ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122                                               

นายกเทศมนตรี (ประเทศไทย)

ในประเทศไทย นายกเทศมนตรี มาจากการปกครองที่มีต่อจากการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เป็นผู้ตราขึ้น หน้าที่หลักของนายกเทศมนตรี ก็คือ นายกเทศมนตรีจะมี การปกครองแบบพิเศษ

                                               

บรรดาศักดิ์

                                               

ปฏิวัติ

ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงหลักมูลในโครงสร้างอำนาจหรือการจัดระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างสั้น ปฏิวัติเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์และแปรผันหลากหลายในแง่วิธีการ ระยะเวลาและอุดมการณ์จูงใจ ผลแห่งปฏิวัติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถาบันวัฒนธรรม เศร ...

                                               

พระมหากษัตริย์

กษัตริย์ หรือ พระมหากษัตริย์ คือประมุขแห่งรัฐในระบอบราชาธิปไตย พระมหากษัตริย์อาจจะใช้ทั้งพระราชอำนาจสูงสุดและอำนาจในรัฐ หรือผู้อื่นอาจจะใช้พระราชอำนาจนั้นในฐานะผู้แทนของพระมหากษัตริย์ โดยปกติแล้ว พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดสิทธิ์อันโด ...

                                               

รองปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง เป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของข้าราชการประจำ โดยเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ของทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการทหาร โดยเป็นตำแหน่งบริหารมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการรองจากปลัดกระทรวง รับผิดชอบการปฏิบัติงาน สั ...

                                               

รัฐธรรมนูญนิยม

รัฐธรรมนูญนิยม เป็นแนวคิดที่ต้องการวางหลักเกณฑ์ในการมองรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นกฎหมายสูงสุด และคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยแท้จริง แนวคิดนี้ยังกล่าวว่าหากรัฐใดมีรัฐธรรมนูญ แต่ไม่กล่าวถึงโครงสร้างแห่งหลักประกันสิทธิของประชาชนในรัฐ รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็ ...

                                               

รัฐบริวาร

รัฐบริวาร เป็นคำศัพท์ทางการเมือง หมายถึง ประเทศที่มีเอกราชอย่างเป็นทางการ แต่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมาก หรือถูกควบคุมโดยอีกประเทศหนึ่ง โดยเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อโดยเปรียบเทียบกับดาวบริวาร ซึ่งโคจรรอบดาวดวงอื่น และคำว่า รัฐบริวาร มักจะใช้หมายค ...

                                               

รัฐบาลแห่งชาติ

รัฐบาลแห่งชาติ เป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองทุกพรรค ในสภานิติบัญญัติ ซึ่งปกติตั้งในยามสงครามหรือภัยพิบัติของชาติอย่างอื่น

                                               

รัฐมนตรี

รัฐมนตรี คือผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการและรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรื ...

                                               

รัฐมนตรีวงใน

ในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีวงใน หมายถึงคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประมาณ 12-15 ตำแหน่ง ซึ่งจะประชุมเพื่อตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลร่วมกัน เป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายของรัฐบาล

                                               

รัฐสภาสหรัฐ

รัฐสภาสหรัฐ เป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดในระบบการปกครองสหรัฐ ซึ่งเป็นระบบสภาคู่ ที่ประกอบด้วย วุฒิสภา และ สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกของทั้งสองสภาได้รับเลือกจากประชาชนโดยตรง สมาชิก 435 คนของสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนจากเขตการปกครอง district และมีหน้าที่สองปี ...

                                               

รัฐสภาสหราชอาณาจักร

รัฐสภาสหราชอาณาจักร หรือ รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติสูงสุดในสหราชอาณาจักรและดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร โดยมีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 รัฐสภาสหราชอาณาจักรอังกฤษเป็ ...

                                               

รัฐสภาอังกฤษ

รัฐสภาอังกฤษ เป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติสูงสุดในราชอาณาจักรอังกฤษ รัฐสภาอังกฤษวิวัฒนาการมาจากสภาของต้นยุคกลางซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษ การวิวัฒนาการทำให้อำนาจของรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อำนาจของพระมหากษัตริย์ลดน้อยลง เมื่อรัฐ ...

                                               

รัฐหุ่นเชิด

รัฐบาลหุ่นเชิด หมายถึงสภาพของรัฐที่มีเอกราชแต่เพียงในนาม แต่ถูกควบคุมโดยอำนาจต่างชาติหรือกองทัพอย่างชัดเจน คำว่า รัฐหุ่นเชิด หมายความถึง รัฐบาลที่ถูกควบคุมโดยอีกรัฐบาลหนึ่ง เหมือนกับการเชิดหุ่นกระบอก และยังใช้ในความหมายที่รัฐขาดความเป็นเอกราช หรื ...

                                               

วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง เป็นสถาบันการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเรียกว่า "โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง" รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ...

                                               

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ศอ.บต. เป็นองค์กรพิเศษที่รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแ ...

                                               

สภาแห่งชาติลาว

สภาแห่งชาติ เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศลาว ใช้ระบบสภาเดียว และมีพรรคการเมืองเป็นใหญ่อยู่พรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สภานี้มีสถานะเหมือนตรายางรับรองความชอบธรรมของพรรค แต่ก็มีความพยายามจะเพิ่มขีดความสามารถของสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิ ...

                                               

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ เขตปกครองพิเศษ คือ การปกครองรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยที่ปกครองแบบพิเศษจะประกอบด้วย สภา ผู้ว่าราชการ หรือนายก ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยจะมีอยู่สองเขตการปกครองที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเท ...

                                               

อธิการ

อธิการ มาจากคำในภาษาบาลี "อธิการ" แปลว่าเจ้าหน้าที่ การหมายใจ หรือความดี ในภาษาไทยปัจจุบันใช้คำนี้หมายถึงผู้มีอำนาจในด้านการปกครอง พบทั้งในศาสนจักร และการทหาร

                                               

อำนาจตุลาการ

บอลลูน อำนาจตุลาการ เป็น ระบบศาลซึ่งทำหน้าที่ตีความและใช้บังคับกฎหมาย apply the law ในนามของรัฐ ตุลาการยังเป็นกลไกสำหรับระงับข้อพิพาท ภายใต้ลัทธิการแยกใช้อำนาจ ฝ่ายตุลาการมักไม่สร้างกฎหมาย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือบังคับใช้กฎหม ...

                                               

อำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตย หมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังนั้น สิ่งอื่นใดจะมีอำนาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออำนาจอธิปไตยหาได้ไม่ อำนาจอธิปไตย ย่อมมีความแตกต่างกันไป ในแต่ละระบอบการปกครอง ตัวอย่างเช่น ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ในระบอบสมบูรณาญา ...

                                               

Secessio plebis

Secessio plebis เป็นภาษาละติน หมายถึง การแยกตัวออกของสามัญชน เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นทางการของพลเมืองเพลเบียนแห่งโรม ในมโนทัศน์คล้ายกับการนัดหยุดงานทั่วไป ระหว่าง secessio plebis สามัญชนจะอพยพออกนอกกรุงโรมคราวละมาก ๆ เป็นการประท้วงแล้วปล่อยให้ ...

                                               

กาเซโรลาโซ

กาเซโรลาโซ กาเซโรลาดา หรือ แคสซะโรล เป็นการประท้วงของประชาชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการส่งเสียงโดยการตีหม้อ กระทะ หรือเครื่องครัวอื่นเพื่อเรียกความสนใจ การประท้วงลักษณะนี้มีบันทึกครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสในราชาธิปไตยเดือนกรกฎาคมช่วงคริสต์ทศวรรษ 1830 โดย ...

                                               

การก่อการกำเริบโดยประชาชน

การก่อการการกำเริบโดยประชาชน เป็นคำศัพท์ทางการเมืองที่หมายถึง การลุกขึ้นต่อต้านอำนาจผู้ปกครองหรือภาครัฐอันกระทำโดยประชาชนที่พร้อมใจกันในประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการต่อต้านในประเด็นที่ต่างกันออกไป เช่น การต่อต้านการสืบทอดอำนาจ การต่อต้านระบอบอำนาจน ...

                                               

การจลาจล

การจลาจล เป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อความไม่สงบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทรัพย์สินหรือประชาชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการปรากฏตัวออกมาทันใดของกลุ่มคนที่ไม่มีการจัดระเบียบและหุนหันพลันแล่นที่จะใช้ความรุนแรง ถึงแม้ว่าอาจมีคนหรือกลุ่มคนพยายามที่จะนำหรือควบคุมการจลาจ ...

                                               

การจลาจลในฝรั่งเศส พ.ศ. 2553

การจลาจลในฝรั่งเศส พ.ศ. 2553 เป็นเหตุการณ์นัดหยุดงานทั่วไปและการเดินขบวนในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกลุ่มผู้ก่อจลาจลประกอบด้วยสมาชิกสหภาพแรงงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจลาจลเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประ ...

                                               

การดื้อแพ่ง

การดื้อแพ่ง หรือ การขัดขืนอย่างสงบ หรือ "อารยะขัดขืน" เป็นรูปแบบการต่อต้านทางการเมืองอย่างสงบเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ ในอดีต มีการใช้แนวทางดื้อแพ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอังกฤษในประเทศอินเดีย ในการต่อสู้กับก ...

                                               

การต่อต้านภาษี

การต่อต้านภาษี หมายถึงการปฏิเสธการจ่ายภาษีเพื่อเป็นการคัดค้านรัฐบาลที่กำหนดภาษี หรือต่อนโยบายรัฐบาล หรือต่อต้านการเก็บภาษีอากร เป็นการปฏิบัติทางตรงอย่างหนึ่ง และจัดเป็นการดื้อแพ่งอย่างหนึ่งด้วยหากเป็นการละเมิดต่อระเบียบภาษี ตัวอย่างการต่อต้านภาษี ...

                                               

การปฏิวัติพลังประชาชน

การปฏิวัติพลังประชาชน เป็นชุดการเดินขบวนในประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2526-29 วิธีการที่ใช้เป็นการรณรงค์การต่อต้านของพลเมืองอย่างต่อเนื่องต่อการใช้ความรุนแรงโดยรัฐและการโกงการเลือกตั้ง กรณีการปฏิวัติอันปราศจากความรุนแรงนี้ได้นำไปสู่กา ...

                                               

การประท้วง

การประท้วง เป็นการแสดงออกด้วยการกระทำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย มีหลากหลายวิธี เช่น การ อดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง การประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจะกลายเป็น การจลาจล

                                               

การประท้วงด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศบังกลาเทศ พ.ศ. 2561

การประท้วงเรียกร้องความปลอดภัยทางท้องถนนในประเทศบังกลาเทศ พ.ศ. 2561 เป็นการประท้วงทางสาธารณะที่กำลังดำเนินในประเทศบังกลาเทศ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเกิดจากนักเรียนจากสถาบันสองสถาบันได้วิ่งในถนนและถูกรถโดยสารประจำทางที่ไม่มีใบ ...

                                               

การประท้วงร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติ

การประท้วงร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติ protests code: en is deprecated ย่อว่า CAA Protest หรือ CAB Protest) เกิดขึ้นหลังรัฐบาลอินเดียตรากฎหมาย รัฐบัญญัติสัญชาติฉบับแปรญัติ Act, 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Citizenship Amendment Act; CAA) เมื่อวันที่ 12 ธัน ...

                                               

การประท้วงร่างรัฐบัญญัติโซปาและพีปา

การปิดวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ เป็นการประท้วงออนไลน์ 24 ชั่วโมงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลาเที่ยงคืน ตามเวลามาตรฐานตะวันออกสหรัฐ เว็บไซต์วิกิพีเดียแสดงเพียงข้อความต่อต้านร่างรัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และร่างรัฐบ ...

                                               

ปัญหาราชวงศ์

ปัญหาราชวงศ์ เป็นวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ในเบลเยียม ในช่วงปีค.ศ. 1945 ถึง 1951 และความขัดแย้งปะทุถึงขีดสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1950 "ปัญหา" ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่รายล้อมพระเจ้าเลออปอลที่ 3 แห่งเบลเยียมในเรื่องที่พระองค์จะสามารถกลับประ ...

                                               

วันอาทิตย์ทมิฬ (1972)

วันอาทิตย์ทมิฬ หรือบางครั้งอาจเรียกว่า การสังหารหมู่บ็อกไซต์ เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1972 ในเขตบ็อกไซต์ของเมืองเดอร์รี ไอร์แลนด์เหนือ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องสิทธิพลเมือง 26 คน ถูกยิงโดยกรมทหารพลร่มแห่งกองทัพอังกฤษ ร ...

                                               

อุบัติการณ์ 28 กุมภาพันธ์

อุบัติการณ์ 28 กุมภาพันธ์ หรือ การสังหารหมู่ 28 กุมภาพันธ์ ยังเป็นที่รู้จักกันคือ อุบัติการณ์ 228 เป็นการก่อกำเริบต่อต้านรัฐบาลในไต้หวันที่ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีนภายใต้การนำของพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งได้ทำการสังหารพลเรือนนับพัน เริ ...

                                               

พิพัฒนาการนิยม

พิพัฒนาการนิยม เป็นปรัชญาการเมืองที่สนับสนุนการปฏิรูปสังคม ตามแนวคิดของความก้าวหน้า ที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบทางสังคม มีความสำคัญต่อการปรับปรุงสภาพการเป็นอยู่ของมนุษย์ พิพัฒนาการนิยมเป็นสิ่งสำคัญอย่ ...

                                               

สันสกฤตาภิวัตน์

ในทางสังคมวิทยา สันสกฤตาภิวัตน์ หรือ การทำเป็นสันสกฤต เป็นกระบวนการที่ชนชั้นต่ำกว่าในระบบวรรณะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามชนชั้นผ่านการเอาอย่างพิธีกรรมและการปฏิบัติของชนชั้นที่สูงกว่าหรือที่เป็นชนชั้นปกครอง กระบวนการนี้เหมือนกันกับการ "พาสซิง" ในสังคมวิทย ...

                                               

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญของการแพทย์ เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสอง เป็นไปได้ที่จะให้มีสุขภาพดี ความสัมพันธ์นี้ก็อยู่ที่ฐานของจริยธรรมทางการแพทย์ โรงเรียนแพทย์หลายแห่งสอนแพทย์จะให้ความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพกับผู้ป่วย ...

                                               

โรค

โรค เป็นสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้การทำงานของร่างกายเสียไปหรืออาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต โรคยังอาจหมายถึงภาวะการทำงานของร่างกายซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นอาการหรืออาการแสดงต่อโรคนั้น ๆ ในมนุษย์ ค ...

                                               

กระทู้ถาม

ไหนวันหยุด เช้าวันที่1 งาน12ชม.เย็นกลับกลางคืนนอน12ชม. อ้าว!วันนี้เปลี่ยนเวร เช้าวันที่2 กลางวันนอน12ชม.ตอนเย็นไปทำงาน12ชม. คืองง?วันหยุดเราอยู่ไหนอะ คือแบบนี้อะถือเป็นวันหยุดเราเหรอในเมื่อเราทำงาน12ชม.เหมือนเดิมอะ ช่วยกันตอบหน่อยนะคะว่าวันหยุดเร ...

                                               

กลุ่มแยกการเมือง

กลุ่มแยกการเมือง เป็นกลุ่มปัจเจก เช่น พรรคการเมือง สหภาพการค้า หรือกลุ่มอื่นที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองร่วมกัน กลุ่มแยกหรือพรรคการเมืองอาจมีกลุ่มแยกย่อยที่แตกเป็นส่วน ๆ "พรรคในพรรค" ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นกลุ่มอำนาจ หรือกลุ่มออกเสียง สมาชิกของกลุ่มแ ...

                                               

การกล่อมเกลาทางการเมือง

การกล่อมเกลาทางการเมือง หรือ การเรียนรู้ทางการเมือง หรือสังคมประกิตทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจศึกษากันมานานแล้ว ในยุคที่รัฐศาสตร์ได้รับความสนใจศึกษาในเชิงปรัชญา นักปรัชญาการเมืองบอกว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นการเตรียมความพร้อม ...

                                               

การเคลื่อนไหวทางการเมือง

การเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านของการเมือง โดยมีการจัดภายใต้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นเพื่อรวมตัวกลุ่มคน โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายในการผลักดันแนวคิดทางการเมืองให้กับประชาชนในการดำเนินการอย่างใดอย่างห ...

                                               

การเดินขบวนวันจันทร์ในเยอรมนีตะวันออก

การเดินขบวนวันจันทร์ เมื่อ พ.ศ. 2532/2533 ในเมืองไลพ์ซิจ ประเทศเยอรมนีตะวันออก เป็นชุดของการประท้วงทางการเมืองอย่างสงบจำนวนหลายครั้ง เพื่อประท้วงรัฐบาลเยอรมนีตะวันออก การเดินขบวนเริ่มต้นหลังจากการสวดมนต์เพื่อสันติภาพกับบาทหลวง Christian Führer ที ...

                                               

การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง

พ.ศ. 2510 - ศาลพิพากษาว่า กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ได้ให้อำนาจประชาชนถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งระดับชาติได้ ดังนั้น นายแฟรงก์ เชิร์ช Frank Church สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐไอดาโฮ จึงไม่อาจถูกถอดถอนได้ พ.ศ. 2531 - ...

                                               

การทูต

การทูต เป็นศิลปะและทักษะการเจรจา สนทนา สื่อสาร รวมถึงการติดต่อธุระต่าง ๆระหว่างบุคคลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนการเจรจาขององค์กรหรือประเทศ การทูต เป็นการแสดงถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ให้มีความสัมพันธ์ทางด้านต่าง ๆ ที่ป ...

                                               

การปฏิวัติประชาธิปไตย

การปฏิวัติประชาธิปไตย เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือการปฏิวัติ ซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย และล้มล้างรัฐบาลอันมิใช่ประชาธิปไตย การปฏิวัติอเมริกาเป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการล้มล้างรัฐบาลในระบอบราชาธิปไตย และจัดตั้งด้วยรัฐบาลตาม ...

                                               

การประชุมลับของพรรคการเมือง

การประชุมลับของพรรคการเมือง หมายถึงการรวมตัวของผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มความเคลื่อนไหว ความหมายแตกต่างกันได้ตามประเทศ

                                               

การยับยั้ง

การยับยั้ง เป็นอำนาจฝ่ายเดียวที่จะห้ามการปฏิบัติราชการอย่างใด ๆ โดยเฉพาะการตรากฎหมาย อาจเป็นอำนาจสิทธิ์ขาด เช่น ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สมาชิกประจำ คือ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีอำนาจยับยั้งข้อมติใด ๆ ได้โดย ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →