ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120                                               

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้บุคคลสามารถครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใช้มโนทัศน์ เพื่อจัดกับกับสิ่งนั้นได้อย่างเพียงพอ สิ่งที่กล่าวถึงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้ เช่น บุคคล ...

                                               

คำถามแบบโสกราตีส

คำถามแบบโสกราตีส หมายถึงระเบียบวิธีการตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการค้นหาความคิดที่ซับซ้อน เพื่อค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆ เพื่อเปิดประเด็นความคิดและปัญหา เพื่อเปิดเผยสมมุติฐาน เพื่อวิเคราะห์ ...

                                               

เครือข่ายการปฏิบัติ

เครือข่ายการปฏิบัติ มีต้นกำเนิดแนวคิดมาจาก John Seely Brown และ Paul Duguid แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสังคมของการปฏิบัติโดย Jean LaveและÉtienne Wenger อ้างถึงชุดรวมประเภทต่างๆแบบเป็นทางการ เครือข่ายสังคมฉุกเฉินที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ...

                                               

เงื่อน

                                               

ช้างตระกูลพรหมพงศ์

ช้างตระกูลพรหมพงศ์ เป็นหนึ่งช้างเผือกสี่ตระกูลซึ่งสร้างโดยมหาเทพ พระพรหมในวิชาไตรเทพของศาสนาพราหมณ์ โดยตำราพระคชศาสตร์ และตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ ได้กล่าวถึงการกำเนิดช้างมงคลว่า พระนารายณ์บรรทมบนเกษียรสมุทร บังเกิดดอกบัวจากพระอุทรมี 8 กลีบ 173 เกส ...

                                               

ช้างตระกูลอิศวรพงศ์

ช้างตระกูลอิศวรพงศ์ เป็นหนึ่งช้างเผือกสี่ตระกูลซึ่งสร้างโดยมหาเทพ พระอิศวรในวิชาไตรเทพของศาสนาพราหมณ์ โดยตำราพระคชศาสตร์ และตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ ได้กล่าวถึงการกำเนิดช้างมงคลว่า พระนารายณ์บรรทมบนเกษียรสมุทร บังเกิดดอกบัวจากพระอุทรมี 8 กลีบ 173 เ ...

                                               

ซิกส์ซิกมา

ซิกส์ซิกมา หมายถึงระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้นต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น และนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยธุรกิจ ให้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพของระบบของการปฏิบัติการได้อีกด้วย

                                               

ญาณ

ญาณ แปลว่า ความรู้ คือ ปรีชาหยั่งรู้ ปรีชากำหนดรู้ หรือ กำหนดรู้ได้ด้วยอำนาจการทำสมาธิและวิปัสสนา เรียกว่า วิชชา บ้าง ญาณ เป็นไวพจน์คำหนึ่งของปัญญา แต่มักใช้ในความหมายที่จำเพาะกว่า คือเป็นปัญญาที่ทำงานออกผลมาเป็นเรื่อง ๆ มองเห็นสิ่งนั้น ๆ หรือเรื ...

                                               

ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย

ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย คือเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธา ...

                                               

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประ ...

                                               

นีโมนิค

นีโมนิค เป็นคำอ่านทับศัพท์จากคำว่า Mnemonic ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลว่า สิ่งที่ช่วยให้จำได้ เช่น สูตร กฎ เห็นชื่อฝรั่งๆ อย่างนี้แต่ความจริงแล้วในประเทศไทยมีการให้เทคนิคนี้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อย มีดังต่อไปนี้

                                               

เนื้อหาเปิด

เนื้อหาเปิด คำนี้ตั้งขึ้นเพื่อเทียบเคียงกับ "โอเพนซอร์ส" เพื่ออธิบายงานสร้างสรรค์ชนิดใด ๆ ก็ตาม หรืองานวิศวกรรม ที่เผยแพร่ในรูปแบบที่อนุญาตอย่างเปิดเผยให้ทำซ้ำ ดัดแปลง สาระดังกล่าว โดยใครก็ได้ โครงการเนื้อหาเปิดที่ใหญ่ที่สุดคือ วิกิพีเดีย

                                               

ประเมินผล

ประเมินผล หรือมักเรียก "การติดตามประเมินผล" เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเ ...

                                               

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา, ภาคเรียน หรือ เทอม (อังกฤษ: academic term code: en is deprecated เป็นช่วงหนึ่งของปีการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน ระบบปฏิทินการศึกษามีแตกต่างกันไปดังนี้ ระบบจตุรภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสี่ภาคการศึกษา แต่ละภาคสำหรับแต่ละ ...

                                               

ราชบัณฑิต

ราชบัณฑิต คือ นักปราชญ์หลวง ที่เป็นสมาชิกขององค์การวิทยาการของรัฐคือ ราชบัณฑิตยสภาโดยต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีงาม ได้รับการยอมรับและการยกย่องจากผู้รู้ในศาสตร์สาขาเดียวแห่งตนและจากคนทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ได้รับการคัดเลือก ...

                                               

การเล่นแร่แปรธาตุ

การเล่นแร่แปรธาตุ หรือ รสายนเวท เป็นแบบแผนประเพณีทางปรัชญาทรงอิทธิพล ซึ่งผู้ปฏิบัติแต่โบราณอ้างว่าเป็นการตั้งต้นอำนาจที่ลึกซึ้ง วัตถุประสงค์ซึ่งนิยามการเล่นแร่แปรธาตุนั้นมีมากมาย แต่ในประวัติศาสตร์ มักรวมเอาเป้าหมายต่อไปนี้ คือ การสร้างศิลานักปรา ...

                                               

วิชา

วิชา มาจากภาษาบาลี วิชฺช หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝน บางครั้งอาจหมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องสอนในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาน ...

                                               

วิทยาการเข้ารหัสลับ

วิทยาการเข้ารหัสลับ วิชาเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับคือการแปลงข้อความปกติให้กลายเป็นข้อความลับ โดยข้อความลับคือข้อความที่ผู้อื่น นอกเหนือจากคู่สนทนาที่ต้องการ ไม่สามารถเข้าใจได้ มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการรักษาความลับของเรามาตั้งนาน นับตั้งแต่สมัยจูเลียส ซ ...

                                               

วิทยาการอำพรางข้อมูล

วิทยาการอำพรางข้อมูล หมายถึงศาสตร์ในการซ่อนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการปกปิด ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีการซ่อนข้อมูลลับใด ๆ ในสื่อเป้าหมาย หากมองโดยผิวเผินแล้ว วิทยาการอำพรางข้อมูลมีลักษณะใกล้เคียงกับวิทยาการเข้ารหัสลับ แต่ความแตกต่า ...

                                               

สเตอริออปซิส

สเตอริออปซิส มาจากคำว่า สเตอริโอ และ ออปซิส มาจากคำว่าวิชัน หมายถึงความสามารถในการมองเห็นวัตถุ โดยเกิดจากกระบวนการหาค่าความลึกหรือตำแหน่งจริงของวัตถุใน 3 มิติจากภาพ 2 มิติตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไปในหลาย ๆ มุม ซึ่งภาพ 2 มิติจะต้องมีมุมมองไปยังวัตถุที่สน ...

                                               

สวนศาสตร์

สวนศาสตร์ หรือ อะคูสติกส์ เป็นสาขาหนึ่งของ ฟิสิกส์ ว่าด้วยคุณสมบัติของ คลื่นเสียงเชิงกล เมื่อเคลื่อนที่ใน แก๊ส ของเหลว และของแข็ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ เรียกว่า นักอะคูสติกส์ คำว่า อะคูสติกนั้น มาจากภาษากรีกโบราณ ว่า" อะคูสติกคอส” ...

                                               

สัมพัทธภาพทางความรู้

สัมพัทธภาพทางความรู้ ในทางปรัชญาคือความคิดที่ว่าความรู้สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้ความรู้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร และ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีสามสิ่งคือ ผู้ที่ได้ความรู้ ผู้ที่ ให้ความรู้ และผู้สังเกตการณ์

                                               

องค์ความรู้

องค์ความรู้ หมายถึงความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียน ...

                                               

เอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์

เอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์ เป็นโครงการของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ที่ให้เอกสารการเรียนทุกชนิดสำหรับเด็กนักเรียนปริญญาตรี โทและเอก สามารถให้ทุกคนสามารถอ่านได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ โดยกำหนดจะสามารถให้บริการทั้งหมดได้ในปี พ.ศ. 2550 โครงการนี้ได้เริ่มปร ...

                                               

อาชญาวิทยา

อาชญาวิทยา เป็นสาขาวิชาที่มุ่งศึกษาถึงการอธิบายสาเหตุของการกระทำความผิดของอาชญากร ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ, การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางจิต และการกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม อา ...

                                               

คำ

คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โดยการนำคำหลายคำมาประกอบกันจะทำให้เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใช้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป

                                               

โครงสร้างนามธรรม

โครงสร้างนามธรรม คือกลุ่มของกฎเกณฑ์ คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ที่ถูกนิยามขึ้นโดยไม่ขึ้นกับวัตถุทางกายภาพ โครงสร้างนามธรรมเป็นหัวข้อที่ถูกศึกษาในปรัชญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ อนึ่ง คณิตศาสตร์สมัยใหม่ยังถูกนิยามกว้าง ๆ ว่าเป็นศาสตร์ที่ศึก ...

                                               

สหภาพเหนือชาติ

สหภาพเหนือชาติ เป็นพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกันเป็นชาติเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศไม่สามารถกำหนดนโยบายของตนเองได้ แต่สหภาพจะกำหนดนโยบายให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเอง

                                               

ทฤษฎีบีซีเอส

ทฤษฎี BCS เสนอโดย จอห์น บาร์ดีน, ลีออน นีล คูเปอร์ และ จอห์น รอเบิร์ต ชริฟเฟอร์ ในปี 1957 เป็นทฤษฎีระดับจุลภาค กล่าวคือเป็นทฤษฎีที่เริ่มต้นการพิจารณาสมบัติของตัวนำยวดยิ่งจากกลไกที่เล็กที่สุดทฤษฎีแรกของสภาพนำยวดยิ่งตั้งแต่ที่ได้ถูกค้นพบในปี 1911 เ ...

                                               

ยาหลอก

ยาหลอก เป็นการรักษาโรคหรืออาการอื่นทางการแพทย์ที่ไม่แท้หรือไม่มีผลทางการแพทย์ โดยตั้งใจให้หลอกผู้รับการรักษา บางครั้ง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาปลอมจะมีการพัฒนาของอาการทางการแพทย์ที่รับรู้หรือแท้จริง ปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยทั่วไปเรียกว่า ปรากฏก ...

                                               

อนาคตศึกษา

อนาคตศึกษา หรือ อนาคตศาสตร์, อนาคตวิทยา หรือคือ วิชาที่ทำนายเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการ เหตุผล การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งประวิติศาสตร์ในการทำนายและวิเคราะห์อนาคต หลักการและวิธีการในอนาคตศาสตร์ จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ต่าง ๆ ขอ ...

                                               

ภาวะนามธรรม

นามธรรม คือ ความคิด ความเห็น หรือข้อความที่อ้างถึงปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิด เหตุการณ์หนึ่งหนึ่ง ที่ออกมาเป็น รูปธรรม นามธรรมคือกระบวนการคิดที่ไม่ได้ก่อเกิดจากตัวตนของวัตถุนั้นจริงและไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิด และอารมณ์ เข้าสัมผัส ปรุงแต่ง ...

                                               

ชอบ

คำว่า like อาจใช้สำหรับ: ถามความรู้สึก เช่น Whats your house like? = บ้านคุณเป็นอย่างไร/แบบไหน สิ่งที่ใกล้เคียงกัน เช่น Your pen is like mine = ปากกาคุณเหมือนของฉัน ปากกาคุณคล้ายคลึงกับฉัน ยกตัวอย่าง เช่น I often go to other countries like Austra ...

                                               

ภาวะนามธรรม (คณิตศาสตร์)

ในทางคณิตศาสตร์ ภาวะนามธรรม หมายถึง กระบวนการขยายความสาระสำคัญที่เป็นหลักพื้นฐาน ของแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ โดยไร้ข้อผูกมัดของวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งปกติอาจเชื่อมโยงกันอยู่ และเป็นการให้ความหมายทั่วไปของแนวความคิดนั้น เพื่อให้สามารถนำไปประ ...

                                               

เมทา

เมทา เป็นหน่วยคำเติมหน้าที่มาจากภาษากรีก แปลว่า "เกี่ยวกับ" ในภาษาไทยที่ใช้กันคือ อภิ มีความหมายคือ "ยิ่ง" "ใหญ่" "ทับ" เพื่อบ่งบอกหรือขยายความหมายของคำที่ตามมา เช่นคำที่เราคุ้นเคยในภาษาบาลี สันสกฤต อภิธมฺม หรือ อภิธรรม คือ "ธรรมวิเศษ" ซึ่งบ่งบอก ...

                                               

เรื่อง

เรื่อง หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที อาจยาวนานเป็นปี หรือไม่รู้จบก็ได้ สิ่งสำคัญในการดำเนินเรื่อง คือปมความขัดแย้ง ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำ ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว ...

                                               

เหตุการณ์ไม่เกิดร่วม

เหตุการณ์ไม่เกิดร่วม หมายถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ขึ้นไปที่ไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่นการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ ผลลัพธ์จะต้องออกหัวหรือออกก้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถออกทั้งคู่พร้อมกัน ในตัวอย่างการโยนเหรียญนั้น ผลลัพธ์ทั้งสอง ...

                                               

จักรวาลสมมติ

จักรวาลสมมติ ในเรื่องแต่งเป็นฉากหลังของเรื่องที่มีรายละเอียดต่างๆ เช่น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สสารที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลก หรือสิ่งอื่นๆ แตกต่างไปจากโลกจริง อาจพบได้ในนวนิยาย หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ชุด รายการโทรทัศน์ วิดีโอเกม หรือสื่อสร้างสรรค์อ ...

                                               

ตัวเอก

ตัวเอก คือบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่อง และมักถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็น ตัวละครหลัก ของเรื่อง เรียกว่า "พระเอก" หากเป็นผู้ชาย และเรียกว่า "นางเอก" หากเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมบางเรื่องอาจมีเฉพาะพระเอกหรือนางเอกก็ได้ เรื่องจะดำเนินตาม และม ...

                                               

บันเทิงคดี

บันเทิงคดี คือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้รับเป็นสำคัญ เรียบเรียงขึ้นจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์ จินตนาการ และทฤษฎี หากผู้รับจะได้ข้อคิดในทางใดทางหนึ่ง ก็เป็นผลจากอารมณ์ของผู้รับเอง ผู้แต่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่หากตั้งใจก็ ...

                                               

ประเภท

ประเภท", "ชนิด" หรือ "ประเภท", จากภาษาละติน: genus, ภาษากรีก: genos, γένος) เป็นคำที่ใช้กับวรรณกรรม หรือสิ่งบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ทั้งในภาษาเขียนหรือภาษาพูด แบบเสียงหรือภาพ ยึดจากเกณฑ์ของสิ่งบันเทิงแต่ละชนิด ประเภทเกิดขึ้นตามข้อตกลงที่เป ...

                                               

เรื่องเล่า

เรื่องเล่า คือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เรื่องจริง หรือ เรื่องแต่ง ที่อยู่ในรูปแบบการเขียนหรือคำพูด หรือภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เรื่องเล่าสามารถแบ่งแยกเรื่องราวได้หลายประเภท ตั้งแต่ สารคดี, เรื่องแต่งจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และเรื่องแต่ ...

                                               

โลกจินตนิมิต

โลกจินตนิมิต คือจักรวาลสมมติที่สร้างขึ้นในสื่อบันเทิงคดี เช่น วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือ เกม โดยทั่วไปแล้วโลกจินตนิมิตจะเกี่ยวกับข้องกับเวทย์มนต์หรือความสามารถวิเศษ หรือเทคโนโลยีที่ไม่มีอยู่จริง และในบางครั้งก็มีแก่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือไ ...

                                               

ไลต์โนเวล

ไลต์โนเวล เป็นนิยาย ที่นำตัวละครและเนื้อเรื่อง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะหรือมังงะ มาใช้เป็นภาพประกอบ โดยเป็นลักษณะของการเขียนเป็นบทความ บทละคร หรือเรื่องที่แต่งขึ้นอาจจะเกี่ยวพันหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย

                                               

BCG matrix

BCG Matrix คือ โมเดล ที่ใช้วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการเริ่มต้นของ GE และ Boston Consulting Group BCG matrix จะแสดงฐานะหรือความแข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ ความน่าสนใจขอ ...

                                               

การจำลอง

การจำลอง หรือ ซีมิวเลชัน เป็นการจำลองของสิ่งที่มีอยู่จริง เหตุการณ์ในอดีต หรือขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้ชัดลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ชัดเจน บางครั้งจะมีการสร้างแบบจำลองอย่างง่ายขึ้น เพื่อให้จุดเด่นจุดใดจุดหนึ่งชี้ชัดออกมา

                                               

โครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียม หรือ ข่ายงานประสาทเทียม คือระบบคอมพิวเตอร์จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองการทำงานโครงข่ายประสาทชีวภาพที่อยู่ในสมองของสัตว์ โครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานที่มอบหมายได้ จากการเรียนรู้ผ่านตัวอย่าง โดยไม่ถูกโปรแกรมด้ ...

                                               

ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง

ในทางดาราศาสตร์ แนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล หรือ มีโลกเป็นแกน คือแนวคิดเก่าแก่ที่ว่าเอกภพทั้งมวลโคจรไปรอบโลกของเราที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของจักรวาล เป็นแนวคิดที่มีกำเนิดมาแต่ยุคสมัยของกรีกโบราณ โดยมีนักปราชญ์ในยุคนั้นทั้งทอเลมีและอริสโตเติลให้กา ...

                                               

แบบจำลอง

แบบจำลอง หรือ โมเดล อาจหมายถึง แบบจำลองความคิด - การสร้างวัตถุเสมือนจากสิ่งอื่นที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ทำงานโดยการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ แบบจำลองทางสถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ - ...

                                               

แบบจำลอง Two-Fluid

แบบจำลอง Two-Fluid model เป็นแบบจำลองที่ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อใชอธิบายสภาพนำยวดยิ่งในตัวนำยวยิ่ง โดยมีหลักการอยู่ที่ว่าตัวนำภายในวัสดุจะแสดงสภาพเป็นของไหล และขณะทีอยู่ในสถานะตัวนำยวดยิ่ง ตัวนำส่วนหนึ่งจะแสดงสมบัติความเป็นตัวนำยวดยิ่ง และตัวนำอีกส่วนห ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →