกเขามักจะเป็น แต่ไม่เสมอไป จำกัดโดยเฉพาะประมุขแห่งรัฐ และเป็นพิธีอย่างเป็นทางการเป็นส ...

                                               

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คือ ผู้นำของกลุ่มที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล มีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เรียกพรรคที่ทำหน้าที่นี้ว่า กลุ่มฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายค้าน หากมีหลายพรรคเรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน

                                               

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง เรียกย่อว่า พรรค คือองค์กรทางการเมืองที่รวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือมีแนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบร ...

                                               

มติมหาชน

มติมหาชน คือ พฤติกรรมทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย แสดงออกถึงอุดมการณ์ อำนาจอธิปไตยของปวงชน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องเป็นไปในทางสันติไม่เกิดผลร้ายต่อผ้อื่น มติมหาชนเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยรุส ...

                                               

รัฐบุรุษ

รัฐบุรุษ คือ บุคคลผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะต่าง ๆ อาทิ ผู้นำทางการเมือง หรือผู้นำทางทหาร โดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้ช่วยเ ...

                                               

รัฐประหาร

รัฐประหาร คือ การยึดอำนาจและถอดถอนรัฐบาล ซึ่งมักกระทำด้วยวิธีการอันผิดกฎหมายและนอกรัฐธรรมนูญ และเป็นการกระทำของกลุ่มทางการเมือง ทหาร หรือผู้เผด็จการ นักวิชาการหลายคนมองว่า รัฐประหารเป็นอันสำเร็จ ถ้าผู้ยึดอำนาจสามารถควบคุมอำนาจไว้ได้อย่างน้อยเจ็ดวัน

                                               

รัฐประหารตัวเอง

รัฐประหารตัวเอง เป็นรัฐประหารแบบหนึ่งซึ่งผู้นำประเทศ แม้เข้าสู่อำนาจโดยชอบ กลับหันไปใช้วิถีทางอันมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจพิเศษที่ไม่อาจมีได้ในสถานการณ์ปรกติ เป็นต้นว่า ยกเลิกรัฐธรรมนูญ แล้วอ้างอำนาจเผด็จการ

                                               

โลกาภิวัตน์

โลกาภิวัตน์ หรือ โลกานุวัตร คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ท ...

                                               

โลกที่หนึ่ง

แนวคิดของ โลกที่หนึ่ง ถือกำเนิดขึ้นระหว่างสงครามเย็น เป็นคำซึ่งใช้เพื่ออธิบายถึงประเทศที่เข้าเป็นฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่านี้มักมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการสิ้นสุดของสงค ...

                                               

การวิ่งเต้น

การวิ่งเต้น หรือ การล็อบบี้ ตามความหมายทางการเมือง หมายถึง การกระทำเพื่อมุ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล คำในภาษาอังกฤษมีที่มาจากคำว่า lobby ซึ่งหมายถึงห้องพักผ่อนหรือห้องนั่งเล่น การวิ่งเต้นใช้กันครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อราวทศวรรษ 1830 เมื่อตั ...

                                               

ศัตรูของประชาชน

ศัตรูของประชาชน เป็นคำที่ใช้เรียกคู่แข่งทางการเมืองหรือทางชนชั้น การใช้คำดังกล่าวเป็นความเสียหาย และแสดงให้เห็นโดยนัยว่าบุคคลกลุ่มนั้นเป็นศัตรูกับรูปแบบสังคมทั้งหมด คำดังกล่าวมีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งพบว่าได้มีการใช้ครั้งแรกในสมัยจักรวรรดิโรมัน ...

                                               

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                                               

องค์การคอมมิวนิสต์สากล

องค์การคอมมิวนิสต์สากล หรือเรียกว่า โคมินเทิร์น เป็นองค์การที่ทำหน้าที่เผยแพร่แนวความคิดปฏิวัติ ล้มล้างนายทุนและจักรวรรดินิยมตามแบบการปฏิวัติของบอลเชวิก เมื่อโจเซฟ สตาลินขึ้นมามีอำนาจสืบต่อจากเลนิน ซึ่งถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1924 สตาลินได้พัฒนาแนวนโ ...

                                               

อธิปไตย

อธิปไตย ในทางพุทธศาสนาหมายถึงอำนาจที่มีผลต่อการตัดสิน มี 3 อำนาจ คือ อัตตาธิปไตย หมายถึงการตัดสินใจที่ถือความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โลกาธิปไตย การถือตามความคิดของคนส่วนมากเป็นที่ตั้ง ธรรมาธิปไตย การถือตามความถูกต้องโดยถือหลักเหตุผลที่เหมาะสม ไม่ถ ...

                                               

อายุที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

อายุที่มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นอายุขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลนั้นต้องมีอายุไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มีกำหนดไว้ที่ 18 ปี แต่พบว่าบางประเทศสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่ 16 ปี ในทางกลับกันในบางรัฐกำหนดไว้สูงถึง 2 ...

                                               

อุดมการณ์

อุดมการณ์ เป็นกลุ่มของความเชื่อหรือปรัชญาที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือ โดยเฉพาะยึดถือเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เป็นญาณวิทยาบริสุทธิ์, in which "practical elements are as prominent as theoretical ones." อุดมการณ์ในอดีตนั้นใช้ในทฤษฎีและนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ ...

                                               

เอกราช

บางครั้ง รัฐหนึ่งๆ ต้องการเอกราชจึงได้ประกาศเอกราช เช่น สกอตแลนด์ เป็นต้น โดยการลงคะแนนเสียง ถ้าชนะจะได้ประกาศเอกราช บางประเทศเมื่อเสร็จสิ้นจากสงครามก็ประกาศเอกราชทันที เช่น อินโดนิเซีย

                                               

การทำงานร่วมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

การทำงานร่วมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หรือ ซีเอสซีดับเบิลยู เป็นระบบการทำงานช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานร่วมกันได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด หรือเครือข่ายเล็กๆแบบ ระบบแลน ไปจนกระทั่งเครื่องโทรศัพท์มือถือ ก ...

                                               

การเรียนรู้แบบร่วมมือ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อยที่สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม การเรียนรู้ลักษณะนี้ต่างจากการเรียนรู้เพียงลำพัง ซึ่งมักเกิดการแข่งขันขึ้นเป็นเรื่องปกติ โดยผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากทักษ ...

                                               

การเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นสถานการณ์ที่คนมากกว่า 2 คนต้องการเรียนรู้บางอย่างร่วมกัน ซึ่งต่างจากการเรียนเพียงลำพังที่ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะหรือทรัพยากรของผู้อื่นได้ ดังนั้นองค์ความรู้จึงเกิดได้ผ่านการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการแลก ...

                                               

การให้ความร่วมมือกับศัตรูในทางแนวนอน

การให้ความร่วมมือกับศัตรูในทางแนวนอน เป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าทรยศขายชาติ เพราะได้ไปมีความสัมพันธ์ร่วมหลับนอนกับทหารชาวเยอรมันผู้เข้ามารุกรานและยึดครองประเทศต่าง ๆ ยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ผู้หญิงส่วนมากม ...

                                               

ข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม

ข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม เป็นแผนที่ตกลงกันระหว่างปัจเจกบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปว่าจะกระทำอัตวินิบาตกรรม แผนนั้นอาจให้เสียชีวิตพร้อมกัน หรือแยกกันและเวลาใกล้เคียงกัน ข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรมเป็นมโนทัศน์ที่สำคัญในการศึกษาอัตวินิบาตกรรม และเกิดขึ ...

                                               

โครงการ

โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นการผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงก ...

                                               

โซเชียลบุ๊กมาร์ก

โซเชียลบุ๊กมาร์ก คือบริการบนเว็บที่แบ่งบันการคั่นหน้าอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์บริการโซเชียลบุ๊กมาร์กเป็นที่นิยมในการจัดเก็บ แบ่งหมวดหมู่ แบ่งปัน และค้นหาลิงก์ด้วยเทคนิคโฟล์คโซโนมีบนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต นอกจากการคั่นหน้าสำหรับหน้าเว็บแล้วบริการค ...

                                               

ดีมอซ

ดีมอซ หรือเรียกว่า Open Directory Project เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมลิงก์ของเว็บทั่วโลก ดำเนินงานโดยอาสาสมัคร ตัวโครงการอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเน็ตสเคป เว็บไซต์หลายเว็บได้มีการนำข้อมูลไปใช้ในเว็บของตัวเอง ซึ่งรวมถึง กูเกิล อเลกซา และเสิร์ชเอนจินข ...

                                               

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ ความสามารถ และการจัดการเรียนรู้ซึ่งนักการศึกษา ผู้นำธุรกิจ นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐบาลมองว่าจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสังคมและการงานในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ขบวนการนี้เน้นไปที่ทักษะที่ผู้เรียนควรทำได้เพื่อเตร ...

                                               

ยาฮู! รู้รอบ

ยาฮู! รู้รอบ เป็นชุมชนออนไลน์ของยาฮู!เปิดให้ใช้งานในการถามและตอบคำถามในลักษณะคล้ายเว็บบอร์ด แต่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างไปจากเว็บบอร์ดคือ เว็บบอร์ดจะเปิดให้โพสต์ข้อความอะไรก็ได้ แต่ยาฮู! รู้รอบจะเปิดให้ผู้ใช้งานโพสต์เฉพาะคำถามหรือคำตอบเท่านั้น ...

                                               

ระบบบัดดี

ระบบบัดดี เป็นกระบวนการที่บุคคลสองคนคือ "เพื่อน" ทำงานร่วมกันเป็นหน่วยเดียวเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามพจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ การใช้วลี" ระบบบัดดี” ที่รู้จักกันครั้งแรกนั้นย้อนกลับไปถึงปี ค.ศ. 1942 เว็บสเตอร์ยั ...

                                               

ห้องสมุด

ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบ ...

                                               

International Baccalaureate

หลักสูตรที่เป็นที่นิยมของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก คือ หลักสูตร IBDP หรือ IB Diploma Programme เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ยอมรับโดยสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก โดยนักเรียนที่ได้เลือกเรียนในหลักสูตรจะเป็นที่จะต้องเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ จากกลุ่มวิ ...

                                               

National Qualifications Framework

National Qualifications Framework เป็นระบบการโอนหน่วยกิตในสหราชอาณาจักร ที่พัฒนาในอังกฤษ โดยเฟรมเวิร์กนี้มีทั้งหมด 8 ระดับชั้น ครอบคลุมถึงระดับการศึกษามัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศสกอตแลนด์มีระบบการศึกษาของต ...

                                               

กระดานดำ

กระดานดำ เป็นอุปกรณ์ในการเขียนที่สามารถใช้ซ้ำได้ โดยสามารถเขียนอักษรหรือวาดภาพได้โดยใช้ชอล์ก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเขียนแล้วลบได้ กระดานดำในสมัยก่อนทำจากแผ่นหินสีดำหรือสีเทาเข้มที่เรียบและบางเรียกว่า กระดานชนวน โดยมีความหมายตามพจนานุกรม ได้คว ...

                                               

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ คือทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบรวม การใช้ กาารเลือก การผลิตสื่อ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู ...

                                               

การตัดคะแนนพฤติกรรม

การตัดคะแนนพฤติกรรม หรือ การหักคะแนนพฤติกรรม เป็นคะแนนของนักเรียนที่ให้หรือตัดออกเพื่อลงโทษจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีคะแนนพฤติกรรมตั้งต้นในช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษา จากนั้นคะแนนส่วนนี้จะลดลงหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎเกิดขึ ...

                                               

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอดของผู้เรียนที่ต้องการวัดผ่านการจัดการทดสอบในระดับชาติ โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ โดยที่ในอดีตมีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูงอ ...

                                               

การแนะแนว

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา ร ...

                                               

การบ้าน

การบ้าน หรือ งานมอบหมาย หมายถึงงานที่ครูหรืออาจารย์มอบหมายให้นักเรียนหรือนักศึกษาทำให้สำเร็จนอกห้องเรียน การบ้านทั่วไปอาจประกอบด้วย ระยะเวลาให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติม และแสดงออกผ่านการเขียนหรือการพิมพ์, การแสดงออกถึงทักษะในการแก้ปัญหา, การเขียนโ ...

                                               

การประชุมทางวิชาการ

การประชุมทางวิชาการ หรือ ประชุมเอกสารัตถ์ หมายถึงการชุมนุมในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแก้ประเด็นปัญหาสำคัญ ความห่วงใยหรือ เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน หรือเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบัติ ในสาขาวิช ...

                                               

การศึกษา

การศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุด เป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ แต่ในความ ...

                                               

การศึกษาทางไกล

                                               

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาภาคบังคับ เป็นกฎหมายกำหนดให้เยาวชนได้รับการศึกษาและ และภาครัฐจะต้องจัดหาให้ ในประเทศบางประเทศ การศึกษาที่บ้าน อาจเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย การศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนประถมศึกษา ได้ทำความตกลงให้เป็นสิทธิมนุษยชนแห่ง การประกาศเกี่ยวกับสิทธิมนุษย ...

                                               

การศึกษาสร้างคุณค่า

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ ได้ตีพิมพ์หนังสือโซคา เคียวอิขุ ไทเคระบบการศึกษาสร้างคุณค่าเล่มแรกออกมา ขณะอายุ 59 ปี อ.มาคิงุจิ ยังคงทำงานอย่างแข็งขันในฐานะครูใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาชิโรคาเนะ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับท่านที่ ...

                                               

การศึกษาอิสระ

การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของสถานศึกษา หัวข้อที่ศึกษาขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ภายใต้กรอบ ...

                                               

การหนีเรียน

การหนีเรียน หรือ การโดดเรียน คือการไม่เข้าห้องเรียนในชั่วโมงหรือคาบเวลาที่มีการสอน การหนีเรียนแบ่งได้เป็นสองแบบ คือการเตร็ดเตร่อยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือการหาช่องทางหลบออกไปนอกโรงเรียน

                                               

การให้ระดับผลการเรียน

การให้ระดับผลการเรียน เป็นกระบวนการวัดระดับความสำเร็จในรายวิชาหรือหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน อาจใช้เป็นระบบตัวอักษร ระบบตัวเลข หรือระบบร้อยละก็ได้ ในบางประเทศสามารถนำผลการเรียนที่ได้หาค่าเฉลี่ยจากผลการเรียนที่ผู้เรียนเรียนได้ในขณะนั้นหรือในภาคเรียนนั ...

                                               

กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของหลักสูตรปกติของการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตรมีอยู่ในทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอ ...

                                               

คาฮูท!

คาฮูท! เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เป็นเทคโนโลยีการศึกษา เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประเทศนอร์เวย์ ขณะนี้มีจำนวนผู้เล่นกว่า 50 ล้านคน ใน 180 ประเทศ ด้วยความที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ในห้องเรียน และสภาพแวดล้อม ...

                                               

คุรุ

คุรุ หรือ กูรู หมายถึง ครู หรือ อาจารย์ ถ้าแยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองคำ คือ คำว่า คุ ซึ่งแปลว่า แสงสว่าง เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง และคำว่า รุ แปลว่า ความมืดมน เป็นผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความสำคัญของการเข้าถึ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →